Justitiedepartementet
Regeringsbeslut12

2004-12-16Domstolsverket
551 81 JÖNKÖPINGJu/2004/10435/DOM(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Domstolsverket

Riksdagen har beslutat om domstolsväsendets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 04, bet. 2003/04:JuU1, rskr. 2003/04:106, prop. 2004/05:1, utg.omr. 04, bet. 2004/05:FiU11, rskr. 2004/05:50).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för domstolsväsendet och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Domstolsväsendets verksamhet under politikområdet Rättsväsendet delas in i följande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetDömande verksamhetDömande, beslutande och rättsvårdande verksamhet
Övergripande administration, resursfördelning och reformarbete1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brotts-anmälan till dom och straffverkställighet.


Verksamhetsområde Dömande verksamhet

Mål

Mål och ärenden skall handläggas på ett rättssäkert och effektivt sätt.


Verksamhetsgren Dömande, beslutande och rättsvårdande verksamhet

1.1.1 Mål 1 för verksamhetsgren Dömande, beslutande och rättsvårdande verksamhet

Brottmål, tvistemål och förvaltningsmål skall handläggas på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Tings- och hovrätter samt läns- och kammarrätter

Inriktningen för tings- och hovrätter samt läns- och kammarrätter är att genomströmningstiderna (medianåldern) generellt skall minska för samtliga målkategorier. Målbalanserna och målbalansernas åldersstruktur skall förbättras och på sikt återspegla genomströmningstiderna.

Med utgångspunkt från denna inriktning och domstolarnas faktiska balanssituation är målet för 2004 att den totala balansen och andelen balanserade mål äldre än sex respektive tolv månader sammanlagt inte bör överstiga de mål som anges i tabellen nedan.

Medianålder avgjorda mål (månader)

Total balans1

Balanserade mål äldre än sex månader 2

Balanserade mål äldre än tolv månader 3

Brottmål

Tingsrätt

2

35%

30%

15%

(exklusive notariemål)

Hovrätt

3

40%

20%

10%

Tvistemål

Tingsrätt

- FT-mål

2

25%

15%

5%

- Övriga tvistemål

4

65%

45%

25%

(exklusive familjemål)

Hovrätt

5

70%

45%

20%

Förvaltningsmål

Länsrätt

- Skattemål

6

65%

45%

25%

- Socialförsäkringsmål

5

55%

20%

5%

- Övriga mål4

-

25%

25%

5%

Kammarrätt

- Dispensfrågan i mål där

3

-

-

-

prövningstillstånd krävs

- Skattemål

6

125%

60%

40%

- Socialförsäkringsmål

4

55%

35%

15%

- Övriga mål4

-

40%

40%

25%

1 Antal balanserade mål per målkategori vid 2004 års utgång/genomsnittligt antal inkomna mål inom målkategorin under de tre senaste åren.

2 Antal balanserade mål inom målkategorin vid 2004 års utgång som är äldre än sex månader/totalt antal balanserade mål inom målkategorin vid 2004 års utgång.

3 Antal balanserade mål inom målkategorin vid 2004 års utgång som är äldre än tolv månader/totalt antal balanserade mål inom målkategorin vid 2004 års utgång.

4 I gruppen övriga mål ingår ett antal måltyper som skall tas upp till avgörande inom viss i lag angiven tid. Målen för gruppen övriga mål påverkar inte de handläggningstider som följer av lag.

Högsta domstolen och Regeringsrätten

Högsta domstolen och Regeringsrätten skall för år 2004 fastställa mål för de kategorier som anges nedan. Målen skall avse dels medianåldern för under året avgjorda mål, dels antalet balanserade mål som vid årets utgång är äldre än sex respektive tolv månader.

Högsta domstolen

- Dispensfrågan

- Tvistemål

- Brottmål

- Övriga mål

Regeringsrätten

- Dispensfrågan

- Skattemål

- Övriga mål


Återrapportering

Domstolsverket skall redovisa:

- En samlad bedömning av arbetsläget per domstolskategori.

- Totala antalet inkomna och antalet avgjorda mål.

- Totala antalet balanserade mål, samt antalet balanserade mål äldre än sex respektive tolv månader.

