Justitiedepartementet
Regeringsbeslut13

2005-04-14Kriminalvårdsstyrelsen
Slottsgatan 78
601 80 NORRKÖPINGJu2005/3251/KRIM


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Kriminalvårdsstyrelsen och övriga myndigheter inom kriminalvårdsorganisationen
Riksdagen har beslutat om kriminalvårdens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 04, bet. 2004/05:JuU1, rskr. 2004/05:105).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för kriminalvården och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetUtredning och lagföringHäkte
Verkställighet av påföljdAnstalt
Frivård
Transporttjänst1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.


Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och fler brott skall leda till lagföring.


Återrapportering

En redovisning av

- utvecklingen av antalet personutredningsärenden samt den genomsnittliga handläggningstiden de tre senaste åren,

- vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa kvaliteten och effektiviteten i personutredningsverksamheten,

- erfarenheterna av tillämpningen av lagen (2004:505) om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål.


Verksamhetsgren Häkte

Mål

Varje intagen skall vara föremål för sådana åtgärder att de behov av säkerhet och omsorg som finns under häktestiden kan mötas och så att en förberedelse för anstaltsplacering kan ske.


Återrapportering

1. En redovisning av insatser för att motivera intagna till olika åtgärder för att komma ifrån kriminalitet och droger samt en bedömning av resultatet av dessa insatser.

Av redovisningen skall framgå

- andelen intagna i häkte som varit föremål för uppsökande verksamhet.

2. En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att förkorta tiden i häkte mellan verkställbar dom och placering i anstalt samt en bedömning av resultatet av dessa åtgärder.

Av redovisningen skall framgå

- genomsnittligt antal verkställighetsfall under året.

3. En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa säkerheten vid häktena samt en bedömning av resultatet av dessa åtgärder.

Av redovisningen skall framgå

- vilka åtgärder som vidtagits avseende häktesverksamheten med anledning av det åtgärdsprogram rörande säkerhetshöjande åtgärder som Kriminalvårdsstyrelsen upprättat efter rymningarna från Hall och Norrtälje,

- antalet avvikelser i samband med transporter och bevakade utevistelser,

- omfattningen av våld eller hot om våld från intagna mot personal och allvarligt hot mellan intagna i häkte samt vilka åtgärder som vidtagits i syfte att förebygga denna typ av händelser.

4. En redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av de rekommendationer som framförts efter besöken av Europarådets tortyrkommitté (CPT) och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

Av redovisningen skall framgå

- åtgärder för häktade med restriktioner,

- vilka ytterligare åtgärder som vidtagits för att minska risken för självskadande handlingar.

5. En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att särskilt uppmärksamma situationen för personer under 21 år.

6. En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att uppmärksamma kvinnors särskilda situation.Verksamhetsområde Verkställighet av påföljd

Mål

Påföljder ska verkställas på ett säkert och humant sätt och antalet återfall i brott skall minska.


Återrapportering

- Andelen återfall i brott under övervakningstiden efter villkorlig frigivning från fängelse vilka leder till ny verkställighet samt en analys av återfallsfrekvensen bl.a. i förhållande till gjorda insatser.


Verksamhetsgren Anstalt

Mål

Varje intagen skall vara placerad så att de behov av säkerhet och rehabilitering som finns under anstaltsvistelsens olika faser kan mötas och så att en successiv förberedelse för frigivning kan ske.


Återrapportering

1. En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra säkerheten vid anstalterna.

Av redovisningen skall framgå

- vilka åtgärder som vidtagits med anledning av det åtgärdsprogram rörande säkerhetshöjande åtgärder som Kriminalvårdsstyrelsen upprättat efter rymningarna från Hall och Norrtälje,

- antalet avvikelser från slutna anstalter med förhöjd säkerhet,

- antalet avvikelser från slutna anstalter utan förhöjd säkerhet,

- antalet avvikelser från öppna anstalter,

- antalet avvikelser i samband med transporter och bevakade utevistelser,

- omfattningen av våld eller hot om våld från intagna mot personal och allvarligt våld mellan intagna vid anstalt samt vilka åtgärder som vidtagits i syfte att förebygga denna typ av händelser.

2. En bedömning av i vilken utsträckning nuvarande platsutbud motsvarar klientpopulationens behov samt en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att åstadkomma en anpassning av platsutbudet till behoven.

Av redovisningen skall framgå

- vidtagna åtgärder som förväntas leda till ett mer effektivt platsutnyttjande och en bedömning av resultatet av dem,

- skillnader i medelbeläggning mellan öppna och slutna anstalter och mellan olika geografiska områden,

- medelbeläggningen vid enheter avsedda för särskilda kategorier av intagna eller särskild behandlingsverksamhet,

- andelen intagna som frigivits från öppen respektive sluten anstalt med angivande av strafftider för olika grupper,

- användningen av s.k. utslussningsenheter och erfarenheterna av det,

- antalet överförda straffverkställigheter, en uppskattning av handläggningstiden i genomsnitt per land samt en redovisning av i vilken utsträckning möjligheten att överföra verkställigheten inte utnyttjats.

3. En redovisning av vidtagna åtgärder för att utveckla verkställighetsplaneringen och förbereda frigivningen samt en bedömning av resultatet av dem.

Av redovisningen skall framgå

- andelen upprättade verkställighetsplaner i de fall verkställigheten påbörjats under 2005,

- på vilket sätt situationen för personer mellan 18 och 21 år särskilt uppmärksammas.

- på vilket sätt kvinnors särskilda situation uppmärksammas.

4. En redovisning av vidtagna åtgärder för att utöka antalet platser med självförvaltning.

Av redovisningen skall framgå

- antal platser med självförvaltning den 1 januari 2005 och den 1 januari 2006.

5. En redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av de rekommendationer som framförts efter besöken av Europarådets tortyrkommitté (CPT) och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.Verksamhetsgren Frivård

Mål

Varje frivårdsklient skall, utifrån de bedömningar av behov och förutsättningar som kriminalvården gör, vara föremål för kontrollåtgärder och sådana åtgärder som främjar en återanpassning i samhället.


Återrapportering

1. En redovisning av vidtagna åtgärder för att utveckla verkställighetsplaneringen och en bedömning av resultatet av dem.

Av redovisningen skall framgå

- andelen upprättade verkställighetsplaner i de fall övervakning vid frivårdspåföljd påbörjats under 2005,

- på vilket sätt situationen för personer mellan 18 och 21 år särskilt uppmärksammas.

- på vilket sätt kvinnors särskilda situation uppmärksammas.

2. En redovisning av frivårdens delaktighet i planeringen av en successiv förberedelse för frigivning från anstalt.

Av redovisningen skall framgå

- omfattningen av samverkan i upprättandet av verkställighetsplaner för klienter där övervakning kan bli aktuell efter villkorlig frigivning,

- omfattningen av frivårdens medverkan vid brotts- och missbruksrelaterad programverksamhet för intagna i anstalt.Verksamhetsgren Transporttjänst

Mål

Samarbetet med uppdragsgivande myndigheter skall fortsätta att utvecklas i syfte att öka effektiviteten.


Återrapportering

En redovisning av vidtagna åtgärder och en bedömning av resultatet av dem.

Av redovisningen skall framgå

- omfattningen av och kostnaderna för transport och förvaring åt myndigheter utanför kriminalvården,

- antal genomförda utresor för avvisade och utvisade samt ekonomiskt utfall för utgiftsområde 8 anslaget 12:6 anslagspost 2. Redovisningen skall avse aktuell period och ackumulerat för året. Återrapporteringen skall ske senast den 18 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti samt den 1 november. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Mål

Kriminalvården skall med ett effektivt resursutnyttjande verka för att, inom ramen för tilldelade medel, uppnå de mål som regeringen angivit för kriminalvårdens verksamhet. Kriminalvården skall därför, i linje med den handlingsplan för effektivisering som kriminalvården själv beslutat, kontinuerligt arbeta för att effektivisera sitt resursutnyttjande.


Återrapportering

Hittills uppnådda resultat av genomförandet av kriminalvårdens handlingsplan för effektivisering.


Övriga återrapporteringskrav

- Utvecklingen av kostnaderna samt antalet årsarbetskrafter vid Kriminalvårdsstyrelsen, de lokala kriminalvårdsmyndigheterna och Transporttjänsten under de senaste tre åren.

- En bedömning av de resultat som den nya centraliserade placerarorganisationen har lett till särskilt med avseende på utvecklingen av antalet verkställighetsfall i häkte samt avseende utslussning av intagna från sluten till öppen anstalt.

