Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Regeringsbeslut9

2005-09-15Naturvårdsverket
Blekholmsterassen 36
106 48 STOCKHOLMM/2005/4820/A


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Naturvårdsverket
Riksdagen har beslutat om Naturvårdsverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:101, prop. 2004/05:1, utg.omr. 20, bet. 2004/05:MJU1, rskr. 2004/05:127, prop. 2004/05:100, utg.omr. 20, bet. 2004/05:FiU21, rskr. 2004/05:303).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Naturvårdsverket och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteTillsyn och normgivning
Information
Övriga styrmedel och strategier
Bevara och restaurera natur och miljöEfterbehandling av förorenade områden
Åtgärder för att bevara biologisk mångfald
Investeringsprogram
Kunskap och underlag för miljöarbeteMiljöforskning
Uppföljning och utvärdering1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.


Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena samt att påverka attityder och beteenden hos individer och organisationer så att de agerar i enlighet med sitt miljöansvar.


Verksamhetsgren Tillsyn och normgivning

Mål 1

Senast 2007 finns alla föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön tillgängliga och länsstyrelser och kommuner har fått vägledning. Verket har deltagit i EU:s samarbete för genomförande av EG:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG).


Återrapportering 1

1. Föreskrifter och allmänna råd som beslutats under 2005.

2. Övriga insatser under 2005 och bedömning av måluppfyllelsen.


Mål 2

Verket har genom en mer effektiv tillsynsvägledning förbättrat förutsättningarna för miljöbalkens tillämpning hos kommuner och länsstyrelser jämfört med föregående år.


Återrapportering 2

1. Nya och reviderade allmänna råd samt övriga insatser.

2. Direkta effekter, bedömning av måluppfyllelsen samt vilka åtgärder verket avser att vidta kommande år.


Mål 3

Verket har genom tillsynsvägledning och uppföljning av genomförda tillsynsinsatser skapat förutsättningar för ett effektivt genomförande av förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter.


Återrapportering 3

1. Insatser och direkta effekter.

2. Bedömning av måluppfyllelsen samt vilka åtgärder verket avser vidta kommande år.


Mål 4

Berörda aktörer har fått vägledning så att användningen av avfall kan ske på säkert sätt utan risk för människors hälsa och miljön.


Återrapportering 4

Insatser under 2005 samt förväntade effekter.


Övrig återrapportering avseende verksamhetsgrenen

1. Insatser och direkta effekter vad gäller bevakning av allmänna miljövårdsintressen och deltagande i mål och ärenden som handläggs hos myndigheter och domstolar.

2. Insatser för att verksamhetsutövarna skall iaktta Naturvårdsverkets föreskrifter avseende avloppsreningsverk för att minska kväveutsläpp samt resultaten av dessa insatser.

3. Efterlevnaden av förordningarna om producentansvar inklusive återvinningsnivåer för producentansvararen samt en beskrivning av vilka insatser verket planerar utifrån resultatet som redovisas senast den 1 augusti 2005.

4. Direkta effekter av väsentliga insatser inom verksamhetsgrenen som verket har genomfört under 2003-2004.

5. Övriga väsentliga insatser inom verksamhetsgrenen under 2005 samt förväntade effekter.Verksamhetsgren Information

Mål

Väsentliga aktörer har fått information om vad de kan göra för att miljökvalitetsmålen skall nås.


Återrapportering

1. Direkta effekter hos de relevanta aktörerna av väsentliga insatser som genomförts 2003-2004.

2. Väsentliga insatser under 2005 samt förväntade effekter.

3. Frågor och målgrupper som verket prioriterar de närmsta åren, vilka effekter av informationsverksamheten som eftersträvas och hur detta förhåller sig till miljökvalitetsmålen redovisas senast den 10 oktober 2005.Verksamhetsgren Övriga styrmedel och strategier

Mål 1

Verkets underlag till regeringen och verkets deltagande i EU-arbetet och det internationella arbetet har lett till starkt genomslag för Sveriges ståndpunkter på de områden som regeringen prioriterar.


Återrapportering

1. Insatser och bedömning av måluppfyllelsen.

2. Vilka åtgärder verket avser vidta för att ytterligare öka genomslaget för Sveriges ståndpunkter.

3. Arbetet med riktlinjerna för arbetet i EU:s och internationella arbets- och expertgrupper.


Mål 2

Förslag till kostnadseffektiva åtgärder och styrmedel för att nå de miljökvalitetsmål som verket ansvarar för har redovisats. Förslagen är analyserade med avseende bland annat på ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser. Förslagen är även analyserade med avseende på hur ett styrmedel kompletterar eller motverkar andra styrmedel.


Återrapportering 2

1. Bedömning av måluppfyllelsen samt vilka åtgärder verket avser att vidta för att förbättra måluppfyllelsen.

2. Hur verket har säkrat att jämställdhets- respektive folkhälsoperspektivet beaktas i förslagen.


Övrig återrapportering avseende verksamhetsgrenen

1. Insatser och effekter av verkets deltagande i det bi- och multilaterala utvecklingssamarbetet när det gäller kapacitetsuppbyggnad. Redovisningen skall avse dels EECCA-regionen, dels Balkan och dels u-länder i övrigt. Redovisning lämnas senast den 1 augusti 2005.

