Socialdepartementet


Regeringsbeslut
11

2005-12-20
S2005/2084/HS
S2005/10221/SK (delvis)
Läkemedelsförmånsnämnden
Box 55
171 11 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Läkemedelsförmånsnämnden
Riksdagen har beslutat om Läkemedelsförmånsnämndens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:01, utg.omr. 09, bet. SoU1, rskr. 2005/2006:111).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Läkemedelsförmånsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

För samtliga mål som Läkemedelsförmånsnämnden skall återrapportera emot skall myndigheten ange de viktigaste åtgärderna som vidtagits samt hur dessa har bidragit till måluppfyllelsen

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitik Hälso- och sjukvård Läkemedel och förbrukningsartiklar

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.

Återrapportering

Läkemedelsförmånsnämnden skall inte återrapportera mot detta mål.

1.1.1

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Mål 1

Kunskapsnivån inom hälso- och sjukvården vad gäller patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet skall öka. Behandlingsmetoder skall i ökad grad vara evidensbaserade och huvudmännen för hälso- och sjukvården skall stödjas i sitt arbete med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården på ett sätt som tillförsäkrar alla patienter en bedömning och att vård ges efter behov och inom rimlig tid.

Återrapportering

Läkemedelsförmånsnämnden skall inte återrapportera mot detta mål.

Mål 2

Medlen inom läkemedelsförmånerna skall användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Återrapportering

Redovisning av hur praxis för nämndens tolkning av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. har utvecklats i beslutsfattandet och en bedömning av hur nämndens beslut har påverkat kostnaderna för läkemedelsförmånerna.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Läkemedel och förbrukningsartiklar

Mål 1

Handläggningstiden för nya läkemedel och nya förbrukningsartiklar skall, när inte särskilda skäl föreligger, hållas inom 120 dagar.

Återrapportering

Redovisning av ärendeutvecklingen för året gällande nya originalläkemedel och nya förbrukningsartiklar i form av:

 • antal beslut,

 • andel ärenden där subvention beviljats,

 • antal beslut där begränsad subvention beviljats,

 • antal beslut med villkor,

 • antal överklagade beslut,

 • genomsnittlig handläggningstid,

 • antal ärenden vars handläggningstid har överstigit 120 dagar, samt orsaken till detta.

Mål 2

Aktörerna på läkemedelsområdet, särskilt förskrivarna, skall få ökad kunskap om subventionssystemet och nämndens beslut.

Återrapportering

Redovisning av vidtagna informationsinsatser till förskrivarna och andra aktörer.

Övrig återrapportering

Redovisning av prisutvecklingen på läkemedel, uppdelat på generiska läkemedel, parallellimporterade läkemedel och originalläkemedel, för året i form av:

 • antal prissänkningar,

 • genomsnittlig prissänkning,

 • antal prishöjningar,

 • genomsnittlig prishöjning,

 • förändring i prisnivån, samt

 • kommentar till hur prisutvecklingen har påverkat kostnaderna för läkemedelsförmånerna.

Redovisning av beslut om att receptfria läkemedel skall ingå i läkemedelsförmånerna och motiveringen till besluten samt vilken kostnad besluten bedöms innebära för läkemedelsförmånerna.

Redovisning av fattade beslut i genomgångna terapigrupper och vilka effekter dessa beräknas få för kostnaderna för läkemedelsförmånerna samt redovisning av en prognos för när genomgången av läkemedelssortimentet beräknas vara genomförd.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Redovisning av resultatet av samverkan med andra myndigheter inom läkemedelsområdet. Redovisningen skall ske i samråd med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Läkemedelsförmånsnämnden skall redovisa och ge exempel på hur jämställdhetsperspektivet har beaktats i nämndens beslutsfattande.

Läkemedelsförmånsnämnden skall redovisa utgiftsprognoserna för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna skall lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

8 mars

2 maj

21 augusti

2 november

 

 

4

Uppdrag

Läkemedelsförmånsnämnden skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta handlingsplaner för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgängliga för personer med funktionshinder enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:7 Läkemedelsförmånsnämnden (Ramanslag)
Disponeras av Läkemedelsförmånsnämnden 58 196
ap.1 Läkemedelsförmånsnämnden (ram) 58 196

Villkor för anslag 13:7

ap.1 Läkemedelsförmånsnämnden

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
13:7 Läkemedelsförmånsnämnden
ap.1 1 746 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
13:7 Läkemedelsförmånsnämnden
13:7 ap.2 13:7 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap År Anslagstyp
13:7 Läkemedelsförmånsnämnden
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 4 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Läkemedelsförmånsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 4 849
2006-02-25 4 849
2006-03-25 4 849
2006-04-25 4 849
2006-05-25 4 849
2006-06-25 4 849
2006-07-25 4 849
2006-08-25 4 849
2006-09-25 4 849
2006-10-25 4 849
2006-11-25 4 849
2006-12-25 4 857
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Läkemedelsförmånsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
13:7 ap.1 Läkemedelsförmånsnämnden

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Läkemedelsförmånsnämnden medges undantag från 4 § 2 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende upprättande av finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Anne Nilsson
Kopia till
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Sveriges Kommuner och Landsting
Apoteket AB