Finansdepartementet
Regeringsbeslut41

2005-06-22Finansinspektionen
Box 6750
113 85 STOCKHOLMFi2005/3273(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Finansinspektionen
Riksdagen har beslutat om Finansinspektionens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 02, bet. 2004/05:FiU2, rskr. 2004/05:138).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Finansinspektionen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynFinansiell tillsyn och normgivningTillsyn
Regelgivning
Tillstånd och anmälningar
Statistik1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att tillsynen skall bedrivas effektivt, att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken beaktas, samt att statens finansförvaltning bedrivs effektivt.


Verksamhetsområde Finansiell tillsyn och normgivning

Mål

att bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system, och

att bidra till konsumentskyddet inom det finansiella systemet.

De åtgärder som vidtas i syfte att uppnå de övergripande målen skall vägas mot eventuella negativa effekter på det finansiella systemets effektivitet.


Återrapportering

Finansinspektionen skall lämna en samlad bedömning av om myndigheten uppfyllt målen för verksamhetsområdet. Redovisningen skall innehålla en beskrivning av hur verksamheten bidrar till detta bl.a. genom att redogöra för hur eventuell riskuppbyggnad och instabilitet identifierats i de finansiella företagen.

Finansinspektionen skall i en särskild rapport senast den 15 oktober 2005 redovisa väsentliga utvecklingstendenser och iakttagelser som framkommit samt en samlad bedömning av stabilitetsläget i det finansiella systemet. Den framåtblickande analysen av stabilitetshot och risker i det finansiella systemet skall prioriteras.


Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Tillsynen skall medföra

1. att finansiella företag har en väl fungerande intern kontroll och en sund balans mellan kapital och risker,

2. att det ges möjlighet att utifrån riskkategorier bedöma samlad finansiell ställning, risktagande och riskhanteringsförmåga inom företagen,

3. att intressekonflikter och förtroendeproblem motverkas inom den finansiella sektorn,

4. att värdepappersmarknaderna är välordnade,

5. att oegentligheter vid handeln med finansiella instrument utreds,

6. att det finansiella systemet inte används i brottsliga syften.


Återrapportering

Finansinspektionen skall:

1. Redovisa en samlad bedömning av effekterna av den finansiella tillsynen och av företagens förmåga att identifiera och hantera väsentliga risker, samt lämna en bedömning av hur regelefterlevnaden utvecklats.

2. Redovisa antalet påbörjade och avslutade tillsynsärenden, samt nedlagd arbetstid på dessa, fördelade på riskkategori och i förhållande till tidigare år. Redovisa hur tillsynen av de prioriterade företagen genomförts och hur bedömningarna kvalitetssäkrats.

3. Redovisa hur intressekonflikter och förtroendeproblem inom den finansiella sektorn motverkats.

4. Redovisa genomförda insatser i tillsynen av värdepappersmarknaden och hur insatserna inom gruppen prioriterats.

5. Redovisa beslutade avgifter enligt 20 § enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument samt samverkan med Ekobrottsmyndigheten.

6. Redovisa insatser som gjorts för att förhindra att det finansiella systemet används i brottsliga syften med avseende på regelefterlevnad, tillsynsmetoder och samverkansformer.Verksamhetsgren Regelgivning

Mål

Bidra till stabilitet och genomlysning av de enskilda finansiella företagen, ett gott konsumentskydd samt förenklade regler.


Återrapportering

Finansinspektionen skall presentera en analys av hur regelgivningen bidragit till stabiliteten i och genomlysningen av de finansiella företagen samt ett gott konsumentskydd. Redovisning lämnas av eventuella effekter av regelgivningen för effektiviteten i det finansiella systemet. En redogörelse lämnas för hur arbetet med att införa nya regler bedrivits, hur reglerna förenklats samt uppgifter om nya, ändrade föreskrifter och allmänna råd.Verksamhetsgren Tillstånd och anmälningar

Mål

Handläggningen av tillstånds- och anmälningsärenden skall hålla hög kvalitet, vara snabb och kostnadseffektiv.


Återrapportering

Finansinspektionen skall redovisa hur och i vilken utsträckning hög kvalitet, snabbhet och kostnadseffektivitet förbättrats. Redovisningen skall ange hur myndighetens hemsida utvecklats för att nå målen. Vidare redovisas uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för olika tillstånds- och anmälningsärenden samt totala antalet nedlagda arbetstimmar för sådana ärenden. Jämförelse skall göras med motsvarande uppgifter åren 2002, 2003 och 2004.Verksamhetsgren Statistik

Mål

Ansvaret för finansmarknadsstatistiken skall bedrivas ändamålsenligt och effektivt.


Återrapportering

Finansinspektionen skall redovisa hur uppgiften att ansvara och utveckla den officiella statistiken inom finansmarknadsområdet har fullföljts.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Verksamhetsgren Ekonomisk säkerhet under Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för verksamheten inom samverkansområdet Ekonomisk säkerhet är att minimera störningar och tillgodose samhällets grundläggande behov av ekonomisk säkerhet vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Återrapportering

Finansinspektionen skall redovisa en analys av genomförda prestationers effekt på beredskapen och hur insatserna bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Finansinspektionen skall också redovisa de förhållanden eller gränssättande faktorer inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.


