Justitiedepartementet
Regeringsbeslut11

2005-04-14Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLMJu2005/3272/PO


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen
Riksdagen har beslutat om polisorganisationens verksamhet (prop. 2004/05:1, utg.omr. 4, bet. 2004/05:JuU1, rskr. 2004/05:105) för budgetåret 2005.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för polisorganisationen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Övergripande om inriktningen

Polisens verksamhet är och skall vara i ständig utveckling. Viktiga utvecklingsområden är:

- att fördjupa och utveckla samverkan mellan polisen och andra myndigheter i Sverige och över nationsgränser i den polisiära brottsbekämpningen,

- att det brottsförebyggande arbetet präglas av en tydligare styrning och ett bättre utnyttjande av resultat från forskning,

- att polisen genom förbättrad arbetsledning och kvalitetshöjande åtgärder utvecklar utredningsverksamheten så att fler brott klaras upp.

Arbetet med att införa den nya modellen för resultatredovisning skall prioriteras.

I den planering av verksamheten som polismyndigheterna gör med utgångspunkt i den lokala problembilden skall de ägna särskild uppmärksamhet åt följande brottstyper, utan inbördes rangordning:

- narkotikabrott,

- vålds- och sexualbrott, särskilt brott mot kvinnor och mot barn,

- ekonomiska brott, inklusive miljöbrott,

- brott som ofta begås av ungdomar,

- brott med rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska eller homofobiska inslag samt olaga diskriminering.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetBrottsförebyggande arbeteBrottsförebyggande arbete
Utredning och lagföringUtredning och lagföring
Övrig verksamhetService
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteFredsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet
Utrikes- och säkerhetspolitikFreds- och säkerhetsfrämjande verksamhetFreds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarÅtgärder inom Samverkansområde Skydd, undsättning och vård
Åtgärder inom Samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen
TransportpolitikVägarFlygande inspektioner1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.


Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål

Brott skall förebyggas.


Verksamhetsgren Brottsförebyggande arbete

Mål

Tillfällena att begå brott skall bli färre.


Återrapportering

Rikspolisstyrelsen skall i enlighet med nedanstående återrapporteringskrav redovisa hur polisen har bidragit till att uppfylla de polisiärt relevanta delarna av målet.

Återrapporteringen skall innehålla en redovisning av de planlagda brottsförebyggande projekt och insatser, enligt Rikspolisstyrelsens definition av begreppen, som polisen har bedrivit under 2005. Redovisningen skall i möjligaste mån följa den s.k. produktionsmodell (med insatser, genomförande, prestationer och effekter) som beskrivs i Ekonomistyrningsverkets rapport Att beställa resultatinformation (ESV 1999:3). Det skall framgå bl.a. vilka brottstyper de olika projekten har riktats mot och vilka samverkanspartner som har deltagit. Det skall dessutom gå att utläsa vilka av projekten som har utvärderats.

Resultatredovisningen skall ske enligt den indelning i resultatområden som följer av den hittills använda nationella resultatmodellen, dvs. våldsbrottslighet, ekonomisk brottslighet, narkotikabrottslighet, trafik, tillgrepps- och skadegörelsebrottslighet samt övrig brottslighet.

Redovisning skall också lämnas för det brottsförebyggande arbete som har bedrivits när det gäller ungdomar i åldrarna 12-17 år, våld mot kvinnor och mot barn, människohandel, miljöbrott och brott med rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska eller homofobiska inslag, inklusive brottstyperna hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Rikspolisstyrelsen skall även redovisa hur de medel som i budgetpropositionen för 2005 avsatts för bekämpning av människohandel har använts i det brottsförebyggande arbetet.

Större skillnader mellan polismyndigheterna skall analyseras och kommenteras. Svårigheter att visa mätbara resultat skall kompenseras genom en analys av relevanta delar av verksamheten och andra förhållanden som är väsentliga för en bedömning av utvecklingen.

Av redovisningen skall också framgå vilka slutsatser för verksamheten som Rikspolisstyrelsen har dragit till följd av BRÅ-rapport 2004:2, Effektiva polisiära åtgärder mot brott. Av särskilt intresse är vilka överväganden Rikspolisstyrelsen har gjort med anledning av rapportens slutsatser om att ökad synlighet i form av riktad patrullering kan antas ha brottsförebyggande effekt.

Rikspolisstyrelsen skall vidare redovisa vilka åtgärder som polisen har vidtagit inom det brottsförebyggande området för att fördjupa samarbetet mellan polismyndigheterna samt mellan polisen och andra myndigheter såväl i landet som över nationsgränser.

Rikspolisstyrelsen skall också redovisa vad den har gjort inom denna verksamhetsgren i sin uppgift att verka för planmässighet, samordning och rationalisering.Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och fler brott skall leda till lagföring.


Verksamhetsgren Utredning och lagföring

Mål

Fler brott skall leda till lagföring och kvaliteten skall höjas på brottsutredningsverksamheten.


Återrapportering

Rikspolisstyrelsen skall redovisa en sammanhållen nationell beskrivning, analys och bedömning av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall följande framgå:

- hur verksamheten har utvecklats inom den hittills använda nationella resultatmodellens resultatområden våldsbrottslighet, ekonomisk brottslighet, narkotikabrottslighet, trafik, tillgrepps- och skadegörelsebrottslighet samt övrig brottslighet,

- antalet och andelen ärenden som har redovisats till åklagare,

- antalet och andelen ärenden där förundersökning inte har inletts eftersom det har bedömts uppenbart att brottet inte går att utreda,

- genomsnitts- och mediantider för genomströmning avseende ärenden där förundersökning inletts och ärenden där utredningen skett enligt bestämmelserna i 23 kap. 22 § rättegångsbalken om förenklat förfarande,

- antalet balanserade ärenden enligt polisens nationella resultatmodell,

- antalet utfärdade ordningsförelägganden, fördelat på olika typer av brott,

- vilka åtgärder som har vidtagits för att förkorta genomströmningstiderna och för att underlätta ärendehanteringen mellan rättsväsendets myndigheter,

- vilka åtgärder som har vidtagits i övrigt för att höja kvaliteten och förbättra effektiviteten i brottsutredningsverksamheten.

Redovisning skall också lämnas för det brottsutredande arbete som har bedrivits när det gäller ungdomar i åldrarna 12-17 år, våld mot kvinnor och mot barn, människohandel, miljöbrott och brott med rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska eller homofobiska inslag, inklusive brottstyperna hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Redovisningen skall i den mån det är möjligt för var och en av brottstyperna ske i enlighet med återrapporteringskraven ovan. Rikspolisstyrelsen skall även redovisa hur de medel som i budgetpropositionen för 2005 avsatts för bekämpning av människohandel har använts i utredningsverksamheten.

Större skillnader mellan polismyndigheterna skall analyseras och kommenteras.

Rikspolisstyrelsen skall vidare redovisa vilka åtgärder som polisen har vidtagit inom utredningsverksamheten för att fördjupa samarbetet mellan polismyndigheterna samt mellan polisen och andra myndigheter såväl i landet som över nationsgränser.

Rikspolisstyrelsen skall också redovisa vad den har gjort inom denna verksamhetsgren i sin uppgift att verka för planmässighet, samordning och rationalisering.Verksamhetsområde Övrig verksamhet

Mål

De arbetsuppgifter som inte är brottsbekämpande skall utföras med utgångspunkt i medborgarens behov.


Verksamhetsgren Service

Mål

De arbetsuppgifter som inte är brottsbekämpande skall utföras med utgångspunkt i medborgarens behov, genom snabb och enkel tillgång till rätt tjänst, genom snabb och korrekt handläggning, god service och hög tillgänglighet.

Verksamhetsgrenen Service innefattar framför allt handräckning till andra myndigheter, service till allmänheten och handläggning av polismyndighetsärenden.


Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen nationell beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Större skillnader mellan polismyndigheterna skall analyseras och kommenteras.

Av återrapporteringen skall framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla polisens service enligt målen för 24-timmarsmyndigheten. Av särskilt intresse är vilka åtgärder som har vidtagits för att öka möjligheterna till självservice för medborgarna i enklare ärenden.

Rikspolisstyrelsen skall också redovisa vad den har gjort inom denna verksamhetsgren i sin uppgift att verka för planmässighet, samordning och rationalisering.
Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.


Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

Verksamhetsgren Fredsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Mål

Polisen skall rekrytera, utbilda och utrusta den personal som regeringen beslutar ställa till förfogande för internationell freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. Polisen skall med kort varsel kunna ställa lämplig personal till förfogande. Vidare skall polisen administrera det svenska deltagandet i aktuella insatser.


Återrapportering

Rikspolisstyrelsen skall i samband med delårsrapporten redovisa en analys av hur verksamheten utvecklats och dess resultat. I redovisningen skall särskilt följande delar ingå:

- hur Rikspolisstyrelsen säkerställer att det inom polisen finns personal (med särskild fokusering på chefs- och ledningsnivå samt specialistkompetens) med relevant kompetens för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insatser,

- med vilka metoder (med särskild fokusering på s.k. ämnesoperativa bedömningar) polisen bedömer vilken relevans en internationell insats har för den svenska polisverksamheten,

- hur den erfarenhet och kompetens verksamheten ger tillvaratas i den nationella verksamheten.

