Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIV:1

2005-01-13Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMUD2005/441/EIM


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 39:3

Riksdagen har för budgetåret 2004 anvisat medel på anslaget 39:3 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:123).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:3Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet169 456 tkr
39:3 ap.1Exportrådet (Ram)169 456 tkr

Disponeras av regeringen47 000 tkr
39:3 ap.4Till regeringens disposition (Ram)47 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet7 500 tkr
39:3 ap.2Till regeringskansliets disposition (Ram)5 500 tkr
39:3 ap.3Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU (Ram)2 000 tkr
39:3 ap.106Handelsfrämjandeåtgärder inom livsmedelssektorn (Ram)0 tkr


Villkor
39:3 ap.1 Exportrådet

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och skall utbetalas till Exportrådet med 14 121 333 kronor per månad exklusive december månad då ingen utbetalning skall ske. Regeringen har i särskilt regeringsbeslut angivit riktlinjer för Sveriges exportråds verksamhet för budgetåret 2004.39:3 ap.2 Till regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.39:3 ap.3 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för insatser till stöd för Sverigeprofilering genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU. Beloppet utbetalas till NSU efter rekvisition.39:3 ap.4 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder.39:3 ap.106 Handelsfrämjandeåtgärder inom livsmedelssektorn

Medlen disponeras av Regeringskansliet för handelsfrämjande satsningar inom livsmedelssektorn

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:3 Exportfrämjande verksamhet

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
39:3 ap.10Allt0
39:3 ap.402 400 tkr0
39:3 ap.200 tkr0
39:3 ap.30203 tkr0
39:3 ap.1060Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
39:3 ap.439:3 ap.1061 350 tkr
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
39:3 ap.104Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Kerstin Nordlund-Malmegård
Kopia till

Utrikesdepartementet/RS
Utrikesdepartementet/A-RED
Utrikesdepartementet/EC, ÖM-sekr.
Utrikesdepartementet/PIK
Utrikesdepartementet, Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet
Utrikesdepartementet/PLAN
Utrikesdepartementet/UrH
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/NL
Statsrådsberedningen/Rev
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Information Rosenbad
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Riksdagen, Näringsutskottet
Sveriges exportråd