Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIII:2

2005-09-01Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLMUD2005/47376/EP


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 8:1 ap. 12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande
Riksdagen har beslutat om att anvisa medel på anslaget 8:1 ap. 12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 07, bet. 2004/05:UU2, rskr. 2004/05:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angiven anslagspost.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1Biståndsverksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Rikspolisstyrelsen144 350 tkr
8:1 ap.12Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande (Ram)144 350 tkr


Villkor
8:1 ap.12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande

Av tillgängliga medel på anslagsposten får Rikspolisstyrelsen under 2005 utbetala högst 144 350 000 kronor.

Medel under anslagsposten får användas för deltagande med svensk personal inom freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insatser. Medel skall användas för nedanstående verksamhet och missioner planerade för år 2005, med indikativa belopp inom parentes (miljoner kronor).

Medel under anslagsposten får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommittée DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

Missioner

Missions-

förkortn.

Indikativa belopp mkr

Afrika

FN:s mission i Demokratiska Republiken Kongo

MONUC

(9,6)

FN:s mission i Sierra Leone

UNAMSIL

(3,6)

FN:s mission i Liberia

UNMIL

(12,0)

Internationella övervakningskommissionen i Nubabergen, Sudan

JMM

(1,2)

FN:s Advance Team, Sudan

UNAMIS

(0,85)

FN:s mission i Sudan

UNMISUD

(3,6)

Asien

FN:s mission i Östtimor

UNMISET

(2,8)

FN:s mission i Afghanistan

UNAMA

(3,9)

OSSE:s mission i Kirgisistan

(1,3)

Europa

OSSE:s mission i Serbien och Montenegro

(3,3)

OSSE:s mission i Makedonien

(3,3)

EU:s mission i Makedonien

PROXIMA

(11,0)

FN:s mission i Kosovo

UNMIK

(39,6)

OSSE:s mission i Kosovo inkl. polishögskolan

(2,2)

EU:s mission i Bosnien-Herzegovina

EUPM

(22,4)

OSSE:s mission i Kroatien

(1,1)

Mellanöstern

Utbildning av Irakisk polis i Amman

(12,0)

Övrigt

Polisutbildning (inkl. utländskt deltagande) inför internationell tjänstgöring (t.ex. UNPOC)

(4,7)

Summa

138,45

Nya eller utökade insatser har tillkommit enligt separata regleringsbrevsändringar:

EU Coordination Office for Palestinian Police Support

EUCOPPS

(1,9)

FN:s mission (samt ev. annan internationell insats) i Sudan

UNMIS

(4,0)

EU:s insats i Sudan

AMIS

(0)2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1 Biståndsverksamhet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
8:1 ap.120Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Carin Jämtin
Jakob Hallgren
Kopia till

Ju-PO
UD-Exp chef
UD-Kabs
UD-UMK
UD-UrP
UD-EU-korr
UD-AF
UD-EP
UD-EU
UD-GU
UD-GS
UD-RS
UD-PIK
UD-PLAN
UD-A-RED
UD-P-SIR
Fö-SI
Fö-CIV
Fi-BA
Försvarsmakten
Ekonomistyrningsverket
FN-repr. New York
Ambassaden Addis Abeba
Ambassadkontoret Karthoum