- Antalet balanserade mål där förhållandena är sådana att målen inte kan avgöras förrän något har inträffat som står utanför domstolens kontroll.

- Resultatet i förhållande till verksamhetsmålen.

- Genomsnittsåldern för avgjorda förvaltningsmål.

- Andelen domstolar per domstolskategori som har uppnått de av regeringen fastställda målen.

- Överklagandefrekvenser och - såvitt avser hovrätterna och kammarrätterna - ändringsfrekvenser.

- Den genomsnittliga kostnaden av ett mål per domstolskategori.

- Styckkostnader för tvistemål (exklusive gemensam ansökan om äktenskapsskillnad) och brottmål (exklusive notariemål) i tingsrätt, tvistemål och brottmål i hovrätt samt skattemål, socialförsäkringsmål och övriga mål i länsrätt respektive kammarrätt.

- Åtgärder som vidtagits eller som planeras för att minska långa handläggningstider och stora målbalanser samt vilket resultat genomförda insatser har gett.

Redovisningen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys som beaktar domstolsväsendet i sin helhet men också förändringar i organisation och regelverk utanför domstolsväsendet som kan ha påverkat resultatet. Kommentarerna och förklaringarna skall även beakta materiella och processuella förändringar, t.ex. nya måltyper av förturskaraktär, domstolens eller domstolskategorins arbetsbelastning och målstockens sammansättning med avseende på måltypernas karaktär, t.ex. stor andel förtursmål eller stor andel arbetskrävande mål.

Föreligger större skillnader i resultatet mellan olika domstolar inom samma domstolskategori skall Domstolsverket särskilt analysera och förklara dessa skillnader.


1.1.2 Mål 2 för verksamhetsgren Dömande, beslutande och rättsvårdande verksamhet

Ärenden som handläggs vid allmän domstol, vid hyres- och arrendenämnd samt vid Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden skall handläggas på ett rättssäkert och effektivt sätt.


Återrapportering

Domstolsverket skall redovisa:

Domstolarna

- Antalet inkomna och antalet avgjorda ärenden samt antalet ärenden i balans.

- Förändringar i förhållande till föregående år skall kommenteras.

Hyres- och arrendenämnderna

- Antalet inkomna och antalet avgjorda ärenden samt antalet ärenden i balans.

- Förändringar i förhållande till föregående år skall kommenteras.

Rättshjälpsmyndigheten

- Antalet inkomna och antalet avgjorda ärenden, antalet ärenden i balans samt omloppstid.

- Under budgetåret behandlade återkravsärenden (antal och belopp).

- Andelen rättshjälpsärenden som överklagats till Rättshjälpsnämnden.

- Förändringar i förhållande till föregående år skall kommenteras.

Rättshjälpsnämnden

- Antalet inkomna och antalet avgjorda ärenden, antalet ärenden i balans samt omloppstid.

- Andelen ärenden där nämnden gjort någon ändring.

- Förändringar i förhållande till föregående år skall kommenteras.

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.Verksamhetsgren Övergripande administration, resursfördelning och reformarbete

1.1.3 Mål för verksamhetsgren Övergripande administration, resursfördelning och reformarbete

Domstolsverket skall med respekt för den grundläggande rollfördelningen mellan domstolarna, Domstolsverket och andra myndigheter

- skapa förutsättningar för domstolarna att uppfylla domstolsväsendets del av målet för politikområdet genom effektiv och ändamålsenlig resursfördelning,

- vara en drivande och stödjande kraft i reformarbetet,

- ta initiativ i frågor om förändringar avseende domstolarnas organisation och arbetsformer,

- arbeta för en ökad samverkan inom domstolsväsendet,

- arbeta för att öka samverkan mellan domstolar och andra myndigheter med bl.a. inriktning på att korta den totala tiden från brottsanmälan till dom.


Återrapportering

Domstolsverket skall redovisa:

- Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att domstolsverksamheten håller en hög kvalitet.

- Åtgärder som vidtagits för att förbättra underlaget för en effektiv resursfördelning.

- Åtgärder som vidtagits för att uppnå en bra uppföljning och analys av domstolarnas verksamhet.

- Åtgärder som vidtagits för att utveckla domstolarnas organisation samt process- och arbetsformer.

- Åtgärder som vidtagits för att öka samverkan inom domstolsväsendet.

- Åtgärder som vidtagits för att öka samverkan mellan domstolarna och polismyndigheter, åklagarmyndigheter, Ekobrottsmyndigheten och Kriminalvårdsstyrelsen med bl.a. inriktning på att korta den totala tiden från brottsanmälan till dom.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Domstolsverket får delta i utvecklingssamarbete med andra länder och fredsfrämjande verksamheter under förutsättning att extern finansiering finns. Domstolsverket skall ha en samordnande roll av domstolsväsendets utvecklingssamarbete med andra länder och redovisa omfattningen och erfarenheterna av arbetet. Redovisningen skall omfatta antalet årsarbetskrafter som tagits i anspråk för verksamheten.

Domstolsverket skall redovisa antalet utländska studiebesök i svenska domstolar och i Domstolsverket samt antalet studiebesök som domstolarna och Domstolsverket har genomfört i andra länder.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Domstolsverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens samt en god arbetsmiljö.

Återrapportering

Domstolsverket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006 - 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras dels för olika personalkategorier, dels för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Domstolsverket skall särskilt redovisa:

Jämställdhet

- Antalet män respektive kvinnor som sökt chefsanställningar som utlysts under perioden den 1 januari till den 31 december 2004 och vilka åtgärder som vidtagits för att uppmuntra kvinnor som är domare att söka chefsanställningar.

- Åtgärder som vidtagits för att strukturer och förhållningssätt inom domstolsväsendet skall bidra till att skapa jämställdhet mellan män och kvinnor.

Mångfald

- Beskrivning och analys av åtgärder i enlighet med den upprättade kompetensstrategin i diskrimineringsfrågor som Domstolsverket överlämnade till regeringen den 14 november 2003 (Ju2003/8861/DOM).

Mänskliga rättigheter

- En redovisning av på vilket sätt bestämmelser och intentioner i FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, t.ex. den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och konventionen om barnets rättigheter har beaktats i utbildningsverksamheten.

- Åtgärder som vidtagits för att öka kunskapen om brott om människohandel för sexuella ändamål (trafficking).

Kompetensutveckling

- Åtgärder som vidtagits för att uppmuntra kvinnor och män i domstolsväsendet att utveckla sin kompetens så att de kan utgöra en bas för framtida chefsrekrytering.

- Insatser som gjorts i enlighet med den framtagna utbildningsplanen.

- Åtgärder som vidtagits för att säkerställa ett korrekt bemötande i domstol av utsatta kvinnor, såsom offer för olika former av sexualbrott.

Arbetsmiljö

- Åtgärder som vidtagits av myndigheterna inom domstolsväsendet för att främja en aktiv personalpolitik och god arbetsmiljö inklusive frågor om chefs- och ledarskapsutveckling och om etik.

- Vilka åtgärder som vidtagits för att minska ohälsan inom domstolsväsendet och vilka åtgärder som vidtagits för att rehabilitera de som drabbats av ohälsa.

- Sjukfrånvaron och vilka åtgärder som har vidtagits för att minska den.

Säkerhet

- Domstolsverkets och domstolarnas åtgärder för att öka skyddet och säkerheten för de anställda och andra som besöker domstolarna.

- I vilken omfattning domstolarna under året beslutat om säkerhetskontroll enligt lagen (2001:180) om säkerhetskontroll i domstol samt de kostnader domstolarna haft i anledning härav.
1.4Uppdrag

1. År 2003 är det femte året som regeringen fastställer verksamhetsmål för tingsrätterna, länsrätterna, hovrätterna och kammarrätterna. Enligt regleringsbrevet för 2003 skall Domstolsverket utvärdera hur domstolarna arbetar med verksamhetsmålen i den egna verksamheten. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen för 2003. Domstolsverket skall mot bakgrund av denna utvärdering undersöka och lämna förslag till hur verksamhetsmålen på kort och lång sikt bör vara utformade för att - med beaktande av medborgarnas intressen - bli alltmer överskådliga och lättillämpade för domstolarna. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2004.

2. Domstolsverket skall utvärdera hur domstolsväsendet har påverkats av lagen om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. Ärendemängden och kostnaderna för domstolsväsendet skall redovisas. Även de problem domstolsväsendet har stött på vid tillämpningen skall redovisas. Vidare skall en analys av de förändringar som kan vara påkallade för domstolsväsendet redovisas. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen för 2004.

3. Domstolsverket skall utvärdera och analysera försöksverksamheten med förändrad handläggning av administrativa ärenden i tings- och hovrätt samt läns- och kammarrätt. Uppdraget skall redovisas senast den 1 september 2004.

4. Domstolsverket skall bedöma vilka författningsändringar som behövs för att skapa ett för domstolsväsendet gemensamt regelverk avseende IT- och informationssäkerhet i det för domstolsväsendet gemensamma nätverket Domnät och den datorutrustning som i övrigt används av domstolarna. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2004.

5. De myndigheter som ingår i Rådet för rättsväsendets informationsförsörjning (RIF-rådet) har den 6 juni 2003 gjort en principöverenskommelse om en handlingsplan för framtida åtgärder för en gemensam säkerhets- och kommunikationslösning. Domstolsverket skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder som kommer att vidtas inom domstolsväsendet med anledning av handlingsplanen. Domstolsverket skall även redovisa och kommentera de åtgärder som har vidtagits inom domstolsväsendet med anledning av den strategiska plan för samordningen av rättsväsendets informationsförsörjning som RIF-rådet fastslog i februari 2002. I redovisningen skall göras en bedömning av vilka de ekonomiska konsekvenserna för domstolsväsendet blir vid genomförandet av dels handlingsplanen, dels den strategiska planen. Bedömningen skall redovisas uppdelad på kostnadsminskningar och sådant som leder till att arbetet kan utföras effektivare och med högre kvalitet. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2004.

6. Prognoser skall lämnas över anslagsutfall för budgetåren 2004 - 2007 beträffande samtliga anslag som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast den 20 januari, den 5 maj, den 11 augusti, den 1 november och i samband med budgetunderlaget. Prognoserna skall analyseras och kommenteras.

Tidigare beslutade uppdrag som ännu ej redovisats

1. Domstolsverket har tillsammans med Brottsoffermyndigheten fått regeringens uppdrag att medverka till att vittnesstödsverksamhet anordnas vid alla tingsrätter och hovrätter senast den 1 juli 2004(Ju2001/4716/KRIM). Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2004.

2. Den 1 februari 2001 fick Domstolsverket i uppdrag att genomföra och utvärdera försöksverksamheten med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol (Ju2001/703/DOM och Ju2001/1630/DOM). Uppdraget skall redovisas senast den 1 februari 2004.

3. Den 3 oktober 2002 fick Domstolsverket i uppdrag att förbereda och genomföra en försöksverksamhet utan taxa för offentliga försvarare och målsägandebiträden i tingsrätt och hovrätt. Uppdraget gavs för att kunna göra en jämförelse mellan den ersättning som tillerkänns enligt de allmänna reglerna om ersättning och ersättning enligt taxa. I uppdraget ingår också att undersöka hur en sådan ordning påverkar domstolarnas arbetsbörda. Försöksverksamheten omfattar de domstolar som ingår i Hovrätten för Västa Sveriges domsområde och pågår under tiden 1 januari - 31 december 2003 (Ju2001/8642/DOM). Uppdraget skall slutredovisas senast den 31 mars 2004.

4. I regleringsbrevet för år 2003 fick Domstolsverket i uppdrag att, mot bakgrund av förslagen i RRV-rapporten Tiden i tvistiga skatteärenden, bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra och påskynda skattemålshanteringen. Uppdraget omfattar inte frågan om prövningstillstånd. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2004.

5. Den 16 oktober 2003 fick Domstolsverket i uppdrag att, i samverkan med Kriminalvårdsstyrelsen, hitta former för hur häktningsverksamheten skall samordnas och snarast inleda denna samordning (Ju2003/7913/DOM). En rapport om hur samverkan genomförts skall inkomma till regeringen senast den 1 april 2004.

6. Den 18 december 2003 fick Domstolsverket i uppdrag att, tillsammans med Riksåklagaren, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, Kriminalvårdsstyrelsen och Rättsmedicinalverket, utreda frågan om finansiering av utrustning för videokonferens och presentationsteknik i de allmänna domstolarna (Ju2003/10110/DOM). Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2004.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:5Domstolsväsendet m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Domstolsverket3 916 567 tkr
4:5 ap.1Domstolarna m.m. (Ram)3 585 292 tkr
4:5 ap.2Domstolsverket (Ram)107 556 tkr
4:5 ap.4Vissa domstolsutgifter (Ram)223 719 tkr


Villkor
4:5 Domstolsväsendet m.m.

Anslaget disponeras av Domstolsverket. Anslagspost 4 disponeras även av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt arrende- och hyresnämnderna.4:5 ap.1 Domstolarna m.m.

Från anslagsposten får avräknas:

- utgifter för bidrag till nämndemannasammanslutningar, information till nämndemän, bidrag till nämndemäns resekostnader vid studiebesök på kriminalvårdsanstalter eller andra inrättningar av intresse för nämndemännens verksamhet.

- utgifter för Rättshjälpsmyndighetens och Rättshjälpsnämndens verksamhet samt arvoden åt ordföranden och ledamöterna i Rättshjälpsnämnden enligt särskilda regeringsbeslut.

Domstolsverket skall särskilt redovisa kostnaderna för Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden för år 2004.4:5 ap.2 Domstolsverket

Från anslagsposten får avräknas:

- utgifter för verksamheten i Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet och Notarienämnden och för arvoden åt ledamöter och ersättare i dessa nämnder,

- utgifter för tryckning av rättsfall,

- uppstartskostnader för internationellt utvecklingsarbete på rättsområdet,

- utbetalningar till de advokatbyråer med vilka Domstolsverket har tecknat avtal för den sociala mottagningsverksamheten,

- eventuella kvardröjande kostnader till följd av avvecklingen av de allmänna advokatbyråerna.4:5 ap.4 Vissa domstolsutgifter

Från anslagsposten får avräknas:

Utgifter för bevisning
Vittne
- 36 kap. 24 § rättegångsbalken
- 6 § lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.
- 26 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Målsägande
- 37 kap. 3 § rättegångsbalken
- 6 § lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.

Sakkunnig
- 40 kap. 17 eller 19 § rättegångsbalken
- 24 eller 26 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Blodundersökning
- 3 § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Övrigt
- 19 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
- 19 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Utgifter för parter
Misstänkt i brottmål
- 21 kap. 12 § rättegångsbalken
- 31 kap. 2 eller 8 § rättegångsbalken
- 18 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Vårdnadshavare
- 21 kap. 11 § rättegångsbalken
- 26 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträ-dare

Part och parts ställföreträdare
- 11 kap. 6 § rättegångsbalken
- 15 eller 23 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Utgifter för tolk m.m.
Tolk
- 5 kap. 8 § rättegångsbalken
- 52 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)
- 27 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Översättning
- 33 kap. 9 § rättegångsbalken
- utgift som skall betalas av staten för översättning från finska till svenska språket av handling som inges i mål eller ärende vid Haparanda och Gällivare tingsrätter samt vid Luleå tingsrätt i dess egenskap av fastighetsdomstol avseende mål från kommuner i Haparanda och Gällivare domsagor.

Utgifter för god man
God man
- 18 kap. 1 § äktenskapsbalken
- 20 kap. 2 b § föräldrabalken

Förvaltararvoden m.m. i konkurser
Konkursutgifter
- 6 kap. 10 § tredje stycket, 14 kap. 2 eller 3 § konkurslagen (1987:672)

Ersättning till likvidatorer och till bouppteckningsförrättare
Ersättning till likvidator där likvidatorn har förordnats av rätten och ersättning till den som förordnats att förrätta bouppteckning när den avlidne saknar anhöriga enligt förordningen (2000:306) om ersättning av allmänna medel till bouppteckningsförrättare och likvidator.

Medel som betalas in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet för utgift som har belastat anslaget 4:5 Domstolsväsendet m.m., anslagspost 4 Vissa domstolsutgifter m.m., skall redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.4:12Rättshjälpskostnader m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Domstolsverket988 868 tkr
4:12 ap.1Rättshjälp enligt rättshjälpslagen (Ram)147 000 tkr
4:12 ap.2Utgifter för offentligt försvar (Ram)660 951 tkr
4:12 ap.3Utgifter för offentligt biträde (Ram)75 689 tkr
4:12 ap.4Rådgivning (Ram)4 735 tkr
4:12 ap.5Utgifter för målsägandebiträde (Ram)95 348 tkr
4:12 ap.6Utgifter för särskilt företräde för barn (Ram)4 457 tkr
4:12 ap.7Ersättningsgaranti för bodelningsförrättare (Ram)688 tkr


Villkor
4:12 Rättshjälpskostnader m.m.

Anslaget disponeras av Domstolsverket. De allmänna domstolarna dis-ponerar anslagsposterna 1, 2, 5, 6 och 7. De allmänna förvaltningsdom-stolarna disponerar anslagsposterna 1 och 3. Arrende- och hyresnämn-derna disponerar anslagspost 1. Rättshjälpsmyndigheten disponerar an-slagsposterna 1, 3 och 4. Rättshjälpsnämnden disponerar anslagspost 1.

Efter rekvisition till Domstolsverket kan medel från anslaget betalas ut till följande: Regeringskansliet, Kriminalvårdsstyrelsen, Kriminalvårds-nämnden, övervakningsnämnderna, Socialstyrelsen, Arbetsdomstolen, Patentbesvärsrätten samt länsstyrelserna.

Anslaget finansierar även utgifter i ärenden som påbörjats innan den nya rättshjälpslagen trädde i kraft (den 1 december 1997). De utgifter som enligt regleringsbrevet för år 1997 skulle avräknas mot anslagspost 1 skall avräknas mot anslagspost 1 ovan och de utgifter som skulle av-räknas mot anslagspost 2 skall avräknas mot anslagspost 2 ovan, o.s.v.4:12 ap.1 Rättshjälp enligt rättshjälpslagen

Från anslagsposten får avräknas:

- Ersättning till biträden till den del ersättningen inte täcks av den rättshjälpsavgift som den rättssökande skall betala enligt 23 § rättshjälpslagen (1996:1619).

- Ersättning som avses i 16-18 §§ rättshjälpslagen.

- Statens utgifter som avses i 20 § rättshjälpslagen.

- Ersättning för kostnader som inte kunnat täckas till följd av befrielse från utsökningsavgifter enligt 16 § förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna.

Medel som flyter in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet för rättshjälpskostnad redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.4:12 ap.2 Utgifter för offentligt försvar

Från anslagsposten får avräknas:

- Ersättning till offentlig försvarare.

Medel som flyter in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet avseende utgift för offentligt försvar redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.4:12 ap.3 Utgifter för offentligt biträde

Från anslagsposten får avräknas:

- Ersättning till offentligt biträde.

- Ersättning till tredje man för utredning enligt 4 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde.

Utgifter för offentligt biträde i utlänningsärenden belastar anslaget 12:5 Offentligt biträde i utlänningsärenden (utg.omr. 8 Invandrare och flyktingar).4:12 ap.4 Rådgivning

Från anslagsposten får avräknas:

- Ersättning enligt 5 § rättshjälpslagen (1996:1619) till den som lämnat rådgivning mot nedsatt avgift.

- Ersättning för utgifter för tolk (översättare) i rådgivningsärenden enligt 5 § rättshjälpslagen.4:12 ap.5 Utgifter för målsägandebiträde

Från anslagsposten får avräknas:

- Ersättning till målsägandebiträde.

- Ersättning enligt 6 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde.

Medel som flyter in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet avseende utgift för målsägandebiträde redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.4:12 ap.6 Utgifter för särskilt företräde för barn

Från anslagsposten får avräknas:

- Ersättning till särskild företrädare för barn.

- Ersättning enligt 12 § lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.4:12 ap.7 Ersättningsgaranti för bodelningsförrättare

Från anslagsposten får avräknas:

- Ersättning till bodelningsförrättare enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:5 Domstolsväsendet m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:5 ap.1106 508-214
4:5 ap.23 226-0
4:5 ap.49 635-0

4:12 Rättshjälpskostnader m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:12 ap.114 700Allt0
4:12 ap.266 095Allt0
4:12 ap.37 569Allt0
4:12 ap.4473Allt0
4:12 ap.59 535Allt0
4:12 ap.6446Allt0
4:12 ap.768Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
4:5 ap.34:5 ap.1100 %
4:5 ap.54:5 ap.1100 %
4:12 ap.84:12 ap.1100 %
4:12 ap.94:12 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
4:5 ap.3Ram
4:5 ap.5Ram
4:12 ap.8Ram
4:12 ap.9Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)600 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)373 534
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 12 Datum: 2003-12-18
Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 111 056 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Domstolsväsendet m.m. 4:5 ap.2.
  • 3 624 292 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Domstolsväsendet m.m. 4:5 ap.1.
Utbetalningsdatum
2004-01-25357 028
2004-02-25302 024
2004-03-25302 024
2004-04-25302 024
2004-05-25302 024
2004-06-24302 024
2004-07-25302 024
2004-08-25302 024
2004-09-24302 024
2004-10-25302 024
2004-11-25302 024
2004-12-23247 024
Belopp angivna i tkr

Beslutsnr: 2 Datum: 2004-10-28
Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • -67 000 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-11-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Domstolsväsendet m.m. 4:5 ap.1.
Beslutsnr: 7 Datum: 2004-11-25
Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 34 786 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Domstolsväsendet m.m. 4:5 ap.1.
Utbetalningsdatum
2004-12-1434 786
Belopp angivna i tkr

Beslutsnr: 12 Datum: 2004-12-16
Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • -10 500 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Domstolsväsendet m.m. 4:5 ap.1 och 4:5 ap.2.
Utbetalningsdatum
2004-12-25-10 500
Belopp angivna i tkr
2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Övriga intäkter
Bidrag009 00009 0009 000
Finansiella intäkter001 00001 0001 000
Summa0010 000010 00010 000
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter miljödomstolarna2537008 00008 0008 000
Ansökningsavgifter övriga domstolar25110033 000033 00033 000
Kungörandeavgifter25110011 000011 00011 000
Efterbevaknings- och tillsynsavgifter25610018 000018 00018 000
Summa
0070 000070 00070 000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkter från ansökningsavgifter avseende miljödomstolarna skall redovisas mot inkomsttitel 2537 Miljöskyddsavgifter.

Ansökningsavgifter avseende övriga domstolar skall redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Avgiftsintäkter från kungörandeavgifter skall redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Efterbevakningsavgifter enligt 9 kap. 20 § och tillsynsavgifter m.m. enligt 14 kap. 17 § konkurslagen (1987:672) skall redovisas på inkomsttitel 2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter.

Avgifternas storlek för den offentligrättsliga verksamheten framgår av förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarnaVillkor för bidragsfinansierad verksamhet

Domstolsväsendet får ta emot bidrag från AMS för arbetsmarknads-åtgärder och från SIDA, EU och FN för finansiering av det internatio-nella samarbete som Domstolsverket och domstolarna deltar i.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

4 Övriga bestämmelser

Föreligger oenighet mellan en domstol och Domstolsverket om en ef-terträdare till en ordinarie domare skall anställas eller om en ny ordinarie domare skall anställas skall frågan överlämnas till regeringen för beslut.

Internationell hjälp i brottmål

Från anslaget 4:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar får medel rekvireras hos Regeringskansliet, Justitiedepartementet, för ersättning av kostnader för internationell hjälp i brottmål.På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Anna Danielsson
Kopia till

Riksdagen, Justitieutskottet
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Högsta domstolen
hovrätterna
tingsrätterna
Regeringsrätten
kammarrätterna
länsrätterna
hyres- och arrendenämnderna
Rättshjälpsmyndigheten
Rättshjälpsnämnden
Kriminalvårdsstyrelsen
Kriminalvårdsnämnden
övervakningsnämnderna
Statskontoret
Socialstyrelsen
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
länsstyrelserna
Arbetsdomstolen
Patentbesvärsrätten