Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Regeringsbeslut1

2005-09-01Affärsverket svenska kraftnät
Box 526
162 15 VÄLLINGBYM2005/4614/E


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Affärsverket svenska kraftnät m.m. inom utgiftsområde 21 Energi (rskr. 2004/05:120)
Riksdagen har beslutat om Affärsverket svenska kraftnäts verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 21, bet. 2004/05:NU3, rskr. 2004/05:120).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Affärsverket svenska kraftnät och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
EnergipolitikElmarknadspolitikElmarknad
Telekom
Övrig energimarknadspolitikNaturgasmarknad
TotalförsvarDet civila försvaretÅtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarÅtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Energipolitik

Mål

Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.

Energipolitiken skall bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.

Övriga relevanta mål för energipolitiken framgår av riksdagens beslut i juni 2002 (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).


Verksamhetsområde Elmarknadspolitik

Mål

Målet för elmarknadspolitiken är att åstadkomma en effektiv elmarknad med väl fungerande konkurrens som genererar en säker tillgång på el till internationellt konkurrenskraftiga priser. Målet innebär en strävan mot en väl fungerande marknad med effektivt utnyttjande av resurser och effektiv prisbildning. Målet omfattar en vidareutveckling av den gemensamma elmarknaden i Norden. Detta innebär en fortsatt satsning på harmonisering av regler och ett utökat samarbete mellan de nordiska länderna.


Verksamhetsgren Elmarknad

Mål

Affärsverket svenska kraftnät har ansvar för den momentana nationella elbalansen och för den balansavräkning som krävs för en väl fungerande marknad.

Målet är att Sverige långsiktigt skall ha en god effekttillgång som minskar risken för effektbrist. För att bibehålla driftsäkerheten i elsystemet och möjligheten att upprätthålla effektbalansen vid extrema förbrukningstoppar skall Affärsverket svenska kraftnät arbeta för:

- att relevanta åtgärder kan vidtas för att minska risken för effektbrist i Sverige,

- att bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsystemet,

- att förmedla relevant information löpande till marknadens aktörer,

- en ökad integration och harmonisering av de nordiska ländernas elmarknader och vidareutveckla elmarknadssamarbetet inom Europa för att främja en inre marknad för el. Utgångspunken för denna verksamhet skall, utöver de övergripande målen för elmarknadspolitiken, vara överenskommelserna från de nordiska energiministermötena i Helsingör år 1995, på Grönland år 2000, Haugesund år 2002, Göteborg år 2003 och Akureyri år 2004.


Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät skall för verksamhetsgren Elmarknad redovisa och kommentera mål samt resultat uppdelat på områdena Överföring på stamnätet och Systemansvar. Inom dessa områden skall Affärsverket svenska kraftnät redovisa och bedöma kostnader, intäkter, verksamhetsvolym, kvalitet och effekter av de aktiviteter och prestationer som genomförts. Av årsredovisningen skall framgå hur kostnader som är gemensamma för flera områden fördelas.

Intäkter från s.k. flaskhalsavgifter som tas ut när den nordiska elmarknaden delas upp i skilda prisområden skall redovisas särskilt liksom direkta kostnader orsakade av motköp.

Pågående forsknings- och utvecklingsinsatser skall redovisas.

Insatser och resultat av verksamheten på nordisk nivå genom vidareutveckling av samarbetet mellan de nordiska systemoperatörerna, bl.a. vad gäller identifierade behov av och genomförda harmoniseringsåtgärder, skall redovisas. Insatser och resultat av verksamheten på europeisk nivå skall också redovisas.

Åtgärder som under året vidtagits för att öka driftsäkerheten i stamnätet skall redovisas.Verksamhetsgren Telekom

Mål

Affärsverket svenska kraftnät skall driva ett kostnadseffektivt telenät med hög säkerhet. Telenätet skall användas för övervakning av och kommunikation i det egna elstamnätet.


Återrapportering Telekom

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa verksamhetsgren Telekom skilt från annan verksamhet. För verksamhetsgren Telekom skall affärsverket redovisa och kommentera prestationer, resultatet och måluppfyllelsen. I redovisningen skall särredovisning av telekomverksamheten ske i form av en uppdelning på intern och extern verksamhet. I denna särredovisning skall ingå posterna försäljning, kostnader, inklusive gemensamma kostnader, och resultat.Verksamhetsområde Övrig energimarknadspolitik

Mål

Målet är att energipolitiken skall utformas så att energimarknaderna ger en säker tillgång på energi - värme, bränslen och drivmedel - till rimliga priser.

Målet för naturgasmarknadspolitiken är att vidareutveckla gasmarknadsreformen så att en effektiv naturgasmarknad med reell konkurrens kan uppnås.


Verksamhetsgren Naturgasmarknad

Naturgasmarknad

Affärsverket svenska kraftnät är systemansvarig myndighet för naturgasmarknaden och har det övergripande ansvaret för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag i det svenska naturgassystemet och ansvaret för den balansavräkning som krävs för en väl fungerande naturgasmarknad i konkurrens.


Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät skall för verksamhetsgrenen Naturgasmarknad redovisa och kommentera mål samt resultat för området Systemansvar.
Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att:
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.


Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur

Mål

Verksamheten skall anpassas utifrån den inriktning och hot- och riskbedömning som regeringen redovisar i proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar. Verksamheten skall bedrivas så att en betryggande försvarsförmåga kan säkerställas vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp i sådan teknisk infrastruktur som är väsentlig för samhällets grundläggande behov.

Mål för Affärsverket svenska kraftnät inom verksamhetsgrenen Teknisk infrastruktur är

- att säkerställa att beredskapsarbetet inom elförsörjningen samordnas,

- att säkerställa att verksamheten inom elförsörjningen bedrivs så att under höjd beredskap totalförsvarets och det övriga samhällets behov av elkraft kan tillgodoses,

- att verka för att de resurser och den beredskap som skapas kan utnyttjas vid svåra påfrestningar på samhället i fred och för internationella fredsfrämjande och humanitära insatser,

- att i samverkan med andra aktörer inom området verka för att det finns en god grundförmåga inom elförsörjningen,

- att verksamheten skall inriktas mot åtgärder som säkerställer att elsystemet så långt möjligt kan drivas nationellt sammanhållet. Kompetens och resurser skall finnas för att återställa elsystemets funktion vid omfattande skador. Åtgärder skall vidtas så att elsystemet som ett led i återuppbyggnaden kan drivas i separata delsystem(s.k. ö-drift) och

- att dammsäkerhetsarbetet skall inriktas mot åtgärder som minskar risken för dammbrott och säkerställer handlingsberedskap för insatser i händelse av dammhaveri och höga flöden. Metoder och resurser för tillsyn, uppföljning och rapportering av dammsäkerheten skall utvecklas.


Återrapportering teknisk infrastruktur

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

Svenska kraftnät skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid ett väpnat angrepp.

Samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF)

Målet är att Affärsverket svenska kraftnät skall delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF). Verksamheten skall bedrivas i enlighet med Sveriges individuella partnerskapsprogram med Nato. Affärsverket svenska kraftnät skall också delta i kontaktgruppen för civila myndigheter verksamma inom PFF-samarbetet som leds av Krisberedskapsmyndigheten (KBM).

Återrapportering PFF:

Affärsverket svenska kraftnät skall i årsredovisningen redovisa genomförd verksamhet samt kostnader och en analys av samarbetets inriktning och utveckling. Dessutom skall Affärsverket svenska kraftnät lämna underlag till KBM:s kvartalsrapporter vad avser PFF-verksamhet.
Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur

Mål

Verksamheten skall bedrivas så att riskerna för störningar i den tekniska infrastrukturen i samhället minimeras och att samhällets grundläggande behov kan tillgodoses vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Målet för Affärsverket svenska kraftnät beträffande beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred är

- att verka för att riskerna för en svår påfrestning på samhället genom omfattande störningar inom elförsörjningen och dammbrott eller höga flöden minskar,

- att verka för att elförsörjningens samlade resurser samt resurser från Försvarsmakten och från aktiviteter inom det civila försvaret kan samordnas och kraftsamlas i händelse av svåra störningar inom elförsörjningen i fredstid,

- att verka för att handlingsberedskapen upprätthålls för snabba och effektiva lednings- och informationsinsatser i händelse av dammhaveri eller svåra störningar inom elförsörjningen i fredstid.


Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa en analys av genomförda prestationers effekter på beredskapen och hur prestationerna har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

Svenska kraftnät skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Utgiftsprognoser

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005 - 2008, i tillämpliga delar i det ekonomiadministrativa systemet Hermes, för samtliga anslag/anslagsposter, inkl. äldre anslag, som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

- 20 januari 2005,
- 8 mars 2005,
- 3 maj 2005,
- 2 augusti 2005 och
- 1 november 2005.
1.3Organisationsstyrning

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå:

- i vilken omfattning affärsverkets mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,
- vilka åtgärder som har vidtagits och
- vilka mål som gäller för affärsverkets kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall affärsverkets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

1.4Uppdrag
Elmarknad

Affärsverket svenska kraftnät skall senast den 15 augusti 2005 redovisa hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under vintern 2004/2005, prognos för kraftbalansen under vintern 2005/2006 samt redovisa de aktiviteter och prestationer som genomförts vad gäller informationsinsatser till marknadens aktörer.

