Näringsdepartementet
RegeringsbeslutV 1

2004-12-16Verket för innovationssystem
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 STOCKHOLMN2004/9614/ITFoU
N2004/8193/ITFoU
N2004/7833/ITFoU
N2004/8560/ITFoU (delvis)
N2004/9908/BS (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Verket för innovationssystem m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Verket för innovationssystems verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:117).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Verket för innovationssystem och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingStöd till forskning och utveckling
Kunskapsöverföring
Strategi och analys
NäringspolitikForskning och utvecklingExperimentell teknik1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.


Återrapportering

VINNOVA skall redovisa en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet.


Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.


Återrapportering

VINNOVA skall redovisa en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet och därvid särskilt bedöma insatsernas effekt avseende en hållbar tillväxt.


Verksamhetsgren Stöd till forskning och utveckling

Mål

Stödja forsknings- och utvecklingsarbete av högsta kvalitet inom bl.a. områdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv och därmed främja förnyelse och hållbar tillväxt.


Återrapportering

VINNOVA skall redovisa

- FoU-programmens antal och fördelning av medel mellan olika slag av insatser, områden och deltagarkategorier,

- hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden med hög tillväxtpotential påverkat fördelningen av forskningsstödet,

- utfallet av genomförda utvärderingar av olika program och satsningar samt hur detta påverkat fördelningen av medel,

- hur de medel som avsatts för att förstärka tillämpad industriforskning inom IT/telekomområdet använts och hur medlen har bidragit till att samarbeten och miljöer har kommit till stånd som främjar konkurrenskraft och innovationer baserade på IT,

- antal nyetablerade kunskapsintensiva företag respektive avknoppningar (varav från universitet/större företag),

- vilka insatser som genomförts för att främja mobilitet mellan universitet och högskola, institut och näringsliv,

- vilka insatser som genomförts för att främja kunskapsutvecklingen i små och medelstora företag,

- de fordonstekniska och flygtekniska programmen, och

- vilka insatser som genomförts för att utveckla samverkan mellan forskningsutförare, avnämare och andra aktörer så att ny kunskap tas till vara och omsätts i produkter, processer, tjänster, arbetsorganisation och arbetsmiljö.

För institutssektorn skall myndigheten, med fördelning mellan instituten, särskilt redovisa

- kompetensutvecklingsmedlens fördelning på typer av insatser,

- industriforskningsinstitutens deltagande i VINNOVA:s programsatsningar,

- övriga satsningar med inriktning på industriforskningsinstituten för att utveckla deras roll i innovationssystemet, och

- industriforskningsinstitutens medverkan i internationella forskningsprogram.


Mål

VINNOVA skall öka sina insatser för att ge unga och nydisputerade forskare goda förutsättningar att fortsätta sin karriär i högskola, institut, näringsliv eller som egna företagare.


Återrapportering

VINNOVA skall redovisa hur FoU-stödet bidragit till att ge unga och nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin karriär uppdelat på

- vilka insatser som genomförts,

- antalet unga nydisputerade forskare som erhållit stöd fördelat på universitet och högskola, institut, näringsliv och eget företagande, och

- antalet examinerade (hel-/delfinansierade) doktorer redovisade efter kategori.


Mål

VINNOVA skall aktivt arbeta för jämställdhet samt nå en jämnare könsfördelning inom den egna beredningsorganisationen och vid fördelningen av forskningsstödet.


Återrapportering

VINNOVA skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

- könsfördelningen inom myndighetens beredningsorganisation,

- könsuppdelad statistik om forskningsansökningar, beviljandegrad och FoU-stödets fördelning,

- vilka insatser som genomförts i förhållande till målet samt vilka framtida insatser myndigheten planerar utifrån en analys av hinder och möjlighet för ökad jämställdhet,

- vilken hänsyn som tas till jämställdhetsfrågor vid val av FoU-teman, och

- hur verksamheten bidragit till en jämställd samhällsutveckling.


Mål

VINNOVA skall verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen.


Återrapportering

VINNOVA skall redovisa och kommentera genomförda och planerade insatser i förhållande till målet.


Mål

VINNOVA skall stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt FoU-samarbete och erfarenhetsutbyte inom sitt verksamhetsområde samt öka utnyttjandet av europeiska och internationella forskningsmedel som en förstärkning av den nationella forskningsfinansieringen.


