Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2005-12-20
U2005/9498/BIA (slutligt)
Valideringsdelegationen
Box 2024
600 02 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Valideringsdelegationen
Riksdagen har beslutat om Valideringsdelegationens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Valideringsdelegationen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikVuxnas lärandeFrämjande av validering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Vuxnas lärande

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Specialpedagogiska institutet, Stockholms universitet och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur Valideringsdelegationen har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Främjande av validering

Mål

Höja kvaliteten, stärka legitimiteten och öka likvärdigheten vid validering av vuxnas kompetens och kunskaper.

Återrapportering

Vidtagna åtgärder och resultaten av dessa.

2

Övriga mål och återrapportering

Valideringsdelegationen skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2007 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

  • den 19 januari

  • den 8 mars

  • den 2 maj

  • den 21 augusti

  • den 2 november

3

Organisationsstyrning

Valideringsdelegationens behov av ekonomiadministration, personaladministration och kontorsservice skall mot ersättning tillhandahållas av Nationellt centrum för flexibelt lärande under 2006.

4

Uppdrag

Utländsk högskoleutbildning

Valideringsdelegationen skall under 2006 och 2007 i samråd med Högskoleverket och Verket för högskoleservice se över effektiviteten och kvaliteten i nuvarande ansvarsfördelning vad gäller validering av utländska högskoleutbildningar i syfte att underlätta validering av utländsk utbildning och yrkeserfarenhet. Myndigheten skall inom ramen för uppdraget senast den 1 maj 2006 lämna förslag till åtgärder som bör vidtas.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:19

Valideringsdelegationen (Ramanslag)

Disponeras av Valideringsdelegationen18 390
ap.2Valideringsdelegationen (ram)18 390

Villkor för anslag 25:19

ap.2 Valideringsdelegationen

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2003:1096) med instruktion för Valideringsdelegationen.

Valideringsdelegationen får ge bidrag till projekt vilka syftar till att främja utveckling av validering.

Av anslagsposten skall 3 miljoner kronor användas i samråd med Högskoleverket och Verket för högskoleservice.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
25:19 Valideringsdelegationen
ap.25523 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
25:19 Valideringsdelegationen
25:20 ap.125:19 ap.2100 %
25:20 ap.325:19 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apÅrAnslagstyp
25:19 Valideringsdelegationen
ap.1ram
ap.3ram

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Valideringsdelegationens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-251 532
2006-02-251 532
2006-03-251 532
2006-04-251 532
2006-05-251 532
2006-06-251 532
2006-07-251 532
2006-08-251 532
2006-09-251 532
2006-10-251 532
2006-11-251 532
2006-12-251 538
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Valideringsdelegationens disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:19 ap.2Valideringsdelegationen

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Valideringsdelegationen undantas från kravet att upprätta finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Anders Franzén
Likalydande till
Nationellt centrum för flexibelt lärande

Kopia till
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret