Finansdepartementet
Protokoll35
vid regeringssammanträde
2004-12-16Fi2004/5504
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 1:12 (2004)
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:12 Utveckling av 24-timmarsmyndigheten för budgetåret 2004 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 2, bet. 2004/05:FiU11, rskr. 2004/05:54). Regeringen beslutar att följande skall gälla för nedan angivna anslag för budgetåret 2005.2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag


2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:12Utveckling av 24-timmarsmyndigheten (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
1:12 ap.124-timmarsmyndigheten - del till RK (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
1:12 ap.224-timmarsmynd - Regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor
1:12 ap.1 24-timmarsmyndigheten - del till RK

Anslaget får användas för att finansiera projekt i enlighet med direktiven för Delegationen för utveckling av offentliga e-tjänster (dir. Fi2003:81).

Regeringskansliet får disponera högst 4 000 000 kronor från 2004 (anslagssparande). Resterande anslagssparande får ej disponeras utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:12 (2004) Utveckling av 24-timmarsmyndigheten

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:12 ap.1 (2004)0Allt0
1:12 ap.2 (2004)0Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
1:12 (2004)1:12 ap.1 (2004)100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkterUtdrag till

Riksdagen/Finansutskottet
Riksrevisionen
Delegationen för utveckling av offentliga e-tjänster
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Förvaltningsavdelningen/EK
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/RoB