2. Insatser under 2005 för att påverka att avfallshanteringen är miljömässigt godtagbar, effektiv för samhället och enkel för konsumenterna, förväntade effekter samt direkta effekter hos de relevanta aktörerna av tidigare insatser.

3. En handlingsplan för verkets arbete de närmsta åren med att göra avfallshanteringen miljömässigt godtagbar, effektiv för samhället och enkel för konsumenterna. Av redovisningen skall framgå vilka mål och eventuella etappmål verket satt upp för sitt arbete, insatser för att nå målen samt förväntade effekter hos verkets olika målgrupper. Planen redovisas senast den 1 oktober 2005.

4.

5. Insatser som bidrar till att nå det nationella planeringsmålet för vindkraft (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).

6. Övriga väsentliga insatser inom verksamhetsgrenen under 2005 samt förväntade effekter.Verksamhetsområde Bevara och restaurera natur och miljö

Mål

Att effektivt genomföra insatser för att bevara, skydda och vårda miljö, samt restaurera och återställa skadad miljö för att nå miljökvalitetsmålen.


Verksamhetsgren Efterbehandling av förorenade områden

Mål

Beslut om insatser har baserats på en analys och prioritering av vad som behöver göras för att förorenade områden skall ha identifierats, undersökts och efterbehandlats senast 2050.


Återrapportering

1. Lägesbeskrivning av efterbehandlingsarbetet i landet redovisas senast den 1 augusti 2005.

2. Bedömning av effekter av insatser som verket genomfört under 2004.

3. Verkets insatser under 2005, med redovisning av hur anslagsmedlen fördelats samt förväntade effekter.

4. Länsvis sammanställning av hur 2005 års anslagsmedel använts, grundad på länsstyrelsernas rapporter till verket, redovisas i särskild rapport i anslutning till årsredovisningen.Verksamhetsgren Åtgärder för att bevara biologisk mångfald

Mål 1

Beslut om insatser leder till ett effektivt genomförande av naturvårdspolitiken och berörda miljökvalitetsmål. Insatser för kommande år har baserats på en analys av vad som behöver göras för att utarmningen av biologisk mångfald skall hejdas till 2010.


Återrapportering 1

1. Insatser under 2005 samt förväntade effekter.

2. Hur insatserna för att skydda och sköta värdefulla naturområden har utvecklats i omfattning. Redovisningen av insatserna skall ske naturtypsvis på nationell och regionalnivå.

3. Utvecklingen av och arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter.

4. Populationsutvecklingen för de stora svenska rovdjuren i förhållande till miniminivåer och etappmål.


Mål 2

Naturvårdens arbetsformer har utvecklats när det gäller att stärka dialogen med medborgarna och att uppnå god delaktighet.


Återrapportering 2

Insatser under 2005 samt direkta effekter.


Övrig återrapportering avseende verksamhetsgrenen

1. Hur den svenska delen av Cartagenaprotokollets förmedlingscenter om biosäkerhet har utformats, bl.a. i relation till kraven i rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer. Redovisas till regeringen senast den 15 september 2005.

2. Hur anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald har använts översiktligt fördelat på delmålen under miljökvalitetsmålen Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Storslagen fjällmiljö.

3. Kalkningsverksamhetens utveckling på nationell och regional nivå i förhållande till den nationella kalkningsplanen och försurningsutvecklingen.

4. Hur statsbidraget till lokala och kommunala naturvårdsprojekt har fördelats på län och kommuner samt hur stor del av medlen som har använts för naturvårds- respektive friluftslivsåtgärder.

5. Insatser för att förebygga jaktbrott och förhindra rovdjursskador.

6. Effekter av insatser under 2003-2004 som syftat till att stärka och utveckla förutsättningarna för friluftslivet samt insatser under 2005 och förväntade effekter på berörda målgrupper.

7. Övriga väsentliga insatser under 2005 samt förväntade effekter.

8. Bedömning av effekter av övriga insatser inom verksamhetsgrenen som verket genomfört under 2003-2004.Verksamhetsgren Investeringsprogram

Mål

Takten i den ekologiska omställningen i kommunerna har ökat.


Återrapportering

1. En översiktlig beskrivning av effekterna redovisas senast den 1 augusti 2005.

2. Insatser under 2005 där det framgår hur anslagsmedlen har använts.Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål

Att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.


Verksamhetsgren Miljöforskning

Mål 1

Fördelningen av forskningsmedlen har beslutats utifrån en analys av vilken ny kunskap som behövs för att nå miljökvalitetsmålen.


Återrapportering

Hur medlen fördelats i relation till miljökvalitetsmålen och motiven bakom fördelningen.


Mål 2

Områden där det finns behov av sammanställningar, s.k. synteser av forskningsresultat, har identifierats och finansierats.


Återrapportering 2

Insatser och bedömning av måluppfyllelsen.Verksamhetsgren Uppföljning och utvärdering

Mål

Senast 2007 finns varningssystem som slår larm när miljö och hälsa hotas.


Återrapportering

1. Förslag till åtgärder för att säkerställa att signaler från miljöövervakningen m.m. om påverkan som kan hota miljö och hälsa fångas upp, värderas och hanteras redovisas senast den 1 december 2005.

2. Förslag till hur miljöövervakningen kan stärkas genom att sektorsansvaret för miljöövervakningen förtydligas redovisas senast den 1 december 2005.


Övrig återrapportering avseende verksamhetsgrenen

1. Effekter av insatser som verket genomfört under 2002-2004.

2. Insatser under 2005 med redovisning av hur anslagsmedlen använts samt förväntade effekter.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid följande prognostillfällen: den 20 januari 2005, den 8 mars 2005, den 3 maj 2005, den 2 augusti 2005 samt den 1 november 2005. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Naturvårdsverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

1. Naturvårdsverket skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med övergripande analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Naturvårdsverket skall även bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2005 enligt närmare anvisningar från NUTEK.

2. Naturvårdsverket skall i samråd med berörda myndigheter ta fram ett underlag till Sveriges och EU:s rapportering till Cartagenaprotokollets sekretariat i enlighet med artikel 33 i protokollet och beslut BS-I/9 vid protokollets första partsmöte. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 augusti 2005.

3. Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2006 om politiken för global utveckling skall Naturvårdsverket senast den 15 december 2005 redovisa hur verket inom sin ordinarie verksamhet bidrar till målet för politiken för global utveckling.

4. Naturvårdsverket skall ge underlag till regeringen för uppföljningen av OECD:s rekommendationer vid dess granskning 2004 av svensk miljöpolitik. Uppdraget skall vara genomfört den 1 mars 2006.

5. Naturvårdsverket skall, efter samråd med Jordbruksverket, Fiskeriverket och andra berörda myndigheter, utreda möjligheterna att som ett kompletterande naturvårdsinstrument använda naturvårdsavtal även utanför skyddade områden och Natura 2000-områden i andra naturtyper än skog. Uppdraget skall redovisas den 1 februari 2006.

6. Naturvårdsverket skall i samråd med Nämnden för offentlig upphandling och efter samråd med AB Svenska Miljöstyrningsrådet och andra berörda aktörer utarbeta ett förslag till handlingsplan för att öka hänsynstagande till miljöpåverkan vid offentlig upphandling. EG-kommissionen uppmanar alla medlemsstater att utarbeta nationella handlingsplaner i sitt meddelande till Europeiska rådet nr 302 daterat den 18 juni 2003 angående integrerad produktpolitik. Handlingsplanen skall innehålla en bedömning av det aktuella läget och mål för de tre kommande tre åren. Den skall även innehålla åtgärder för att nå målen. Handlingsplanen skall beslutas av regeringen under 2006. Uppdraget skall rapporteras till regeringen senast den 1 december 2005.

7. Naturvårdsverket skall ta fram en tredje nationalrapport till sekretariatet för konventionen om biologisk mångfald i enlighet med de riktlinjer som slagits fast av konventionens partsmöte. En förkortad populärversion skall också tas fram. Arbetet skall göras efter samråd med övriga berörda myndigheter som Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Fiskeriverket. Rapporten skall vara Miljödepartementet till handa senast den 1 maj 2005.

8. Naturvårdsverket skall i samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt och efter samråd med övriga berörda myndigheter och intressenter göra en sammanställning av kunskapsläget angående den oförklarade fågeldöd som noterats under senare år och identifiera kunskapsluckor. Vidare skall förslag till vilka åtgärder som behöver vidtas för att utreda orsakerna till den oförklarade dödligheten bland fåglar preciseras. Samma analys skall också göras generellt för smittsamma sjukdomar hos övrigt vilt. Denna del av uppdraget skall redovisas senast den 15 januari 2006. Förslag skall också ges till uppgiftsfördelning mellan berörda myndigheter och vilka resurser som erfordras för analysverksamhet m.m. Förslag till möjliga finansieringskällor skall ges. Denna del av uppdraget skall redovisas senast den 15 april 2005.

9. Naturvårdsverket skall, efter samråd med berörda myndigheter och organisationer, utvärdera verksamheten i Rådet för rovdjursfrågor samt inriktningen av den fortsatta verksamheten. Uppdraget skall redovisas senast den 1 september 2005.

10. Naturvårdsverket skall ta fram en nationell plan för integrerad vattenförvaltning och effektiv vattenhantering i enlighet med slutsatserna från världstoppsmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002. Uppdraget skall genomföras efter samråd med Sida och redovisas till regeringen senast den 30 september 2005.

11. Naturvårdsverket skall tillsammans med Fiskeriverket och Sjöfartsverket löpande bistå Nordsjösekretariatet med underlag och deltagande i förberedelserna inför Nordsjökonferensens ministermöte 2006.

12. Naturvårdsverket skall senast den 1 december 2005, i samarbete med Fiskeriverket, redovisa en analys av möjliga orsaker till storskaliga rekryteringsskador på kustfiskbestånd och föreslå åtgärdsplaner.

13. Naturvårdsverket skall, gemensamt med Energimyndigheten, senast den 31 december 2005 redovisa en prognos för utsläppen av växthusgaser 2010 med fokus på den handlande sektorn. Naturvårdsverket och Energimyndigheten skall i ett första steg genomföra en förstudie senast den 28 februari 2005 som redovisar vilka möjligheter det finns att göra en ny prognos respektive en förbättrad prognos för den handlande sektorn och den icke-handlande sektorn för 2010. Arbetet bör så långt möjligt samordnas med framtagandet av underlag för den fjärde nationalrapporten till FN:s klimatkonvention. Vidare skall Naturvårdsverket, gemensamt med Energimyndigheten och i samråd med Statens institut för kommunikationsanalys, senast den 31 december 2005 redovisa en bedömning av effekten på utsläpp till följd av åtgärder i den icke-handlande sektorn som regering eller riksdag fattat beslut om efter det att myndigheten redovisade sin rapport med underlag till kontrollstationen 2004 om utvärdering av Sveriges klimatstrategi eller i övrigt ändrade förutsättningar. Naturvårdsverket skall även senast den 31 december 2005 redovisa en bedömning av möjligheterna, bl.a. de tekniska, att minska utsläppen från raffinaderier, koksverk, järn- och stålindustri, mineralindustri samt pappers- och massaindustri.

14. Naturvårdsverket skall vidareutveckla och analysera konsekvenserna av det förslag till breddning och utvidgning av den s.k. kväveoxidavgiften som verket överlämnade till regeringen i februari 2004. Naturvårdsverket skall även utreda möjligheten att införa ett differentierat avgiftssystem, där verksamhetsutövarnas avgifter återbetalas sektorsvis, i syfte att belysa om ett sådant främjar en rimlig kostnadsfördelning mellan verksamhetsutövarna. Verket skall även lämna förslag till ny lagtext. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2005. (Enligt regeringsbeslut den 19 maj 2005 skall uppdraget redovisas senast den 30 november 2005.)

15. Naturvårdsverket skall se över myndigheternas samlade rapportering till Miljömålsrådet och regeringen med anknytning till systemet med nationella miljökvalitetsmål och närliggande rapportering om miljöfrågor. I uppdraget ingår att föreslå hur denna rapportering kan effektiviseras så att rådets roll som samordnare beträffande rapporteringen till regeringen förtydligas och myndigheternas arbetsbelastning p.g.a. rapporteringen minskar. Det ingår i uppdraget att även se över hur en utvärdering av skogspolitikens miljömål kan koordineras med värderingen av de nationella miljökvalitetsmålen (därmed utgår uppdrag 15 i Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2002). Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 december 2005.

16. Naturvårdsverket skall lämna förslag på hur juridiska, ekonomiska och informativa styrmedel och verktyg kan göras mer effektiva genom kombinationer av styrmedel som kompletterar varandra och genom att motverkande effekter undviks. Arbetet skall fokuseras på styrmedel och verktyg som syftar till att förändra konsumtions- och produktionsmönster. Uppdraget skall utföras i samråd med andra berörda myndigheter och redovisas senast den 29 april 2006.

17. Naturvårdsverket skall ta initiativ till samarbete om forskning om friluftsliv med andra berörda forskningsfinansiärer och organisationer. Ett förslag till forskningsstrategi för friluftsliv skall redovisas till regeringen senast den 1 november 2005. Forskningsstrategin skall beakta jämställdhets-, barn- samt folkhälsoperspektiven.

18. Naturvårdsverket skall efter samråd med främst Linköpings universitet, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Ekonomistyrningsverket, Kemikalieinspektionen, Närings- och teknikutvecklingsverket, Statens energimyndighet och Luftfartsverket utarbeta förslag till förändrad årlig redovisning av statliga myndigheters miljöledningssystem. I förslaget bör beaktas möjligheterna att anpassa redovisningen till myndigheternas verksamhet och departementens behov av information, att utveckla redovisningen avseende resultat rörande indirekt miljöpåverkan för myndigheter med stor miljöpåverkan och att förenkla för myndigheter med liten miljöpåverkan. Möjligheterna att redovisa goda exempel eller s.k. benchmarking bör belysas liksom möjligheterna att redovisa resultat och åtgärder med anledning av revision. Förslaget ska redovisas senast den 1 september 2005.

19. Naturvårdsverket skall, i samarbete med Vägverket, vara nationell samordnare för EU-arrangemanget Mobilitetsveckan, inklusive aktiviteten "En bilfri dag", under 2005. Arbetet skall ske efter samråd med andra berörda myndigheter. Naturvårdsverket skall redovisa till regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av den bilfria dagen och mobilitetsveckan senast den 31 mars 2006.

20. Naturvårdsverket skall, gemensamt med Energimyndigheten, och efter samråd med NUTEK och länsstyrelserna senast den 31 mars 2005 skriftligt redovisa sina erfarenheter från genomförandet av EU:s direktiv för handel med utsläppsrätter. Myndigheterna skall beskriva hur de olika arbetsuppgifterna har genomförts samt vilka viktigare dokument som har producerats. Myndigheterna ska därvid särskilt belysa sina erfarenheter vad avser tillämpningen av definitioner och metoder i lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid respektive förordningen (2004:657) om utsläpp av koldioxid vid tillståndsprövning och tilldelning av utsläppsrätter. Vidare skall myndigheterna redovisa erfarenheter av tillämpningen av Kommissionens beslut den 29 januari 2004 om riktlinjer för övervakning och rapportering av växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, efterlevnaden av den översiktliga informationsplanen om handelssystem för utsläppsrätter (dnr N2004/4261/ESB), organisationen av det svenska handelssystemet, förande av register samt tillämpningen av Europeiska kommissionens förordning 000/2004, av den dd/mm/2004, om ett standardiserat och säkert system av register i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG. I rapporteringen skall vid behov lämnas förslag till förbättringar av systemet både avseende det svenska genomförandet av direktivet och i syfte att ge underlag för svenska ståndpunkter vid kommande översyn av direktivet. Särskilt skall belysas huruvida justeringar är önskvärda beträffande vilka verksamheter som bör ingå i handelssystemet mot bakgrund av att det för närvarande förekommer gränsdragningsproblem och skillnader i tillämpning i de olika EU-länderna av exempelvis begreppet förbränningsanläggning och därmed förknippade risker för konkurrenssnedvridning och oönskade miljöeffekter. Myndigheterna skall vidare till den 15 maj 2005 lämna förslag till svar på de frågor som ställs i det frågeformulär som EU-kommissionen avser att tillställa medlemsstaterna. Rapporteringen skall utgöra ett underlag för regeringens rapportering till EU-kommissionen samt till vidareutvecklingen av tillämpningen av EU:s handelssystem i Sverige. Myndigheterna får för dessa uppdrag fördela uppgifterna mellan sig baserat på myndigheternas ansvarsområden inom ramen för handeln med utsläppsrätter. Rapporteringen skall dock ske i ett gemensamt dokument.

21. Naturvårdsverket skall senast den 1 augusti 2005 återrapportera till regeringen vilka bidrag som sökts av och beviljats till miljöorganisationer för 2005.

22. Naturvårdsverket skall inom ramen för de delar av sin verksamhet som har anknytning till miljödriven teknikutveckling, miljödriven affärsutveckling samt marknadsintroduktion och export av miljöteknik samt miljöanpassade produkter, processer och tjänster samråda med Sveriges Miljöteknikråd, SWENTEC (Swedish Environmental Technology Council).
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:4Stöd till friluftsorganisationer (Obetecknat anslag)
Disponeras av Naturvårdsverket14 910 tkr
30:4 ap.10Stöd till friluftsorganisationer (Obetecknat)14 910 tkr

Disponeras av regeringen90 tkr
30:4 ap.1Stöd t friluftsorg. - Regeringens disposition (Obetecknat)90 tkr


Villkor
30:4 ap.10 Stöd till friluftsorganisationer

Anslaget fördelas av Friluftsrådet.
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:1Naturvårdsverket (Ramanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket324 959 tkr
34:1 ap.1Naturvårdsverket (Ram)324 959 tkr

Disponeras av regeringen1 962 tkr
34:1 ap.2Naturvårdsverket - Regeringens disposition (Ram)1 962 tkr


Villkor
34:1 ap.1 Naturvårdsverket

1. Av anslaget får högst 5 000 000 kronor användas för bidrag till sådant av andra organiserat bedrivet utvecklingsarbete som främjar de verksamheter Naturvårdsverket ansvarar för. Naturvårdsverket får fördela ytterligare 2 000 000 kronor till ideella miljöorganisationers nationella arbete för informationsverksamhet rörande miljö- och naturvårdsfrågor samt 3 000 000 kronor till ideella miljöorganisationers internationella arbete.34:2Miljöövervakning m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket221 656 tkr
34:2 ap.1Miljöövervakning (Ram)163 459 tkr
34:2 ap.3Bidrag till Internationella försurningssekretariatet (Obetecknat)2 500 tkr
34:2 ap.4Bidrag till Naturskyddsföreningen (Obetecknat)2 000 tkr
34:2 ap.5Bidrag till Sveriges Hembygdsförbund (Obetecknat)600 tkr
34:2 ap.6Bidrag till ideella miljöorganisationers internationella arbete (Ram)2 500 tkr
34:2 ap.7Bidrag till Swedish Water House (Obetecknat)1 877 tkr
34:2 ap.8Program för utsläpp och avfall (Ram)48 720 tkr

Disponeras av regeringen1 338 tkr
34:2 ap.9Miljöövervakning m m - Regeringens disposition (Ram)1 338 tkr


Villkor
34:2 ap.1 Miljöövervakning

Miljömålsrådet får fördela högst 132 836 000 kronor till övervakning av miljötillstånd i den yttre miljön inklusive viss internationell rapportering. Miljömålsrådet får av dessa medel fördela högst 19 000 000 kronor till åtgärder för viltförvaltning såväl inom som utanför renskötselområdet, dock i första hand för inventeringar av stora rovdjur. Miljömålsrådet får fördela högst 28 500 000 kronor till miljömålsuppföljning.

Högst 1 000 000 kronor får användas för effektuppföljning av verksamheten beträffande biologisk myggkontroll vid Nedre Dalälven.34:2 ap.3 Bidrag till Internationella försurningssekretariatet

Anslagsposten skall användas för bidrag till Internationella försurningssekretariatet för insatser inom ramen för konventionen om långa gränsöverskridande luftföroreningar, som syftar till att öka medvetenheten i Europa om behovet av att minska luftföroreningarna.34:2 ap.4 Bidrag till Naturskyddsföreningen

Anslagsposten skall användas för bidrag till Naturskyddsföreningen för informationsverksamhet rörande miljövårdsfrågor samt verksamhet som stimulerar samarbetet mellan naturvården och kulturmiljövården.34:2 ap.5 Bidrag till Sveriges Hembygdsförbund

Anslagsposten skall användas för bidrag till Sveriges Hembygdsförbund för i första hand stöd till verksamhet som stimulerar samarbetet mellan naturvården och kulturmiljövården.34:2 ap.6 Bidrag till ideella miljöorganisationers internationella arbete

Anslagsposten skall användas för bidrag till ideella miljöorganisationers internationella arbete. Naturvårdsverket beslutar om fördelningen av medlen.34:2 ap.7 Bidrag till Swedish Water House

Anslagsposten skall användas för bidrag till verksamheten vid Swedish Water House (SWH). Naturvårdsverket skall, efter samråd med Regeringskansliet, utbetala bidraget till Stockholm International Water Institute (SIWI) vid Stockholm Vatten AB eller, om stiftelsen SIWI har hunnit bildas, till stiftelsen SIWI för projekt SWH. Bidraget skall användas till att genom utåtriktad verksamhet i form av utbildningar, seminarier, deltagande i internationella möten och processer, internetbaserad information etc. förmedla kunskap och erfarenheter framförallt inom temat integrerad vattenförvaltning. Naturvårdsverket skall senast den 15 april 2006 redovisa till regeringen hur bidraget till Swedish Water House använts och ge en bedömning av i vilken grad de bidragit till de angivna syftena.34:2 ap.8 Program för utsläpp och avfall

Anslagsposten skall användas för programmet för utsläpp och avfall, för utvecklingsarbete för internationell rapportering och för arbete med utsläppsrättigheter. Naturvårdsverket skall utbetala 3 000 000 kronor till AB Svenska Miljöstyrningsrådet för arbete med miljökrav vid offentlig upphandling.34:3Åtgärder för biologisk mångfald (Ramanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket1 676 197 tkr
34:3 ap.1Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag (Ram)218 000 tkr
34:3 ap.2Kostnader för investeringar för naturvård och skötsel av skyddade områden m.m. (Ram)1 458 197 tkr


Villkor
34:3 Åtgärder för biologisk mångfald34:3 ap.1 Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag

1. Anslagsposten disponeras för bidrag enligt förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag.

2. Högst 30 000 000 kronor disponeras för analys av långsiktiga effekter av kalkningsverksamheten.

3. Högst 10 000 000 kronor får användas för markkalkning i enlighet med utvecklingsfasen av Skogsstyrelsens åtgärdsprogram mot markförsurning och för ett hållbart brukande av skogsmarken.34:3 ap.2 Kostnader för investeringar för naturvård och skötsel av skyddade områden m.m.

1. Anslagsposten disponeras för ersättningar enligt 31 kap. miljöbalken såvitt avser Naturvårdsverkets ansvarsområde.

2. Anslagsposten disponeras för kostnader för förvärv för statens räkning av värdefulla naturområden.

3. Anslagsposten disponeras för statsbidrag till kommun eller kommunal stiftelse för områdesskydd av värdefulla naturområden.

4. Anslagsposten disponeras för utredningar och inventeringar som ger underlag för både skydd av värdefulla naturområden och förslag till utpekande till nätverket Natura 2000 samt förhandlings- och värderingskostnader efter prövning i varje enskilt fall i samband med skyddsåtgärder enligt miljöbalken.

5. Anslagsposten disponeras för upprättande och genomförande av åtgärdsprogram samt inventeringar m.m. för arter och livsmiljöer.

6. Anslagsposten disponeras för kostnader för skötsel, fastighetsförvaltning, uppföljning och övervakning av nationalparker, naturreservat och andra områden med områdesskydd samt världsarv, Ramsarområden, biosfärområden och områden som ingår i eller föreslås ingå i nätverket Natura 2000.

7. Fråga om disposition av medel för inköp och intrångsersättning skall prövas av regeringen i de fall beloppet överstiger 30 000 000 kronor och inte har fastställts genom dom som vunnit laga kraft.

8. Inkomster från försäljning av fastigheter skall tillföras anslaget. Intäkter av uthyrning m.m. får användas i verksamheten under anslaget.

9. Högst 180 800 000 kronor får disponeras för statsbidrag till kommunala och lokala naturvårdsåtgärder inom ramen för regeringens satsning på lokal och kommunal naturvård. Av dessa skall 4 200 000 kronor användas för länsstyrelsernas administration av detta statsbidrag. Statsbidrag till kommun eller kommunal stiftelse för förvärv eller intrångsersättning vid områdesskydd av värdefulla naturområden enligt villkor 3 skall inte belasta ovanstående ram om 100 000 000 kronor.

10. Högst 10 000 000 kronor får fördelas till friluftsorganisationer av Friluftsrådet.

11. Högst 50 000 000 kronor disponeras för arbete med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. Härav skall 43 500 000 kronor fördelas till länsstyrelserna. 500 000 kronor skall tilldelas Sveriges meteorologiska och hydrologiska instititut (SMHI) för data och kartunderlag till vattenmyndigheter och länsstyrelser. 3 000 000 kronor skall tilldelas Sveriges geologiska undersökning (SGU) för bl.a. arbete med den rapport som skall lämnas till Europeiska kommissionen under 2005 samt avgränsningar och ytterligare karakterisering. Vidare skall Naturvårdsverket av beloppet använda 3 000 000 kronor för arbete med den nämnda rapporten och till stöd för vattenmyndigheter och länsstyrelser. Naturvårdsverket, SMHI och SGU skall samråda med vattenmyndigheterna och sinsemellan om medlens närmare användning.34:4Sanering och återställning av förorenade områden (Ramanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket540 587 tkr
34:4 ap.1Sanering och efterbehandling av förorenade områden (Ram)540 587 tkr

Disponeras av regeringen3 263 tkr
34:4 ap.2Sanering o återställ - Regeringens disposition (Ram)3 263 tkr


Villkor
34:4 Sanering och återställning av förorenade områden

Av anslaget får högst 442 000 000 kronor utbetalas under 2005.34:4 ap.1 Sanering och efterbehandling av förorenade områden

1. Anslaget disponeras för bidrag enligt förordningen (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för utredning och efterbehandling av förorenade områden.

2. Anslaget får användas för att finansiera undersökningar och juridiska bedömningar eller andra utredningar som krävs som underlag för att genomföra åtgärder, för framtagande av underlag för prioriteringar av framtida sanerings- och återställningsinsatser i landet samt för arbete med tillsyn över förorenade områden hos länsstyrelserna i syfte att öka inslaget av privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder så att det framtida behovet av bidragsfinansiering minskar.

3. Anslaget får disponeras för verkställighetskostnader samt för utrednings- och åtgärdskostnader som återkrävs av ansvariga enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning.

4. Anslaget får disponeras för saneringsåtgärder enligt avtal mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Kopparbergs län, Falu kommun och Stora Kopparbergs Bergslag AB.34:5Miljöforskning (Ramanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket84 716 tkr
34:5 ap.1Miljöforskning (Ram)84 716 tkr

Disponeras av regeringen511 tkr
34:5 ap.2Miljöforskning - Regeringens disposition (Ram)511 tkr


Villkor
34:5 ap.1 Miljöforskning

1. Naturvårdsverket skall utbetala högst 20 000 000 kronor till Stiftelsen för institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL). Beslut fattas av SIVL då överenskommelse har träffats med näringslivet om samfinansierad forskning och utvecklingsverksamhet vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Av dessa medel skall minst 2 000 000 kronor användas för samfinansierad forskning om avfall och kretslopp. Medlen till stiftelsen får även användas för nationell finansiering av EU-projekt.

2. Naturvårdsverket beslutar om fördelning av medlen till övrig miljöforskning. Verksamheten får omfatta forskningsbidrag, uppdragsforskning, forskningsbedömningar samt kunskapsöverföring från forskning, kunskapssammanställningar och utredningar med anknytning till forskningen.

3. Forskningsmedlen skall främst finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets arbete med t.ex. miljökvalitetsmålen, miljöbalken samt underlag för internationellt förhandlingsarbete. Naturvårdsverket skall via anslaget finansiera Sveriges bidrag till den internationella klimatpanelen (Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC).34:13Stöd till klimatinvesteringar (Ramanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket50 000 tkr
34:13 ap.1Stöd till klimatinvesteringar (Ram)23 100 tkr
34:13 ap.2Administration och information (Ram)25 900 tkr
34:13 ap.3Stöd till kommunalt nätverk för klimatfrågor (Ram)1 000 tkr


Villkor
34:13 Stöd till klimatinvesteringar

Naturvårdsverket får disponera anslagssparandet från det under utgiftsområde 20 uppförda anslaget 34:13 Stöd till klimatinvesteringar, för att finansiera åtaganden som leder till utgifter från och med 2005.

Av anslaget får högst 121 308 000 kronor utbetalas under 2005.34:13 ap.1 Stöd till klimatinvesteringar

Anslagsposten disponeras för stöd till klimatinvesteringsprogram i enlighet med förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram.34:13 ap.2 Administration och information

Anslagsposten får användas för utgifter i samband med administration, information och utvärdering av klimatinvesteringsprogrammen och de lokala investeringsprogrammen för ekologisk hållbarhet. Anslagsposten får belastas med högst 2 000 000 kronor för sektorsmyndigheternas arbete med beredning av åtgärder inom sina respektive kompetensområden i klimatinvesteringsprogrammen, samt med högst 5 000 000 kronor för länsstyrelsernas administration. Därutöver skall minst 5 000 000 kronor användas för informationsinsatser. Särskilda informationsinsatser riktade till näringslivet skall genomföras under året.34:13 ap.3 Stöd till kommunalt nätverk för klimatfrågor

Anslagsposten får användas för stöd till kommunernas samverkan för arbete med klimatfrågor.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

34:1Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet (Ramanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket0 tkr
34:1 ap.1Stöd till lokala investeringsprogram (Ram)0 tkr
34:1 ap.2Administration, information och utvärdering m.m. (Ram)0 tkr


Villkor
34:1 ap.1 Stöd till lokala investeringsprogram

Naturvårdsverket får använda anslagssparande från det under utgiftsområde 18 uppförda anslaget 34:1 Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet, anslagsposten 1.

