Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIII:10

2004-12-16


UD2004/64572/EC


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 39:6 (2003)
Riksdagen har beslutat om anslaget 39:6 (2003) Näringslivsutveckling i Östersjöregionen för budgetåret 2005 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:75 samt, prop. 2002/03:100, utg.omr. 24, bet. 2002/03:FiU20, rskr. 2002/03:239, prop. , utg.omr. 24, bet. 2002/03.FiU21, rskr. 2002/03:235, prop. , utg.omr. 24, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:236).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag


2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005
Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:6Näringslivsutveckling i Östersjöregionen (Ramanslag)
Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete0 tkr
39:6 ap.6Till Sidas disposition (Ram)0 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet0 tkr
39:6 ap.1Näringslivsfrämjande insatser som ska genomföras eller samordnas av Exportrådet (Ram)0 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
39:6 ap.4Till regeringens disposition (Ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
39:6 ap.3Administrativ verksamhet (Ram)0 tkr


Villkor
39:6 ap.3 Administrativ verksamhet

Får belastas med högst 2 000 000 kronor för Utrikesdepartementets administration av anslaget. Häri ingår kostnader för statliga myndigheters och andra statsstödda organs arbete med mindre utredningar, yttranden, utarbetande av förslag m.m. relaterade till insatser som finansieras över anslaget. Även kostnader i samband med utvärderingar får belasta anslagsposten.

UD/EC skall senaste den 1 februari 2005 redovisa kostnaderna för andra halvåret 2004 samt senast den 1 augusti 2005 redovisa kostnaderna för administration av anslaget under det första halvåret 2005. Redovisning skall ske till Finansdepartementets Budgetavdelning (Fi/Ba).

Eventuellt anslagssparande vid utgången av år 2005 skall överföras till anslagsposten 4.39:6 ap.4 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen för insatser som utifrån ett svenskt intresse stimulerar näringslivsutvecklingen i och handel med länderna i Östersjöregionen. Anslaget skall inriktas på insatser i de baltiska länderna, Polen och nordvästra Ryssland eller aktiviteter som direkt kan relateras till utvecklingen av de ekonomiska förbindelserna med dessa länder. För vissa insatser omfattar det geografiska verksamhetsområdet även Moskvaområdet, Ukraina och Vitryssland. Anslaget avser vidare näringslivsinriktade aktiviteter inom Barentssamarbetet. Insatserna skall särskilt främja små och medelstora företags möjligheter i regionen. Insatserna skall innefatta vissa projektförberedande och projektunderstödjande aktiviteter. Medel kan användas för medfinansiering av regionala tillväxtavtal i enlighet med de villkor som i övrigt gäller för anslaget samt i enlighet med regeringens beslut om villkor för statlig medverkan i genomförande och finansiering av regionala tillväxtavtal. Insatserna skall samordnas med och komplettera utvecklingssamarbetet med Östersjöländerna. Insatserna skall i övrigt genomföras enligt de riktlinjer som gäller för anslagets användning.

UD/EC skall följa insatsernas genomförande och tillse att uppföljning, avrapportering och utvärdering genomförs. UD/EC sammanställer årligen rapportering över läget avseende pågående insatser till riksdagen, berörda delar av Regeringskansliet, berörda myndigheter och statliga organ och andra intressenter. Regeringen avser att utföra en oberoende utvärdering av anslagets användning i anslutning till att samtliga insatser är avslutade.

Anslagsposten får under 2005 inte belastas med ett större belopp än att de totala utgifterna på anslaget maximalt uppgår till 70 000 000 kronor.39:6 ap.6 Till Sidas disposition

Under anslagsposten disponerar Sida visst anslagssparande. Anslagssparandet får enbart användas för att fullfölja redan ingångna ekonomiska förpliktelser.

Verksamheten för år 2004 skall återrapporteras till UD/EC senast den 30 mars 2005. Återrapporteringen skall innehålla en redovisning av genomförda prestationer, kostnader och resultat enligt direktiven för avrapportering som gäller för anslaget.

2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:6 (2003) Näringslivsutveckling i Östersjöregionen

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
39:6 ap.6 (2003)0Allt0
39:6 ap.1 (2003)0Allt0
39:6 ap.4 (2003)0Allt0
39:6 ap.3 (2003)0Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
39:6 ap.1 (2003)39:6 ap.4 (2003)100 %
39:6 ap.2 (2003)39:6 ap.4 (2003)100 %
39:6 ap.4 (2003)39:6 ap.3 (2003)2 000 tkr
39:6 ap.5 (2003)39:6 ap.4 (2003)100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
39:6 ap.22003Ram
39:6 ap.52003Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkterKopia till

UD-RS
UD-EIM
UD-EU
UD-GU
UD-A-RED
Näringsdepartementet
Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagens näringsutskott
Riksrevisionen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Kammarkollegiet
Exportkreditnämnden
AB Svensk Exportkredit
Swedfund International AB
Sveriges Exportråd
NUTEK
Statskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret