Miljödepartementet
Regeringsbeslut

2004-10-29Naturvårdsverket
Blekholmsterassen 36
106 48 STOCKHOLMHC/JL/2004:3
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturvårdsverket

Riksdagen har beslutat om Naturvårdsverkets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet. KrU1, rskr. 2003/04:91, prop. 2003/04:1, utg.omr. 20, bet. 2003/04:MJU1, rskr. 2003/04:103, prop. 2003/04:100, utg.omr. 20, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:273).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Naturvårdsverket och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteTillsyn och normgivning
Information
Övriga styrmedel och strategier
Bevara och restaurera natur och miljöEfterbehandling av förorenade områden
Åtgärder för att bevara biologisk mångfald
Investeringsprogram
Kunskap och underlag för miljöarbeteMiljöforskning
Uppföljning och utvärdering1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.


Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena samt att påverka attityder och beteenden hos individer och organisationer så att de agerar i enlighet med sitt miljöansvar.


Verksamhetsgren Tillsyn och normgivning

Mål

Normgivning och vägledning skall främja utveckling och tillämpning av miljörättsreglerna.


Återrapportering

Insatser, resultat och lägesbeskrivning. Rapportera särskilt insatser beträffande


- genomförandet av ramdirektivet för vatten,

- arbetet med att ge vägledning om de allmänna hänsynsreglerna, särskilt vad gäller principerna om resurshushållning och kretslopp,

- arbetet med tillsynsvägledning till bygg- och fastighetssektorn om avfallshantering,

-hur verket bevakat allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden som handläggs hos myndigheter och domstolar.Verksamhetsgren Information

Mål

Spridning av information och kunskap inom miljöområdet skall motivera och stödja ett utvecklat miljöansvar.


Återrapportering

Insatser, resultat och lägesbeskrivning. Rapportera särskilt

- hur uppbyggnaden av system för information till allmänheten om utsläpp av farliga ämnen fortskrider,

- hur arbetet med information om de stora rovdjuren fortskrider,

- hur arbetet med information om skyddade områden fortskrider.Verksamhetsgren Övriga styrmedel och strategier

Mål 1

Nationell och internationell utveckling och tillämpning av strategier och styrmedel skall bidra till att genomföra klimatstrategin och de tre vägledande strategierna för att nå miljökvalitetsmålen.

Naturvårdsverket skall särskilt

- utveckla underlag om kostnadseffektiva åtgärder avseende de miljökvalitetsmål verket ansvarar för,

- bidra till hållbara konsumtions- och produktionsmönster genom att utveckla den integrerade produktpolitiken,

-bidra till att Sverige kan vara drivande i arbetet med tungmetaller,

- verka för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige och delta i det internationella samarbetet om direktivet.


Återrapportering

Insatser, resultat och lägesbeskrivning. Redovisa särskilt

- till Miljömålsrådet förslag om kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till att nå de miljökvalitetsmål verket ansvarar för. Åtgärdsanalysen skall innehålla en beskrivning av de samhällsekonomiska konsekvenserna samt ge förslag på lämpliga styrmedel,

- arbetet med miljöskadliga subventioner som bör reformeras eller avskaffas,

- insatser som gjorts för att bevaka utvecklingen avseende kapacitet och metoder för omhändertagande av avfall,

- insatser för att verka för att hantering av avfall sker på ett sätt som är miljömässigt godtagbart, effektivt för samhället och enkelt för konsumenten,

- insatser för utveckling av ett ekologiskt hållbart näringsliv inklusive insatser inom ramen för Samverkansforum för statliga byggherrar och arbetet i den särskilda arbetsgrupp om IT och miljö som har tillsatts under "Strategigruppen för IT-politiken",

- genomförandet av förbuden av bly i ammunition,

- insatser som bidrar till att nå det nationella planeringsmålet för vindkraft (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).