- Vilka organisationer som erhållit statsbidrag enligt förordningen (2002:954) om statsbidrag till frivilligorganisationer inom kriminalvårdens område, storleken på dessa bidrag samt en bedömning av effekterna av dessa bidrag.

- Omfattningen av kriminalvårdens samverkan med frivilligorganisationer samt inom vilka huvudsakliga områden samverkan sker.

- Kriminalvårdsstyrelsen och Domstolsverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom ramen för samordning av häktningsverksamheten i enlighet med de förslag som lämnats i rapporten Samordning av häktesverksamhet (Ju2004/5958/DOM).

- Förändringen i antalet inrättade platser på anstalter och häkten mellan den 1 januari 2005 och 1 januari 2006 samt en analys av hur detta förhåller sig till kriminalvårdens långsiktiga lokalförsörjningsplan.

- Omfattningen av det internationella samarbetet och kostnaderna för detta, samt en beskrivning av erfarenheterna av samarbetet.

- Kriminalvårdsstyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005-2008 för samtliga anslag och poster som kriminalvården disponerar. Redovisningen skall ske senast den 18 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti samt den 1 november. Prognoserna skall analyseras och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

-Kriminalvårdsstyrelsen skall redovisa hur man lever upp till inriktningen mot en 24-timmarsmyndighet.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Kriminalvården skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Kriminalvården skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning kriminalvårdens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för kriminalvårdens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall kriminalvårdens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Kriminalvården skall särskilt redovisa:

Ohälsa

- Vilka åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron samt vilka åtgärder som vidtagits för att rehabilitera långtidssjukskrivna.

Integration

- Vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den av kriminalvården upprättade kompetensstrategin i diskrimineringsfrågor samt en bedömning av effekterna.

- Antal anställda som under året genomgått utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor.

- Andelen anställda inom kriminalvården som enligt Statistiska Centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB) är

- utrikes födda

- inrikes födda med två utrikes födda föräldrar

- inrikes födda med en utrikes född förälder,

fördelat på dessa kategorier.

Redovisningen skall vidare vara fördelad på kön.
1.4Uppdrag

1. Kriminalvårdsstyrelsen skall redovisa den långsiktiga planeringen för verksamheten, ekonomin, personalbehoven, lokalförsörjningen och investeringsbehoven på en aggregerad nivå. Vidare skall en prognos över klientutvecklingen på åtminstone tre års sikt redovisas. Den långsiktiga planeringen skall redovisas i det budgetunderlag som skall lämnas till regeringen.

2. Kriminalvårdsstyrelsen skall - inom ramen för olika försöksverksamheter - pröva hur den teknik som används vid intensivövervakning med elektronisk kontroll kan användas i anstalt. Försöksverksamheterna skall bedrivas med utgångspunkt i vad som anförs i proposition 2004/05:34 s. 36 f. Försöksverksamheterna skall beskrivas och erfarenheterna redovisas och analyseras i samband med årsredovisningarna för 2005 och 2006.

3. Regeringen har genom beslut den 25 april 2002 uppdragit åt Kriminalvårdsstyrelsen att under 2002-2004 genomföra en särskild satsning för att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter.

Kriminalvården skall fortsätta narkotikasatsningen i enlighet med ovannämnda uppdrag under 2005. En del av uppdraget är att frivården tillsammans med aktuella kommuner skall kartlägga tillgången på lämpliga vårdenheter som kan användas vid kontraktsvårdsplaceringar och bygga upp några standardmodeller för behandling i syfte att förbättra de tidsmässiga förutsättningarna för kontraktsvårdsutredningen. Kriminalvårdsstyrelsen skall redovisa uppdraget senast den 1 september 2005.

Av redovisningen skall särskilt framgå

- på vilket sätt denna samverkan med kommunerna har stärkts och hur kriminalvården spritt goda exempel på sådan samverkan inom organisationen.

4. Kriminalvårdsstyrelsen skall, i samråd med Brottsförebyggande rådet, utveckla metoderna för att prognostisera framtida klienttillströmning och beläggning. Myndigheterna skall översiktligt redovisa resultatet av metodutvecklingen senast den 1 juni 2005.

5. Kriminalvårdsstyrelsen skall, efter samråd med Brottsförebyggande rådet, utveckla mätinstrument för jämförelser såväl mellan myndigheter i kriminalvården som mellan insatser under verkställigheten, s.k. benchmarking. Kriminalvårdsstyrelsen skall redovisa uppdraget senast den 1 september 2005. Brottsförebyggande rådet skall i samband med detta redovisa på vilket sätt och i vilken omfattning myndigheten deltagit i arbetet.

