Socialdepartementet
Regeringsbeslut7

2005-04-07FörsäkringskassanS2005/3025//SF


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Försäkringskassan
Riksdagen har beslutat om Försäkringskassans verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 09, bet. 2004/05:SoU1, rskr. 2004/05:114, prop. 2004/05:1, utg.omr. 10, bet. 2004/05:SfU1, rskr. 2004/05:112, prop. 2004/05:1, utg.omr. 11, bet. 2004/05:SfU1, rskr. 2004/05:112, prop. 2004/05:1, utg.omr. 12, bet. 2004/05:SfU1, rskr. 2004/05:112, prop. 2004/05:1, utg.omr. 18, bet. 2004/05:BoU1, rskr. 2004/05:104).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Försäkringskassan och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Verksamheten omfattar politikområdena 19-21 i sin helhet samt delar av politikområdena 13 och 16. Politikområdena är indelade i ett antal verksamhetsområden. Därutöver ingår Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten. Nedan hanteras detta område, av systemtekniska skäl, som ett fiktivt politik- respektive verksamhetsområde.

Verksamheten inom socialförsäkringens administration delas in i följande verksamhetsgrenar:

 • ärendeproduktion,

 • information, och

 • stabs- och expertfunktion.

För administrationen finns dels ett övergripande mål, dels mål för respektive verksamhetsgren som gäller oavsett politikområde.

Övergripande mål för socialförsäkringens administration

Tilltron till socialförsäkringen och dess administration skall vara hög.

Administrationen av socialförsäkringen skall vara rättssäker, effektiv och ha hög kvalitet.

Generella mål för verksamhetsgrenarna

Verksamhetsgren ärendeproduktion

Mål 1

De försäkrade skall få de förmåner de har rätt till.

Mål 2

Rättssäkerheten, effektiviteten och kvaliteten skall öka.

Mål 3

Fusk skall inte förekomma.

Återrapportering

Försäkringskassan skall bedöma omfattningen av och beräkna kostnaderna för fusk. Eventuella hinder för måluppfyllelsen skall redovisas.

Verksamhetsgren information

Mål

Kunskapen om socialförsäkringen skall vara så god att den används enligt sitt ändamål.

Verksamhetsgren stabs- och expertfunktion

Mål

Statsmakternas och övriga intressenters behov av kunskap om Försäkringskassans verksamhetsområde och dess utveckling skall tillgodoses.

Generellt krav på återrapportering

Försäkringskassan skall för samtliga mål i regleringsbrevet, om annat inte anges i anslutning till målet, redovisa de resultat som har åstadkommits i relation till målet. Därutöver finns det specifika återrapporteringskrav under vissa mål.

Resultatanalysen skall så långt det är relevant, möjligt och motiverat, beakta de generella krav som finns inom följande områden:

 • Barnpolitik och barnets rättigheter,

 • Demokrati och mänskliga rättigheter,

 • Ekonomisk brottslighet,

 • Folkhälsa,

 • Global utveckling,

 • Handikappolitik och funktionshindrades rättigheter,

 • Integrationspolitik,

 • Jämställdhet,

 • Miljö,

 • Regional utvecklingspolitik,

 • Totalförsvar,

 • Ungdomspolitik.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvårdÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
TandvårdÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
HandikappolitikInsatser för jämlika levnadsvillkorÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Ersättning vid arbetsoförmågaErsättning vid arbetsoförmågaÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Åtgärder mot ohälsaÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Ekonomisk äldrepolitikErsättning vid ålderdomÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Ersättning vid dödsfallÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Ekonomisk familjepolitikFörsäkringÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Behovsprövade bidragÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Generella bidragÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgetenÅlderspensionssystemet vid sidan av statsbudgetenÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.


Återrapportering

Försäkringskassan skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Mål 1

Kunskapsnivån inom hälso- och sjukvården vad gäller patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet skall öka och behandlingsmetoder skall i ökad utsträckning vara evidensbaserade.


Återrapportering

Försäkringskassan skall inte återrapportera mot detta mål.


Mål 2

Huvudmännen för hälso- och sjukvården skall stödjas i sitt arbete med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården på ett sätt som tillförsäkrar alla patienter en bedömning och att vård ges efter behov och inom rimlig tid.


Återrapportering

Försäkringskassan skall inte återrapportera mot detta mål.


Mål 3

Medlen inom läkemedelsförmånerna skall användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.


Återrapportering

Försäkringskassan skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsgren Ärendeproduktion


Verksamhetsgren Information


Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion


Verksamhetsområde Tandvård

Mål

Tandhälsan skall förbättras för de grupper som är mest eftersatta ur tandhälsosynpunkt.


Återrapportering

Försäkringskassan skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsgren Ärendeproduktion


Verksamhetsgren Information

Mål

Allmänheten skall ha god kännedom om variationer i prissättningen samt om rätten till information om priser och behandlingsalternativ i samband med tandvård.Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktionPolitikområde Handikappolitik

Mål

- En samhällsgemenskap med mångfald som grund,

- att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,

- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.


Återrapportering

Försäkringskassan skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsområde Insatser för jämlika levnadsvillkor

Mål 1

Kvaliteten i stödet och servicen för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder skall utvecklas. Insatserna skall baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet samt ett tydligt brukarperspektiv.


Återrapportering

Försäkringskassan skall inte återrapportera mot detta mål.


Mål 2

Kommunernas förutsättningar för kompetensförsörjning skall förbättras.


Återrapportering

Försäkringskassan skall inte återrapportera mot detta mål.


Verksamhetsgren Ärendeproduktion


Verksamhetsgren Information


Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktionPolitikområde Ersättning vid arbetsoförmåga

Mål för ökad hälsa i arbetslivet

Frånvaron från arbetslivet på grund av sjukskrivning skall i förhållande till 2002 halveras fram till 2008. Parallellt skall antalet nya aktivitets- och sjukersättningar minska. Hänsyn skall tas till den demografiska utvecklingen under perioden.


Verksamhetsområde Ersättning vid arbetsoförmåga

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

Mål 1

En försäkrad som begär sjukpenning skall, om inte särskilda skäl föreligger, få beslut om den ersättning han eller hon har rätt till inom 30 dagar.


Mål 2

Likformigheten i beslut om livränta till följd av arbetssjukdom ska öka.

Osakliga skillnader i utfall vid prövning av arbetsskada för kvinnor och män skall inte förekomma.


Mål 3

Senast vid utgången av 2006 skall 75 procent av dem som ansökt om arbetsskadelivränta få beslut inom 365 dagar från ansökningsdagen.Verksamhetsgren Information


Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion


Verksamhetsområde Åtgärder mot ohälsa

Mål 1

Försäkringskassan skall förhindra och förkorta sjukskrivningarna och underlätta återgång i arbete.

Fler personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser skall återgå eller ges förutsättningar att återgå i arbete.


Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa i vilken omfattning och av vilken anledning sjukfallen har avslutats för de personer som omfattats av samordnade rehabiliteringsinsatser.


Mål 2

Antalet personer som uppburit sjukpenning under längre tid än ett år skall fortsätta att minska under 2005.

Av avslutade sjukfall längre än ett år skall de som avslutas på annat sätt än med aktivitets- eller sjukersättning öka jämfört med 2004.


Verksamhetsgren Ärendeproduktion


Verksamhetsgren Information

Mål

Kunskapen om sjukförsäkringen skall förbättras.Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktionPolitikområde Ekonomisk äldrepolitik

Mål

Personer med låg eller ingen inkomstrelaterad pension skall garanteras ett värdesäkrat grundskydd. Efterlevande make skall ges ett rimligt ekonomiskt stöd för att klara omställningen efter ett dödsfall.


Verksamhetsområde Ersättning vid ålderdom

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

. .


Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa genomströmningstid och styckkostnad per beslut för ålderspension för utomlands bosatta.Verksamhetsgren Information


Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion


Verksamhetsområde Ersättning vid dödsfall

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

. .


Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa genomströmningstid och styckkostnad per beslut för efterlevandepension för utomlands bosatta.Verksamhetsgren Information


Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktionPolitikområde Ekonomisk familjepolitik

Mål

Skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan familjer med och utan barn skall minska inom ramen för den generella välfärden.


