Socialdepartementet


Regeringsbeslut
8

2005-12-20
S2005/10221/SK (delvis)
S2004/4979/HS
S2005/532/HS m.fl.
Se bilaga 1
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Box 5650
114 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 09, bet. 2005/06:SoU1, rskr. 2005/06:111).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Statens beredning för medicinsk utvärdering och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitik Hälso- och sjukvård inklusive tandvård Kunskap

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.

Återrapportering

SBU skall inte återrapportera mot detta mål.

1.1.1

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård inklusive tandvård

1.1.1.1

Verksamhetsgren Kunskap

Mål

Mål 1: SBU skall sprida sina kunskapssammanställningar på sådant sätt att de får ett ökat genomslag inom den praktiska hälso- och sjukvården.

Mål 2: SBU skall bidra till att det internationella samarbetet inom utvärderingsområdet utvecklas.

Återrapportering

1. SBU skall kortfattat redovisa de utvärderingsprojekt som bedrivits under året och vilka rapporter som har färdigställts. Viktiga frågeställningar och resultat skall framgå, bl.a. vilka kostnader projekten medfört och till hur stor del de finansierats med externa medel. Även beslut om nya projekt skall redovisas.

SBU skall särskilt redovisa arbetet med Alert-programmet. Av återrapporteringen skall framgå hur många nya metoder som har utvärderats och om uppdateringar har gjorts av tidigare bedömningar samt vilka utvärderingar som pågår. SBU skall redovisa en bedömning av Alert-rapporternas användning inom hälso- och sjukvården.

SBU skall kortfattat redogöra för de olika åtgärder som myndigheten vidtagit för att få ett bra genomslag av kunskapssammanställningarna. Av redovisningen skall framgå vilka målgrupper informationen har riktats mot. SBU skall där så är möjligt redovisa genomslaget av verksamheten i den praktiska hälso- och sjukvården inklusive tandvården. SBU skall vidare redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit för att nå ut med kunskaperna om evidensbaserad hälso- och sjukvård i de olika personalkategoriernas grund- och vidareutbildningar.

2. SBU skall redovisa hur det internationella arbetet har bedrivits och vad man har lyckats uppnå. Kostnader och intäkter för varje område inom det internationella arbetet skall särredovisas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Mål

SBU skall i sin verksamhet belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns villkor i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen.

Återrapportering

SBU skall redovisa samt ge exempel på hur jämställdhetsperspektivet har integrerats i myndighetens kunskapsproduktion.

2. SBU skall redogöra för hur samverkan sker med andra myndigheter och aktörer. Vad avser läkemedelsområdet skall resultatet av samverkan redovisas och denna redovisning ske i samråd med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Läkemedelsförmånsnämnden.

3. SBU skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna skall lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

den 19 januari,

den 8 mars,

den 2 maj,

den 21 augusti

den 2 november.

4

Uppdrag

1. SBU skall under året svara för kanslifunktionen för det internationella nätverket INAHTA. SBU skall redovisa vad uppdraget inneburit för arbetet vid myndigheten och vilka resurser det tagit i anspråk i form av arbetstid m.m. Myndigheten skall också särredovisa de intäkter och kostnader som är förenade med uppdraget. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen för budgetåret 2006.

2. SBU skall till Socialdepartementet redovisa pågående och planerade projekt som finansieras genom överenskommelserna mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården. Redovisningen skall ha inkommit till Socialdepartementet senast den 1 mars 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:4 Statens beredning för medicinsk utvärdering (Ramanslag)
Disponeras av Statens beredning för medicinsk utvärdering 40 354
ap.1 Statens beredning för medicinsk utvärdering (ram) 40 354

Villkor för anslag 13:4

ap.1 Statens beredning för medicinsk utvärdering

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
13:4 Statens beredning för medicinsk utvärdering
ap.1 1 211 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap År Anslagstyp
13:4 Statens beredning för medicinsk utvärdering
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 2 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 2 200
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens beredning för medicinsk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 3 362
2006-02-25 3 362
2006-03-25 3 362
2006-04-25 3 362
2006-05-25 3 362
2006-06-25 3 362
2006-07-25 3 362
2006-08-25 3 362
2006-09-25 3 362
2006-10-25 3 362
2006-11-25 3 362
2006-12-25 3 372
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens beredning för medicinsk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
13:4 ap.1 Statens beredning för medicinsk utvärdering

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SBU får söka och disponera forskningsanslag och andra externa bidrag för den projektbundna verksamheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

SBU medges undantag från 4 § 2 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende upprättande av finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Anders Lindgren
Kopia till
Socialutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Läkemedelsförmånsnämnden
Institutet för psykosocial medicin
Statens folkhälsoinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 8, 2005-12-20

Diarienummerförteckning

S2005/10221/SK (delvis)
S2004/4979/HS
S2005/532/HS
S2005/1647/HS
S2005/1892/HS
S2005/1983/HS
S2005/2217/HS