Utbildnings- och kulturdepartementet
RegeringsbeslutII:9

2005-06-22Statens skolverk
Alströmergatan 12
106 20 STOCKHOLMU2005/5601/SV


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslagen 25:15 och 25:17
Riksdagen har beslutat om anslaget 25:15 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildningen samt anslaget 25:17 Statligt stöd för utbildning av vuxna för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:15Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk146 364 tkr
25:15 ap.1Statsbidrag till kompletterande utbildningar (Ram)133 330 tkr
25:15 ap.2Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (Ram)9 034 tkr
25:15 ap.4Särskilt stöd till vuxenutbildning (Ram)4 000 tkr

Disponeras av Myndigheten för skolutveckling9 400 tkr
25:15 ap.8Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet (Ram)3 950 tkr
25:15 ap.9Utveckling av svenskundervisning för invandrare och validering (Ram)5 450 tkr

Disponeras av regeringen944 tkr
25:15 ap.3Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning - Regeringens disposition (Ram)944 tkr

Disponeras av Regeringskansliet554 tkr
25:15 ap.5Utredning om ny myndighet för vuxnas lärande (Ram)554 tkr
25:15 ap.7Utvärdering av folkbildningen (Ram)0 tkr
25:15 ap.11Utredning om deltagande i folkbildning (Ram)0 tkr


Villkor
25:15 ap.1 Statsbidrag till kompletterande utbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar. Ur anslagsposten får användas högst 1 000 000 kronor för extra statsbidrag till kompletterande utbildningar enligt beslut av Statens skolverk i varje särskilt fall.

Medel som inte har utnyttjats av en utbildningsanordnare får Skolverket inte omfördela till annan anordnare.25:15 ap.2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Statens skolverk skall, utan rekvisition, göra följande utbetalningar för utbildningar med särskild inriktning.

431 000 kronor skall utbetalas till Svenska hemslöjdsföreningarnas riksomfattande kursverksamhet under månaderna mars och oktober 2005 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

6 691 000 kronor skall utbetalas till Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk som bidrag för verksamheten och skall avse utbildning. Bidraget utbetalas med en tolftedel per månad.

552 000 kronor skall under juli månad 2005 utbetalas till Nordiska Scenografiskolan i Skellefteå .

1 360 000 kronor får användas för bidrag till statligt finansierad påbyggnadsutbildning för trafikflygare i Västerås kommun. Medel som inte utnyttjats av en utbildningsanordnare får Skolverket inte omfördela till annan anordnare.25:15 ap.4 Särskilt stöd till vuxenutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för utveckling av ett nationellt IT-stöd för enskilda, lärare och vägledare med information om utbildning och yrken.25:15 ap.8 Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet

Från anslagsposten finansieras insatser för försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet.

Myndigheten för skolutveckling skall mot rekvisition utbetala 3 200 000 kronor till Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping AB för ett kompetenscentrum för vuxnas lärande.

Myndigheten för skolutveckling skall efter beslut av regeringen utbetala högst 750 000 kronor till en nationell kampanj för vuxnas lärande.

Resterande del av anslagsposten disponeras av Myndigheten för skolutveckling efter särskilt beslut av regeringen.25:15 ap.9 Utveckling av svenskundervisning för invandrare och validering

Anslagsposten får belastas med utgifter för kompetensutveckling av lärare inom svenskundervisning för invandrare enligt uppdrag.25:17Statligt stöd för utbildning av vuxna (Ramanslag)
Disponeras av Statens skolverk1 896 903 tkr
25:17 ap.1Statligt stöd för utbildning för vuxna (Ram)1 896 903 tkr

Disponeras av Myndigheten för skolutveckling8 393 tkr
25:17 ap.3Bidrag för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda (Ram)8 393 tkr

Disponeras av regeringen11 501 tkr
25:17 ap.2Statligt stöd för utbildning av vuxna - Regeringens disposition (Ram)11 501 tkr


Villkor
25:17 ap.1 Statligt stöd för utbildning för vuxna

Anslaget får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2002:398) om statligt stöd för utbildning av vuxna. Inriktningen av medelsfördelningen skall vara att utbildningsmöjligheter erbjuds i en omfattning som motsvarar minst 46 100 årsstudieplatser varav högst fem procent inom grundläggande vuxenutbildning.

Högst 3 976 000 kronor ställs av Statens skolverk till förfogande för utbildning som kompletterar den gymnasiala vuxenutbildningen vid Nationellt centrum för flexibelt lärande.25:17 ap.3 Bidrag för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Anslaget får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2002:82) om statligt stöd för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:15 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:15 ap.10Allt0
25:15 ap.20Allt0
25:15 ap.40Allt0
25:15 ap.80Allt0
25:15 ap.90Allt0
25:15 ap.30Allt0
25:15 ap.50Allt0
25:15 ap.70Allt0
25:15 ap.110Allt0

25:17 Statligt stöd för utbildning av vuxna

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:17 ap.10Allt0
25:17 ap.30Allt0
25:17 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
25:14 ap.125:15 ap.3100 %
25:14 ap.225:15 ap.3100 %
25:14 ap.425:15 ap.3100 %
25:14 ap.725:15 ap.3100 %
25:14 ap.825:15 ap.3100 %
25:14 ap.925:15 ap.3100 %
25:14 ap.1125:15 ap.3100 %
25:16 ap.325:17 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Lena Hallengren
Ewa Durhán
Likalydande till

Myndigheten för skolutveckling

Kopia till

Statsrådsberedningen /Rev
Finansdepartementet /Ba och Esa
Regeringskansliets förvaltningsavdelning /Ek
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Västerås kommun
Sveriges kommuner och landsting