Särskild redovisning skall lämnas i årsredovisningen och delårsrapporten för varje freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insats när det gäller:

- dess mandat och status,

- genomförd verksamhet samt kopplingen till s.k. ämnesoperativa bedömningar,

- ämnesoperativa framtidsbedömningar,

- tjänstgörande personal inklusive redovisning av kompetensområden samt specialist- och ledningsfunktioner.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa den totala utgiften samt antalet poliser och civilanställda, uppdelat på kön och helårsarbetskrafter (utifrån vad som anges för respektive mission), som har deltagit i freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.
Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.


Verksamhetsområde Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att bidra till freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, såsom konfliktlösning, civil krishantering och förebyggande av väpnade konflikter, samt att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt.


Verksamhetsgren Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Mål

Polisen skall rekrytera, utbilda och utrusta den personal som regeringen beslutar ställa till förfogande för internationell freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. Polisen skall med kort varsel kunna ställa lämplig personal till förfogande. Vidare skall polisen administrera det svenska deltagandet i aktuella insatser.


Återrapportering

Rikspolisstyrelsen skall i samband med delårsrapporten redovisa en analys av hur verksamheten utvecklats och dess resultat. I redovisningen skall särskilt följande delar ingå:

- hur Rikspolisstyrelsen säkerställer att det inom polisen finns personal (med särskild fokusering på chefs- och ledningsnivå samt specialistkompetens) med relevant kompetens för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insatser,

- med vilka metoder (med särskild fokusering på s.k. ämnesoperativa bedömningar) polisen bedömer vilken relevans en internationell insats har för den svenska polisverksamheten,

- hur den erfarenhet och kompetens verksamheten ger tillvaratas i den nationella verksamheten.

Särskild redovisning skall lämnas i årsredovisningen och delårsrapporten för varje freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insats när det gäller:

- dess mandat och status,

- genomförd verksamhet samt kopplingen till s.k. ämnesoperativa bedömningar,

- ämnesoperativa framtidsbedömningar,

- tjänstgörande personal inklusive redovisning av kompetensområden samt specialist- och ledningsfunktioner.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa den totala utgiften samt antalet poliser och civilanställda, uppdelat på kön och helårsarbetskrafter (utifrån vad som anges för respektive mission), som har deltagit i freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.
Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Skydd, undsättning och vård

Mål

Verksamheter inom samverkansområdet Skydd, undsättning och vård skall bedrivas så att krishanteringsförmågan och den operativa förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred begränsar skadorna på liv, egendom och miljö. Åtgärder ska även ha vidtagits för att reducera sårbarheten till följd av störningar i samhällsviktig infrastruktur.


Återrapportering

Rikspolisstyrelsen skall redovisa en bedömning av polisens förmåga att uppfylla målet för Samverkansområdet Skydd, undsättning och vård samt vidtagna åtgärder under året som har bidragit till att stärka förmågan.

Av redovisningen skall även framgå:

- gränssättande faktorer inom polisens ansvarsområde som utgör en allvarlig begränsning av samhällets förmåga att hantera en svår påfrestning,

- väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet,

- genomförda insatser inom ramen för myndighetens andra politikområden som kan utgöra ett väsentligt bidrag till att uppfylla målen för detta politikområde.

Större skillnader mellan polismyndigheterna skall analyseras och kommenteras.

Rikspolisstyrelsen skall därutöver lämna en kortfattad beskrivning av den särskilda beredskapspolisens verksamhet under året.Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen

Mål

Verksamheter inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen skall bedrivas så att riskerna för och konsekvenserna av spridning av farliga ämnen och allvarlig smitta begränsas vid svåra påfrestningar på samhället i fred.


Återrapportering

Rikspolisstyrelsen skall redovisa en bedömning av polisens förmåga att uppfylla målet för Samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen samt en analys av de åtgärder under året som har bidragit till att stärka förmågan.

Av redovisningen skall framgå:

- en bedömning av polisens förmåga att utföra sina grundläggande uppgifter, t.ex. ordningshållning, i kontaminerade miljöer,

- gränssättande faktorer inom polisens ansvarsområde som utgör en allvarlig begränsning av samhällets förmåga i stort att hantera en svår påfrestning i fred,

- väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet,

- genomförda insatser inom ramen för myndighetens andra politikområden som kan utgöra ett väsentligt bidrag till att uppfylla målen för detta politikområde.