Verksamhetsområde Försäkring

Mål

Skillnaderna i uttag av föräldrapenning mellan barnets föräldrar skall minska.


Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa antalet dagar som inte använts med föräldrapenning enligt sjukpenningnivån respektive lägstanivån. Redovisningen skall fördelas på barnens födelseår och ålder.


Verksamhetsgren Ärendeproduktion


Verksamhetsgren Information


Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion


Verksamhetsområde Behovsprövade bidrag

Mål

Underhåll skall i ökad utsträckning regleras direkt mellan föräldrarna.


Verksamhetsgren Ärendeproduktion


Verksamhetsgren Information


Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion


Verksamhetsområde Generella bidrag

Verksamhetsgren Ärendeproduktion


Verksamhetsgren Information


Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktionPolitikområde Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Verksamhetsområde Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

Verksamhetsgren Ärendeproduktion


Verksamhetsgren Information

Mål 1

Försäkringskassan skall tillsammans med Socialdepartementet verka för en ökad kunskapsspridning om pensionsreformens orsaker, principer och effekter.


Mål 2

Fler skall ha sådan kunskap om det reformerade ålderspensionssystemet att de kan bedöma sin framtida allmänna pension.

Fler skall känna till möjligheterna till flexibel pensionsålder och hur detta påverkar pensionens storlek.

Informationsinsatser och uppföljning skall vara kostnadseffektiva och ge en samlad information om hela ålderspensionssystemet.


Återrapportering

Total kostnad för information och kostnad per pensionssparare skall redovisas.Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

Mål 1

Samverkan mellan Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) skall fungera effektivt.


Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa hur samverkan med Premiepensionsmyndigheten har utvecklats. Även erfarenheter av den kommunikationsstrategi som myndigheterna har tagit fram tillsammans skall redovisas.


Mål 2

Systemen för inkomstpension respektive premiepension skall bära sina egna kostnader.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Politikområde skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Inom verksamhetsområdet Svåra påfrestningar ansvarar Försäkringskassan för viss verksamhet inom samverkansområdet Ekonomisk säkerhet.

Mål

Inom Försäkringskassans ansvarsområde skall riskerna för störningar minimeras och samhällets grundläggande behov av ekonomisk säkerhet tillgodoses vid svåra påfrestningar på samhället i fred.


Återrapportering

Försäkringskassan skall bedöma myndighetens förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred inom samverksansområdet Ekonomisk säkerhet. De förhållanden och gränssättande faktorer som allvarligt utgör en begränsning inom myndighetens ansvarsområde skall redovisas, liksom väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet. En redogörelse för insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllelse skall lämnas.
1.3Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Regeringens mål för kompetensförsörjningen inom Försäkringskassan är att myndigheten skall ha en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Utifrån regeringens mål formulerar myndigheten egna mål för sin verksamhet.

Återrapporteringskrav

Försäkringskassan skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå:

 • i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

 • hur myndighetens mål har bidragit till att uppfylla regeringens mål,

 • vilka åtgärder som har vidtagits, och

 • vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006-2008.

Inom ramen för redovisningen skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, där så är motiverat.
1.4Uppdrag

Under denna rubrik finns vissa uppdrag som givits till Riksförsäkringsverket i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev som löper efter utgången av 2004. I och med bildandet av den nya myndigheten går ansvaret för dessa uppdrag över till Försäkringskassan.

Uppdrag kopplade till de generella målen för verksamhetsgrenarna

Försäkringskassan skall i samråd med Socialdepartementet ta fram resultatindikatorer och resultatmått för att mäta måluppfyllelsen för de generella målen på verksamhetsgrensnivå. Ett förslag skall redovisas senast den 31 mars 2005. De slutligt valda indikatorerna och måtten skall, så långt det är möjligt, användas i årsredovisningen för 2005.

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1. Försäkringskassan skall senast den 20 februari 2005 redovisa en plan för uppföljning, utvärdering och analys dels av de olika politikområdena, dels av den egna verksamheten. Planen skall utarbetas i samråd med Socialdepartementet och innefatta en översiktlig planering för den kommande treårsperioden samt en detaljerad planering för 2005. Senast den 1 november 2005 skall myndigheten redovisa en detaljerad plan även för 2006.

2. Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid följande prognostillfällen; den 20 januari, 8 mars, 3 maj, 2 augusti och den 1 november 2005.

Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

Vid prognostillfällena skall följande redovisas, om inte annat anges:

 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas ej den 20 januari),

 • förbrukade medel för anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap.1 Sjukpenning, avseende samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (redovisas ej den 20 januari),

 • förbrukade samt intecknade ännu ej utbetalda medel för anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap. 4 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m. (redovisas ej den 20 januari),

 • prognostiserat utfall för 2005 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad,

 • prognostiserat utfall för 2005 för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten, totalt,

 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser,

 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller, samt

 • beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2006 - 2008.

Den 20 januari skall Försäkringskassan även redovisa preliminärt utfall för 2004 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan om statsbudgeten.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Verksamhetsgren ärendeproduktion

Regeringen har gett Riksförsäkringsverket i uppdrag att lämna en redovisning avseende de ärenden som rör bestämmelserna om familjeförmåner enligt förordningen (EEG) nr 1408/71. Redovisningen skall omfatta uppgifter om antal ärenden för respektive medlemsstat, utvecklingen över tid för dessa ärenden, vilka familjeförmåner som beviljas med stöd av förordningen (EEG) nr 1408/71 samt i vilket fall Sverige endast ersätter tilläggsbelopp, dvs. är sekundärt ansvarig stat. Riksförsäkringsverket skall därutöver redovisa dels omfattningen av fusk och missbruk avseende EU-ärenden om familjeförmåner, dels vilka insatser som har vidtagits för att motverka fusk och missbruk avseende dessa ärenden.

En första redovisning har lämnats till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i november 2004. En slutlig redovisning skall lämnas senast den 31 mars 2005 (dnr S2003/10128/SF).

Uppdrag kopplade till politikområdena

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Försäkringskassan skall senast den 1 september 2005 inkomma till regeringen med uppgift om hur många personer som under tiden den 1 februari 2004 till och med den 31 juli 2005 mottagit vård i en annan EU/EES-stat och fått denna ersatt av svenska staten med stöd av EG-fördragets regler om fri rörlighet för tjänster. Redogörelsen skall innehålla uppgift om vilken typ av vård det rört sig om (här bör bl a anges om det rört sig om sjukhusvård eller inte).

Försäkringskassan skall samtidigt inkomma till regeringen med en analys av effekterna av det ändrade rättsläget med anledning av Regeringsrättens domar av den 30 januari 2004 angående möjligheten att med stöd av EG-fördragets regler om fri rörlighet för tjänster få ersättning för vårdkostnader i ett annat EU/EES-land.

Försäkringskassan skall, utöver nämnda redovisning och analys, även redogöra för beviljade och avlagna beslut samt orsak till beslut för förhandstillstånd enligt förordning 1408/71 eller ersättning i efterhand för vård i ett annat EU/EES-land.

Verksamhetsområde Tandvård

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1. Mot bakgrund av de senaste årens prisökningar skall Försäkringskassan följa tandvårdsprisernas fortsatta utveckling och redovisa resultatet av uppföljningen i en särskild rapport senast den 31 oktober 2005. Tyngdpunkten skall ligga på prisutvecklingen fr.o.m. våren 2004 och Försäkringskassan skall redovisa dels hur patientpriserna utvecklats, dels hur vårdgivarnas totala priser utvecklats under denna period.

2. Försäkringskassan skall redovisa hur de olika tandvårdsåtgärderna samt grundbeloppen enligt förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa fördelar sig. En första redovisning skall lämnas senast den 31 maj 2005 och en slutlig redovisning i samband med årsredovisningen.

3. Försäkringskassan skall senast den 20:e varje månad rapportera följande statistik för föregående månad om högkostnadsskyddet för protetisk tandvård för personer som är 65 år eller äldre:

 • antal inkomna ärenden.

 • antal beslutade ärenden i vilka ansökan helt eller delvis bifallits.

 • antal ärenden i vilka beslut om avslag fattats.

 • genomsnittlig beräknad ersättning.

 • total utgift för månaden.

 • aktuell bedömning av genomsnittligt antal månader från inkommen ansökan om förhandsprövning till Försäkringskassans beslut.

