Utbildnings- och kulturdepartementet
RegeringsbeslutI:12

2005-06-16Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 STOCKHOLMU2005/5486/Kr


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Riksantikvarieämbetet
Riksdagen har beslutat om Riksantikvarieämbetets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Riksantikvarieämbetet och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikKulturmiljöMyndighetsarbete
Kunskapsuppbyggnad
Arkeologisk uppdragsverksamhet
Vård
Publikarbete1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för verksamheten inom kulturmiljöområdet är

- ett försvarat och bevarat kulturarv,

- ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer med kulturmiljöarbetet som en drivande kraft i omställningen,

- allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön,

- nationell och internationell solidaritet och respekt inför olika gruppers kulturarv.

Riksantikvarieämbetet skall som central myndighet arbeta för att målen för verksamheten inom kulturmiljöområdet uppnås.


Verksamhetsområde Kulturmiljö

Verksamhetsgren Myndighetsarbete

Mål 1

Målen för verksamheten inom kulturmiljöområdet skall i ökande grad beaktas inom olika samhällsområden. Riksantikvarieämbetets verksamhet skall bl.a. syfta till att

- arbeta för en långsiktig hållbar utveckling,

- stärka kulturarvets och kulturmiljöns ställning i den regionala och lokala utvecklingen,

- kulturarvet och miljöns kulturvärden skall tas till vara inom olika samhällssektorer bl.a. inom areella näringar, infrastruktur och bebyggelse

- uppnå en ökad samordning mellan kultur- och naturmiljösektorerna.

Målet är vidare att bidragsgivningen skall åstadkomma största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön.


Återrapportering

Riksantikvarieämbetet skall redovisa sina prestationer samt göra en bedömning av vilka effekter som dessa har haft.


Mål 2

Målet är att Riksantikvarieämbetet skall vara samlande och pådrivande i kulturmiljöarbetet. RAÄ skall tillsammans med Statens kulturråd bl.a. genom bidragsfördelningen understödja de regionala museernas arbete. Riksantikvarieämbetet skall vidare arbeta för att utveckla samspelet mellan den statliga kulturmiljöorganisationen, kommunerna och de centrala kulturarvsinstitutionerna.


Återrapportering

Riksantikvarieämbetet skall redovisa vilka insatser som har gjorts och analysera hur samarbetet inom kulturmiljösektorn har utvecklats.Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Målet är att kunskapsuppbyggnaden, inklusive sektorsforskningen, inom kulturmiljöområdet och informationen om kunskapsuppbyggnaden skall utvecklas och spridas.


Återrapportering

Riksantikvarieämbetet skall redovisa vilka insatser som har vidtagits för att uppnå målet. Av redovisningen skall vidare framgå:

- användningen av de särskilda sektorsforskningsmedel som anvisas under anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (anslagsposten 10) uppdelat på olika kategorier av användare, externt och internt,

- i vilken utsträckning resultaten av kunskapsuppbyggnaden har överförts inom den egna verksamheten och kultur- och utbildningssektorerna samt till allmänheten.

- nya former för en innovativ och sektorsövergripande kulturarvsvetenskaplig forskning skall prövas i samverkan med berörda parter.Verksamhetsgren Arkeologisk uppdragsverksamhet

Mål

Målet är att den arkeologiska uppdragsverksamheten vid Riksantikvarieämbetet skall vara förebildlig i fråga om antikvarisk och vetenskaplig kvalitet, relevans och kostnadseffektivitet.


Återrapportering

Riksantikvarieämbetet skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att utveckla Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet samt resultaten av dessa åtgärder. Av redovisningen skall framgå vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra servicen gentemot uppdragsgivarna och för att öka tillgängligheten till undersökningsresultaten.Verksamhetsgren Vård

Mål

Målet är att myndigheten skall bidra till en vidareutveckling av metoderna för vården av det materiella kulturarvet, med särskild inriktning mot en långsiktigt hållbar utveckling.


Återrapportering

Riksantikvarieämbetet skall redovisa vilka insatser som har gjorts för att uppnå målet samt resultaten av detta arbete. Redovisningen skall vidare innehålla en analys av resultaten.Verksamhetsgren Publikarbete

Mål

Målet är att allmänhetens förståelse för, delaktighet i och ansvarstagande för kulturarvet skall öka och att tillgängligheten till information om kulturmiljövärdena skall förbättras.


Återrapportering

Riksantikvarieämbetet skall redovisa vilka insatser som har gjorts för att sprida information om kulturarvet och kulturmiljön samt resultatet av dessa. Vidare skall insatser redovisas som har gjorts för att stödja det arbete som utförts på regional nivå, särskilt hos de regionala museerna. Redovisningen skall även visa vad som gjorts för att tillgängligöra kulturarvet genom olika informationssystem samt vilka insatser som gjorts för att utveckla Riksantikvarieämbetets egna besöksmål. Redovisningen skall innehålla en analys av de resultat som har uppnåtts samt spegla olika perspektiv, såsom kön, klass, kulturell bakgrund och generation.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Riksantikvarieämbetet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2004 resp. 2005 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

2. Riksantikvarieämbetet skall i samband med årsredovisningen redovisa hur arbetet med industrisamhällets kulturarv och det moderna samhällets kulturarv, inklusive storstädernas kulturmiljövärden, utvecklas och integreras i kulturmiljöarbetet. Av redovisningen skall även framgå vilken samverkan som sker med kommuner, myndigheter och aktörer i övriga samhällssektorer som omfattas av storstadspolitiken.

3. Målet är att öka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling för kulturmiljön i ett internationellt perspektiv.

Återrapportering:

Riksantikvarieämbetet skall redovisa

- omfattning av och inriktning på det internationella samarbetet för kulturmiljön, bl.a. när det gäller samarbetet med Östersjöländerna och inom EU, samt inom vilka områden det huvudsakligen ägt rum,

- vilka insatser som gjorts bl.a. i samarbetet med SIDA, för att medverka till att biståndsländernas kulturarv tas till vara,

- hur erfarenheter från det internationella arbetet har överförts inom den egna verksamheten, liksom inom kulturarvsområdet i övrigt.

4. Riksantikvarieämbetet ska lämna en redovisning av de totala lokalkostnaderna för 2004 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2005. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till resp. hyresvärd. Riksantikvarieämbetet skall i en särskild rapport senast den 1 mars 2006 lämna motsvarande redovisning avseende år 2005.

5. Riksantikvarieämbetet skall senast den 1 april 2006 redovisa en omvärldsanalys som tar upp de förändringar och utvecklingstendenser i samhället som kan ha betydelse för kulturarvet och kulturpolitikens utveckling. Omvärldsanalysen skall även innehålla en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom kulturmiljösektorn.

Som en del i arbetet med omvärldsanalysen skall Riksantikvarieämbetet för 2005 göra en fördjupad analys med särskilt tema. Denna skall redovisas senast den 1 oktober 2005. Temat för denna fördjupade analys skall ta sin utgångspunkt i hur kulturmiljösektorn kan bli en samlande och aktiv kraft i det arbete som syftar till att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av vårt samhälle. Tyngdpunkten i analysen skall visa på hur detta arbete kan ske i samverkan med andra samhällssektorer.

6. Målet är att den kulturhistoriskt värdefulla miljön och bebyggelsen så långt möjligt tillgängliggörs för personer med funktionshinder. Regeringen har godtagit de förslag till etappmål, som Riksantikvarieämbetet redovisade till regeringen (dnr Ku2002/1691/Ka) inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken.

Återrapportering:

Riksantikvarieämbetet skall redovisa insatserna och en analys av måluppfyllelsen av etappmålen för 2005.

7. Riksantikvarieämbetet skall i en särskild rapport till regeringen senast den 1 april 2005 lämna redogörelser för bidragsgivningen till arbetslivsmuseer. Redogörelsen skall innehålla en sammanställning över vilka museer som mottagit bidrag, för vilket syfte och, där så är möjligt, en analys av de resultat som uppnåtts.

8. Riksantikvarieämbetet skall redovisa hur myndigheten medverkat till en gynnsam utveckling inom arkitektur-, form- och designområdet i enlighet med de av riksdagen beslutade målen för statens engagemang i arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225).