Större skillnader mellan polismyndigheterna skall analyseras och kommenteras.
Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Vägar

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där vägtransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där vägtransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker trafik, där det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet. Vägtransportsystemets utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. God hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser skall främjas. Vägtransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där vägtransportsystemet främjar en positiv regional utveckling genom att dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt vägtransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.


Verksamhetsgren Flygande inspektioner

Mål

Antalet trafikfarliga fordon på vägarna och antalet förare som bryter mot kör- och vilotidsbestämmelserna skall minska.


Återrapportering

Rikspolisstyrelsen skall redovisa antalet flygande inspektioner, fördelat på sådana som har utförts av poliser respektive bilinspektörer, samt resultatet av inspektionerna. Av redovisningen skall också framgå vilka åtgärder polisen har vidtagit för att verksamheten skall inriktas huvudsakligen mot de fordon eller typer av fordon som särskilt kan antas vara trafikfarliga. Uppdelningen av resultatredovisningen skall spegla denna inriktning av verksamheten.

Rikspolisstyrelsen skall även redovisa antalet kontroller av kör- och vilotider, fördelat på sådana som har utförts av poliser respektive bilinspektörer, samt resultatet av kontrollerna.

Redovisning skall lämnas för perioden 1 januari - 30 juni 2005 senast den 1 september 2005, och för hela året senast i samband med årsredovisningen.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Redovisningen skall om inget annat anges lämnas i årsredovisningen.

1. I samband med årsredovisningen skall den verksamhetsstatistik som ingår i polisens hittills använda nationella resultatmodell redovisas. I den mån jämförbara uppgifter finns skall de tre senaste årens resultat redovisas myndighetsvis i tabellform.

2. Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder den har vidtagit för att höja kvaliteten i de data som ligger till grund för produktion av den officiella kriminalstatistiken.

3. Rikspolisstyrelsen skall redovisa dels hur samverkan med berörda aktörer inom storstadsarbetet har fungerat, dels en plan för hur samverkan kommer att utvecklas genom till exempel särskilda överenskommelser inom ramen för de lokala utvecklingsavtalen. Rikspolisstyrelsen skall också redovisa vilka åtgärder polisen har vidtagit för att minska brottsligheten i de stadsdelar som omfattas av de lokala utvecklingsavtalen och geografiska områden som har en liknande problembild. Av redovisningen skall framgå hur Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna i storstadsregionerna förstärker de personella resurserna för detta arbete.

4. Rikspolisstyrelsen skall i samband med årsredovisningen redovisa och kommentera de åtgärder som har vidtagits av Statens kriminaltekniska laboratorium för att möta ökad efterfrågan inom områdena DNA och IT-forensisk verksamhet.

5. Rikspolisstyrelsen skall redovisa och kommentera de åtgärder som polismyndigheterna har vidtagit för att ytterligare höja personalens kompetens i brottsofferarbete. Av redovisningen skall även framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att brottsoffer

- bemöts på ett professionellt sätt i samband med brottsanmälningar (bl.a. bör framgå myndigheternas policy för frågor om bemötande, inhämtande av uppgifter, omhändertagande av brottsoffer samt återrapportering till målsägaren om ärendets status) och

- får den relevanta information som följer av 13 a-c §§ förundersökningskungörelsen (1947:948).

6. Rikspolisstyrelsen skall i samband med årsredovisningen redovisa och kommentera de åtgärder som har vidtagits inom polisen med anledning av den strategiska plan för samordningen av rättsväsendets informationsförsörjning som RIF-rådet fastslog i februari 2002. I redovisningen skall göras en bedömning av vilka de ekonomiska konsekvenserna blir för polisens del. Bedömningen skall redovisas uppdelad på kostnadsminskningar och sådant som leder till att arbetet kan utföras effektivare och med högre kvalitet.

7. Rikspolisstyrelsen skall redovisa och kommentera de åtgärder som har vidtagits tillsammans med Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten för att utveckla formerna för samordning när det gäller bekämpning av den ekonomiska brottsligheten.

8. Rikspolisstyrelsen skall i samband med årsredovisningen redovisa och kommentera vilka förändringar som har genomförts vid polismyndigheterna som en följd av de av styrelsen under 2001 och 2002 avslutade inspektionerna.

9. Rikspolisstyrelsen redovisade den 1 juli 2003 ett uppdrag att inspektera polismyndigheternas bekämpning av narkotikabrottsligheten (dnr Ju2003/8652/PO) och den 5 november 2003 redovisade Brottsförebyggande rådet ett uppdrag att utvärdera effekterna av polisens arbete mot narkotikabrottsligheten (dnr Ju2003/5686/PO). Rikspolisstyrelsen skall med anledning av dessa uppdrag återrapportera dels vilka åtgärder som har vidtagits för att verka för att de iakttagelser och synpunkter som lyfts fram i inspektionsrapporterna tagits till vara i polismyndigheterna, dels vilka eventuella ytterligare åtgärder som har aktualiserats med anledning av Brottsförebyggande rådets redovisning.