6. Kriminalvårdsstyrelsen skall i samband med delårsrapporten för 2005 redovisa och kommentera vad de tillskott som kriminalvården har fått under åren 2003-2005 har använts till och beräknas användas till.

Av redovisningen skall framgå

- de tillskott kriminalvården fått för att kunna hantera det ökade platsbehovet på häkten och anstalter samt hur många nya häktes- och anstaltsplatser som har finansierats med tillskotten,

- de tillskott kriminalvården fått för den särskilda narkotikasatsningen.

7. Kriminalvårdsstyrelsen skall senast den 31 december 2005 redovisa och kommentera de åtgärder som har vidtagits inom kriminalvården med anledning av den strategiska plan för samordningen av rättsväsendets informationsförsörjning som RIF-rådet fastslog i februari 2002. I redovisningen skall göras en bedömning av vilka de ekonomiska konsekvenserna blir för kriminalvårdens del. Bedömningen skall redovisas uppdelad på kostnadsminskningar och sådant som leder till att arbetet kan utföras effektivare och med högre kvalitet.

8. Kriminalvårdsstyrelsen kommer att få i uppdrag att, i enlighet med vad som anges i departementspromemorian 2004:56, "Barnen i brottets skugga", göra en analys av hur situationen ser ut idag för de barn som har föräldrar intagna i häkte och anstalt samt lämna förslag på fortsatta insatser för att förbättra situationen för dessa barn.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:6Kriminalvården (Ramanslag)
Disponeras av Kriminalvårdsstyrelsen4 990 693 tkr
4:6 ap.1Kriminalvården (Ram)4 990 693 tkr


Villkor
4:6 ap.1 Kriminalvården

1. Anslaget får användas för utgifter för verksamheten vid Kriminalvårdsstyrelsen och de lokala kriminalvårdsmyndigheterna samt Transporttjänstens verksamhet till den del denna inte avser utlandstransporter inom Migrationsverkets ansvarsområde. Anslaget får även belastas med utgifter för Kriminalvårdsnämndens verksamhet och ersättning åt ledamöter m.fl. i övervakningsnämnderna.

2. Under anslaget har beräknats 30 000 000 kronor för att fortsätta den särskilda satsningen på att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter.

3. Under anslaget har beräknats 7 400 000 kronor för bidrag till organisationer som avses i 1 § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område. Vid behandling av ansökningar skall bidrag till frigivningsförberedande verksamhet samt till stödjande insatser efter frigivningen prioriteras.

4. Kriminalvårdsstyrelsen bestämmer vilken ersättning som skall utgå till en enskild övervakare, biträdande övervakare och förtroendeman.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:6 Kriminalvården

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:6 ap.1499 0000 tkr02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)570 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)957 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 40 Datum: 2004-12-16
Till Kriminalvårdsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 4 990 693 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Kriminalvården 4:6 ap.1.
Utbetalningsdatum
2005-01-25400 693
2005-02-25330 000
2005-03-25540 000
2005-04-25330 000
2005-05-25350 000
2005-06-25580 000
2005-07-25350 000
2005-08-25380 000
2005-09-25580 000
2005-10-25360 000
2005-11-25370 000
2005-12-25420 000
Belopp angivna i tkr
2.3Avgifter och bidrag
Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkterna från arbetsdriften beräknas uppgå till 126 000 000 kronor 2005. Intäkterna skall tillgodoräknas och särredovisas under anslaget 4:6 Kriminalvården. Direkta kostnader för arbetsdriften skall till 50 procent täckas av avgiftsintäkterna.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Kriminalvårdsstyrelsen får ta ut avgifter för arbetsdriften. Avgiftens storlek bestäms av myndigheten. Inkomsterna från arbetsdriften får disponeras av Kriminalvårdsstyrelsen.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras2 500 tkr

Villkor

Avgifter från dömda som avtjänar straff i form av intensivövervakning med elektronsik kontroll skall inbetalas till Kriminalvårdsstyrelsen på ett icke räntebärande konto för att därefter kvartalsvis föras över till brottsofferfonden.


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Jens Orback
Anna-Lena Sand Svensson
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kriminalvårdsnämnden
Övervakningsnämnderna
Brottsförebyggande rådet