Återrapportering

VINNOVA skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EU:s ramprogram för Forskning och teknisk utveckling och myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom respektive delprogram,

- hur myndigheten medverkat till genomförandet av EU:s handlingsplan för forskning,

- aktiviteter inom rollen som koordinator för deltagande i EUREKA och COST samt statistik över svenskt deltagande,

- hur myndigheten arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel samt hur mycket forskningsmedel som berörts, och

- hur myndigheten främjar industriella och tekniska fördelar av svensk medverkan i internationella forskningsanläggningar.Verksamhetsgren Kunskapsöverföring

Mål

Information om FoU skall spridas till utförare och användare av forskning samt till en intresserad allmänhet.


Återrapportering

VINNOVA skall redovisa

- vilka insatser som genomförts för att sprida information om forskning till olika målgrupper, kostnaderna för dessa insatser samt en bedömning av insatsernas resultat,

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt om och popularisering av forskning, och

- hur myndighetens insatser samordnats med och kompletterar andra aktörers insatser.Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål

Genom framtidsstudier, analyser och effektstudier av hög kvalitet bidra till att offentliga insatser för FoU och innovation främjar effektiva innovationssystem och hållbar tillväxt i Sverige.


Återrapportering

VINNOVA skall

- efter samråd med Institutet för tillväxtpolitiska studier och andra berörda myndigheter utveckla indikatorer för en bättre uppföljning av resultatet av insatser inom ovanstående områden,

- redovisa hur analysarbetet används i den egna verksamheten, och

- särskilt redovisa hur myndigheten arbetat med att utveckla indikatorer för att mäta förändringar i det svenska innovationssystemet på regional, sektoriell och nationell nivå.
Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.


Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Öka den kunskap och kompetens, i första hand i näringslivet, som behövs för att stimulera innovationer, tillväxt och förnyelse.


Verksamhetsgren Experimentell teknik

Mål

Öka kompetensen inom området experimentell teknik i samverkan med andra forskningsaktörer och näringslivet, särskilt för små och medelstora företag.

Öka säkerhet och förbättra miljöegenskaper i material, processer och produkter främst genom utnyttjande av prenormativ forskning och standardisering, normgivning och expertfunktioner.


Återrapportering

VINNOVA skall redovisa

- insatser för kompetensökning inom experimentell teknik fördelat på forskningsaktörer, däribland särskilt industriforskningsinstitut,

- insatser för kompetensökning inom experimentell teknik i näringslivet, däribland särskilt för små och medelstora företag,

- medverkan i internationella forskningsprogram, och

- insatser som bidragit till ökad säkerhet och förbättrade miljöegenskaper i material, processer och produkter.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

VINNOVA skall inom ramen för sin verksamhet bidra till målet goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.


Återrapportering

VINNOVA skall redovisa

- satsningar som ökar kunskapen om hur arbetsorganisationens och arbetsmiljöns utveckling kopplas till produktion och tillväxt i företagen samt hur modeller som utvecklats tas i bruk i arbetslivet, och

- insatser relaterade till regeringens strategi för ökad hälsa i arbetslivet med koppling till FoU.


Politikområde Energipolitik

Mål

VINNOVA skall inom ramen för sin verksamhet bidra till att målet för politikområde Energipolitik uppfylls.

Myndigheten skall därvid särskilt

- bidra till ökad kunskap om de vetenskapliga grunderna för tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi med samtidig omsorg om hälsa och miljö,

- främja utvecklingen av ny energiteknik som bidrar till utvecklingen av ett ekonomiskt och ekologiskt uthålligt energisystem, och

- verka för att forskning, utveckling och demonstration inom energiområdet bidrar till ökad användning av renare och effektivare energiteknik.


Politikområde Transportpolitik

Mål

VINNOVA skall inom ramen för sin verksamhet bidra till målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Återrapportering

VINNOVA skall redovisa

- insatser inom transportområdet som bidrar till en ökad kostnadseffektivitet och hållbarhet i transportsystemet, särskilt avseende kollektivtrafik och samhällsbetalda resor samt logistik,

- insatser för ökad kunskap om transportområdets betydelse för hållbar tillväxt,

- systemdemonstrationer av miljöanpassade transporter samt uppnådda effekter, och

- utvecklingen av samverkansprogrammet för mer miljöanpassade fordon.


Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål

VINNOVA skall inom ramen för sin verksamhet bistå i att stärka de regionala forsknings- och innovationsmiljöerna och insatserna för att kommersialisera forskningsresultat i samverkan med de Regionala tillväxtprogrammen.


