Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
36

2005-12-20
M2005/6430/A (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 34:8
Riksdagen har beslutat om anslaget 34:8 för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 20, bet. 2005/06:MJU1, rskr. 2005/06:106).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:8 Stockholms internationella miljöinstitut (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet 11 928
ap.1 Stockholms internationella miljöinstitut (ram) 11 928

Villkor för anslag 34:8

ap.1 Stockholms internationella miljöinstitut

Anslaget är budgeterat inklusive mervärdesskatt.

Medlen skall efter rekvisition utbetalas till Stockholms internationella miljöinstitut med högst en fjärdedel per kvartal.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
34:8 Stockholms internationella miljöinstitut
ap.1 0 Inget 0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap År Anslagstyp
34:8 Stockholms internationella miljöinstitut
ap.2 obetecknat
På regeringens vägnar
Lena Sommestad
Anna Yazgan Stålbo
Kopia till
Stockholm Environment Institute