10. Rikspolisstyrelsen skall redovisa och kommentera de åtgärder som har vidtagits med anledning av samarbetet inom Aktionsgruppen mot organiserad brottslighet i Östersjöregionen.

11. Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka rättsbiståndsinsatser som polisen har deltagit i samt resultaten av dessa. Redovisningen skall också inbegripa den totala utgiften samt antalet poliser och civilanställda, uppdelat på antalet individer respektive helårsarbetskrafter, som har deltagit i verksamheten.

12. Rikspolisstyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes beträffande samtliga anslag som Rikspolisstyrelsen disponerar. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Redovisning skall ske senast den 20 januari, 8 mars, 3 maj, 2 augusti samt 1 november.

13. Rikspolisstyrelsen skall senast den 31 mars 2005 redovisa hur arbetet fortskrider med att införa den nya modellen för resultatredovisning. Av redovisningen skall framgå både vilka delar av modellen som har tagits i bruk och en tidplan för det fortsatta arbetet.

14. Rikspolisstyrelsen skall senast den 1 november 2005 redovisa och kommentera dels hur utvecklingsarbetet har bedrivits enligt de utvecklingsavtal som slutits med anledning av RALS 2002-2004 och RALS 2004-2007, dels en bedömning av utvecklingsarbetets effekt på den långsiktiga verksamhetsutvecklingen. Rikspolisstyrelsen skall även redovisa och kommentera på vilket sätt personalen har gjorts delaktig i utvecklingsarbetet. Vidare skall redovisas utvecklingsarbetets koppling till förhandlingsarbetet och till det arbete med långsiktig lokal lönebildning som förutsätts enligt RALS 2002-2004 och RALS 2004-2007. En redovisning av om resultatet av utvecklingsarbetet har påverkat löneökningsutrymmet vid genomförda lönerevisioner skall lämnas.
1.3Organisationsstyrning
Mål

Rikspolisstyrelsen skall verka för en långsiktig personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Rikspolisstyrelsen skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning polisens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits,

- vilka mål som gäller för polisens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008. Inom ramen för detta skall polisens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt insatser för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt.

Rikspolisstyrelsen skall i den utsträckning det inte följer av återrapporteringen ovan, redovisa följande. Rikspolisstyrelsen skall i sin redovisning ge goda exempel men också göra en bedömning av större skillnader mellan myndigheterna.

Jämställdhet

- Åtgärder som vidtagits för att strukturer och förhållningssätt inom polisen skall bidra till att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män.

- Åtgärder som vidtagits för att reducera de hinder som finns mot att rekrytera kvinnliga chefer. Rikspolisstyrelsen skall även redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet kvinnor med chefsbefattning. Vidare skall styrelsen redovisa andelen kvinnor i ledningskompetens fördelad på dels poliser dels civilanställda.

- Åtgärder som vidtagits för att öka antalet kvinnor som söker till polisutbildningen.

Etnisk och kulturell mångfald

- Antalet anställda som under det gångna året genomgått utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor.

- Andelen anställda inom polisen som enligt Statistiska Centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB) är

- utrikes födda,

- inrikes födda med två utrikes födda föräldrar,

- inrikes födda med en utrikes född förälder,

fördelat på dessa kategorier.

Redovisningen skall vara fördelad på poliser, polisaspiranter, övrig personal och kön.

- Åtgärder som vidtagits för att åstadkomma och förbättra förutsättningarna för mångfald inom polisen. Det skall framgå vilka tillvägagångssätten varit för att bredda rekryteringen till polisen i syfte att öka den etniska och kulturella mångfalden samt vilka resultat som uppnåtts. Det skall också framgå vilka metoder och tillvägagångssätt som använts för att motverka diskriminerande attityder och beteenden bland personalen. Av redovisningen skall framgå vilka överväganden Rikspolisstyrelsen har gjort med anledning av den redovisning om mångfald inom polisen som lämnades under hösten 2004 av en utredare som förordnats av Justitiedepartementet (dnr Ju2004/8969/PO). Redovisning skall ske i samband med årsredovisningen.

Arbetsmiljö

- Åtgärder som vidtagits inom polisen för att bedriva en modern personalpolitik och skapa en god arbetsmiljö. Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa arbetsuppgifterna för polispersonal med bristande tjänstbarhet.

- Sjukfrånvaron och vilka åtgärder som vidtagits för att minska den. Bl.a. skall redovisas vilka arbetsmiljösatsningar som gjorts i de polismyndigheter som har den högsta sjukfrånvaron.

Ledarskap och kompetensutveckling

- Åtgärder som vidtagits för att utveckla polisens ledarskap, bl.a. genom att uppmuntra kvinnor och män inom polisen att utveckla sin kompetens och genom att stödja chefer på de lägre chefsnivåerna i arbetsgivarrollen. Rikspolisstyrelsen skall även redovisa vilka åtgärder i övrigt som vidtagits för att utveckla arbetsgivarrollen.

- Åtgärder som vidtagits för att förbättra chefsförsörjningen för framtiden, bl.a. genom att identifiera personer inom organisationen som är lämpliga för chefsbefattningar.

- Antalet anställda som haft utvecklingssamtal och åtgärder som vidtagits för att säkerställa att utvecklingssamtal skall erbjudas alla anställda.

- Åtgärder som vidtagits för att utveckla polisens nationella vidareutbildning samt vilka resultat som förväntas av åtgärderna.

Personal

- Personalsammansättning fördelad på poliser, civilanställda, ålder och kön. Redovisningen skall ske såväl nationellt som på myndighetsnivå. Redovisningen skall förutom i årsredovisningen även lämnas i samband med delårsrapporten.

- Utvecklingen av antalet anställda de tre kommande åren. Redovisningen skall delas upp på dels poliser och dels civilanställda. Av redovisningen skall så långt möjligt framgå hur de nya civilanställdas arbetsuppgifter fördelar sig på specialistuppgifter inom brottsbekämpningen, gränskontroll, administrativa och andra uppgifter. Därutöver skall redovisas vilka åtgärder som vidtagits för att de civilanställdas kompetens skall kunna tas tillvara inom alla delar av verksamheten.

- Antalet sökande och antagna till grundutbildningen av poliser. Redovisning skall ske i samband med årsredovisningen. Rikspolisstyrelsen skall även ange antalet nyanställda polisaspiranter fördelat per polismyndighet och vilka åtgärder som vidtagits för att introducera och utveckla dessa i polisverksamheten. Redovisningen av antalet nya anställningar av polisaspiranter vid polismyndigheterna skall lämnas senast två veckor efter examination.

- Åtgärder som vidtagits för att anpassa arbetstiden till verksamhetens behov. Av särskilt intresse är hur stor andel av personalen som arbetar periodplanerad arbetstid fördelat per polismyndighet och i relation till övertidsuttaget per polismyndighet. Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka andelen anställda som arbetar periodplanerad arbetstid. Redovisning skall ske i samband med årsredovisningen.

- Antalet pensioneringar före 65 års ålder och antalet delpensioneringar.

- Personalrörligheten (inom polisen och mellan polisen och annan verksamhet) och vilka åtgärder som vidtagits för öka den.
1.4Uppdrag

1. Rikspolisstyrelsen skall redovisa hur barn tas om hand i den del av rättsprocessen som polisen ansvarar för; hur man förhör barn etc. Redovisningen skall omfatta både barn som är offer för brott och barn som har begått brott. I redovisningen skall ingå förslag till hur barnets ställning kan stärkas i rättsprocessen, med beaktande av Sveriges åtagande enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa hur arbetet med att använda barnkonsekvensanalyser fortskrider, såväl centralt som på de lokala myndigheterna. I redovisningen skall ingå i vilken omfattning och i vilka sammanhang barnkonsekvensanalyser används.

2. Rikspolisstyrelsen skall senast den 1 november 2005 redovisa en bedömning av vilket resultatet av "En nationell polis" beräknas bli och när detta uppkommer. Bedömningen skall redovisas uppdelad på kostnadsminskningar och sådant som leder till att arbetet kan utföras effektivare och med högre kvalitet.

3. Rikspolisstyrelsen skall redovisa det metodutvecklingsarbete som har genomförts och planerats för 2005 och 2006 med inriktning på att förebygga mängdbrott. I uppdraget ingår att Rikspolisstyrelsen skall:

- utveckla och sprida situationella brottspreventiva metoder i syfte att förebygga brott, i första hand inbrott och stölder samt skadegörelse och klotter,

- kartlägga vilka polismyndigheter som har arbetat med brottsförebyggande stads- och bebyggelseplanering och vilka aktiviteter som vidtagits inom ramen för detta arbete. Av redovisningen skall framgå hur arbetet har bedrivits (till exempel vilken organisatorisk modell som har använts, samverkansformer, samverkanspartners, rollbeskrivning och avgränsning gentemot partners i samverkansarbetet m.m.). I uppdraget ingår också att utvärdera vilka resultat arbetet har fått på mängdbrottsligheten. Rikspolisstyrelsen skall dessutom redovisa hur den avser att säkerställa att inslaget av brottsförebyggande stads- och bebyggelseplanering ökar i polisverksamheten så att polisen kan bli en aktiv samarbetspartner för t.ex. kommuner, byggföretag och fastighetsförvaltare på området.

