Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut


2005-12-15
Fö2005/2601/MIL
Fö2005/228/EPS
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Försvarshögskolan
Box 27805
115 93 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Försvarshögskolan
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 06, bet. 2005/06:FöU1, rskr. 2005/06:82).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Försvarshögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Totalförsvar Det militära försvaret Utbildning och forskning för det militära försvarets behov
Det civila försvaret Utbildning och forskning för det civila försvarets behov

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet Totalförsvar är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.1.1

Verksamhetsområde Det militära försvaret

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utbildning och forskning för det militära försvarets behov

1. Utbildning för det militära försvarets behov

Försvarshögskolan skall på uppdrag av Försvarsmakten utbilda personal för att därigenom bidra till att det militära försvarets kompetensbehov inom ramen för skolans kompetensområden tillgodoses.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa hur utbildningsuppdragen genomförts vad avser antal studerande, kostnader och om utbildningsmålen nåtts för befattnings-, stabs- och chefsutbildningar. Kostnad per helårsprestation för de av Försvarsmakten beställda utbildningarna skall redovisas. En övergripande analys av måluppfyllelsen skall redovisas och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet skall anges och kommenteras. I den mån det är möjligt skall en jämförelse över tid göras.

2. Forskning för det militära försvarets behov

Forskningen skall kvalitetssäkras och knytas till utbildningen i syfte att säkra den vetenskapliga grunden samt att tillgodose det militära försvarets behov av forskning och utveckling m.m. inom skolans kompetensområde. Försvarshögskolan skall sträva efter att forskningens resultat kommer till nytta inom totalförsvaret och att den bidrar till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Återrapportering

Myndigheten skall översiktligt redovisa de huvudsakliga forskningsområdena och redogöra för hur vart och ett av dem kan knytas till skolans utbildning och säkrandet av den vetenskapliga grunden inom skolans kompetensområden.

I redovisningen skall även ingå en beskrivning av hur Försvarshögskolan inom relevanta områden har påbörjat integreringen av ett jämställdhetsperspektiv samt inom vilka områden arbetet avses fortsätta under 2007.

3. Forskning för regeringens behov

Försvarshögskolan skall stödja utformningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Försvarshögskolan skall under 2006 genomföra verksamhet inom följande kompetensområden: säkerhetspolitik, militärhistoria, folkrätt, krishantering, militärteori och krigshistoria.

Resultaten av verksamheten skall vara tillämpbara och till nytta, på kort och lång sikt, för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet.)

Närmare inriktning av verksamheten skall ske i dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Försvarshögskolan.

Återrapportering

Myndigheten skall lämna en separat redovisning av verksamheten samt kostnaderna för denna. Vidare skall återrapportering ske kontinuerligt och i enlighet med dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och forskningsföreträdare vid Försvarshögskolan. I budgetunderlaget för 2007 skall förslag till inriktning och omfattning för verksamheten lämnas samt förslag på projekt inom föreslagen inriktning.

Senast den 30 september skall Försvarshögskolan inkomma med en detaljerad projektplan fördelad per kompetensområde inklusive projektförslag för budgetåret 2007 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

1.1.2

Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Utbildning och forskning för det civila försvarets behov

4. Utbildning för det civila försvarets behov

Försvarshögskolan skall på uppdrag av myndigheter, organisationer och företag utbilda personal för att därigenom bidra till att det civila försvarets kompetensbehov inom ramen för skolans kompetensområden tillgodoses.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa hur utbildningsuppdragen genomförts vad avser antal studenter, kostnader och om utbildningsmålen nåtts för den högre totalförsvarsutbildningen och eventuellt övriga mer omfattande kurser. En övergripande analys av måluppfyllelsen skall presenteras och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet skall anges och kommenteras. I den mån det är möjligt skall en jämförelse över tid göras.

5. Forskning för det civila försvarets behov

Forskningen skall kvalitetssäkras och knytas till utbildningen i syfte att säkra den vetenskapliga grunden samt att tillgodose det civila försvarets behov av forskning och utveckling m.m. inom skolans kompetensområde. Försvarshögskolan skall sträva efter att forskningens resultat kommer till nytta inom totalförsvaret och att den bidrar till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Återrapportering

Myndigheten skall översiktligt redovisa de huvudsakliga forskningsområdena och redogöra för hur vart och ett av dem kan knytas till skolans utbildning och säkrandet av den vetenskapliga grunden för skolans kompetensområden.

