Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIV:1

2005-02-03Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMUD2005/5127/EIM


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 39:3 Exportfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 39:3 Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:118).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivet anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:3Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet219 300 tkr
39:3 ap.1Exportrådet (Ram)219 300 tkr

Disponeras av regeringen86 656 tkr
39:3 ap.4Till regeringens disposition (Ram)79 307 tkr
39:3 ap.5Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)7 349 tkr

Disponeras av Regeringskansliet14 000 tkr
39:3 ap.2Till regeringskansliets disposition (Ram)12 000 tkr
39:3 ap.3Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU (Ram)2 000 tkr


Villkor
39:3 ap.1 Exportrådet

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och skall utbetalas till Exportrådet med 18 275 000 kronor per månad exklusive februari då 36 550 000 kronor skall betalas ut och december då ingen utbetalning skall ske. Regeringen har i särskilt regeringsbeslut angivit riktlinjer för Sveriges exportråds verksamhet för budgetåret 2005.39:3 ap.2 Till regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.39:3 ap.3 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för insatser till stöd för Sverigeprofilering genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU. Beloppet utbetalas till NSU efter rekvisition.39:3 ap.4 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:3 Exportfrämjande verksamhet

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
39:3 ap.10Allt0
39:3 ap.40Allt0
39:3 ap.50Allt0
39:3 ap.20Allt0
39:3 ap.30Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
39:3 ap.139:3 ap.5100 %
39:3 ap.239:3 ap.5100 %
39:3 ap.339:3 ap.5100 %
39:3 ap.439:3 ap.5100 %
39:3 ap.10239:3 ap.5100 %
39:3 ap.10339:3 ap.5100 %
39:3 ap.10539:3 ap.5100 %
39:3 ap.10639:3 ap.5100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
39:3 ap.102Ram
39:3 ap.103Ram
39:3 ap.105Ram
39:3 ap.106Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Ulrika Messing
Kerstin Nordlund Malmegård
Kopia till

UD/RS
UD/A-RED
UD/EC
UD/PIK
UD/Plan
UD/UrH
UD/Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU)
Fi/Ba
SB/Rev
RK FA/EK Red
Information Rosenbad
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Riksdagen, Näringsutskottet
Sveriges Exportråd