9. Riksantikvarieämbetet skall analysera och bedöma de regionala museernas verksamhet inom kulturmiljöområdets verksamhetsgrenar. Riksantikvarieämbetet skall därvid samråda med Statens kulturråd. Uppgifterna skall lämnas till regeringen i en särskild rapport senast den 1 juni 2005.

10. Riksantikvarieämbetet skall i en särskild rapport i samband med årsredovisningen för 2004 redovisa utfallet av fördelningen av bidrag till de regionala museerna i Skåne län. Av redovisningen skall framgå bl.a. bidragsgivningen fördelad på bidragsmottagare och belopp samt vilka resultat som har uppnåtts.

11. Riksantikvarieämbetet skall i samarbete med Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet årligen redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som har utbetalats. Riksantikvarieämbetet skall samordna redovisningen, som lämnas senast den 1 april 2005 till Utbildnings- och kulturdepartementet. Av redovisningen skall även framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.

12. Riksantikvarieämbetet skall i samarbete med Statens kulturråd årligen redovisa antalet svenska ansökningar till EU:s ramprogram för kultur, Kultur 2000 programmet, antalet svenska ansökningar som beviljats stöd samt utvärdera programmet efter genomförda programperioder. Statens kulturråd skall samordna redovisningen, som lämnas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 april 2005. Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.

13. Riksantikvarieämbetet skall vara en samverkanspart i regionalt utvecklingsarbete, bl.a. i arbetet med de regionala utvecklingsprogrammen och de regionala tillväxtprogrammen, genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Myndigheten får medverka till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen.

Återrapportering:

Riksantikvarieämbetet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultatet skall redovisas och analyseras. Riksantikvarieämbetet skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2005 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Riksantikvarieämbetet skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de Regionala tillväxtprogrammen.

14. Riksantikvarieämbetet skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

1. Riksantikvarieämbetet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering:

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som vidtagits,

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstakomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

2. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Riksantikvarieämbetet skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering:

Riksantikvarieämbetet skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna och externa verksamhet för att uppnå målet.
1.4Uppdrag

Kulturarvs-IT

1. Riksantikvarieämbetet skall samordna den del av satsningen Kulturarvs-IT som genomförs på regionala och kommunala kulturinstitutioner. Arbetet skall bedrivas i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, regionala och kommunala kulturinstitutioner och Arbetsmarknadsstyrelsen. Riksantikvarieämbetet ansvarar också för att Kulturarvs-IT endast särskiljs från övrig verksamhet vid museerna genom att arbetsledarnas löner finansieras i särskild ordning. Riksantikvarieämbetets övergripande samordningsansvar innebär att myndigheten skall fördela de medel som är avsatta för löner till arbetsledare inom satsningen.

2. Riksantikvarieämbetet skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen redovisa antalet institutioner som medverkar i Kulturarvs-IT samt vilka dessa är. Riksantikvarieämbetet skall också redovisa antalet anställda (arbetsledare och anställda med lönebidrag) på varje institution. Riksantikvarieämbetet skall också, utifrån redovisningar från respektive institution, till regeringen redovisa en övergripande analys av såväl den verksamhet, som dess resultat och effekter, satsningen har medfört till vid respektive institution.

Bidrag till kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet skall i en särskild rapport till regeringen göra en samlad kartläggning och redovisning av fördelningen av anslaget 28:26 ap 1 Bidrag till kulturmiljövård för åren 2000-2004. Redovisningen skall visa såväl hur myndigheten gör sin fördelning till länen som länsstyrelsernas individuella fördelning. Redovisningen skall innehålla en analys av resultaten. Redovisningen skall lämnas senast den 1 augusti 2005.

Vård och konservering av inventarier och föremål

Riksantikvarieämbetet skall i en särskild rapport presentera en översyn av området vård och konservering av inventarier och föremål inom kulturarvssektorn. Redovisningen skall innehålla en kartläggning av såväl omfattningen av nuvarande resurser i form av lokaler och kompetens, som en undersökning av vilka behov som finns inom kulturarvssektorn. Redovisningen skall även innehålla en översiktlig beskrivning av hur situationen ser ut internationellt, företrädesvis i de nordiska länderna, men där så anses nödvändigt inom EU. Vidare skall Riksantikvarieämbetet undersöka och redovisa de samordningsvinster som finns att göra inom det statliga området. Arbetet skall utföras i samråd med berörda myndigheter och institutioner. Redovisningen skall lämnas till regeringen i samband med årsredovisningen för 2005.