Affärsverket svenska kraftnät skall biträda i Statens energimyndighets uppdrag att utreda omfattning och innehåll av en sammanhållen statistikfunktion inom området elmarknad. Affärsverket svenska kraftnät skall också bidra till att en sammanhållen statistikfunktion kan etableras. Statens energimyndighets redovisning skall ske senast den 1 maj 2005.

Affärsverket svenska kraftnät skall senast den 10 januari 2005, 10 april 2005, 10 juni 2005, 10 oktober 2005 samt den 10 januari 2006 redovisa vissa statistiska uppgifter om elimport från tredje land enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre markanden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG. Uppgifterna skall avse elimport för föregående kvartal.

Affärsverket svenska kraftnät skall i årsredovisningen och när så är motiverat i sin kvartalsrapportering redovisa läget för utbyggnaden av ett stomnät, optofibernät, med hög överföringskapacitet mellan alla kommuner.


Organisationsstyrning

Affärsverket svenska kraftnät skall slutföra den ratingprocess som påbörjades under 2004. Ratingprocessen tillsammans med den fortsatta utvecklingen av redovisningen, uppföljningen per verksamhetsgren och verksamhetsstyrningen skall förbättra genomlysningen av verksamheten samt kommunikationen gentemot elmarknaden och andra intressenter.


Det civila försvaret

Grundutbildningen vid Affärsverket svenska kraftnät skall kvalitetssäkras genom en en översyn av utbildningstider, utbildningsplaner, befattningar och befattningsbeskrivningar samt kravprofiler. Affärsverket svenska kraftnät skall senast den 1 juni 2005 utifrån denna översyn redovisa hur användbarheten av den totalförsvarspliktige kan säkerställas utifrån de krav som den grundläggande försvarsförmågan ställer.

Affärsverket svenska kraftnät skall i samverkan med Statens energimyndighet och Krisberedskapsmyndigheten, mot bakgrund av regeringens inriktning av myndigheternas krishanteringsarbete som bl.a. beskrivs i propositionen 2004/05:5 Vårt framtida försvar, analysera behovet av att förändra gällande regelverk i syfte att i möjligaste mån åstadkomma en helhetssyn i krisberedskapsarbetet. Analysen skall ske med utgångspunkt från vad som stadgas i 5 § elberedskapslagen (1997:288) om att effekterna för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred skall beaktas vid beslut om beredskapsåtgärder. Uppdraget skall redovisas senast den 31 augusti 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag


2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag


2.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Villkor

2.1.7.1 Övriga bemyndiganden och ekonomiska villkor

Uppdrag att företräda staten vid bolags- och årsstämma m.m.

Styrelsen för Affärsverket svenska kraftnät utser statens företrädare vid bolags- och årsstämma i de bolag och företag i vilket Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier och andelar.

Borgen och kreditgarantier

Riksdagen har bemyndigat regeringen att för 2005 teckna borgen för lån och lämna kreditgarantier intill ett belopp om 1 520 000 000 kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier.

Regeringen avser att i samband med tecknande av statens borgen för lån till bolag i vilket Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier ta ut en avgift som motsvarar statens ekonomiska risk och övriga kostnader för åtagandet.

Affärsverket svenska kraftnäts befogenheter

Ram för upplåning

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret till ett sammanlagt belopp om 1 500 000 000 kronor.

Förvärv och avyttring av aktier samt bildande av bolag

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2005 besluta om förvärv och bildande av bolag som skall verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 10 000 000 kronor samt avyttra aktier intill ett belopp om 10 000 000 kronor.

Delägarlån

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2005 lämna delägarlån om högst 280 000 000 kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier. Full ersättning för statens risk i samband med långivning skall erhållas.

Placering av likvida medel

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att placera likvida medel i och utanför Riksgäldskontoret. Upplåning för placeringsändamål får inte förekomma. Affärsverket svenska kraftnäts placering av likvida medel skall ske i enlighet med av affärsverkets styrelse fastställda riktlinjer.

Investerings- och finansieringsplan för budgetåren 2005-2007

Nya investeringsprojekt, vars beräknade totalvärde överstiger 100 000 000 kronor skall underställas regeringens prövning. Överskridande av budgeterade kostnader för dessa investeringar skall utan dröjsmål anmälas till regeringen. Alla projekt skall rymmas inom investerings- och finansieringsplan som är fastställd av regeringen.

Regeringen fastställer följande investerings- och finansieringsplan för budgetåren 2005-2007 för affärsverkskoncernen (miljoner kronor)

Budget 2005

Budget 2006

Budget 2007

Investeringar exkl. SwePol Link, Gasturbiner AB och optofiberutbyggnaden

545

525

765

Optofiberutbyggnad

60

15

10

Gasturbiner AB

20

20

20

Amortering av externa lån, SwePol Link

130

130

130

Summa investeringar och amorteringar

755

690

925

Egen finansiering

755

690

760

Extern upplåning

-

-

165

Summa finansiering

755

690

925Utdelning

I samband med fastställande av årsbokslutet för Affärsverket svenska kraftnät beslutar regeringen om bl.a. vilket utdelningsbelopp som skall inlevereras till statsverket. Som riktlinjer för Affärsverket svenska kraftnät gäller i detta sammanhang regeringens beslut den 20 augusti 1998 (dnr. N98/850). Det innebär bl.a. att affärsverkskoncernen till statsverket för varje verksamhetsår från och med år 1999 tills vidare skall inleverera utdelning motsvarande 65% av verksamhetsårets resultat. Utdelningen inkluderar skattemotsvarighet om 28%. Inleverans av utdelning och skattemotsvarighet skall ske senast 30 dagar efter det att bokslutet har fastställts.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)1 500 000
- varav AFF 1 500 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag
Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

- Affärsverket svenska kraftnät skall uppnå en räntabilitet på justerat eget kapital[1], efter schablonmässigt avdrag för skatt på 6 %, inklusive kostnader för s.k. restelektrifiering,
- Affärsverket svenska kraftnät skall ha en skuldsättningsgrad[2] på högst 55 %,
- Kostnadseffektiviteten i Affärsverket svenska kraftnät skall vara lika hög som i jämförbara företag,
- Affärsverket svenska kraftnät skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Affärsverkets svenska kraftnäts redovisning i delårsrapporter och årsredovisning skall följa policies och riktlinjer i statens ägarpolitik, där dessa är tillämpliga för associationsformen affärsverk. Delårsrapporterna skall lämnas av styrelsen eller, om styrelsen bestämmer det, av generaldirektören. För inrapportering av uppgifter till Regeringskansliets kvartalsrapporter år 2005 och regeringens årliga redogörelse över företag med statligt ägande gäller tidpunkter enligt brev från Näringsdepartementet daterat den 2 november 2004.

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa Elcertifikatverksamheten skilt från annan verksamhet. I redovisningen skall särredovisning ske av posterna intäkter, kostnader, inklusive gemensamma kostnader, och resultat. Med intäkter avses intäkter från avgifter för kontoföring och registrering av överlåtelser av elcertifikat. Redovisningen av intäkter skall uppdelas i kontoavgift, överföringsavgift och administrativ avgift. Även verksamheten rörande ursprungsgarantier skall redovisas skilt från annan verksamhet.

I Affärsverket svenska kraftnäts delårsrapporter och i årsredovisningen skall, utöver redan nämnda och de nyckeltal affärsverket själv bedömer som relevanta, följande nyckeltal återfinnas:

- Avkastning på sysselsatt kapital,
- Soliditet,
- Nettoskuld,
- Kapitalomsättningshastighet,
- Rörelsemarginal,
- Räntetäckningsgrad,
- Självfinansieringsgrad,
- Internt tillförda medel (FFO) och
- Investeringar (CAPEX) [3].


[1] Med justerat eget kapital avses genomsnittet av årets in- och utgående bundna egna kapital samt 72 % av det fria egna kapitalet.
[2] Med skuldsättningsgrad avses räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital inklusive minoritetsandelar.
[3] CAPital EXpenditures. Inkluderar investeringar i materiella och materiella anläggningstillgångar, dvs. exklusive förvärv och avyttringar.

Totalförsvar

Ett beräknat avgiftsuttag för avgifterna avseende verksamheten inom samverkansområde Teknisk infrastruktur, inom elberedskapsområdet har fastställts till sammanlagt högst 250 000 000 kr under 2005 (prop. 2004/05:1, UO 6, bet. 2004/05:FöU1, rskr. 2004/05:130. Villkoren för anslaget 7:5 Krisberedskap, anslagsposten 3, Elberedskapsåtgärder, redovisas i regleringsbrevet för Krisberedskapsmyndigheten.

Övriga intäkter inom totalförsvarsområdet

Beräknade övriga inkomster som disponeras

30 000 000


Avser bidrag för verksamhet som finansieras från sjätte utgiftsområdets anslag 7:5 Krisberedskap, samverkansområdet Teknisk infrastruktur.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Mona Sahlin
Erik Thornström
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Försvarsdepartementet/CIV och ESU
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Näringsdepartementet/ADM, BS och SÄ
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statens energimyndighet
Krisberedskapsmyndigheten