 • aktuell bedömning av genomsnittligt antal månader från Försäkringskassans beslut till inkommen räkning från vårdgivaren.

 • aktuell bedömning av utgiftsprognosen för innevarande år.

I de redovisningar som skall lämnas senast den 20 april, den 20 juli och den 20 oktober 2005 samt den 20 januari 2006 skall Försäkringskassan redovisa genomsnittet för de tre senaste månaderna. I dessa fyra rapporter skall också ingå en analys av hur de ändringar i förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa som trädde i kraft den 1 januari 2004 har påverkat Försäkringskassans handläggning och vårdgivarnas agerande. Försäkringskassan skall vidare redogöra för de åtgärder som vidtagits för att höja kvaliteten i handläggningen. Försäkringskassan skall också redovisa antalet överklaganden till länsrätten och i vilken mån dessa leder till ändring av Försäkringskassans beslut. Informationen skall redovisas dels totalt, dels könsuppdelat så långt det är möjligt.

4. Socialstyrelsen och Försäkringskassan skall gemensamt utveckla statistiken inom tandvården på så sätt att det finns tillgång till riksomfattande jämförbar statistik inom området. Socialstyrelsen och Försäkringskassan skall vidare i samverkan ta fram underlag som gör det möjligt att bedöma befolkningens tandhälsa samt analysera tandvårdsförsäkringens eventuella påverkan och effekter på tandhälsan. De insatser som har gjorts samt de resultat som erhållits skall redovisas till Socialdepartementet i en delrapport senast den 30 november 2005 och i en slutrapport senast den 30 juni 2006.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

Riksförsäkringsverket skall i sin tillsyn särskilt granska försäkringskassans handläggning av ärenden rörande högkostnadsskydd avseende protetik för personer som är 65 år eller äldre. Inom ramen för denna tillsyn skall Riksförsäkringsverket utbyta erfarenheter med Socialstyrelsen i dess granskning av behandlingsförslag enligt 17 § tredje stycket förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa. Riksförsäkringsverkets iakttagelser i samband med tillsynen skall redovisas i en slutrapport senast den 31 maj 2005 (Regleringsbrevet för budgetåret 2004).

I och med att Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna upphör vid utgången av 2004 och den nya samlade statliga myndigheten Försäkringskassan bildas upphör Riksförsäkringsverkets tillsynsuppdrag. Konsekvensen av detta blir att den rapportering som skall lämnas i maj enligt uppdraget ovan, skall baseras på den tillsyn som bedrivits t.o.m. utgången av 2004.

Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga

1. Vid utgången av 2005 har halva tiden för att nå det nationella ohälsomålet passerat. Försäkringskassan skall redovisa de åtgärder som genomförts för att uppnå målet och effekterna av dessa åtgärder. Åtgärderna för att öka likformigheten i tillämpningen och effekterna av dessa skall särskilt lyftas fram.

Uppdraget skall redovisas i anslutning till årsredovisningen för 2005. Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Arbetsmarknadsstyrelsen har fått uppdrag med liknande innebörd.

2. Försäkringskassan skall följa utvecklingen av och analysera orsaker till eventuella skillnader mellan infödda svenskar och utrikes födda när det gäller bedömningen av arbetsförmåga och tillgången till arbetslivsinriktad rehabilitering. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2005.

3. Försäkringskassan skall följa upp utvecklingen av ungdomars hälsa i arbetslivet. Försäkringskassan skall i ett första skede identifiera eller utforma indikatorer för att mäta utvecklingen av sjukskrivningar och aktivitetsersättningar i nära samverkan med Ungdomsstyrelsen. Målgruppen skall vara ungdomar i åldrarna 19-25 år.

I ett andra steg skall Försäkringskassan i samråd med Arbetslivsinstitutet, utifrån befintliga indikatorer, belysa utvecklingen av målgruppens ohälsa i arbetslivet.

Steg ett skall redovisas till Socialdepartementet och Ungdomsstyrelsen senast den 1 juni 2005 och steg två skall redovisas i årsredovisningen för 2005.

Verksamhetsområde Åtgärder mot ohälsa

1. Försäkringskassan skall redovisa hur de extra medel som under 2003 och 2004 tillförts socialförsäkringens administration för att bryta utvecklingen på ohälsoområdet har använts, varvid även en bedömning skall göras av effekterna av de åtgärder som hittills genomförts enligt prop. 2002/03:89 Förändringar inom socialförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet. Av redovisningen skall bland annat framgå vilken strategi som utarbetats av socialförsäkringsadministrationen för att öka antalet avstämningsmöten så att sådana möten blir en etablerad del av sjukskrivningsprocessen. Redovisningen skall lämnas senast den 8 augusti 2005.

2. Försäkringskassan skall senast den 25 februari 2005 redovisa en plan för hur resurstillskottet på 508 miljoner kronor som tillförts för 2005 för att bryta utvecklingen inom ohälsoområdet skall användas. Den 8 augusti 2005 skall Försäkringskassan lämna en första redovisning av hur resurstillskottet används och de bedömda effekterna av detta. En redovisning för hela 2005 skall lämnas i årsredovisningen.

3. I syfte att uppnå målet att fler personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser ges förutsättningar att återgå i arbete skall Försäkringskassan tillsammans med berörda myndigheter upprätta nationella verksamhets- och handlingsplaner. På regional nivå skall Försäkringsdelegationen tillsammans med berörda myndigheter fatta beslut om samverkan och finansiell samordning i enlighet med dessa planer.

Försäkringskassan skall redovisa hur de statliga medlen för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet har fördelats mellan länen och hur de har använts.

Försäkringskassan skall vidare redovisa de resurser försäkringskassan bidragit med till lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst samt hur dessa medel har använts.

En första redovisning skall lämnas den 8 augusti 2005. En redovisning för hela 2005 skall lämnas i årsredovisningen.

4. Försäkringskassan och Arbetsmarknadsverket skall gemensamt inom ramen för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet verka för att antalet sjukskrivna arbetslösa som återfår arbetsförmågan och får ett arbete skall öka.

Arbetsmarknadsstyrelsen och Försäkringskassan skall följa upp

 • tillämpningen av den nationella verksamhets- och handlingsplanen för samverkan mellan länsarbetsnämnderna och Försäkringskassan,

 • hur de statliga medlen för denna samverkan har använts, och resultatet av insatserna, t.ex. antalet individer som fått arbete eller utbildning,

 • vilka målgrupper som fått ta del av insatserna,

 • antalet individer som varit föremål för samverkan och vilka insatser de har fått.

Uppdraget skall delredovisas senast den 8 augusti 2005 och omfatta insatser under 2004 och första halvåret 2005. En samlad redovisning för 2005 skall lämnas i samband med årsredovisningen för 2005.

5. Riksförsäkringsverket , Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen har i regleringsbreven för budgetåren 2003 och 2004 fått i uppdrag att utforma ett sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Systemet avses tas i drift fr.o.m. 2005. Försäkringskassan skall i samverkan med Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen förvalta och utveckla detta system (SUS). En lägesbeskrivning av implementeringen av systemet skall lämnas senast den 8 augusti 2005.

6. Försäkringskassan skall redogöra för utveckling och gjorda insatser under året i fråga om samverkan med Arbetsmiljöverket på arbetsanpassnings- och rehabiliteringsområdet. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen för 2005.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Vad som nedan sägs om försäkringskassorna avser fr.o.m. 2005 Försäkringskassan på länsnivå.

1. Regeringen gav den 13 december 2001 Riksförsäkringsverket och Arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag (dnr S2001/11144/SF) att inleda en förnyelse av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Detta som ett led i regeringens 11-punktsprogram för ökad hälsa i arbetslivet. Uppdraget består av följande tre deluppdrag:

 • Riksförsäkringsverket skall utveckla en metod för tidig, fördjupad bedömning av den enskildes arbetsförmåga och behov av rehabilitering.

 • Riksförsäkringsverket skall utveckla metodiken i försäkringskassornas handläggning av sjukfall och rehabiliteringsärenden samt förtydliga yrkesrollen för de tjänstemän som arbetar med samordning av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

 • Riksförsäkringsverket och Arbetsmarknadsstyrelsen skall genomföra en pilotverksamhet avseende en samordnad organisation mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen för arbetslivsinriktad rehabilitering. Riksförsäkringsverket och Arbetsmarknadsstyrelsen lämnade i augusti 2002 och i augusti 2003 redovisningar av hur arbetet med att genomföra uppdraget fortlöpt och de tilldelade medlen använts. Senast den 28 februari 2005 skall en slutlig redovisning lämnas av Riksförsäkringsverket och Arbetsmarknadsstyrelsen .

2. Regeringen har gett Riksförsäkringsverket i uppdrag att redovisa hur dess ansvar för aktiviteter för försäkrade med aktivitetsersättning har implementerats. I redovisningen skall ingå:

 • hur samarbetet med samtliga aktörer har byggts upp,

 • i vilken omfattning de som beviljats denna förmån utnyttjar möjligheterna att delta i aktiviteter,

 • vilken karaktär aktiviteterna har,

 • vilka insatser i övrigt försäkringskassorna vidtagit, samt

 • hur vidtagna insatser bidragit till att uppnå syftet med lagändringen.

En första redovisning av uppdraget efter det första året med den nya förmånen lämnades i mars 2004. En andra mer omfattande utvärdering med förslag till åtgärder som resultatet av utvärderingen kan föranleda skall redovisas senast den 1 augusti 2005. (Regleringsbrevet för budgetåret 2003).

Verksamhetsområde Ersättning vid arbetsoförmåga

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

Vad som nedan sägs om försäkringskassorna avser fr.o.m. 2005 Försäkringskassan på länsnivå.

1. RFV skall analysera dels vilka effekter införandet av det reformerade förtidspensionssystemet med ändrade beräkningsregler haft för de försäkrade, dels den kostnadsutveckling som kan hänföras till regeländringarna. En första mer översiktlig redovisning lämnades i maj 2004 och en mer detaljerad redovisning skall lämnas senast den 1 juni 2005. (Regleringsbrevet för budgetåret 2003).

2. RFV skall följa upp lagstiftningen om att försäkringskassorna senast ett år efter sjukanmälningsdagen skall ha utrett om det finns förutsättningar för att tillerkänna den försäkrade aktivitets- eller sjukersättning i stället för sjukpenning.

I uppdraget ingår att redovisa vilka konsekvenser den nya lagstiftningen har fått i perspektivet rätt förmån och rätt ersättningsbelopp. I redovisningen skall särskilt belysas hur lagstiftningen påverkat försäkringskassornas arbete med sjuk- och aktivitetsersättning. I redovisningen skall därvid bl.a. ingå vid vilken tidpunkt försäkringskassorna gör bedömningen och kvaliteten i bedömningen.

En första redovisning av uppdraget skall göras senast den 1 mars 2005. En andra mer omfattande utvärdering med förslag till de åtgärder som resultatet av uppföljningen kan föranleda, skall redovisas senast den 1 juni 2006. (Regleringsbrevet för budgetåret 2004).

Politikområde ekonomisk äldrepolitik

Försäkringskassan skall redovisa utvecklingen av det ekonomiska utfallet efter skatt inom pensionssystemet under de senaste 10 åren. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2005.

Politikområde ekonomisk familjepolitik

Verksamhetsområde Generella bidrag

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Regeringen gav den 15 juli 2004 Riksförsäkringsverket i uppdrag att pröva förutsättningarna för en mer könsneutral lagstiftning avseende det allmänna barnbidraget och flerbarnstillägget. I analysen bör bl.a. noga övervägas vilka konsekvenser ett delat barnbidrag till barnets vårdnadshavare vid barnets födelse, alternativt ett delat barnbidrag vid förekomsten av ett s.k. växelvis boende skulle få för barnet och vilka administrativa kostnader en sådan förändring skulle medföra. Redovisningen skall överlämnas till Regeringskansliet senast den 15 mars 2005 (dnr S2004/5213/SF).

Verksamhetsområde Behovsprövade bidrag

Utifrån målsättningen att separerade föräldrar i större utsträckning skall reglera underhåll till barnet direkt mellan sig, bör föräldrar som har förutsättningar därtill inte använda underhållssystemet för att reglera underhållsskyldigheten. Försäkringskassan skall därför redovisa hur myndigheten själv eller tillsammans med andra kan ge separerade föräldrar bättre stöd i att träffa avtal om underhållsbidrag till barn. Försäkringskassan skall beakta resultatet av 2002 års vårdnadskommitté och eventuella förslag som kommittén lämnar. Återrapportering skall ske senast den 31 mars 2006.

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

1. Försäkringskassan skall i samråd med Premiepensionsmyndigheten redovisa hur arbetet med att genomföra förbättrade administrativa rutiner, som redovisats till regeringen, bedrivs och vilka resultat som uppnåtts (dnr Fi2004/3748/FRE). Uppdraget ska redovisas senast den 3 oktober 2005.

2. Försäkringskassan skall i samråd med Premiepensionsmyndigheten redovisa hur en gemensam kundservice avseende ålderspensionssystemet kan utformas och genomföras. Statskontoret skall bistå myndigheterna med att ta fram lönsamhetskalkyler för de olika förslagen. Uppdraget redovisas senast den 3 oktober 2005.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Regeringen gav den 30 augusti 2001 Riksförsäkringsverket i uppdrag att för 2002 och följande år utifrån bestämmelserna i 1 kap. 6 § lagen(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension beräkna inkomstbasbeloppet. Resultatet av beräkningen skall senast den 31 oktober året före det år det aktuella beloppet avser redovisas till regeringen (dnr S2002/7963/SF).

Uppdrag kopplade till Organisationsstyrning

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Förändringsplan för Försäkringskassan

Under det senaste året har en genomförandeorganisation (dir. 2003:170) ansvarat för att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten Försäkringskassan. Ansvaret för det fortsatta förändringsarbetet går vid årsskiftet över till Försäkringskassan.

Försäkringskassan skall senast den 3 juni 2005 återkomma till regeringen med en plan för hur det fortsatta förändringsarbetet skall utformas. Planen skall ta sin utgångspunkt i regeringens mål för administrationen av socialförsäkringen och beskriva hur dessa skall uppnås, med tydliga åtaganden för de första tre åren Dessa åtaganden skall vara kvantifierade och mätbara (dnr S2004/9432/SF).

24-timmarsmyndigheten

Riksförsäkringsverket skall i anslutning till årsredovisningen 2004 redovisa:

- vilka av verkets tjänster som tillhandahålls elektroniskt och kostnaden för dessa,

- i vilken utsträckning tjänsterna nyttjas och hur de bedöms av de försäkrade,

- vilka tjänster som verket anser bör prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet och i vilken takt som dessa tjänster bör utvecklas,

- vilka effektiviseringar som de elektroniska tjänsterna ger upphov till, samt

- hur verket säkerställer att de elektroniska tjänsterna inte utestänger grupper av medborgare.

Riksförsäkringsverket skall lämna en redovisning av planer för utveckling av sådana tjänster som kräver samverkan med andra myndigheter. (Regleringsbrevet för budgetåret 2004).

Övriga uppdrag

Handikappolitik

1. Regeringen avser att i en skrivelse till riksdagen i januari 2006 redogöra för arbetet med implementeringen av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (1999/2000:79). Regeringen behöver underlag för denna redogörelse. Försäkringskassan skall, inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken, genomföra en omvärldsanalys i syfte att belysa de processer inom samhällssektorn som påverkar möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen. Omvärldsanalysen skall lämnas till regeringen senast den 15 september 2005.

2. Försäkringskassan skall analysera och göra en bedömning av vilka konsekvenser den nya organisationen får för rollen som sektorsansvarig myndighet för handikappolitiken. Försäkringskassan skall vid behov även ge förslag till nya etappmål och/eller på revidering av de nu gällande etappmålen. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 15 september 2005.

3. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag (dnr S98/7454/ST och dnr S1999/4985/ST) att leda och samordna arbetet med att bygga upp och utveckla verksamhet med personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder. Arbetet samordnas inom ramen för en beredningsgrupp med representanter för bland annat Riksförsäkringsverket (Försäkringskassan). Verksamheten skall bedrivas i samverkan med berörda aktörer. Försäkringskassan skall senast den 1 juni 2005 redovisa till Socialdepartementet hur myndigheten samverkar med Socialstyrelsen och de kommunala verksamheterna med personliga ombud samt i vilken utsträckning myndigheten bistår Socialstyrelsen med att följa upp verksamheten.

