Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
9

2005-12-20
Ju2005/11362/Å
Ju2005/9670/Å
Ju2005/11595/DOM (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Rättsmedicinalverket
Vasagatan 52, 5 tr
111 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Rättsmedicinalverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Rättsmedicinalverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 04, bet. 2005/06JuU1, rskr. 2005/06:119).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Rättsmedicinalverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Rättsväsendet Utredning och lagföring Rättspsykiatri
Rättsmedicin
Rättskemi
Rättsgenetik

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.

1.1.1

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och fler brott skall leda till lagföring.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Rättspsykiatri

Mål

Kvaliteten i den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten skall vidareutvecklas. Verksamheten skall svara mot uppdragsgivarnas behov och bedrivas med respekt för de undersöktas personliga integritet.

Återrapportering

En sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

 • Vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt, i förekommande fall, resultat av kvalitetskontroll.

 • Åtgärder som vidtagits för att de rättspsykiatriska undersökningarna skall vara anpassade till uppdragsgivarnas behov.

 • Antal och andel av det totala antalet ärenden samt utfall av de ärenden som granskats av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor.

 • I vilken utsträckning domstolarna följt de förslag till påföljd som lämnats av Rättsmedicinalverket i de rättspsykiatriska utlåtandena.

 • Antal och andel av det totala antalet ärenden inom rättspsykiatrin där väntetiden i häkte överstigit sju dagar, utredningstider för häktade och ej häktade, genomsnittliga handläggningstider (medel- och medianvärde) per ärendetyp samt antal och andel av det totala antalet ärenden där anstånd begärts för häktade respektive ej häktade.

 • Vilka åtgärder som vidtagits för att minska väntetiderna i häkte.

 • Antal och andel av det totala antalet ärenden inom rättspsykiatrin där den undersökte personen var i åldern 15-20 år.

 • I vilken utsträckning hot eller våld mot personal eller intagna på undersökningsenheterna förekommit.

 • Om rymningar eller fritagningar från undersökningsenheterna förekommit och i sådana fall i vilken omfattning.

Väsentliga skillnader mellan avdelningarna skall analyseras och kommenteras.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Rättsmedicin

Mål

Kvaliteten i den rättsmedicinska undersökningsverksamheten skall vidareutvecklas. Verksamheten skall svara mot uppdragsgivarnas behov och bedrivas med respekt för de undersöktas personliga integritet.

Återrapportering

En sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

 • Vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt resultat av kvalitetskontroll.

 • Åtgärder som vidtagits för att de rättsmedicinska undersökningarna skall vara anpassade till uppdragsgivarnas behov.

 • Antal och andel av det totala antalet ärenden samt utfall av de ärenden som granskats av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor.

 • Genomsnittliga handläggningstider (medel- och medianvärde).

 • Vidtagna åtgärder för att minska handläggningstiderna för rättsmedicinska obduktionsärenden.

Väsentliga skillnader mellan avdelningarna skall analyseras och kommenteras.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Rättskemi

Mål

Kvaliteten i den rättskemiska undersökningsverksamheten skall vidareutvecklas. Verksamheten skall svara mot uppdragsgivarnas behov och bedrivas med respekt för de undersöktas personliga integritet.

Återrapportering

En sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

 • Vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt resultat av kvalitetskontroll.

 • Åtgärder som vidtagits för att de rättskemiska undersökningarna skall vara anpassade till uppdragsgivarnas behov.

 • Genomsnittliga handläggningstider (medel- och medianvärde).

1.1.1.4

Verksamhetsgren Rättsgenetik

Mål

Kvaliteten i den rättsgenetiska undersökningsverksamheten skall vidareutvecklas. Verksamheten skall svara mot uppdragsgivarnas behov och bedrivas med respekt för de undersöktas personliga integritet.

Återrapportering

En sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen skall särskilt framgå följande.

 • Vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt resultat av kvalitetskontroll.

 • Åtgärder som vidtagits för att de rättsgenetiska undersökningarna skall vara anpassade till uppdragsgivarnas behov.

 • Genomsnittliga handläggningstider (medel- och medianvärde).

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Övrig återrapportering

Rättsmedicinalverket skall redovisa:

 • Insatser som, i förekommande fall, har bidragit till det brottsförebyggande arbetet.

 • Vidtagna åtgärder för att underlätta ärendehanteringen mellan rättsväsendets myndigheter.

 • Insatser som Rättsmedicinalverket har gjort i fråga om internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde.