I redovisningen skall även ingå en beskrivning av hur Försvarshögskolan inom relevanta områden har påbörjat integreringen av ett jämställdhetsperspektiv samt inom vilka områden arbetet avses fortsätta under 2007.

6. Forskning för regeringens behov

Försvarshögskolan skall stödja utformningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Försvarshögskolan skall under 2006 genomföra verksamhet inom följande kompetensområden: säkerhetspolitik, militärhistoria, folkrätt, krishantering, militärteori och krigshistoria.

Resultaten av verksamheten skall vara tillämpbara och till nytta, på kort och lång sikt, för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet.)

Närmare inriktning av verksamheten skall ske i dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Försvarshögskolan.

Återrapportering

Myndigheten skall lämna en separat redovisning av verksamheten samt kostnaderna för denna. Vidare skall återrapportering ske kontinuerligt och i enlighet med dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och forskningsföreträdare vid Försvarshögskolan. I budgetunderlaget för 2007 skall förslag till inriktning och omfattning för verksamheten lämnas samt förslag på projekt inom föreslagen inriktning.

Senast den 30 september skall Försvarshögskolan inkomma med en detaljerad projektplan fördelad per kompetensområde inklusive projektförslag för budgetåret 2007 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

7. Konsortiet av försvarsakademier och säkerhetspolitiska institut

Försvarshögskolan skall inom ramen för Konsortiet av försvarsakademier och säkerhetspolitiska institut delta i de arbetsgrupper som rör myndighetens verksamhetsområde samt kontinuerligt informera relevanta svenska myndigheter och organisationer om i Konsortiet pågående och planerad verksamhet.

Återrapportering

Producerat material i form av PM, inbjudningar, uppsatser, artiklar, rapporter, böcker etc. skall tillställas Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med kopia till berörda svenska myndigheter och organisationer. Vidare skall Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) löpande hållas informerat om Konsortiets utveckling.

Försvarshögskolan skall redovisa vilket stöd som givits till vilka arbetsgrupper, vilken måluppfyllnad och nytta verksamheten inom Konsortiet har uppnått samt vilka kostnader som varit förknippade med denna verksamhet. Redovisningen skall inkludera en analys av i vilka grupper svenskt engagemang skulle kunna skapa mervärde för svensk del samt olika alternativa inriktningar av det framtida svenska engagemanget inom Konsortiet.

8. Baltic Defence College

Försvarshögskolan skall redovisa omfattningen och resultatet av stödet till Baltic Defence College.

9. Miljöledningssystem

Försvarshögskolan skall redovisa hur myndighetens miljöledningssystem har utvecklats. Därutöver skall myndigheten lämna en bedömning av i vilken utsträckning detta bidragit till att uppnå målen i Nordisk Agenda 21 för försvarssektorn (se bilaga 2).

10. Tjänsteexport

Försvarshögskolan skall redovisa sin bedömning av hur den konkurrensutsatta tjänsteexporten som myndigheten bedrivit är förenlig med myndighetens uppgifter i övrigt. Därutöver skall en resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten redovisas. I budgetunderlaget skall myndighetens marknadsstrategi för konkurrensutsatt tjänsteexport redovisas.

11. Partnerskap för fred

Försvarshögskolan skall bidra till genomförande och planering av kurser och aktiviteter inom ramen för Partnerskap för fred. Till dessa kurser och aktiviteter skall partnerskapsländerna enligt Euro Atlantic Partnership Work Programme (EAPWP) kunna sända elever. Försvarshögskolan skall bedöma vilka kurser som skall genomföras under åren 2007-2008. I denna redovisning skall även ingå en bedömning av beräknade kostnader och intäkter för perioden.

12. European Security and Defence College

Försvarshögskolan skall under första halvåret 2006, i enlighet med regeringsbeslut Fö2005/1784/SI, tillsammans med den finska försvarshögskolan anordna en s.k. högnivåkurs inom ramen för European Security and Defence College.

Återrapportering

Myndigheten skall senast den 30 september 2006 redovisa vunna erfarenheter under planeringen och genomförandet av kursen samt analysera möjliga framtida roller för Försvarshögskolan inom ramen för EU Training Programme.

13.Stöd i internationellt förhandlingsarbete

Försvarshögskolan skall löpande stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inom ramen för förhandlingsarbetet i FN, EU, OSSE och Nato/PFF.

3

Organisationsstyrning

14. Budgetunderlaget

Försvarshögskolan skall i budgetunderlaget göra en bedömning av hur myndighetens kostnader fördelar sig per respektive verksamhetsområde. Av bedömningen skall anslagets uppdelning framgå.

15. Särredovisning av anslagsfinansierade projekt

Försvarshögskolan skall särredovisa anslagsfinansierade projekt och inriktning inom den anslagsfinansierade delen av verksamheten samt hur anslaget fördelar sig mellan de olika projekten.

16. Delårsrapport

Delårsrapporten skall utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning som skall bestå av:

- en kort sammanfattning av väsentliga, slutförda prestationer inom verksamheterna utbildning och forskning och

- kommentarer till väsentliga avvikelser i förhållande till målen.

Av redovisningen skall även bedömd kvalitet i den genomförda verksamheten framgå.

17. Prognoser

Försvarshögskolan skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen i systemet Hermes.

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

19 januari

8 mars

2 maj

21 augusti

2 november

18. Utbildningskvalitet

Försvarshögskolan skall erbjuda utbildning av hög kvalitet som främjar kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt. I utbildningen skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid främjas.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa

- vilka kvalitetskriterier som har använts och jämföra med 2005 års kvalitetsutveckling,

- vilka åtgärder som vidtagits med utgångspunkt i skolans kvalitetsutvecklingsprogram,

- vilka åtgärder som vidtagits för att stärka de studerandes deltagande i och inflytande över skolans utbildningsverksamhet,

- vilka åtgärder som vidtagits samt vilka effekter dessa bedöms ha medfört för att kvalitetssäkra forskningen och säkra den vetenskapliga grunden,

- vilka åtgärder och utbildningsinsatser som har gjorts för att stärka den internationella kompetensen i syfte att stärka Försvarsmaktens förmåga att tjänstgöra vid internationella staber och kvalitativt delta i övrig internationell fredsfrämjande verksamhet,

- i vilken utsträckning ett jämställdhetsperspektivt integrerats i relevanta delar av utbildningen samt hur stor andel av offerterna som beaktar ett jämställdhetsperspektiv samt

- antal professorer, docenter, övriga disputerade och doktorander samt inom vilka områden dessa huvudsakligen bedrivit forskning och undervisning. Redovisningen skall kommenteras och myndigheten skall redovisa andelen undervisningstimmar med disputerad personal i förhållande till det totala antalet undervisningstimmar.

19. Effektivitet och god hushållning

Försvarshögskolan skall genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

20. Jämställdhet och mångfald

Inom ramen för sin kompetensförsörjning skall Försvarshögskolan främja mångfald och jämställdhet, t.ex. genom att verka för en jämn könsfördelning.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa det arbete som bedrivs för att motverka olika former av diskriminering. Av redovisningen skall framgå hur Försvarshögskolan arbetar med frågor som rör diskriminering på grund av kön, etnisk eller religiös tillhörighet eller diskriminering på grund av sexuell läggning. Redovisningen skall innehålla en särskild beskrivning av hur myndigheten omsatt existerande erfarenheter och kunskaper i praktisk handling och hur myndigheten levt upp till sina egna målsättningar avseende jämställdhet och sexuella trakesserier.

21. Åtgärder med anledning av betänkandet Effektiv förvaltning för insatsförsvaret

Myndigheten skall i verksamhetsplanering för 2006 visa återhållsamhet för att inte försvåra ett genomförande av de förslag som framgår av betänkandet En effektiv förvaltning för insatsförsvaret (SOU 2005:96), samt i övrigt upprätthålla beredskap för att ett genomförande av förslagen kan komma att påbörjas.

 

4

Uppdrag

22. Ogynnsamma attityder

Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Totalförsvarets pliktverk har tidigare fått i uppdrag att upprätta strategier för att främja jämställdhet, öka mångfalden och för att skapa en miljö där alla individer, oaktat t.ex. kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning, ges samma möjligheter och goda bemötande (Fö2004/203/MIL och Fö2004/1389/MIL).

Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Totalförsvarets pliktverk skall senast den 29 april 2006 redovisa en för myndigheterna gemensam strategi för arbetet. Strategierna skall avse åren 2006 och 2007 och kompletteras med diskrimineringsgrunden, funktionshinder.

Försvarshögskolan skall redovisa genomförandet av utbildning av nyckelpersonal enligt myndighetens egen plan.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:6 Försvarshögskolan (Ramanslag)
Disponeras av Försvarshögskolan 32 856
ap.1 Försvarshögskolan (ram) 32 856

Villkor för anslag 6:6

ap.1 Försvarshögskolan

Anslaget disponeras av Försvarshögskolan för utgifter i samband med forskning och utveckling m.m. inom skolans kompetensområde.

1. Högst 10 700 får användas för forskning för regeringens behov. Närmare inriktning av verksamheten skall ske efter dialog med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och forskningsföreträdare vid Försvarshögskolan.

2. Högst 880 000 kr får användas för särskilt forskningprojekt för regeringens behov inom Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)

3. Högst 20 000 000 kronor får användas för uppbyggnad av Försvarshögskolans vetenskapliga grund, främst genom professors- och rekryteringstjänster inom de ämnen där skolans kompetens är unik.

4. Högst 1 600 000 får användas för genomförande och planering av kurser och aktiviteter inom ramen för Partnerskap för fred.

5. Högst 600 000 får användas för planering och genomförande av högnivåkurs inom ramen för European Security and Defence College.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
6:6 Försvarshögskolan
ap.1 986 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
6:6 Försvarshögskolan
6:6 ap.2 6:6 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/ap År Anslagstyp
6:6 Försvarshögskolan
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 47 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 60 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 2 738
2006-02-25 2 738
2006-03-25 2 738
2006-04-25 2 738
2006-05-25 2 738
2006-06-25 2 738
2006-07-25 2 738
2006-08-25 2 738
2006-09-25 2 738
2006-10-25 2 738
2006-11-25 2 738
2006-12-25 2 738
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:6 ap.1 Försvarshögskolan

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Forskning
Forskning 6 967 -8 600 113 900 117 300 -3 400 -5 033
Utbildning
1. Stabsprogrammet 4 507 -3 800 47 700 49 100 -1 400 -693
2. Chefsprogrammet 14 208 -7 600 85 900 88 500 -2 600 4 008
3. Befattningsutbildning 2 782 0 0 0 0 2 782
4. Högre totalförsvarsutbildning m.m. 10 636 -2 000 28 500 29 400 -900 7 736
Summa 32 133 -13 400 162 100 167 000 -4 900 13 833
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Anmärkning till tabellen ovan (tkr):

Verksamhet

Över-/ under-skott 2003

Över-/ underskott 2004 prognos

Intäkter 2005 planerat

Kostnader 2005 planerat

Planerat över-/underskott 2005

Prognos ackumulerat över-/underskott

Varav

 

 

 

 

 

 

Tjänste-export

87

62

400

360

40

189

Summa

87

62

400

360

40

1897.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Verksamheterna utbildning för det civila respektive militära försvarets behov skall finansieras med avgifter med undantag av kurser inom ramen för Partnerskap för fred samt European Security and Defence College.

2. Verksamheterna forskning för det civila respektive militära försvarets behov får finansieras med avgifter.

3. Avgifternas storlek bestäms av Försvarshögskolan, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarshögskolan.

4. När myndigheten bedriver förvaltningsexport och lagen (1992:1528) om offentlig upphandling inte gäller, skall avgiften för verksamheten beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. För konkurrensutsatt tjänsteexport gäller krav på lönsamhet.

På regeringens vägnar
Leni Björklund
Marie Gustafsson
Kopia till
Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet, EP, GU, GS
Försvarsdepartementet, EPS, CIV, SI
Finansdepartementet, BA, ESA, F
Utbildningsdepartementet, UH, F
Näringsdepartementet, JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Krisberedskapsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Statstjänstemannaförbundet
Sveriges Reservofficerförbund

Bilaga 1 till Regeringsbeslut, 2005-12-15

Diarienummerförteckning

Fö2005/2601/MIL
Fö2005/228/EPS
(delvis)
Fö2005/2971/EPS
(delvis)