Utbildnings- och kulturdepartementet
RegeringsbeslutI:12

2005-04-07Arkitekturmuseet
Skeppsholmen
111 49 STOCKHOLMU2005/3777/Kr


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Arkitekturmuseet
Riksdagen har beslutat om Arkitekturmuseets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Arkitekturmuseet och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

 • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

 • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

 • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

 • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

 • att bevara och bruka kulturarvet,

 • att främja bildningssträvandena samt

 • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Riksdagen har beslutat om följande mål för statens engagemang i arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225):

 • arkitektur, formgivning och design skall ges goda förutsättningar för sin utveckling,

 • kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden,

 • kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer skall tas till vara och förstärkas,

 • intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design och offentlig miljö skall stärkas och breddas,

 • offentligt och offentligt understött byggande, inredande och upphandlande skall på ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor,

 • svensk arkitektur, formgivning och design skall utvecklas i ett fruktbart internationellt samarbete.

Målet för Arkitekturmuseet är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Arkitekturmuseets verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren.


Verksamhetsområde Museer och utställningar

Verksamhetsgren Bevarande

Mål 1

Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande. Arbetet med samlingarna skall bedrivas utifrån en långsiktig policy för insamling och gallring av föremål. Myndigheten skall registrera, dokumentera, digitalisera och vårda samlingarna.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Arkitekturmuseet skall bl. a. redovisa:

-samlingarnas omfattning och innehåll,

-magasinssituationen.Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare. Med fri entré skapas förutsättningar för ett icke-kommersiellt rum där allmänheten kan mötas, diskutera och fördjupa sina kunskaper om kulturarvet. Samlingarna skall göras tillgängliga i hela landet, t ex genom presentationer på Internet, vandringsutställningar, depositioner och utlån. Arkitekturmuseet skall nå besökare från hela landet. Åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas av myndigheten enligt de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Arkitekturmuseet skall bl.a. redovisa:

- antal besökare med uppskattning av fördelning på kön och ålder.


Mål 2

Målet är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten i direkt kontakt med bl.a. skola samt universitet och högskola. Med fri entré skall myndigheten ytterligare utveckla sin pedagogiska och publika verksamhet.


Återrapportering

Arkitekturmuseet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa.Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål 1

Målet är att Arkitekturmuseet genom kunskapsuppbyggnad grundad på forskning och i samverkan med andra skall bidra till ny kunskap inom sitt ämnesområde. Särskilt avseende skall fästas vid samarbete med universitet och högskolor, skolor och andra museer.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår samt omfatta såväl intern som extern verksamhet.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Arkitekturmuseet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för år 2004 respektive år 2005 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.


2. Arkitekturmuseet skall återrapportera formerna för internationellt samarbete och inom vilka områden som det huvudsakligen har ägt rum.


3. Arkitekturmuseet skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2005 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2006. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasins- och kontorslokaler samt omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till resp. hyresvärd.


4. I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning. Arkitekturmuseet skall mot bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.


5. Målet är att vara drivande i arbetet med att genomföra intentionerna i det statliga handlingsprogrammet för arkitektur, formgivning och design.


Återrapportering: Arkitekturmuseet skall redovisa de åtgärder och insatser som genomförts för att uppnå målet och verksamhetens resultat skall analyseras.


Prognoser

Arkitekturmuseet skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

Mål

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Arkitekturmuseet skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering

Arkitekturmuseet skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i museernas interna och externa verksamhet för att uppnå målet.

Mål

Arkitekturmuseet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Arkitekturmuseet skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall arkitekturmuseets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.


1.4Uppdrag
Fri entré

Arkitekturmuseet skall redovisa sina erfarenheter av reformen med fri entré. Följande aspekter skall därvid behandlas.

- Förändringar i besökarnas antal och sammansättning med avseende på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, nya besöksgrupper, geografisk hemvist samt antal skolbesök. Jämförelse skall göras med tidigare år,

- för att erhålla ett över tid enhetligt och analyserbart material över fri entréreformen skall Arkitekturmuseet, i nära samråd med övriga berörda museer, samarbeta i syfte att erhålla jämförbara mätmetoder och mätområden. Statens kulturråd skall tillhandahålla metodstöd i detta arbete,

- konsekvenser för pedagogisk och publik verksamhet, säkerhet, tillgänglighet och ev. förändringar i verksamhetens öppettider,

- ekonomiska konsekvenser t.ex. kostnader för lokaler, bevakning, museipedagogiska insatser samt bortfall av entréintäkter,

- Specificering av den avgiftsbelagda verksamheten, t.ex. eventuella avgiftsbelagda utställningar och annan liknande verksamhet,

- eventuell övrig påverkan på verksamheten.

Redovisningen skall lämnas till Statens kulturråd senast den 22 februari 2006. En delrapportering med redovisning av besöksutveckling och ekonomiska konsekvenser skall lämnas till Utbildnings- och kulturdepartementet och Statens kulturråd senast den 1 oktober 2005.

Löpande rapportering

Arkitekturmuseet skall till Statens kulturråd, utifrån reformen om fri entré på vissa statliga museer, senast den 5:e i varje månad lämna uppgifter om besöksutvecklingen på museet. Redovisningen avseende mars månad skall lämnas senast den 15 april 2005. Uppgifterna skall innehålla:

 • Utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året.

 • Förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år (eller jämförbart år) i antal och i procent.

Redovisningen skall kommenteras med avseende på eventuella effekter av fri entréreformen.


Mångkulturåret 2006

Regeringen har utlyst 2006 till ett särskilt mångkulturår. Arkitekturmuseet skall, i samverkan med samordnaren för Mångkulturåret 2006 (dir. 2004:169), förbereda aktiviteter inför Mångkulturåret 2006. Resultatet av arbetet skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast 31 dec 2005. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:28Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)
Disponeras av Arkitekturmuseet35 379 tkr
28:28 ap.7Arkitekturmuseet (Ram)35 379 tkr


Villkor
28:28 ap.7 Arkitekturmuseet

Av anslaget Centrala museer: Myndigheter har totalt 5 194 000 kronor ställts till regeringens disposition (28:28 ap.11). För Arkitekturmuseet motsvarar omdisponeringen 214 000 kronor.

Av anslagsposten skall 980 000 kronor användas till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:28 Centrala museer: Myndigheter

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:28 ap.70Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
28:28 ap.728:28 ap.11100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)13 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 259
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 27 Datum: 2004-12-22
Till Arkitekturmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 35 379 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Centrala museer: Myndigheter 28:28 ap.7.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter003 00003 0003 000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2005 avser endast intäkterna.
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arkitekturmuseet skall ha fri entré till sina basutställningar. Arkitekturmuseet får därutöver mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Arkitekturmuseet kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen beslutat om.

Återrapportering

Arkitekturmuseet skall i årsredovisningen för 2005 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras4 000 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Joachim Waern
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Svenska museiföreningen