Kulturreservat

Riksantikvarieämbetet skall i en särskild rapport, efter samråd med länsstyrelserna, göra en sammanställning och samlad bedömning av arbetet gällande värdefulla kulturpräglade landskap som enligt miljöbalken skyddas som kulturreservat. Av redovisningen skall framgå vilka effekter skyddsformen har haft, i vilken omfattning som skyddsformen har använts, vilken typ av områden som har skyddats samt formerna och kostnaderna för inrättande, vård och skötsel av kulturreservat. Redovisningen skall lämnas till regeringen senast den 1 juli 2005.

Jordbrukspolitiken

Riksantikvarieämbetet skall i samverkan med Jordbruksverket och Naturvårdsverket fortlöpande följa och utvärdera miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken i linje med regeringens beslut 1996-07-11 (Jordbruksdepartementet). Uppdraget skall genomföras i linje med de rapporter som presenterats av myndigheterna (Jordbruksverkets rapport 1997:12 samt 1998:17). Resultatet av arbetet skall löpande rapporteras till regeringen. Jordbruksverket har samordningsansvaret för rapporteringen.

Miljömål

Riksantikvarieämbetet skall som myndighet med övergripande ansvar för miljömålsfrågor relaterade till kulturmiljön utveckla kulturmiljöarbetet mot bakgrund av miljömålen som anges i propositionen (prop. 2000/01:130) Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier. Inom ramen för arbetet med att nå miljökvalitetsmålen skall Riksantikvarieämbetet:

- tillsammans med berörda myndigheter utarbeta en strategi för hur arbetet för att bevara, utveckla och bruka den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bör bedrivas och följas upp. Ett program för skydd av särskilt värdefulla bebyggelsemiljöer skall finnas 2010.

- i samverkan med berörda myndigheter utarbeta strategier för att bevara, utveckla och bruka kulturarvet i kust- och skärgårdsområden samt i anslutning till sjöar och vattendrag. Strategierna skall redovisas senast 2005.

- tillsammans med berörda myndigheter verka för att ta tillvara lantbrukets kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader. Ett program skall finnas senast 2005 för hur lantbrukets kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan tas tillvara.

- verka för att odlingslandskap kan bevaras och brukas, att mängden kulturbärande landskapselement som vårdas ökar, ett fortsatt och utökat skydd av fjällens forn- och kulturlämningar samt av kulturmiljövärden i skogslandskapet och i våtmarker.

Riksantikvarieämbetet skall göra en samlad återrapportering relaterad till miljömålen i samband med årsredovisningen för 2004.

Samarbete kulturmiljö- och naturmiljösektorerna

Riksantikvarieämbetet skall i årsredovisningen redovisa och bedöma de insatser som sedan den 1 mars 2004 har gjorts för att utveckla ett fördjupat samarbete mellan kulturmiljö- och naturmiljösektorerna. I redovisningen skall särskilt olika samverkansformer mellan de båda bevarandesektorerna belysas.

Mångfaldsåret 2006

Regeringen har utlyst 2006 till ett särskilt mångkulturår. Riksantikvarieämbetet skall, i samverkan med samordnaren för Mångkulturåret 2006(dir. 2004:169), förbereda aktiviteter för Mångkulturåret 2006. Resultatet av arbetet skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 31 december 2005. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2005.

Handikappolitiska mål

Regeringen avser att i en skrivelse till riksdagen i januari 2006 redogöra för arbetet med implementeringen av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (1999/2000:79). Regeringen behöver underlag för denna redogörelse. Riksantikvarieämbetet skall, inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken, genomföra en omvärldsanalys i syfte att belysa de processer inom samhällssektorn som påverkar möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen. Omvärldsanalysen skall lämnas till regeringen senast den 15 september 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:25Riksantikvarieämbetet (Ramanslag)
Disponeras av Riksantikvarieämbetet191 547 tkr
28:25 ap.1Riksantikvarieämbetet (Ram)182 263 tkr
28:25 ap.2Kulturarvs-IT (Ram)9 284 tkr

Disponeras av regeringen1 156 tkr
28:25 ap.3Riksantikvarieämb - Regeringens disposition (Ram)1 156 tkr


Villkor
28:25 ap.1 Riksantikvarieämbetet

- Riksantikvarieämbetet får disponera 5 000 000 kronor av positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande). Resterande anslagssparande får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

- Av anslaget får högst 3 500 000 kronor användas för bidrag till organisationer inom kulturmiljövårdens område.

- I anslaget ingår 319 000 kronor för en personlig anställning som antikvarie vid Riksantikvarieämbetet. När den personliga anställningen upphör skall beloppet föras bort som en besparing.

- I anslaget ingår 1 200 000 kronor för Riksantikvarieämbetets övergripande ansvar för miljömålsfrågor relaterade till kulturmiljön.28:25 ap.2 Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet skall använda 9 284 000 kronor för satsningen Kulturarvs-IT. Medlen skall användas till löner för arbetsledare.28:26Bidrag till kulturmiljövård (Ramanslag)
Disponeras av Riksantikvarieämbetet250 303 tkr
28:26 ap.1Bidrag till kulturmiljövård (Ram)246 328 tkr
28:26 ap.2Bidrag till arbetslivsmuseer (Ram)3 975 tkr

Disponeras av regeringen9 056 tkr
28:26 ap.3Till Regeringens disposition (Ram)9 056 tkr


Villkor
28:26 Bidrag till kulturmiljövård

Anslaget disponeras av Riksantikvarieämbetet (anslagspost 1 och 2).

Riksantikvarieämbetet får fördela dispositionsrätt till anslagspost 1 till länsstyrelserna.28:26 ap.1 Bidrag till kulturmiljövård
Byggnadsvård och kulturstöd vid ombyggnad m.m.

- Beslut om bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i 2, 5 och 12 §§ förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.

- Av anslagsposten får högst 18 000 000 kronor disponeras för arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostadsbyggande enligt 7 § förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.

- Boverket får rekvirera högst 300 000 kronor från anslaget för ändamål i enlighet med förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m. och förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder.

- Av anslagsposten får också medel användas för projektering av vårdinsatser som utförs på Riksantikvarieämbetets eget förslag samt för insatser för att göra kulturmiljöer och kulturminnen tillgängliga för allmänheten.

- Av anslagsposten utgår ersättning enligt 3 kap. 10 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Fornminnes- och kulturlandskapsvård

- Bidrag får beviljas för sådana kostnader som avses enligt de regler som finns i 2 kap. 14 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., för ersättning enligt 2 kap. 7, 8 och 15 §§ samma lag samt bidrag enligt 6, 10 och 12 §§ förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.

- Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas till bidrag för sådana konserveringsinsatser som anges i 10 § förordningen om bidrag till kulturmiljövård. Medel som inte används för konserveringsbidrag får användas för att bekosta konservering av fynd från äldre exploateringsundersökningar.

- Av anslagsposten får medel användas för vård av fornlämningar och för vård för säkerställande av kulturvärden i landskapet. I tillämpliga delar bör samordning ske med insatser som finansieras med medel under utgiftsområde 20 (Allmän miljö- och naturvård) och 23 (Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar).

Kulturreservat

- Av anslagsposten får medel användas för prioriterade åtgärder som genomförs när det gäller värdefulla kulturpräglade landskap som enligt miljöbalken skyddas som kulturreservat.

Kunskapsunderlag

- Av anslagsposten får Riksantikvarieämbetet använda högst 15 000 000 kronor för insatser för att förbättra kvaliteten på och tillgängligheten till kunskapsunderlag som i första hand är avsedda att användas regionalt. Särskilt skall tvärsektoriella projekt där kulturarvets betydelse i samhället beaktas.

- Utöver detta får högst 5 000 000 kronor användas på samma sätt som ovan för insatser kring det moderna samhällets kulturarv, såsom det kommit till uttryck i t.ex. satsningarna på industrisamhällets kulturarv och inom ramen för storstadspolitiken.

