Justitiedepartementet
Regeringsbeslut31

2004-12-22Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMJu2004/11348/L6
(delvis)
Ju2004/10571/D


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 30:1 Stöd till idrotten
Riksdagen har beslutat om anslaget 30:1 Stöd till idrotten för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:100).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivet anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:1Stöd till idrotten (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet435 740 tkr
30:1 ap.1Bidrag till lokal barn - och ungdomsverksamhet (Ram)20 240 tkr
30:1 ap.2Gemensam administration m.m. (Ram)76 000 tkr
30:1 ap.3Bidrag till centrala idrottsorganisationer (Ram)225 000 tkr
30:1 ap.4Insatser mot doping (Ram)23 000 tkr
30:1 ap.5Forskning och utveckling m.m. (Ram)20 000 tkr
30:1 ap.6Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan (Ram)39 000 tkr
30:1 ap.9Bidrag för förberedelser och deltagande i olympiska spel och Paralympics (Ram)14 000 tkr
30:1 ap.10Bidrag till en talangsatsning inom svensk handikappidrott (Ram)3 500 tkr
30:1 ap.11Bidrag till en talangsatsning inom svensk idrott (Ram)15 000 tkr

Disponeras av Ungdomsstyrelsen975 tkr
30:1 ap.12Bidrag till studie av föreningsidrottens påverkan på ungdomar (Ram)975 tkr

Disponeras av regeringen11 525 tkr
30:1 ap.7Till regeringens disposition (Ram)8 836 tkr
30:1 ap.8Till regeringens disposition (Ram)2 689 tkr


Villkor
30:1 Stöd till idrotten

30:1 ap.1-6 och 9-10

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet. Av anslagsposten 4 har 1 500 000 kronor beräknats för medfinansiering av Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge samt 1 500 000 kronor för medfinansiering av Dopingjouren vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Medel under anslagsposterna 1-6 och 10 som inte förbrukats under 2005 för de angivna ändamålen skall återbetalas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Av anslagsposten 9 har 12 000 000 kronor beräknats för finansiering av förberedelser och deltagande i olympiska spel genom Sveriges Olympiska Kommitté och 2 000 000 kronor beräknats för finansiering av förberedelser och deltagande i Paralympics genom Svenska Handikappidrottsförbundet. Riksidrottsförbundet skall redovisa bidragens användning till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 augusti 2006. Av redovisningen skall även framgå vilken verksamhet som genomförts med stöd av bidraget. Den ekonomiska redovisningen skall vara styrkt av en revisor. Medel som inte förbrukats för det angivna ändamålet skall återbetalas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).30:1 ap.11 Bidrag till en talangsatsning inom svensk idrott

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Sveriges Olympiska Kommitté. Sveriges Olympiska Kommitté skall redovisa bidragets användning till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 mars 2006. Av redovisningen skall även framgå vilken verksamhet som genomförts med stöd av bidraget. Den ekonomiska redovisningen skall vara styrkt av en revisor. Medel som inte förbrukats under 2005 för det angivna ändamålet skall återbetalas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).30:1 ap.12 Bidrag till studie av föreningsidrottens påverkan på ungdomar

Disponeras av Ungdomsstyrelsen som bidrag till studie av föreningsidrottens påverkan på ungdomar. Syftet med studien är att utifrån ungdomars egen upplevelse analysera stödets effekter ur ett folkhälso- och ett folkrörelseperspektiv samt analysera i vilken utsträckning statens avsikt med stödet till idrottsrörelsen kan utläsas i skillnader mellan unga som deltar i organiserad idrottsverksamhet i förhållande till unga som inte deltar i sådan verksamhet. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 december 2005.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:1 Stöd till idrotten

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
30:1 ap.10Inget0
30:1 ap.20Inget0
30:1 ap.30Inget0
30:1 ap.40Inget0
30:1 ap.50Inget0
30:1 ap.60Inget0
30:1 ap.90Inget0
30:1 ap.100Inget0
30:1 ap.110Inget0
30:1 ap.120Inget0
30:1 ap.70Allt0
30:1 ap.80Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
30:1 ap.730:1 ap.8100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Bosse Ringholm
Keneth Wising
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Socialdepartementet/FH
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Utbildningsdepartementet/UNG
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Riksdagen, Kulturutskottet
Riksrevisionen
Ungdomsstyrelsen
Sveriges Riksidrottsförbund
Svenska Handikappidrottsförbundet
Sveriges Olympiska Kommitté
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge