Finansdepartementet
Regeringsbeslut63

2004-12-16Arbetsgivarverket
Box 3267
103 65 STOCKHOLMFi2004/6410
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Arbetsgivarverket
Riksdagen har beslutat om statliga arbetsgivarfrågor för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 02, bet. 2004/05:FiU2, rskr. 2004/05:138).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Arbetsgivarverket, vissa nämnder inom det arbetsgivarpolitiska området och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStatliga arbetsgivarfrågor avseende ArbetsgivarverketArbetsgivarsamverkan
Förhandlingsverksamhet
Stöd- och rådgivningsverksamhet
Stabsuppgifter1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Statliga arbetsgivarfrågor avseende Arbetsgivarverket

Mål

En samordnad statlig arbetsgivarpolitik, som säkerställer att relevant kompetens finns för att åstadkomma efterfrågat resultat.


Verksamhetsgren Arbetsgivarsamverkan

Mål

Se avsnitt 1.2


Återrapportering

1. Hur har den statliga arbetsgivarrollen utvecklats ur ett förhandlingsperspektiv?

2. Vilka icke-obligatoriska medlemmar företräder verket?Verksamhetsgren Förhandlingsverksamhet

Mål

Se avsnitt 1.2


Återrapportering

1. Vilka statliga kollektivavtal som har träffats, varvid de väsentligaste avtalen särskilt skall kommenteras.

2. Effekterna av de väsentligaste avtalen som träffats under perioden 2003-2005.Verksamhetsgren Stöd- och rådgivningsverksamhet

Mål

Se avsnitt 1.2


Återrapportering

Hur har det stöd och den rådgivningsverksamhet som utförs mot särskild avgift utvecklats och utnyttjats av myndigheterna?Verksamhetsgren Stabsuppgifter

Mål

Arbetsgivarverket skall inom ramen för sin stabsroll ge erforderligt underlag för regeringens bedömningar inom det arbetsgivarpolitiska området.


Återrapportering

Kostnader och årsarbetskrafter fördelade på de olika stabsuppgifter som verket utför.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Kostnader, intäkter och väsentliga prestationer för verksamhetsgrenarna Arbetsgivarsamverkan, Förhandlingsverksamhet och Stöd- och rådgivningsverksamhet skall redovisas på obligatoriska avgifter från myndigheterna och anslutna icke-statliga arbetsgivare, serviceavgifter och andra avgifter.

Arbetsgivarverket skall fastställa verksamhetsmål för verksamhetsgrenarna Arbetsgivarsamverkan, Förhandlingsverksamhet och Stöd- och rådgivningsverksamhet och ange dem i årsredovisningen samt återrapportera hur verket uppfyllt dessa mål.


Övrig återrapportering

Arbetsgivarverket skall redovisa myndigheternas samlade bedömning av Arbetsgivarverkets verksamhet.


Arbetsgivarverket skall i särskild ordning vid sidan av årsredovisningen redovisa vilka aktiviteter som genomförs för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Arbetsgivarverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Arbetsgivarverket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för Arbetsgivarverkets kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt insatser för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

Arbetsgivarverket skall i särskild ordning för regeringen beskriva och jämföra centrala och lokala förhandlingsresultat med motsvarande resultat på den övriga arbetsmarknaden.


Arbetsgivarverket skall löpande rapportera till regeringen vilka avtal som verket sluter. Rapporteringen skall ske genom att en kopia av aktuellt avtal (snarast efter justering) sänds in till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Vid behov bör avtalet kompletteras med en promemoria som kortfattat redovisar syfte, bakgrund, kostnader samt en konsekvensbeskrivning.


Arbetsgivarverket skall rapportera vilka åtgärder på det statliga avtalsområdet som vidtas i syfte att dels verka för regeringens mål att antalet sjukdagar skall halveras till 2008, dels verka för att öka den etniska och kulturella mångfalden bland de anställda på alla nivåer.


Arbetsgivarverket skall senast den 30 juni 2005 särskilt rapportera hur löneskillnaderna mellan kvinnor och män utvecklas i staten.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:10Arbetsgivarpolitiska frågor (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet2 443 tkr
1:10 ap.1Arbetsgivarpolitiska frågor (Ram)2 000 tkr
1:10 ap.2Vissa nämnder inom det arbetgivarpolitiska området (Ram)443 tkr

Disponeras av regeringen15 tkr
1:10 ap.3Arbetsgiv.pol. fråg. - Regeringens disposition (Ram)15 tkr


Villkor
1:10 ap.1 Arbetsgivarpolitiska frågor

Regeringskansliet får disponera 1 042 tkr av positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande). Resterande anslagssparande får ej disponeras utan särskilt beslut av regeringen.

Anslagsposten 1, Arbetsgivarpolitiska frågor, är avsedd för sådana stabsuppgifter som regeringen eller Regeringskansliet kan komma att beställa hos bl.a. Arbetsgivarverket och som inte ingår i Arbetsgivarverkets uppgifter som medlemsorganisation, såsom

- Medlemsavgifter för de samnordiska institutionerna

- Uppdrag åt Nordiska rådet

- Utgivning av författningssamling (AgVFS)

- Kostnader som är föranledda av Arbetsgivarverkets funktion enligt beredskapsförordningen

- Utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"

- Beräkning av justeringstal för ramanslagsberäkningar

- Statistikuppgifter för uppföljning av myndigheternas arbetsgivarpolitik

- Statistikuppgifter enligt särskilda beställningar

- Övriga uppdrag från regeringen eller Regeringskansliet

Anslagsposten 1 är också avsedd för regeringens behov inom det arbetsgivarpolitiska området.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:10 Arbetsgivarpolitiska frågor

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:10 ap.10Allt0
1:10 ap.20Inget0
1:10 ap.30Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgifter och övriga inkomster0067 32667 32600
Belopp angivna i tkr


Villkor

Avgiftsbelagd verksamhet
Avgifter och övriga inkomster

Arbetsgivarverkets verksamhet skall finansieras med medlemsavgifter och serviceavgifter.

Avgifternas storlek bestäms av och inkomsterna disponeras av Arbetsgivarverket.
2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras1 819 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

- Arbetsgivarverket undantas från 7 § avgiftsförordningen (1992:191) vad gäller samrådsskyldigheten avseende medlemsavgift till Arbetsgivarverket.

- Arbetsgivarverket får, utan hinder av vad som sägs i 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188), reglera eventuellt överskott av medlemsavgift genom återbetalning till medlemmarna året efter avgiftsåret.

- Arbetsgivarverket undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

- Samtliga nämnder under anslagsposten 2, dvs. Offentliga sektorns särskilda nämnd, Statens ansvarsnämnd, Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd och Statens utlandslönenämnd, undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar

Sven-Erik Österberg
Mari Svensson
Kopia till

Finansutskottet, Riksdagen
Arbetsmarknadsutskottet, Riksdagen
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision, SB
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK EK
Statens pensionsverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Offentliga sektorns särskilda nämnd
Statens ansvarsnämnd
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Statens utlandslönenämnd
OFR
SACO
SEKO
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, EIT
Finansdepartementet, RoB