 • Insatser för stöd åt forsknings- och utvecklingsarbete av betydelse för verksamheten samt de kostnader som dessa insatser medfört.

 • Insatser för att sprida resultaten av forsknings- och utvecklingsarbetet inom verkets område till rättsväsendet och andra berörda.

 • Vilka fortsatta insatser som har genomförts, av Rättsmedicinalverket självt och i samarbete med andra, för att utveckla förutsättningarna för att göra riskbedömningar.

 • Hur den nya ordningen för utfärdande av rättsintyg har fungerat.

 • Kostnader för och intäkter från myndighetens verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren.

 • Rättsmedicinalverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2006-2009 i Hermes. Redovisning skall ske senast den 17 januari, 7 mars, 9 maj, 22 augusti och 31 oktober. Prognoserna skall analyseras och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

3

Organisationsstyrning

Mål

Rättsmedicinalverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens och specialistkunskap. Av särskild vikt är att minska sårbarheten när det gäller utnyttjandet av och tillgången på rättsläkare genom en aktiv och strategisk rekrytering och utbildning. Rättsmedicinalverket skall sträva efter att personalsammansättningen så långt som möjligt speglar samhällets etniska mångfalld.

Återrapporteringskrav

Rättsmedicinalverket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

 • i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2006 har uppnåtts,

 • vilka åtgärder som har vidtagits, och

 • vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2007 och 2008-2009.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen beskrivas och kommenteras. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Rättsmedicinalverket skall, i den utsträckning det inte följer av återrapporteringskraven ovan, redovisa vilka ytterligare åtgärder som vidtagits på det personalpolitiska området. Redovisningen skall omfatta bl.a. följande.

Kompetensutveckling m.m.

 • Åtgärder som vidtagits för att höja personalens kompetens.

 • Vidtagna åtgärder dels för att vidareutveckla den expertkompetens som finns inom verket när det gäller såväl verksamhetsanpassning som frågor om bemötande av personer som blir föremål för undersökning, särskilt i fråga om barn och unga samt män, kvinnor, pojkar och flickor som utsatts för våld i nära relationer, dels för att sprida sådan kunskap till personer verksamma inom verket och inom andra myndigheter.

 • Vilka fortsatta insatser som har gjorts för att förbättra arbetsformerna och utveckla ledarskapet.

 • Åtgärder som vidtagits för att uppmuntra kvinnor och män att utveckla sin kompetens så att de kan utgöra en bas för framtida chefsrekrytering inom myndigheten.

Jämställdhet

 • Myndighetens personalsammansättning med avseende på personalkategorier, ålder och kön.

 • Åtgärder som har vidtagits på det personalpolitiska området för att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män.

Arbetsmiljö

 • Åtgärder som vidtagits för att främja en god arbetsmiljö.

 • Åtgärder som vidtagits för att minska ohälsan inom myndigheten samt för att rehabilitera dem som drabbats av ohälsa.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:8 Rättsmedicinalverket (Ramanslag)
Disponeras av Rättsmedicinalverket 227 312
ap.1 Rättsmedicinalverket (ram) 227 312
Disponeras av regeringen 0
ap.2 Rättsmedicinalverket - Regeringens disposition (ram) 0

Villkor för anslag 4:8

ap.1 Rättsmedicinalverket

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
4:8 Rättsmedicinalverket
ap.1 6 819 3 % 0
ap.2 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 75 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 24 450
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Rättsmedicinalverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 18 942
2006-02-25 18 942
2006-03-25 18 942
2006-04-25 18 942
2006-05-25 18 942
2006-06-25 18 942
2006-07-25 18 942
2006-08-25 18 942
2006-09-25 18 942
2006-10-25 18 942
2006-11-25 18 942
2006-12-25 18 950
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rättsmedicinalverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:8 ap.1 Rättsmedicinalverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Rättsgenetik
Offentligrättslig verksamhet 3 885 -800 15 100 17 300 -2 200 885
Rättskemi
Uppdragsverksamhet 3 080 0 24 500 27 500 -3 000 80
Rättsintyg
Uppdragsverksamhet 0 0 16 900 18 000 -1 100 -1 100
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Thomas Bodström
Roger Gustafsson
Kopia till
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 9, 2005-12-20

Diarienummerförteckning

Ju2005/11362/Å
Ju2005/9670/Å
Ju2005/11595/DOM (delvis)
Ju2005/7390/Å