Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Regeringsbeslut43

2005-02-17Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Folkborgsvägen 1
601 76 NORRKÖPINGM2005/1425/Mk


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Riksdagen har beslutat om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2005/05:1, utg.omr. 20, bet. 2004/05:MJU1, rskr. 2004/05:127).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikKunskap och underlag för miljöarbeteInfrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering
Uppdragsverksamhet
Affärsverksamhet1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.


Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål

Att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.


Verksamhetsgren Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering

Mål 1

SMHI skall genom att tillhandahålla meteorologiskt, hydrologiskt och oceanografiskt underlag för åtgärder och uppföljning bidra till att miljökvalitetsmålen uppfylls.


Återrapportering mål 1

SMHI skall redovisa hur institutet bidragit till att miljökvalitetsmålen uppfylls.


Mål 2

Varningstjänsten för skydd av liv och egendom och för att upprätthålla beredskap för akuta insatser i samband med katastrofer skall ha en träffsäkerhet på minst 80 procent.


Återrapportering mål 2

Varningarnas träffsäkerhet och andelen falska larm skall redovisas. Åtgärder skall föreslås som ökar varningarnas träffsäkerhet. SMHI skall redovisa under året genomförda utvärderingar av varningar.


Mål 3

SMHI:s väderprognoser skall ha en träffsäkerhet på minst 85 procent.


Återrapportering mål 3

Prognosernas träffsäkerhet skall redovisas.


Mål 4

SMHI:s forsknings- och utvecklingsarbete skall omsättas i praktisk samhällsnytta.


Återrapportering mål 4

SMHI skall redovisa effekterna i samhället av utförda forsknings- och utredningsuppdrag där kopplingen mellan forskningsresultat och effekt särskilt skall belysas.


Mål 5

Minst 95 procent av uppmätta data i SMHI:s observationssystem avsedda för prognosproduktion skall kunna användas i prognosverksamheten.


Återrapportering mål 5

SMHI skall redovisa hur stor del av uppmätta data som har inkommit till institutet i tid för att kunna användas i prognosverksamheten.


Mål 6

SMHI skall med infrastrukturen som grund producera och aktivt sprida meteorologiskt, hydrologiskt och oceanografiskt beslutsunderlag för samhällsplanering.


Återrapportering mål 6

SMHI skall redovisa exempel på vilka åtgärder som vidtagits för att sprida beslutsunderlagen.


Mål 7

SMHI skall genom medverkan i internationella organisationer (WMO, ECMWF och EUMETSAT) samt genom deltagande i samverkan mellan nationella meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska myndigheter öka kvaliteten i observations- och mätsystem, i basala produktionssystem samt i klimat- och miljöarbetet.


Återrapportering mål 7

SMHI skall redovisa konkreta och mätbara exempel på hur den internationella samverkan medfört ökad kvalitet i den egna produktionen.


Mål 8

SMHI skall inom ramen för sitt verksamhetsområde bistå Naturvårdsverket i arbetet med att ta fram Sveriges fjärde nationalrapport till klimatkonventionen.


Återrapportering mål 8

SMHI skall redovisa hur detta arbete har bedrivits.


Mål 9

SMHI skall inom ramen för sin klimatforskning sammanställa information om forskningens resultat och effekterna av ett förändrat klimat.


Återrapportering mål 9

SMHI skall redovisa genomförda informationsåtgärder.Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål

SMHI:s uppdragsverksamhet skall bidra till ökad samverkan med andra myndigheter.


Återrapportering

SMHI skall redovisa resultaten i uppdragsverksamheten samt ge exempel på genomförda uppdrag.Verksamhetsgren Affärsverksamhet

Mål

Förädlingsvärdet per årsanställd i affärsverksamheten (resultat före avskrivningar plus den totala kostnaden för personal dividerat med antalet årsarbetare) skall förbättras med en procent per år.


Återrapportering

SMHI skall redovisa hur förädlingsvärdet per anställd har förändrats.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

SMHI skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

- 20 januari

- 8 mars

- 3 maj

- 2 augusti

- 1 november
1.3Organisationsstyrning

Mål

SMHI skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Mål

SMHI skall verka för att tillgängligheten för personer med funktionshinder skall förbättras.

Återrapportering

SMHI skall redovisa sina insatser avseende funktionshindrades tillgänglighet till myndighetens lokaler, verksamhet och information.
1.4Uppdrag
Översvämningskartering

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Statens räddningsverk skall genomföra förvaltning, uppgradering och distribution av resultaten av översiktlig översvämningskartering enligt den inriktning som myndigheterna redovisade till regeringen den 27 oktober 2003 (dnr M2003/3307/Mk).
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:12Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut258 438 tkr
34:12 ap.1Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering (Ram)176 849 tkr
34:12 ap.2Medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECWMF (Ram)81 589 tkr

Disponeras av regeringen1 560 tkr
34:12 ap.4Bidrag till SMHI - Regeringens disposition (Ram)1 560 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:12 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:12 ap.10Allt0
34:12 ap.20Allt0
34:12 ap.40Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
34:12 ap.334:12 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
34:12 ap.3Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)11 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 25 Datum: 2004-12-22
Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 176 356 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m.m. 34:12 ap.1.
  • 82 082 tkr den 2005-01-25. Beloppet avser anslaget Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m.m. 34:12 ap.2.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet-60050023 00023 0000-100
Affärsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet17 800-5 000177 000180 000-3 0009 800
Belopp angivna i tkr


Villkor

Affärsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet

- Inkomsterna disponeras av SMHI. Avgifternas storlek bestäms av SMHI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

- SMHI:s verksamhet skall finansieras med avgifter i den utsträckning som kostnaderna inte täcks med anslag till myndighetsuppgifter (anslag 34:12).

- SMHI skall vidare belasta affärsverksamheten med en avgift för utnyttjandet av data och produkter från infrastrukturen, enligt ECOMET:s, EUMETSAT:s och ECMWF:s regelverk. Syftet är att uppnå konkurrensneutralitet. För utnyttjandet av andra länders data och produkter betalas avgifter till varje land via ECOMET. EUMETSAT fakturerar affärsverksamheten för utnyttjandet av organisationens produkter. När det gäller ECMWF:s och svenska data och produkter, skall inleverans ske till beräknad kostnad för utnyttjad infrastruktur per den 1 juli 2005 och den 31 december 2005.

- För tjänsteexporten medges SMHI undantag från 4 § andra stycket avgiftsförordningen. De sammanlagda intäkterna från SMHI:s tjänsteexport får motsvara högst tio procent av de totala kostnaderna för institutets verksamhet.
2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

SMHI medges undantag från 10 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten enligt vilken anslag skall avräknas löpande på utgiftsmässig grund. SMHI får avräkna anslaget när anslagsmedlen månatligen tillförs räntekontot i Riksgäldskontoret. I samband med delårsrapport och upprättande av årsredovisning avräknas dock anslagsmedlen utgiftsmässigt.På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Conny Hägg
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltingsavdelning - Ekonomienheten
Riksrevisionen
Statens räddningsverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Statens energimyndighet