Återrapportering

VINNOVA skall bistå uppföljningen av de Regionala tillväxtprogrammen avseende 2005 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Myndigheten skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalda belopp avseende 2005 inom ramen för de Regionala tillväxtprogrammen.
1.3Organisationsstyrning

VINNOVA skall främja kvalificerad IT-användning i sin myndighetsutövning och även i övrigt samverka med andra myndigheter för att målen för 24-timmarsmyndigheten skall uppfyllas.

Myndigheten skall bistå Regeringskansliet i Sveriges deltagande i internationellt samarbete, bl.a. inom EU, Eureka, COST och OECD. Myndigheten skall bl.a. sprida information om program och bistå Regeringskansliet i kommittéarbete i samråd med berört departement.

Inom ramen för FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) ingår uppföljning av de mål som överenskoms vid världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg. Under åren 2006 - 2007 kommer CSD:s arbetsprogram fokuseras på bl.a. industriell utveckling. Vid behov skall VINNOVA bistå regeringen i uppföljningsarbetet.

En årlig omprövning av verksamheten och dess inriktning skall ske genom att minst en fjärdedel av myndighetens verksamhet blir föremål för omprövning och nya beslut. Verksamheten i sin helhet skall ha omprövats under en fyraårsperiod.

Myndigheten skall följa upp och utvärdera processen "Teknisk framsyn" samt sträva efter att utnyttja denna process och dess resultat i sin verksamhet.

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008. Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

1. VINNOVA har ansvar för att Programrådet för fordonsforskning kan bedriva sin verksamhet i enlighet med ingångna avtal och regeringsbeslut. Verksamheten skall samordnas med angränsande satsningar vid Vägverket och Statens energimyndighet.


2. VINNOVA skall i samarbete med Vetenskapsrådet, FAS och Formas identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Myndigheten skall med de nämnda myndigheterna samordna finansieringen av forskningsområden och forskningsprojekt av gemensamt intresse. Även med andra berörda myndigheter som Institutet för tillväxtpolitiska studier, NUTEK och Statens energimyndighet bör myndigheten samordna finansiering av projekt av gemensamt intresse. Myndigheten skall i samband med årsredovisningen redovisa hur och i vilken omfattning detta samarbete har skett.


3. VINNOVA och FAS skall fördjupa sitt samarbete om FoU inom arbetslivsområdet. Uppdraget inkluderar såväl informationsutbyte som annan samverkan. Myndigheterna skall vidare överblicka arbetslivsområdet med syftet att fånga upp nya kunskapsbehov och nya forsknings- och utvecklingsområden.


4. VINNOVA skall analysera resultaten av insatser inom sakområden omfattande minst två verksamhetsområden. Studien skall omfatta beräkningar av de effekter i form av hållbar tillväxt och förnyelse som FoU-stödet från myndigheten och dess företrädare medfört. Myndigheten skall också analysera hur insatsformer och bedömningskriterier påverkat resultaten. Uppdraget skall redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen för 2005.


5. Med ändring av regeringsbeslut den 18 december 2003 om regleringsbrev för 2004 avseende Verket för innovationssystem skall myndighetens uppdrag att utveckla en nationell innovations- och forskningsstrategi för området bioteknik redovisas senast den 15 maj 2005.


6.VINNOVA skall, med utgångspunkt i regeringens skrivelse Innovativa Sverige - en strategi för tillväxt genom förnyelse (DS 2004:36), beskriva och bedöma läget inom de delar av forsknings- och innovationsområdet som ligger inom ramen för myndighetens ansvarsområde. Rapporten bör bl.a. behandla situationen vad gäller kommersialisering av FoU i Sverige, FoU i små och medelstora företag, starka forsknings- och innovationsmiljöer, rörlighet mellan universitet och högskolor, näringsliv och offentlig sektor, högteknologiskt nyföretagande och kunskapsöverföring från universitet och högskolor till små och medelstora företag. Rapporten skall redovisas i samband med årsredovisningen för 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

26:1Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader (Ramanslag)
Disponeras av Verket för innovationssystem115 214 tkr
26:1 ap.1Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader (Ram)115 214 tkr

Disponeras av regeringen695 tkr
26:1 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)695 tkr


Villkor
26:1 ap.1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.26:2Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (Ramanslag)
Disponeras av Verket för innovationssystem1 115 334 tkr
26:2 ap.1Verket för innovationssystem (Ram)1 115 334 tkr

Disponeras av regeringen6 732 tkr
26:2 ap.3Till regeringens disposition (Ram)0 tkr
26:2 ap.4Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)6 732 tkr

Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
26:2 ap.2Till regeringskansliets disposition (Ram)0 tkr


Villkor
26:2 ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av VINNOVA för forsknings- och utvecklingsinsatser och programanknutna kostnader.

Under anslagsposten anvisas medel för löpande och nya program med 10 miljoner kronor för flygteknisk forskning, 30 miljoner kronor för fordonsteknisk forskning samt 40 miljoner kronor för samverkansprogrammet för mer miljöanpassade fordon.

Under anslagsposten har beräknats totalt 100 miljoner kronor för finansiering av det program för kompetensutveckling vid industriforskningsinstituten som VINNOVA genomför i samverkan med IRECO. Myndigheten ansvarar för att medlen för finansiering av kompetensutveckling vid industriforskningsinstituten används i enlighet med villkoren för medlens tilldelande.

Totalt bör för 2005 den statliga finansieringen av industriforsknings-instituten öka i förhållande till nivån för 2003.

VINNOVA skall efter rekvisition utbetala 11 miljoner kronor till IRECO holdning AB för omstrukturering av industriforskningsinstituten i enlighet med regeringsbeslut N2004/1600/ITFoU den 10 juni 2004.

Av anslagsposten skall 100 miljoner kronor användas för att förstärka tillämpad industriforskning inom IT/telekomområdet. Av dessa medel skall 50 miljoner kronor disponeras för satsningar med inriktning mot nano- och mikroelektronik och internationellt samarbete för att stärka ett strategiskt svenskt deltagande inom IT/telekomområdet. Resterande 50 miljoner kronor skall användas för stöd till utvecklings- och testmiljöer av IT-baserade tjänster och för utveckling av plattformar kopplade till teknik med hög överföringskapacitet, bl.a. bredbandsteknik och 3G, samt till stöd för kommersialiseringar i anslutning till detta.

Myndigheten ansvarar för att regeringens åtagande fullföljs vad gäller forskning och utveckling för kiselteknikutveckling i enlighet med regeringens beslut den 16 mars 2000 i ärende N2000/1351/ITFoU.

Av anslagsposten bör högst 50 miljoner kronor användas till kapitaltillskott i form av ovillkorat aktieägartillskott till ett sådant bolag för innovationsfrämjande åtgärder som föreslås i budgetpropositionen för 2005, volym 11, avsnitt 4.5.1.1 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:117).

Av anslagsposten skall två miljoner kronor användas för finansiering av den externa verksamheten vid Statens väg- och transportforskningsinstituts bibliotek och informationscentrum för 2005. VINNOVA, Vägverket och Banverket skall fullfölja den översyn av innehåll och kostnader för verksamheten som parterna överenskommit i en gemensam avsiktsförklaring avseende BIC.

Anslagsposten får användas för resekostnader i samband med Sveriges deltagande i Internationella Frysinstitutets arbete.

Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslagsposten.

Eventuellt positivt överföringsbelopp (anslagssparande) från 2004 överstigande 17 miljoner kronor får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

26:1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:1 ap.10Allt0
26:1 ap.20Allt0

26:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:2 ap.10Allt0
26:2 ap.30Allt0
26:2 ap.40Allt0
26:2 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
26:126:1 ap.1100 %
26:2 ap.226:2 ap.4100 %
26:2 ap.326:2 ap.4100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:2 ap.11 900 000800 0001 100 000
Belopp angivna i tkr


Villkor

VINNOVA bemyndigas att under 2005 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 800 000 000 kronor under 2006 och 1 100 000 000 kronor efter 2006.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)11 800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: V 1 Datum: 2004-12-16
Till Verket för innovationssystems räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 115 214 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader 26:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Anki Bystedt
Kopia till

Riksdagen, NU
Riksdagen, UU
Banverket
Internrevisionen SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Institutet för tillväxtpolitiska studier
IRECO Holdning AB
Länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Statens energimyndighet
Verket för näringslivsutveckling
Vetenskapsrådet
Vägverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Utbildningsdepartementet/F
Utbildningsdepartementet/UH
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/ARM
Näringsdepartementet/ESB
Näringsdepartementet/AU
Näringsdepartementet/RUT
Näringsdepartementet/TP
Näringsdepartementet/NL