Finansdepartementet
Protokoll7
vid regeringssammanträde
2004-12-22Fi2004/6410
Fi2004/5515


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 90:2 Försök med trängselskatt i Stockholm
Riksdagen har beslutat om anslaget anslaget 90:2 Försök med trängselskatt i Stockholm för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 02, bet. 2004/05:FiU2, rskr. 2004/05:138).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

90:2Försök med trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet650 000 tkr
90:2 ap.2Ersättning SL AB m.m. (Ram)650 000 tkr

Disponeras av Vägverket1 009 860 tkr
90:2 ap.3Trängselskatt - Investeringar för och administration av trängselskatt (Ram)1 009 860 tkr

Disponeras av Skatteverket20 000 tkr
90:2 ap.1Skatteadministration av trängselskatt (Ram)20 000 tkr

Disponeras av regeringen10 140 tkr
90:2 ap.4Trängselskatt - Regeringens disposition (Ram)10 140 tkr


Villkor
90:2 ap.1 Skatteadministration av trängselskatt

Anslagsposten skall användas för att finansiera Skatteverkets och kronofogdemyndigheternas utgifter för uppbörd och indrivning av trängselskatt.90:2 ap.2 Ersättning SL AB m.m.

Anslagsposten skall användas för att finansiera kostnader som följer av avtal med Stockholms kommun och AB Storstockholms lokaltrafik (AB SL) om ersättning från staten för kostnader som dessa har för försöket med trängselskatt. Främst kostnader för finansiering av de nya bussar, depåer och infartsparkeringar som kommer att behövas i samband med försöket, men även andra kostnader för planering, genomförande och uppföljning av försöket.90:2 ap.3 Trängselskatt - Investeringar för och administration av trängselskatt

Anslagsposten skall användas för att finansiera Vägverkets investeringskostnader förenade med försöket samt full kostnadstäckning för uppbördsprocessen. Främst kostnader för att bygga, driva och samordna systemet för trängselskatt, såsom portaler vid betalstationer, fordons- och kontrollutrustning, kommunikationsnät, kundtjänst m.m. Vidare för vissa investeringsåtgärder på statligt vägnät kopplat till försöket med trängselskatt. Anslagsposten skall vidare användas för att finansiera Vägverkets administrativa kostnader för försöket med trängselskatt. Vägverket får använda högst 140 miljoner kronor under 2005 för administrativa kostnader för trafikregister, ledning och kundtjänst.

I större och principiellt viktigare frågor och frågor/kostnader som ej följer av redovisade ingångna avtal eller kostnadskalkyler, skall Vägverket först informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) innan åtaganden görs.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

90:2 Försök med trängselskatt i Stockholm

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
90:2 ap.20Inget0
90:2 ap.30Inget0
90:2 ap.10Inget0
90:2 ap.40Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
90:2 ap.21 150 000500 000650 0002007
90:2 ap.3480 000480 00002007
Belopp angivna i tkr


Villkor

Beslut om investeringar för försöksverksamheten med trängselskatt i Stockholm får fattas som innebär utgifter på högst 1 630 miljoner kronor för 2006 och 2007.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkterLikalydande till

Vägverket
Skatteverket

Utdrag till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision, SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EK
Näringsdepartementet/IR
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, Ba1, S6, S7, RoB