Finansinspektionen skall i övrigt:

1. Redovisa den samlade insatsen av total arbetstid, andel av total arbetstid och ekonomiska resurser för internationellt arbete inom inspektionen. För respektive verksamhetsgren lämnas särskild redovisning av den tid och de kostnader som lagts ner på internationell verksamhet. Antalet internationella arbetsgrupper som inspektionen deltagit i redovisas också.

2. Redovisa hur analysverksamheten utvecklats inom de olika verksamhetsgrenarna.

3. Redovisa avgiftsuttaget enligt förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet fördelat på de olika företagsgrupperna, övriga företag och myndigheter avseende senaste treårsperioden.

4. Redovisa avgiftsuttaget enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen. Redovisningen skall innehålla en analys av kostnadstäckningsgraden.

5. Redovisa hur företagen under Finansinspektionens tillsyn uppfattar inspektionens verksamhet. Resultatet skall jämföras med tidigare redovisningar av samma slag.

6. Finansinspektionen skall redovisa utgiftsprognoser i Hermes och till Finansdepartementet för åren 2005 till och med 2008 för ramanslaget och övriga avgiftsintäkter som disponeras. Prognosen skall kommenteras i förhållande till tidigare prognostillfälle, i förhållande till budgeten samt till utfallet för 2004. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Utgiftsprognoser lämnas: den 20 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 4 augusti samt den 31 oktober 2005.
1.3Organisationsstyrning

Mål

1. Effektivitet, kvalitetssäkring och metodutveckling skall prioriteras.

2. Tillgänglighet och service både för företag och medborgare skall förbättras med hjälp av informationstekniken.

3. Verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Finansinspektionen skall:

1. Redovisa genomförda insatser och effekterna av att förbättra effektivitet, utveckla metoderna och säkra kvaliteten inom de olika verksamhetsgrenarna. Redogöra för hur kategoriseringen i tillsynsklasser utvecklats.

2. Redogöra för genomförda insatser för att med stöd av informationstekniken förbättra tillgänglighet och service, bl.a. hur registrering, tillstånd och tillsyn effektiviseras och utvecklats med IT-stöd.

3. Redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning målen för kompetensförsörjningen har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2006, 2007 respektive 2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Uppdrag

1. Finansinspektionen skall redovisa förslag till justeringar av bestämmelserna om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och bestämmelserna om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet med anledning av ny och planerad lagstiftning. Redovisning lämnas dels den 18 februari 2005 och dels den 15 april 2005.

2.Finansinspektionen skall redovisa hur de medel som tilldelas under budgetåret 2005 avses att disponeras och vilka eventuella effektiviseringar och prioriteringar som har genomförts. Redovisning lämnas senast den 20 maj 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2:1Finansinspektionen (Ramanslag)
Disponeras av Finansinspektionen175 831 tkr
2:1 ap.1Finansinspektionen (Ram)175 831 tkr

Disponeras av regeringen1 070 tkr
2:1 ap.2Finansinsp - Regeringens disposition (Ram)1 070 tkr


Villkor
2:1 ap.1 Finansinspektionen

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av Finansinspektionen utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2:1 Finansinspektionen

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
2:1 ap.10Allt0
2:1 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
2:12:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)25 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 71 Datum: 2004-12-16
Till Finansinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 177 331 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Finansinspektionen 2:1 ap.1.
Beslutsnr: 41 Datum: 2005-06-22
Till Finansinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • -1 500 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-07-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Finansinspektionen 2:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Ansökningsavgifter
Ansökningsavgifter (SFS 2001:911)0-2 30022 20021 300900-1 400
Administrativ service
Avgifter enl. 4 § avgiftsförordnigen (SFS 1992:191)005 0005 00000
Avgifter enl. 15 § avgiftsförordningen (SFS 1992:191)00505000
Summa005 0505 05000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Ansökningsavgifter
Ansökningsavgifter (SFS 2001:911)

Ansökningsavgifterna för tillstånd och anmälningar disponeras av Finansinspektionen och särredovisas vid sidan av statsbudgeten
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offenligrättslig verksamhet
Avgifter (SFS2002:1042)254800177 331177 33100
Avgifter (SFS 2000:1087)2711003 00003 0003 000
Summa
00180 331177 3313 0003 000
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter (SFS 2004:297)2712002 00002 0002 000
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamheten med tillstånd och anmälningar hos Finansinspektionen skall över tiden finansieras fullt ut med de avgifter som tas ut för ändamålet. Avgifter tas ut med stöd av bestämmelserna i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

De intäkter som Finansinspektionen disponerar redovisas skilt från statsbudgeten.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras6 300 tkr

Villkor

Medel från verksamhetgren Ekonomisk säkerhet inom politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar.


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Krigsförsäkringsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar

Sven-Erik Österberg
Liso Norrman
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Krisberedskapsmyndigheten
Regeringskansliets internrevision, SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Försvarsdepartementet, Enheten för det civila försvaret
Finansdepartementet, SMS
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, EIT