Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
II:13

2005-12-15
U2005/9498/BIA (delvis)
U2005/5453/SV
Statens skolverk
Alströmergatan 12
106 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslagen 25:14 och 25:16
Riksdagen har beslutat om utg.omr. 16, anslaget 25:14 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning samt anslaget 25:16 Statligt stöd för utbildning av vuxna för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:14 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk 145 734
ap.1 Statsbidrag till kompletterande utbildningar (ram) 138 344
ap.2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram) 7 390
Disponeras av Myndigheten för skolutveckling 4 100
ap.8 Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet (ram) 4 100
ap.9 Utveckling av svenskundervisning för invandrare och validering (ram) 0
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildnings- och kulturdepartementet 12 068
ap.5 Utredning om ny myndighet för vuxnas lärande (ram) 0
ap.6 Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet (ram) 12 068

Villkor för anslag 25:14

ap.1 Statsbidrag till kompletterande utbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar. Anslagsposten får belastas med högst 1 000 000 kronor för extra statsbidrag till kompletterande utbildningar enligt beslut av Statens skolverk i varje särskilt fall.

ap.2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Statens skolverk skall, utan rekvisition, göra följande utbetalningar för utbildningar med särskild inriktning.

447 000 kronor skall utbetalas till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund för dess riksomfattande kursverksamhet. Bidraget utbetalas under månaderna mars och oktober 2006 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

6 943 000 kronor skall utbetalas till Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk som bidrag för verksamheten och skall avse utbildning. Bidraget utbetalas med en tolftedel per månad.

ap.8 Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet.

Myndigheten för skolutveckling skall kvartalsvis mot rekvisition utbetala en fjärdedel av 3 300 000 kronor till Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag för ett kompetenscentrum för vuxnas lärande.

Myndigheten för skolutveckling skall mot rekvisition utbetala högst
800 000 kronor till Sveriges Utbildningsradio AB för genomförande av en nationell kampanj för vuxnas lärande.

Resterande del av anslagsposten disponeras av Myndigheten för skolutveckling efter särskilt beslut av regeringen.

ap.9 Utveckling av svenskundervisning för invandrare och validering

Anslagsposten får belastas med utgifter för kompetensutveckling av lärare inom svenskundervisning för invandrare enligt uppdrag.

25:16 Statligt stöd för utbildning av vuxna (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk 1 779 558
ap.1 Statligt stöd för utbildning för vuxna (ram) 1 779 558
Disponeras av Myndigheten för skolutveckling 1 700
ap.4 Statsbidragshantering (ram) 1 700

Villkor för anslag 25:16

ap.1 Statligt stöd för utbildning för vuxna

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2002:398) om statligt stöd för utbildning av vuxna. Inriktningen av medelsfördelningen skall vara att utbildningsmöjligheter erbjuds i en omfattning som motsvarar minst 43 100 årsstudieplatser.

Högst 3 976 000 kronor ställs av Statens skolverk till förfogande för utbildning som kompletterar den gymnasiala vuxenutbildningen vid Nationellt centrum för flexibelt lärande.

 

ap.4 Statsbidragshantering

Anslagsposten får belastas med högst 1 700 000 kronor för utgifter i samband med administration och övrig handläggning av statsbidragen.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
25:14 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning
ap.1 4 372 Allt 0
ap.2 0 Inget 0
ap.5 0 Allt 0
ap.6 0 330 0
ap.8 485 Allt 0
ap.9 0 Allt 0
25:16 Statligt stöd för utbildning av vuxna
ap.1 53 438 3 % 0
ap.4 0 Inget 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
25:14 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning
25:15 ap.1 25:14 ap.6 100 %
25:15 ap.3 25:14 ap.6 100 %
25:15 ap.4 25:14 ap.6 100 %
25:15 ap.8 25:14 ap.6 100 %
25:16 Statligt stöd för utbildning av vuxna
25:17 ap.2 25:16 ap.1 100 %
25:17 ap.3 25:16 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap År Anslagstyp
25:14 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning
ap.3 ram
ap.4 ram
ap.7 ram
ap.11 ram
25:16 Statligt stöd för utbildning av vuxna
ap.2 ram
ap.3 ram

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för skolutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 141
2006-02-25 141
2006-03-25 141
2006-04-25 141
2006-05-25 141
2006-06-25 141
2006-07-25 141
2006-08-25 141
2006-09-25 141
2006-10-25 141
2006-11-25 141
2006-12-25 149
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för skolutvecklings disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:16 ap.4 Statsbidragshantering
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Anders Franzén
Likalydande till
Myndigheten för skolutveckling

Kopia till
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Samernas utbildningscentrum
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag