Justitiedepartementet
Regeringsbeslut24

2004-12-22Säkerhetspolisen
Box 8304
104 20 STOCKHOLMJu2004/11715/PO,
Ju2004/10873/PO (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Säkerhetspolisen

Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 04, bet. 2003/04:JuU1, rskr. 2003/04:106, prop. 2004/05:1, utg.omr. 04, bet. 2004/05:FiU11, rskr. 2004/05:50).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:2Säkerhetspolisen (Ramanslag)
Disponeras av Säkerhetspolisen596 010 tkr
4:2 ap.1Säkerhetspolisen (Ram)596 010 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:2 Säkerhetspolisen

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:2 ap.117 280-02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
4:2 ap.24:2 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
4:2 ap.2Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)61 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)57 601
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: B 1 Datum: 2003-12-18
Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 576 010 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Säkerhetspolisen 4:2 ap.1.
Beslutsnr: 24 Datum: 2004-12-22
Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 20 000 tkr den 2004-12-30. Beloppet avser anslaget Säkerhetspolisen 4:2 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Stefan Eurenius
Kopia till

Eva Brandtell, Fi/BA