Justitiedepartementet
RegeringsbeslutB 2

2004-12-22Säkerhetspolisen
Box 8304
104 20 STOCKHOLMJu2004/11464/PO,
Ju2004/11341/PO (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Säkerhetspolisen
Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2005.
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.1VERKSAMHET

1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:2Säkerhetspolisen (Ramanslag)
Disponeras av Säkerhetspolisen641 105 tkr
4:2 ap.1Säkerhetspolisen (Ram)641 105 tkr

Disponeras av regeringen3 870 tkr
4:2 ap.2Säkerhetspolisen - Regeringens disposition (Ram)3 870 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:2 Säkerhetspolisen

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:2 ap.10Allt0
4:2 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
4:2 ap.14:2 ap.2100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)65 301
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: B 2 Datum: 2004-12-22
Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 641 105 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Säkerhetspolisen 4:2 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Ralf Hedin
Kopia till

Eva Brandtell, Fi/BA