- Av anslagsposten får Riksantikvarieämbetet använda högst 4 000 000 kronor för att utveckla och modernisera redovisnings- och uppföljningssystemet BEA.28:26 ap.2 Bidrag till arbetslivsmuseer

Anslagsposten får användas till bidrag till arbetslivsmuseer. Beslut om bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer.28:30Bidrag till regionala museer (Obetecknat anslag)
Disponeras av Riksantikvarieämbetet9 220 tkr
28:30 ap.3Bidrag till regionala museer i Skåne län (Obetecknat)9 220 tkr


Villkor
28:30 ap.3 Bidrag till regionala museer i Skåne län

Av anslaget Bidrag till regionala museer har totalt 900 000 kronor ställts till regeringens disposition. För Riksantikvarieämbetet motsvarar omdisponeringen 56 000 kronor.

- Av anslagsposten får användas för statsbidrag för kulturmiljövård enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande regionala museer: Regionmuseet i Skåne, Kulturen i Lund och Malmö museer.

- I anslagsposten ingår 400 000 kronor för kostnader i samband med en anställning vid Kulturen i Lund.

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2005.

- Bidrag får lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas. Riksantikvarieämbetet skall fördela stödenheterna mellan de stödberättigade institutionerna efter samråd med Statens kulturråd och det regionala självstyrelseorganet. En utgångspunkt för fördelningen skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2004 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall erhållas.

- Riksantikvarieämbetet skall i samband med den första utbetalningen föreskriva att bidragsmottagaren till Riksantikvarieämbetet skall lämna fullständigt årsbokslut med revisionsberättelse samt en redogörelse för bidragets användning i verksamheten och övriga uppgifter som Riksantikvarieämbetet finner lämpliga för t.ex. statistiska ändamål. Riksantikvarieämbetet skall härvid samråda med Statens kulturråd.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:25 Riksantikvarieämbetet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:25 ap.10Allt0
28:25 ap.20Allt0
28:25 ap.30Allt0

28:26 Bidrag till kulturmiljövård

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:26 ap.10Allt0
28:26 ap.20Allt0
28:26 ap.30Allt0

28:30 Bidrag till regionala museer

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:30 ap.30Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
28:25 ap.228:25 ap.3100 %
28:26 ap.228:26 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
28:26 ap.1100 00032 40055 7222008
Belopp angivna i tkr


Villkor

Riksantikvarieämbetet bemyndigas att under 2005 besluta om bidrag som, inklusive tidigare åtaganden, medför utgifter på högst 100 000 000 kronor under 2006-2008.

Beloppen i raden "infriade förpliktelser" fr.o.m. 2006 anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)90 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)23 570
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Enligt detta beslut
Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 191 547 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Riksantikvarieämbetet 28:25 ap.1 och 28:25 ap.2.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Avgiftsbelagd verksamhet
Arkeologisk uppdragsverksamhet-5 466-3 000138 000139 000-1 000-9 466
Avgiftsintäkter0025 00025 00000
Summa-5 466-3 000163 000164 000-1 000-9 466
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Riksantikvarieämbetet får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av Riksantikvarieämbetet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.

- Riksantikvarieämbetet får mot avgift förmedla det arkeologiska dokumentations- och analysverktyget INTRASIS till andra myndigheter och enskilda, inom och utom landet. Inkomsterna disponeras av Riksantikvarieämbetet.

- Riksantikvarieämbetets verksamhet inom avdelningen för arkeologiska undersökningar skall utgöra ett separat verksamhets- och resultatområde som i sin helhet finansieras med avgiftsintäkter och andra intäkter avseende utförda uppdrag. Avgifternas storlek bestäms av Riksantikvarieämbetet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av myndigheten.

- Riksantikvarieämbetets ekonomiska resultat av verksamheten inom avdelningen för arkeologiska undersökningar skall särredovisas i årsredovisningen.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

- Riksantikvarieämbetet kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Riksantikvarieämbetet skall i årsredovisningen för 2004 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Sophia Laurin
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
samtliga länsstyrelser
Sveriges Hembygdsförbund
Svenska byggnadsvårdsföreningen