Näringsdepartementet
Regeringsbeslut

2004-12-16Verket för näringslivsutveckling
Liljeholmsvägen 32
117 86 STOCKHOLMN2004/9667/RUT
N2004/9619/RUT (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 33:2
Riksdagen har beslutat om anslaget 33:2 Landsbygdslån, under utgiftsområdet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:X utg.omr. 19 bet. 2004/05:NUX, rskr. 2004/05:X). för budgetåret 2005.

Mål m.m. för Verket för näringslivsutveckling samt länsstyrelsernas regionala utvecklingspolitiska verksamheter behandlas i regleringsbreven för dessa myndigheter. Mål m.m. för självstyrelseorganen i Skåne län och Västra Götalands län samt de kommunala samverkansorganen i Kalmar län och Gotlands län regionala utvecklingspolitska verksamheterframgår av särskilt villkorsbeslut för dessa.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:2Landsbygdslån (Ramanslag)
Disponeras av Verket för näringslivsutveckling14 910 tkr
33:2 ap.1Landsbygdslån (Ram)14 910 tkr

Disponeras av regeringen90 tkr
33:2 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)90 tkr


Villkor
33:2 ap.1 Landsbygdslån

Anslaget används för landsbygdslån som beviljas av länsstyrelserna, självstyrelseorganen och samverkansorganen i Gotlands och Kalmar län.

Anslaget skall användas för utbetalning av landsbygdslån enligt förordningen (2000:283) landsbygdsstöd och förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service.

Nedan angivna länsstyrelser, självstyrelseorgan och samverkansorgan får under budgetåret 2004 bevilja landsbygdslån enligt ramar som framgår nedan. Den sammanlagda beslutsramen för år 2005 uppgår till 19 500 000 kronor.

1. Länsstyrelsen i Stockholms län 500 000

2. Länsstyrelsen i Uppsala län 500 000

3. Länsstyrelsen i Södermanlands län 500 000

4. Länsstyrelsen i Östergötlands län 500 000

5. Länsstyrelsen i Jönköpings län 500 000

6. Länsstyrelsen i Kronobergs län 500 000

7. Regionförbundet i Kalmar län 1 000 000

8. Gotlands kommun 1 000 000

9. Länsstyrelsen i Blekinge län 500 000

10. Skåne läns landsting 500 000

11. Länsstyrelsen i Hallands län 500 000

12. Västra Götalands läns landsting 1 000 000

13. Länsstyrelsen i Värmlands län 1 000 000

14. Länsstyrelsen i Örebro län 1 000 000

15. Länsstyrelsen i Västmanlands län 1 000 000

16. Länsstyrelsen i Dalarnas län 1 500 000

17. Länsstyrelsen i Gävleborgs län 1 500 000

18. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 1 500 000

19. Länsstyrelsen i Jämtlands län 1 500 000

20. Länsstyrelsen i Västerbottens län 1 500 000

21. Länsstyrelsen i Norrbottens län 1 500 000

___________

Summa kr 19 500 000

Räntor, avbetalningar och andra återbetalningar på landsbygdslånen skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån. Återbetalningar av landsbygdslånen skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 4139 Återbetalning av lokaliseringslån.

Länsstyrelsen, självstyrelseorganet och Verkets för näringslivsutveckling skall senast tre veckor efter beslut om lån registrera detta m.m. i Verket för näringslivsutvecklings datasystem STINS.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:2 Landsbygdslån

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
33:2 ap.10Allt0
33:2 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
33:233:2 ap.2100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Sofia Johansson
Kopia till

Länsstyrelserna
Västra Götalandsregionen
Region Skåne
Samverkansorganet i Kalmar Län
Gotlands Kommun