Av anslaget får högst 96 000 000 kronor utbetalas under 2005.

Naturvårdsverket får inte disponera överblivna medel från slutreglerade projekt.
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:13Information om klimatfrågor (Ramanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket0 tkr
34:13 ap.1Information om klimatfrågor (Ram)0 tkr


Villkor


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:4 Stöd till friluftsorganisationer

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
30:4 ap.100Inget0
30:4 ap.10Inget0

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

34:1 (2003) Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:1 ap.1 (2003)0Allt0
34:1 ap.2 (2003)0Allt0

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:1 Naturvårdsverket

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:1 ap.10Allt0
34:1 ap.20Allt0

34:2 Miljöövervakning m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:2 ap.10Allt0
34:2 ap.30Inget0
34:2 ap.40Inget0
34:2 ap.50Inget0
34:2 ap.60Inget0
34:2 ap.70Inget0
34:2 ap.80Allt0
34:2 ap.90Allt0

34:3 Åtgärder för biologisk mångfald

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:3 ap.10Allt0
34:3 ap.20Allt0

34:4 Sanering och återställning av förorenade områden

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:4 ap.10Allt0
34:4 ap.20Allt0

34:5 Miljöforskning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:5 ap.10Allt0
34:5 ap.20Allt0

34:13 Stöd till klimatinvesteringar

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:13 ap.10Allt0
34:13 ap.20Allt0
34:13 ap.30Allt0

34:13 (2003) Information om klimatfrågor

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:13 ap.1 (2003)0Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
34:134:1 ap.1100 %
34:3 ap.334:3 ap.1100 %
34:434:4 ap.1100 %
34:534:5 ap.1100 %
34:13 (2003)34:13 ap.1 (2003)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
34:2 ap.2Ram
34:3 ap.3Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
34:2 ap.145 00030 00015 0002008
34:2 ap.815 00010 0005 0002008
34:4 ap.1600 000250 000350 0002008
34:5 ap.1130 00060 00070 0002008
34:13 ap.1150 00030 000120 0002010
Belopp angivna i tkr


Villkor

1. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2005, för anslaget 34:2 Miljöövervakning m.m., ingå ekonomiska förpliktelser i samband med planering, upphandling och genomförande av miljöövervakning som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 40 000 000 kronor under 2006, högst 13 000 000 kronor under 2007 och högst 7 000 000 kronor under 2008.

3. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2005, för anslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med genomförande av saneringsinsatser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 250 000 000 kronor under 2006, högst 250 000 000 kronor under 2007 och högst 100 000 000 kronor under 2008.

4. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2005, för anslaget 34:5 Miljöforskning, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med planering, upphandling och genomförande av miljöforskning som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 60 000 000 kronor under 2006, högst 40 000 000 kronor under 2007 och högst 30 000 000 kronor under 2008.

5. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2005, för anslaget 34:13 Stöd till klimatinvesteringar, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med beslut om stöd till klimatinvesteringar, som innebär utgifter på högst 150 000 000 kronor under perioden 2006-2010. Beloppen i kolumnerna "infriade förpliktelser" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)18 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 32 Datum: 2004-12-22
Till Naturvårdsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 324 959 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Naturvårdsverket 34:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Information och utbildning-5 519-2 0009 66011 160-1 500-9 019
Turistverksamhet-5870000-587
Övriga intäkter4 7433 60015 00011 4003 60011 943
Summa-1 3631 60024 66022 5602 1002 337
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Miljöskyddsavgifter25370012 000012 00012 000
Övrig offentligrättslig verksamhet2552001 00001 0001 000
Avgifter för körkort och motorfordon2534000000
Miljöskyddsavgifter - elavfall253703001 3001 30000
Summa
0014 3001 30013 00013 000
Belopp angivna i tkr


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

1. Investeringar i mark, markanläggningar, byggnader och pågående projekt som sker under anslaget 34:3 Åtgärder biologisk mångfald, skall inte finansieras genom lån i Riksgäldskontoret.

2. Naturvårdsverket får ta emot bidrag från EU och andra finansiärer för investeringar i mark och byggnader med undantag för föreskriven skyldighet i 5 och 7 §§ kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

4 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Naturvårdsverket får enligt 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Naturvårdsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen, och då marknadsvärdet inte överstiger 10 000 000 kronor.

2. Naturvårdsverket får besluta om försäljning och byte av fast egendom enligt förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. Vid försäljning av egendom med ett värde överstigande beloppsgränsen enligt 5 § punkt 2 samma förordning skall regeringen godkänna överlåtelsen.På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Marianne Wigselius
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Finansdepartementet, Ba
Finansdepartementet, ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliet/internrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Kammarkollegiet