Rikspolisstyrelsen skall också:

- redovisa en plan för hur polisen skall öka uppklaringen av mängdbrott där gärningsmannen är okänd. Rikspolisstyrelsen skall därutöver redovisa vilka åtgärder som i övrigt har vidtagits lokalt och centralt för att öka personuppklaringen av brott. Med personuppklaring avses att en person bundits till brottet och att detta resulterat i antingen åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. I redovisningen skall resultatet av åtgärderna framgå,

- redovisa de åtgärder som myndigheten tillsammans med Åklagarmyndigheten har vidtagit i syfte att vidareutveckla och effektivisera samarbetet mellan polis och åklagare vid utredningar av mängdbrott,

- redovisa hur stora resurser som använts för att bidra till att genomföra en nationell strategi för att minska bilbrottsligheten i Sverige, i enlighet med regeringens beslut den 10 april 2003 (dnr Ju2003/3386/KRIM).

Rikspolisstyrelsen skall redovisa uppdraget senast den 1 september 2005.

4. Rikspolisstyrelsen skall senast den 1 september 2005 redovisa en plan för att öka personalens kunskap om den nationella tillämpningen av det internationella brottsbekämpande samarbetet och om hur samarbetsverktyg, såsom exempelvis Europol och Schengen, bäst kan nyttjas i det dagliga arbetet. Av planen skall framgå hur en utbildning med den inriktningen kan genomföras som en integrerad del av polisprogrammet och den funktionsinriktade utbildningen. Om Rikspolisstyrelsen fattar beslut om att införa en reguljär polisiär vidareutbildning skall planen vid behov omfatta även den utbildningen.

5. Rikspolisstyrelsen skall senast den 1 september 2005 redovisa en nationell sammanhållen modell med lämpliga åtgärder och metoder för integrering av det internationella polissamarbetet med den nationella brottsbekämpande verksamheten. Frågor som särskilt skall uppmärksammas är vilka åtgärder som vidtas av Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna för att genomföra av ministerrådet antagna rättsakter och överenskommelser samt andra internationella åtaganden av betydelse för polisverksamheten.

6. Rikspolisstyrelsen skall redovisa hur samarbetet med Tullverket och Kustbevakningen om gränskontroll utvecklats och vilka åtgärder som vidtas för att förbättra samarbetet ytterligare. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2005.

7. Regeringens mål att värna asylrätten förutsätter att de som har lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut lämnar landet. Som en uppföljning av uppdraget av den 4 december 2003 till Migrationsverket och Rikspolisstyrelsen att se över samordningen mellan de båda myndigheterna av arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut (dnr UD2003/58636/MAP) skall Rikspolisstyrelsen redovisa vidtagna åtgärder i syfte att underlätta verkställighetsarbetet av avvisnings- och utvisningsärenden. Vidare skall styrelsen föreslå åtgärder för att minska tiden från överlämnandet till polisen till utresa. Även förslag på åtgärder som förbättrar samordningen mellan polismyndigheterna och Migrationsverket, nationellt, regionalt och lokalt kan redovisas. Uppdraget skall redovisas senast den 30 september 2005.


Tidigare beslutade uppdrag som ännu inte slutredovisats

Avser regeringsuppdrag som beslutats i särskild ordning, dvs. inte återrapporteringar och uppdrag som lämnats i regleringsbrevet för budgetåret 2004 avseende polisorganisationen (dnr Ju2003/9858/PO).

1. Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att, i samverkan med Rikspolisstyrelsen, genomföra en nationell strategi för att minska bilbrottsligheten i Sverige. Uppdraget skall slutredovisas den 30 juni 2006. En delrapport skall lämnas senast den 30 januari 2005 (dnr Ju2003/3386/KRIM).

2. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att under 2004-2006 avge en rapport på området för civila skjutvapen. Rapporten skall lämnas årligen senast den 31 maj (dnr Ju2003/6482/PO).

3. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att ta fram ett nationellt identitetskort. Uppdraget har förlängts på så sätt att korten skall finnas tillgängliga för medborgarna senast den 1 oktober 2005. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 juni 2005 (dnr Ju2003/7370/PO).

4. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att redovisa polisens miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringens beslut den 15 november 2001 (dnr M2001/4509/Kn) och kompletterande årliga riktlinjer från Miljödepartementet. Uppdraget skall redovisas årligen i samband med årsredovisningen.

5. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Tullverket att gemensamt göra en kriminalunderrättelsebaserad kartläggning av den alkoholrelaterade brottsligheten i Sverige. Med kartläggningen som utgångspunkt skall Rikspolisstyrelsen och Tullverket ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder för att bekämpa den alkoholrelaterade brottsligheten. Kartläggningen har redovisats till regeringen (dnr Ju2004/11326/PO) och handlingsplanen skall redovisas till regeringen senast den 1 mars 2005 (dnr Ju2004/5479/PO).
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:1Polisorganisationen (Ramanslag)
Disponeras av Rikspolisstyrelsen14 866 374 tkr
4:1 ap.1Polisorganisationen (Ram)14 829 596 tkr
4:1 ap.3Bilinspektörer (Ram)36 778 tkr

Disponeras av regeringen93 761 tkr
4:1 ap.2Till regeringens disposition (Ram)4 000 tkr
4:1 ap.4Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)89 761 tkr


Villkor
4:1 Polisorganisationen

4:1 ap.1 Polisorganisationen
Inom anslaget skall Rikspolisstyrelsen tilldela polismyndigheterna medelsramar.

Medel har beräknats för avgifter för Säkerhetspolisens räkning dels till företagshälsovården, dels till Arbetsgivarverket.

Medel har beräknats för avgifter och bidrag till Interpol, Europol, Europeiska polisakademien och Schengens informationssystem (SIS).

Medel får tas i anspråk för bidrag till forensisk forskning, Svenska polisidrottsförbundet och andra föreningar som bedriver tjänstenära verksamhet.

Av anslaget skall minst 10 000 000 kronor användas till att bekämpa människohandeln.

Av anslaget får 1 000 000 kronor användas för att finansiera särskilda kostnader för samarbetet inom ramen för Aktionsgruppen mot organiserad brottslighet i Östersjöområdet. Särskilda kostnader avser möteskostnader, kostnader för utveckling av samverkan och samordning mellan berörda myndigheter samt ekonomiskt stöd för resor och hotell till de baltiska staterna, Polen, Ryssland och andra berörda länder för att de skall kunna delta vid möten och i aktiviteter som arrangeras av Sverige inom ramen för den operativa kommittén.

Rikspolisstyrelsen får disponera 50 000 000 kronor av positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande). Resterande anslagssparande får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

4:1 ap.3 Bilinspektörer
Anslaget skall användas till att finansiera kostnader för flygande inspektioner samt kostnader för kontroll av förares kör- och vilotider.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:1 Polisorganisationen

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:1 ap.10Allt0
4:1 ap.30Allt0
4:1 ap.20Allt0
4:1 ap.40Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
4:1 ap.14:1 ap.4325 292 tkr
4:1 ap.24:1 ap.4100 %
4:1 ap.34:1 ap.4100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 450 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 340 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 23 Datum: 2004-12-22
Till Rikspolisstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 14 866 374 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Polisorganisationen 4:1 ap.1 och 4:1 ap.3.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Stämningsmannadelgivning0030 00030 00000
Passhantering00275 000275 00000
Nationella ID-kort0021 00021 00000
Summa00326 000326 00000
Uppdragsverksamhet
Kvarteret Kronoberg0065 60065 60000
Statens kriminaltekniska laboratorium004 0004 00000
Polishögskolan0015 00015 00000
Utbildning av ordningsvakter004 0004 00000
Kontroll av väktarhundar0070070000
Tjänsteexport0015 00015 00000
Övriga avgiftsintäkter0015 00015 00000
Summa00119 300119 30000
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Tillståndsgivning25110038 00038 00000
Bevakning av Riksbankens penningtransporter281108 003 0003 00000
Summa
0041 00041 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkterna från tillståndsgivningen skall redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Avgiftsintäkterna från bevakningen av Riksbankens penningtransporter skall redovisas mot inkomsttitel 281108 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Belopp avseende uppbörd skall redovisas mot inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

Belopp avseende återbetalning från FN av lån för svenska FN-styrkor skall redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras250 000 tkr
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras427 000 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Jens Orback
Cecilia Jansson
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Säkerhetspolisen
samtliga polismyndigheter
Statens kriminaltekniska laboratorium
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
JUSEK
OFR-SPF (Svenska polisförbundet)
OFR-ST (Statstjänstemannaförbundet)
SACO
SEKO