Storstadspolitik

Försäkringskassan skall i samband med 2005 års revidering av de lokala utvecklingsavtal som upprättats mellan staten och de sju storstadskommunerna, ta fram samverkansöverenskommelser som närmare definierar de insatser myndigheten skall bidra med i samverkan med kommunerna, för att uppnå de gemensamma målen för utvecklingen i berörda stadsdelar. Försäkringskassan skall följa upp utvecklingen inom sitt verksamhetsområde inom respektive stadsdel med avseende på måluppfyllelse och redovisa genomförda insatser inom ramen för samverkansöverenskommelserna. En redovisning av uppdraget skall lämnas i samband med årsredovisningen.

Elektroniskt informationsutbyte

Riksdagen har 2001 beslutat ett stort antal lagändringar för att möjliggöra ett ökat informationsutbyte i elektronisk form mellan arbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringen och studiestödet (prop. 2001/01:129, bet. 2001/02KU3, rskr 2001/02:18). Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2002. Målen med reformen är att effektivisera ärendehanteringen, förbättra servicen till enskilda, stärka kontrollen av statens medel och att förebygga felaktiga utbetalningar.

I regleringsbrevet för budgetåret 2002 uppdrogs åt Riksförsäkringsverket att redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att det av statsmakterna önskade informationsutbytet kommer till stånd och vilka kontrollmekanismer som har införts för att undvika s.k. dubbla utbetalningar och andra felaktigheter. Vidare ålades myndigheten att redovisa vilka mätmetoder myndigheten avser att använda för att redovisa detta. Slutligen angav regeringen att den avser att senare begära in en bedömning av i vilken utsträckning felaktiga utbetalningar kunnat undvikas, vilken effekt de vidtagna åtgärderna har haft för att förbättra servicen för enskilda, i vilken utsträckning antalet återkravsärenden har kunnat begränsats samt uppnådda effektivitetsvinster.

Försäkringskassan skall senast vid utgången av juni 2005 till regeringen redovisa en bedömning av:

 • i vilken utsträckning felaktiga utbetalningar kunnat undvikas och en beloppsmässig beräkning av dessa,

 • vilken effekt de vidtagna åtgärderna har haft för att förbättra servicen för enskilda,

 • i vilken utsträckning antalet återkravsärenden har kunnat begränsats, samt

 • uppnådda effektivitetsvinster vad gäller administrationen.

Försäkringskassan skall dessförinnan, senast den 31 mars 2005, till regeringen lämna en preliminär bedömning av de frågor som tagits upp ovan.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

1. Regeringen har givit Riksförsäkringsverket i uppdrag att redovisa arbetet med lokal servicesamverkan tillsammans med Riksskatteverket (numera Skatteverket), Tullen, Centrala Studiemedelsnämnden och Arbetsmarknadsstyrelsen. En rapport med en samlad redovisning av arbetet skall lämnas senast den 1 september 2005. Rapporten skall innehålla en sammanfattning av genomförda insatser samt en redovisning av erfarenheter som vunnits och vilka slutsatser som kan dras för det fortsatta utvecklingsarbetet inom den offentliga förvaltningen (dnr Fi2003/3123/FPA/F).

2. Riksförsäkringsverket skall genomföra en analys av jämställdhetsperspektivet inom politikområdena 19, 20 och 21 genom att för varje verksamhetsområde analysera skillnader i kvinnors och mäns villkor inom verksamhetsområdet. I analysen skall ingå att identifiera de områden där det är mest angeläget att åtgärda dessa skillnader. För de identifierade områdena skall Riksförsäkringsverket föreslå dels åtgärder för att stärka jämställdheten, dels mål och indikatorer för detta arbete. Uppläggningen av studien skall tas fram i samråd med socialdepartementet. Uppdraget skall redovisas senast den 15 april 2005. (Regleringsbrevet för budgetåret 2004).
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:1Tandvårdsförmåner m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen13 000 tkr
13:1 ap.4Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (Ram)13 000 tkr

Disponeras av Försäkringskassan3 485 000 tkr
13:1 ap.5Tandvårdsersättning (Ram)3 485 000 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
13:1 ap.3Åtgärder rörande dentala material (Ram)0 tkr


Villkor
13:1 ap.3 Åtgärder rörande dentala material

Regeringen disponerar anslagssparandet för åtgärder som syftar till att öka kunskaperna om hälsoproblem relaterade till dentala material samt att förbättra omhändertagandet av patienter som relaterar sina symtom till sådana material.13:1 ap.4 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för ekonomiskt stöd till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Ett belopp om högst 5 000 000 kronor får användas för verksamheten vid Socialstyrelsens kunskapscentrum för dentala material. Socialstyrelsen avgör vilka kompetenscentrum som skall få del av resterande medel.13:1 ap.5 Tandvårdsersättning

Anslagsposten disponeras för tandvårdsförmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.13:8Sjukvård i internationella förhållanden (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan305 235 tkr
13:8 ap.1Sjukvård i internationella förhållanden (Ram)305 235 tkr

Disponeras av regeringen20 000 tkr
13:8 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)20 000 tkr


Villkor
13:8 ap.1 Sjukvård i internationella förhållanden

Anslagsposten disponeras för sjukförsäkringsförmåner enligt förordning (EEG) nr 1408/71 och gällande överenskommelser om social trygghet som Sverige tecknat med andra länder.16:7Bilstöd till handikappade (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan256 000 tkr
16:7 ap.1Bilstöd till handikappade (Ram)256 000 tkr


Villkor
16:7 ap.1 Bilstöd till handikappade

Anslagsposten disponeras för bilstöd till personer med funktionshinder enligt lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade samt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade.16:8Kostnader för statlig assistansersättning (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan11 551 000 tkr
16:8 ap.1Assistansersättning (Ram)11 551 000 tkr


Villkor
16:8 ap.1 Assistansersättning

Anslagsposten disponeras för assistansersättning till vissa personer med funktionshinder enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning. Inkomster från kommunerna avseende assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka tillgodoförs och särredovisas under detta anslag.
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

19:1Sjukpenning och rehabilitering m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Socialstyrelsen0 tkr
19:1 ap.9Tillsyn för förbättrad kvalitet i sjukskrivningsprocessen m.m. (Ram)0 tkr

Disponeras av Verket för innovationssystem0 tkr
19:1 ap.7Metodutveckling och forskningsinsatser inom det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet (Ram)0 tkr

Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap0 tkr
19:1 ap.8Interventionsforskning om förebyggande åtgärder och rehabilitering angående långvarig sjukskrivning (Ram)0 tkr

Disponeras av Försäkringskassan33 102 224 tkr
19:1 ap.21Sjukpenning (Ram)33 102 224 tkr

Disponeras av Försäkringskassan3 388 432 tkr
19:1 ap.18Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning (Obetecknat)3 388 432 tkr

Disponeras av Försäkringskassan3 480 209 tkr
19:1 ap.19Rehabiliteringspenning (Ram)3 480 209 tkr

Disponeras av Försäkringskassan343 165 tkr
19:1 ap.17Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning (Obetecknat)343 165 tkr

Disponeras av Försäkringskassan72 354 tkr
19:1 ap.15Närståendepenning (Ram)72 354 tkr

Disponeras av Försäkringskassan7 379 tkr
19:1 ap.16Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning (Obetecknat)7 379 tkr

Disponeras av Försäkringskassan971 500 tkr
19:1 ap.20Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m. (Ram)971 500 tkr

Disponeras av Försäkringskassan0 tkr
19:1 ap.22Förnyelse av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen5 000 tkr
19:1 ap.5Till regeringens disposition (Ram)5 000 tkr


Villkor
19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.

De grundläggande bestämmelserna finns i socialförsäkringslagen (1999:799), lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen (1991:1047) om sjuklön, lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, lagen (2003:1217) om fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst i vissa fall samt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslagspost 21 disponeras för sjukpenning inklusive de utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti och särskilt högkostnadsskydd), frivillig sjukpenningförsäkring samt avskrivning av återbetalningspliktiga studiemedel.19:1 ap.5 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras för utveckling av rehabiliteringsarbetet samt för att anordna konferenser, debatter m.m. kring ohälsofrågorna.19:1 ap.7 Metodutveckling och forskningsinsatser inom det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet

Verket för innovationssystem (VINNOVA) disponerar under perioden 2003-2006 totalt 14 000 000 kronor (anvisade 2003) för metodutveckling och forskningsinsatser för att öka kunskapen och stärka utvecklingen avseende åtgärder inom det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatser, t.ex. genom s.k. arbetsgivarringar.

Högst 8 000 000 kronor av anslagssparandet får förbrukas under 2005.19:1 ap.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2005 om 7 379 000 kronor varav regleringsbelopp för 2002 om - 8 467 kronor.19:1 ap.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2005 om 343 165 000 kronor varav regleringsbelopp för 2002 om - 12 163 953 kronor.19:1 ap.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2005 om 3 283 805 000 kronor varav regleringsbelopp för 2002 om 126 956 422 kronor.19:1 ap.20 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m.

Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster i form av försäkringsmedicinska utredningar, arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar och aktiva rehabiliteringsåtgärder; arbetshjälpmedel; läkarutlåtanden och läkarundersökningar; särskilt bidrag samt resor till och från arbetet. Medlen får även användas för egenproducerade utredningar vid FMC.

Aktiva rehabiliteringsåtgärder bör i första hand köpas för anställda långtidssjukskrivna då det är klarlagt att den anställde inte kan återgå i arbete hos den nuvarande arbetsgivaren.

Medlen får inte användas för köp av aktiva rehabiliteringsåtgärder för sjukskrivna arbetslösa.

Försäkringskassan får disponera högst 5 000 000 kronor för att tillsammans med Arbetsmarknadsstyrelsen utveckla angelägna projekt inom arbetshjälpmedelsområdet.19:1 ap.21 Sjukpenning

Högst fem procent av anslagsposten, dvs. 1 655 111 000 kronor, får användas för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Medlen ska i huvudsak användas för aktiva rehabiliteringsinsatser riktade till individer i syfte att nå målet om att fler personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser skall återgå eller ges förutsättningar att återgå i arbete.

En förutsättning för samverkan inom rehabiliteringsområdet enligt prop. 1996/97:63 och prop. 2002/03:2 är att alla inblandade parter bidrar med medel som står i proportion till deras ansvar för åtgärder för den grupp som samverkan riktar sig till. De medel som försäkringskassan bidrar med i sådan samverkan får utgöra statens samlade andel i denna verksamhet.

De åtgärder som får finansieras enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, skall ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Av resurserna till den finansiella samordningen skall Försäkringskassan bidra med hälften. De medel som Försäkringskassan bidrar med skall utgöra statens samlade andel i finansiell samordning.19:2Aktivitets- och sjukersättningar m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan56 935 960 tkr
19:2 ap.5Aktivitets- och sjukersättningar (Ram)56 935 960 tkr

Disponeras av Försäkringskassan12 839 807 tkr
19:2 ap.8Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar (Obetecknat)12 839 807 tkr

Disponeras av Försäkringskassan17 900 tkr
19:2 ap.7Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar (Ram)17 900 tkr

Disponeras av Försäkringskassan3 741 000 tkr
19:2 ap.6Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar (Ram)3 741 000 tkr


Villkor
19:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

De grundläggande bestämmelserna finns i lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring, lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning, lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift samt i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

Sedan 2004 ingår kostnaderna för sysselsättning av vissa personer med aktivitets- och sjukersättning i anslaget.

Fr.o.m 2005 ingår kostnaderna för bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning i anslaget.19:2 ap.5 Aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för aktivitetsersättning och sjukersättning.19:2 ap.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.19:2 ap.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för ersättning enligt lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning.19:2 ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2005 om 12 595 010 000 kronor och regleringsbelopp för 2002 om 244 797 000 kronor.19:3Handikappersättningar (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan1 203 000 tkr
19:3 ap.1Handikappersättningar (Ram)1 203 000 tkr


Villkor
19:3 ap.1 Handikappersättningar

Anslagsposten disponeras för handikappersättningar enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.19:4Arbetsskadeersättningar m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan5 971 975 tkr
19:4 ap.5Arbetsskadelivränta (Ram)5 971 975 tkr

Disponeras av Försäkringskassan382 466 tkr
19:4 ap.4Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta (Obetecknat)382 466 tkr

Disponeras av Försäkringskassan7 618 tkr
19:4 ap.6Vissa övriga ålderspensionsavgifter (Obetecknat)7 618 tkr


Villkor
19:4 ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2005 om 489 450 000 kronor varav regleringsbelopp för 2002 om - 106 984 000kronor.19:4 ap.5 Arbetsskadelivränta

Anslagsposten disponeras för ersättning vid arbetsskada m.m. enligt bl.a. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslagsposten bl.a. enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring.

Regeringen bemyndigar Försäkringskassan att fr.o.m. den 1 januari 2005 räkna upp livräntor från frivilliga yrkesskadeförsäkringen med den procentsats som motsvarar förändringen av prisbasbeloppet mellan 2004 och 2005.19:4 ap.6 Vissa övriga ålderspensionsavgifter

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2005 om 3 100 000 kronor varav regleringsbelopp för 2002 om 4 518 000 kronor.19:5Ersättning för kroppsskador (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan61 300 tkr
19:5 ap.3Ersättning för kroppsskador (Ram)61 300 tkr

Disponeras av Försäkringskassan375 tkr
19:5 ap.4Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador (Obetecknat)375 tkr


Villkor
19:5 ap.3 Ersättning för kroppsskador

Anslagsposten disponeras för finansiering av ersättning enligt lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslagsposten bl.a. enligt lagen (1950:261) om ersättning med anledning av kroppsskada ådragen under militärtjänstgöring.19:5 ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2005 om 1 700 000 kronor varav regleringsbelopp för 2002 om - 1 325 000 kronor.19:6Försäkringskassan (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan7 116 442 tkr
19:6 ap.1Förvaltningsmedel (Ram)7 116 442 tkr

Disponeras av regeringen42 956 tkr
19:6 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)42 956 tkr


Villkor
19:6 ap.1 Förvaltningsmedel

Av anslagsposten får högst 11 000 000 kronor användas för att stödja forskningen inom socialförsäkringens område.

Av anslagsposten får 10 000 000 kronor endast användas för utbildningsinsatser inom området försäkringsmedicin.

Av anslagsposten får högst 300 000 kronor lämnas som bidrag till den ideella föreningen Försäkringskassans Förtroendevalda.

Anslagsposten får användas för:

 • ersättning till styrelse, försäkringsdelegationer och socialförsäkringsnämnder

 • ersättning till 2004 års styrelser i de allmänna försäkringskassorna för arbetet med att ta fram och besluta om årsredovisningen för 2004

 • utgifter som kan hänföras till avvecklingen av verksamheten vid de allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket

Ersättningsnivån till ledamöter m.fl. i Socialförsäkringsnämnd har fastställts genom regeringsbeslut (dnr S2004/9191/SF).

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får inte finansieras från anslagsposten.

Från denna anslagspost regleras ianspråkstagen anslagskredit på anslaget 19:7 (2004) De allmänna försäkringskassorna.
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

20:1Garantipension till ålderspension (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan22 541 203 tkr
20:1 ap.4Garantipension till ålderspension (Ram)22 541 203 tkr


Villkor
20:1 Garantipension till ålderspension

Anslaget disponeras för följande ändamål.

 • Garantipension till ålderspension enligt lagen (1998:702) om garantipension, hustrutillägg enligt lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension, barntillägg enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och särskilt pensionstillägg till ålderspension enligt lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn.

 • Kostnader för utbetalningar till länder som Sverige slutit konventioner med åligger Försäkringskassan. De belopp som inflyter för täckning av sådana betalningar skall tillgodogöras anslaget.

 • Tillskott enligt 34 § lagen (1913:120) om allmän pensionsförsäkring, jämförd med 38 § lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring, skall utgå till den på frivilliga avgifter grundade försäkringen.

 • Delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring.

Statlig ålderspensionsavgift för delpension skall fr.o.m. 2005 tillgodogöras inkomsttitel 2811 Övriga inkomster från statens verksamhet.20:2Efterlevandepensioner till vuxna (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan15 734 000 tkr
20:2 ap.1Efterlevandepensioner till vuxna (Ram)15 734 000 tkr


Villkor
20:2 ap.1 Efterlevandepensioner till vuxna

Anslagsposten disponeras för omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Även garantipension till ovanstående förmåner ingår som en del av anslagsposten.20:3Bostadstillägg till pensionärer (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan7 522 000 tkr
20:3 ap.1Bostadstillägg till pensionärer (Ram)7 522 000 tkr


Villkor
20:3 ap.1 Bostadstillägg till pensionärer

Anslagsposten disponeras för bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.20:4Äldreförsörjningsstöd (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan616 000 tkr
20:4 ap.1Äldreförsörjningsstöd (Ram)616 000 tkr


Villkor
20:4 ap.1 Äldreförsörjningsstöd

Anslagsposten disponeras för äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd.
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

21:1Allmänna barnbidrag (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan20 842 000 tkr
21:1 ap.1Allmänna barnbidrag (Ram)20 842 000 tkr


Villkor
21:1 ap.1 Allmänna barnbidrag

Anslagsposten disponeras för barnbidrag, flerbarnstillägg och förlängt barnbidrag enligt lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag och lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag. Medel har beräknats för tilläggsbelopp vid familjeförmåner (EU-regler).21:2Föräldraförsäkring (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan18 794 348 tkr
21:2 ap.9Föräldrapenning (Ram)18 794 348 tkr

Disponeras av Försäkringskassan1 814 349 tkr
21:2 ap.4Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning (Obetecknat)1 814 349 tkr

Disponeras av Försäkringskassan4 078 775 tkr
21:2 ap.11Tillfällig föräldrapenning (Ram)4 078 775 tkr

Disponeras av Försäkringskassan392 962 tkr
21:2 ap.8Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning (Obetecknat)392 962 tkr

Disponeras av Försäkringskassan437 996 tkr
21:2 ap.12Havandeskapspenning (Ram)437 996 tkr

Disponeras av Försäkringskassan42 304 tkr
21:2 ap.10Statlig ålderspensionsavgift för havandeskapspenning (Obetecknat)42 304 tkr


Villkor
21:2 ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2005 om 1 814 349 000 kronor varav regleringsbelopp för 2002 om - 17 000 000 kronor.21:2 ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2005 om 392 962 000 kronor varav regleringsbelopp för 2002 om - 4 500 000 kronor.21:2 ap.9 Föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.21:2 ap.10 Statlig ålderspensionsavgift för havandeskapspenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2005 om 42 304 000 kronor varav regleringsbelopp för 2002 om - 500 000 kronor.21:2 ap.11 Tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för tillfällig föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.21:2 ap.12 Havandeskapspenning

Anslagsposten disponeras för havandeskapspenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.21:3Underhållsstöd (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan1 933 000 tkr
21:3 ap.1Underhållsstöd (Ram)1 933 000 tkr


Villkor
21:3 ap.1 Underhållsstöd

Anslagsposten disponeras för underhållsstöd enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd. Inkomster från återbetalningsskyldiga skall tillgodoföras och särredovisas under denna anslagspost .21:4Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan35 784 tkr
21:4 ap.1Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (Ram)35 784 tkr

Disponeras av regeringen216 tkr
21:4 ap.2Regeringens disposition-utgiftsbegränsning (Ram)216 tkr


Villkor
21:4 ap.1 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

Anslagsposten disponeras för kostnader för bidrag enligt lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn.21:5Barnpension och efterlevandestöd för barn (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan1 043 900 tkr
21:5 ap.2Barnpension och efterlevandestöd till barn (Ram)1 043 900 tkr


Villkor
21:5 ap.2 Barnpension och efterlevandestöd till barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för barnpension och efterlevandestöd för barn enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.21:6Vårdbidrag för funktionshindrade barn (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan2 400 300 tkr
21:6 ap.4Vårdbidrag för funktionshindrade barn (Ram)2 400 300 tkr

Disponeras av Försäkringskassan221 900 tkr
21:6 ap.3Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn (Obetecknat)221 900 tkr


Villkor
21:6 ap.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2005 om 221 900 000 kronor och regleringsbelopp för 2002 om - 473 000 kronor.21:6 ap.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för vårdbidrag enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.21:7Pensionsrätt för barnår (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan4 319 000 tkr
21:7 ap.2Pensionsrätt för barnår (Ram)4 319 000 tkr


Villkor
21:7 ap.2 Pensionsrätt för barnår

Anslagsposten disponeras för pensionsrätt för barnår enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2005 om 4 319 000 000 kronor varav regleringsbelopp för 2002 om 148 981 000 kronor.
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

21:1Bostadsbidrag (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan3 507 000 tkr
21:1 ap.2Bostadsbidrag (Ram)3 507 000 tkr


Villkor
21:1 ap.2 Bostadsbidrag

Anslagsposten disponeras för bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

19:6Riksförsäkringsverket (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan0 tkr
19:6 ap.3Riksförsäkringsverket (Ram)0 tkr


Villkor
19:6 ap.3 Riksförsäkringsverket

Eventuellt positivt eller negativt anslagssparande vid utgången av 2004 på de äldre anslagen 19:6 Riksförsäkringsverket och 19:7 De allmänna försäkringskassorna skall hanteras mot det nya anslaget 19:6 Försäkringskassan.

Från denna anslagspost disponeras eventuellt positivt anslagssparande för att reglera ianspråkstagen anslagskredit på anslaget 19:7 (2004) De allmänna försäkringskassorna.19:7Allmänna försäkringskassor (Ramanslag)
Disponeras av Försäkringskassan0 tkr
19:7 ap.6Allmänna försäkringskassor (Ram)0 tkr

Disponeras av Försäkringskassan0 tkr
19:7 ap.5IT-stöd för ärendehanteringen m.m. (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
19:7 ap.3Till regeringens disposition (Ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
19:7 ap.4Till regeringskansliets disposition (Ram)0 tkr


Villkor
19:7 ap.6 Allmänna försäkringskassor

Eventuellt positivt eller negativt anslagssparande vid utgången av 2004 på de äldre anslagen 19:6 Riksförsäkringsverket och 19:7 De allmänna försäkringskassorna skall hanteras mot det nya anslaget 19:6 Försäkringskassan.

Eventuellt ianspråkstagen anslagskredit på anslaget 19:7 (2004) De allmänna försäkringskassorna regleras från anslaget 19:6 Riksförsäkringsverket (2004) och 19:6 Försäkringskassan.

2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:1 Tandvårdsförmåner m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
13:1 ap.4390Inget0
13:1 ap.5104 550Inget0
13:1 ap.30Allt0

13:8 Sjukvård i internationella förhållanden

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
13:8 ap.19 757Inget0
13:8 ap.20Inget0

16:7 Bilstöd till handikappade

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
16:7 ap.112 800Inget0

16:8 Kostnader för statlig assistansersättning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
16:8 ap.1577 550Inget0

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
19:1 ap.90Inget0
19:1 ap.70Allt0
19:1 ap.80Inget0
19:1 ap.211 655 111Inget0
19:1 ap.180Inget0
19:1 ap.19174 010Inget0
19:1 ap.170Inget0
19:1 ap.153 618Inget0
19:1 ap.160Inget0
19:1 ap.2048 575Inget0
19:1 ap.220Inget0
19:1 ap.50Inget0

19:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
19:2 ap.52 846 798Inget0
19:2 ap.80Inget0
19:2 ap.7895Inget0
19:2 ap.6187 050Inget0

19:3 Handikappersättningar

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
19:3 ap.160 150Inget0

19:4 Arbetsskadeersättningar m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
19:4 ap.5298 599Inget0
19:4 ap.40Inget0
19:4 ap.60Inget0

19:5 Ersättning för kroppsskador

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
19:5 ap.33 065Inget0
19:5 ap.40Inget0

19:6 Försäkringskassan

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
19:6 ap.10Allt0
19:6 ap.20Allt0

19:6 (2004) Riksförsäkringsverket

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
19:6 ap.3 (2004)0Allt0

19:7 (2004) Allmänna försäkringskassor

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
19:7 ap.6 (2004)0Allt0
19:7 ap.5 (2004)0Allt0
19:7 ap.3 (2004)0Allt0
19:7 ap.4 (2004)0Allt0

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

20:1 Garantipension till ålderspension

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
20:1 ap.41 127 060Inget0

20:2 Efterlevandepensioner till vuxna

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
20:2 ap.1786 700Inget0

20:3 Bostadstillägg till pensionärer

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
20:3 ap.1376 100Inget0

20:4 Äldreförsörjningsstöd

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
20:4 ap.130 800Inget0

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

21:1 Allmänna barnbidrag

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
21:1 ap.11 042 100Inget0

21:2 Föräldraförsäkring

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
21:2 ap.9939 700Inget0
21:2 ap.40Inget0
21:2 ap.11203 939Inget0
21:2 ap.80Inget0
21:2 ap.1221 900Inget0
21:2 ap.100Inget0

21:3 Underhållsstöd

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
21:3 ap.196 650Inget0

21:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
21:4 ap.10Allt0
21:4 ap.20Allt0

21:5 Barnpension och efterlevandestöd för barn

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
21:5 ap.263 500Inget0

21:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
21:6 ap.4120 015Inget0
21:6 ap.30Inget0

21:7 Pensionsrätt för barnår

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
21:7 ap.20Inget0

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

21:1 Bostadsbidrag

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
21:1 ap.2175 350Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
13:1 ap.213:1 ap.5100 %
13:813:8 ap.1100 %
16:716:7 ap.1100 %
16:816:8 ap.1100 %
19:1 ap.119:1 ap.21100 %
19:1 ap.219:1 ap.19100 %
19:1 ap.319:1 ap.15100 %
19:1 ap.419:1 ap.20100 %
19:1 ap.619:1 ap.22100 %
19:2 ap.119:2 ap.5100 %
19:2 ap.319:2 ap.7100 %
19:319:3 ap.1100 %
19:4 ap.119:4 ap.5100 %
19:5 ap.119:5 ap.3100 %
19:6 (2004)19:6 ap.3 (2004)100 %
19:7 ap.1 (2004)19:7 ap.6 (2004)100 %
19:7 ap.2 (2004)19:7 ap.6 (2004)100 %
19:7 ap.3 (2004)19:7 ap.6 (2004)100 %
19:7 ap.4 (2004)19:7 ap.6 (2004)100 %
20:1 ap.120:1 ap.4100 %
20:220:2 ap.1100 %
20:320:3 ap.1100 %
20:420:4 ap.1100 %
21:121:1 ap.1100 %
21:2 ap.121:2 ap.9100 %
21:2 ap.221:2 ap.11100 %
21:2 ap.321:2 ap.12100 %
21:321:3 ap.1100 %
21:421:4 ap.2100 %
21:521:5 ap.2100 %
21:6 ap.121:6 ap.4100 %
21:721:7 ap.2100 %
21:121:1 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
13:1 ap.2Ram

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
19:7 ap.12004Ram
19:7 ap.22004Ram
19:1 ap.1Ram
19:1 ap.2Ram
19:1 ap.3Ram
19:1 ap.4Ram
19:1 ap.6Ram
19:2 ap.1Ram
19:2 ap.3Ram
19:4 ap.1Ram
19:5 ap.1Ram

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
20:1 ap.1Ram

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
21:2 ap.1Ram
21:2 ap.2Ram
21:2 ap.3Ram
21:6 ap.1Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
19:6 ap.112 00011 0001 0002007
Belopp angivna i tkr


Villkor

Försäkringskassan bemyndigas att under 2005 göra ekonomiska åtaganden med syfte att stödja forskningen inom socialförsäkringens område som, inklusive åtaganden som Riksförsäkringsverket tidigare ingått, innebär utgifter om högst 12 000 000 kronor efter 2005.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 555 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)716 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 9 Datum: 2004-12-16
Till Försäkringskassans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 7 116 442 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Försäkringskassan 19:6 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension-91 85992 000909 790884 70025 09025 231
Ersättning från affärsdrivande verk003 5003 50000
ADB006 5006 50000
Ersättning från försvaret-2 1679007 1007 1000-1 267
Ersättning från småföretagsförsäkringen-7 0441 0004 0004 0000-6 044
Tjänsteexport2985006 0006 0000798
Övrigt0010010000
Summa-100 77294 400936 990911 90025 09018 718
Belopp angivna i tkr


Villkor

Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension

Med anledning av att Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna upphör vid utgången av 2004 och ersätts av den nya myndigheten Försäkringskassan särredovisas uppgifterna för 2003 och 2004 här.

Över-/underskott t.o.m. 2003, tkr

Över-/underskott 2004, tkr

Riksförsäkringsverket

-102 196

67 000

Allmänna försäkringskassor

10 337

25 000


Ersättning från försvaret

Med anledning av att Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna upphör vid utgången av 2004 och ersätts av den nya myndigheten Försäkringskassan särredovisas uppgifterna för 2003 och 2004 här.

Över-/underskott t.o.m. 2003, tkr

Över-/underskott 2004, tkr

Riksförsäkringsverket

0

0

Allmänna försäkringskassor

-2 167

900


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Frivillig sjukpenningförsäkring
Övrigt2811007001 500-800-800
Belopp angivna i tkr


Villkor

Frivillig sjukpenningförsäkring
Övrigt

Den avgiftsfinansierade frivilliga sjukpenningförsäkringen var tidigare en del av de allmänna försäkringskassornas verksamhet och avgifterna fonderades. Fonderna upphör fr.o.m. 2005 då de allmänna försäkringskassorna upphör i anslutning till bildandet av en sammanhållen, statlig myndighet för socialförsäkringens administration. Finansieringen sker fr.o.m. 2005 via anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap.21 Sjukpenning.
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

 1. Med stöd av 25 § avgiftsförordningen (1992:191) bemyndigas Försäkringskassan att disponera avgiftsinkomster.

 2. Försäkringskassans administration av arbetsskador såvitt avser de affärsdrivande verken skall för skador som reglerats före den 1 juli 1995 finansieras med avgifter. Avgifternas storlek följer av regeringsbeslut den 14 juni 1984. Inkomsterna som budgeterats till 3 500 000 kronor tillförs anslaget 19:6 och får disponeras av Försäkringskassan.

 3. Försäkringskassan får utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) mot ersättning utföra datorbearbetningar för externa beställare samt tillhandahålla tjänster inom områdena systemutveckling, statistik, statistiskt metodstöd och efterbehandling av postförsändelser, allt under förutsättning att inte något annat sägs i förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration. Försäkringskassan bestämmer avgifternas storlek. Inkomsterna tillförs anslaget 19:6 och får disponeras av Försäkringskassan.

 4. När Försäkringskassan lämnar ut handlingar i arbetsskadeärenden till AFA Trygghetsförsäkring får avgift, i stället för enligt bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191), tas ut enligt grunder som Försäkringskassan och AFA Trygghetsförsäkring kommer överens om.

 5. Verksamheten vid Försäkringsmedicinskt centrum vid Försäkringskassan finansieras med avgifter. Verksamheten utgör ett eget resultatområde och avgifternas storlek bestäms av Försäkringskassan.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
 1. Försäkringskassan får med undantag av 13 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188 ) använda statsverkets checkräkning för utbetalningar av aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd under tiden tills bidrag för utbetalningarna lämnats från Arbetsmarknadsstyrelsen.

 2. För tjänsteexportverksamheten får Försäkringskassan undantag från kravet på lönsamhet i 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192) .

4 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 1. Brev den 30 december 1937 angående försäkringstekniska grunder för pensionsstyrelsens på frivilliga avgifter grundade försäkring m.m.

 2. Brev den 20 december 1957 angående ändrade försäkringstekniska grunder för den frivilliga statliga pensionsförsäkringen (ändrat den 20 december 1962 och den 15 december 1976).På regeringens vägnar

Berit Andnor
Maria Rindeborn Jonsson
Kopia till

Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Bostadsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet/FMA/FRE
Finansdepertementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Näringsdepartementet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Krisberedskapsmyndigheten
Premiepensionsmyndigheten
Statskontoret
Konsumentverket
Arbetsgivarverket
Arbetslivsinstitutet
Arbetsmarknadsstyrelsen
Arbetsmiljöverket
Boverket
Konkurrensverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Socialstyrelsen
Verket för innovationssystem
Fackförbundet ST
SACO