Mål 2

Naturvårdsverket skall bistå regeringen i det internationella miljösamarbetet globalt, regionalt och inom EU. Verket skall vara regeringens expert och stöd i EU-samarbetet samt bidra med insatser med tillämpning av de prioriteringar som regeringen lagt fast i skrivelsen EU-prioriteringar för att nå miljömålen. Naturvårdsverket skall särskilt

- lägga vikt vid de konventioner och andra internationella överenskommelser som har parts- och ministermöten under året,

- bidra med insatser inom Antarktissamarbetet och det projektinriktade miljösamarbetet inom Arktiska rådet,

- bidra till genomförandet av överenskommelserna som träffades vid miljöministermötena med Östersjöstaternas råd och Barentsrådet i Luleå i augusti 2003,

- bidra, i samarbete med Sida, till genomförandet av överenskommelserna vid det alleuropeiska miljöministermötet i Kiev i maj 2003,

- bistå regeringen vid OECD:s översyn av svensk miljöpolitik,

- bidra till Sveriges politik för en rättvis och hållbar global utveckling.


Återrapportering

Insatser, resultat och lägesbeskrivning. Rapportera särskilt om insatser beträffande

- det miljöarbete som bedrivs av Naturvårdsverket inom ramen för Sveriges och EU:s utvecklingssamarbete,

- verkets arbete med miljökonventionerna inom ramen för utvecklingssamarbetet.


Mål 3

Naturvårdsverket skall verka för jämställdhet i miljöarbetet.


Återrapportering

Rapportera särskilt

- hur verket främjar jämställdhetsarbete inom miljöarbetet.Verksamhetsområde Bevara och restaurera natur och miljö

Mål

Att effektivt genomföra insatser för att bevara, skydda och vårda miljö, samt restaurera och återställa skadad miljö för att nå miljökvalitetsmålen.


Verksamhetsgren Efterbehandling av förorenade områden

Mål

Förorenade områden skall identifieras, undersökas och efterbehandlas.


Återrapportering

Insatser, resultat och lägesbeskrivning på nationell och regional nivå. Av återrapporteringen skall även framgå på vilket sätt anslagsmedlen använts och fördelats.Verksamhetsgren Åtgärder för att bevara biologisk mångfald

Mål

Fortsatt och utökat skydd och bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer och hotade arter.


Återrapportering

Insatser, resultat och lägesbeskrivning. Redovisa särskilt

- insatser för att skydda miljön i samband med nyttjande av främmande arter och genmodifierade organismer,

- arbetet med att utveckla den svenska delen av Cartagenaprotokollets förmedlingscenter för biosäkerhet,

- arbetet med att utveckla samrådsrutiner för att genomföra EG:s förordning om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer,

- insatser för att utveckla ett fördjupat samarbete mellan kulturmiljövården, naturvården och friluftslivet,

-på nationell och regional nivå kalkningsverksamhetens utveckling i förhållande till den nationella kalkningsplanen och försurningsutvecklingen,

- hur de statliga insatserna för att skydda och sköta värdefulla naturområden har utvecklats i omfattning. Redovisningen av insatserna för områdesskydd och skötsel skall ske naturtypvis på nationell och regional nivå,

- lägesbeskrivning av genomförandet av basinventering av skyddade områden samt Natura 2000-områden,

- insatser som syftar till att stärka och utveckla förutsättningarna för friluftslivet,

- insatser för att utveckla naturvårdens arbetsformer när det gäller att stärka dialogen med medborgarna och att uppnå god delaktighet,

- på nationell och regional nivå hur statsbidraget till lokala naturvårdsprojekt har fördelats på län och kommuner och på projekt respektive på åtgärder,

- utvecklingen och arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter.Verksamhetsgren Investeringsprogram

Mål

Investeringsprogrammen skall bidra till att öka takten i den ekologiska omställningen i kommunerna.


Återrapportering

Insatser, resultat och lägesbeskrivning.Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål

Att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.


Verksamhetsgren Miljöforskning

Mål

Miljöforskningen skall ge underlag för ett utvecklat miljöarbete.


Återrapportering

Insatser, resultat och lägesbeskrivning. Redovisa särskilt

- hur verket samordnar, organiserar och finansierar den klimatpolitiskt motiverade forskningen,

- hur verket tillsammans med andra forskningsfinansiärer organiserar och finansierar forskning om friluftsliv.Verksamhetsgren Uppföljning och utvärdering

Mål 1

Analys och utvärdering av miljöarbetet och miljötillståndet skall ge underlag för att utveckla miljöarbetet.


Återrapportering

Insatser, resultat och lägesbeskrivning. Redovisa särskilt


- hur resultatet och samarbetet runt utvärderingen av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter utvecklats.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

Naturvårdsverket skall påbörja planeringen och förberedelsearbetet för ökade markköp för biologisk mångfald och genomförande av klimatinvesteringsprogram 2005-2006.

Återrapportering

Redovisa insatser.

Övriga återrapporteringskrav

1. Naturvårdsverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall också, för anslagspost som enligt statsbudgeten för 2004 uppgår till minst 200 000 000 kronor, månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 20 januari 2004,

- den 8 mars 2004,

- den 5 maj 2004,

- den 9 augusti 2004,

- den 1 november 2004.

2. Redovisa vilka insatser som Naturvårdsverket vidtagit inom sitt ansvarsområde som bidrar till att nå folkhälsomålet. Redovisningen skall ske till Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 augusti 2004.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Naturvårdsverket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Mål

Naturvårdsverket skall verka för att tillgängligheten för och bemötandet av personer med funktionshinder skall förbättras i offentlig verksamhet.

Återrapportering

Naturvårdsverket skall redovisa insatser inom sitt ansvar för genomförandet av handikappolitiken, särskilt avseende funktionshindrades tillgänglighet till myndighetens lokaler, verksamhet och information.
1.4Uppdrag

1. Naturvårdsverket skall ge myndigheterna fortsatt stöd i deras miljöledningsarbete. Verket skall senast den 1 juni varje år t.o.m. 2006 redovisa en sammanfattning av myndigheternas årliga redovisningar. Naturvårdsverket skall vid behov lämna förslag till regeringen om erforderliga åtgärder för utveckling av myndigheternas miljöledningsarbete senast den 1 oktober 2006.

2. Naturvårdsverket skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Naturvårdsverket skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2004 enligt närmare anvisningar från NUTEK.

3. Naturvårdsverket skall ta fram en strategi för hur arbetet med metodutveckling av ekonomiska konsekvensanalyser inom miljöområdet skall bedrivas fortsättningsvis, både inför den kommande miljömålspropositionen och på längre sikt. Arbetet skall ske i samråd med berörda miljömålsansvariga myndigheter, SCB, SIKA, Konjunkturinstitutet och Statens energimyndighet. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 15 juni 2004.

4. Naturvårdsverket skall, efter samråd med Statens energimyndighet, göra en analys av olika alternativ till miljöstyrande skatter som underlag för regeringens arbete med utformningen av en fortsatt grön skatteväxling för perioden 2005-2010 och lämna förslag om hur en förbättrad miljöstyrning kan uppnås. Arbetet med att ta fram ett nytt energiskattesystem, samverkan mellan olika styrmedel, liksom det pågående uppdraget kring kontrollstationen för klimat skall beaktas. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 15 juni 2004.

5. Naturvårdsverket skall ta initiativ till samarbete om forskning om avfall och kretslopp med andra berörda forskningsfinansiärer och med branschen. Ett förslag till program för forskning om avfall och kretslopp skall redovisas till regeringen senast den 1 november 2004.

6. Naturvårdsverket skall vara nationell samordnare för EU-arrangemanget Mobilitetsveckan, inklusive aktiviteten "En bilfri dag", 2004. Arbetet skall ske i samarbete med Vägverket och andra berörda myndigheter. Naturvårdsverket skall redovisa till regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av den bilfria dagen och mobilitetsveckan senast den 31 mars 2005.

7. Naturvårdsverket redovisade den 30 april 2003 ett regeringsuppdrag om att utveckla systemet med miljöklasser för fordonsbränslen. Som ett komplement till detta uppdrag skall Naturvårdsverket senast den 30 april 2004 redovisa de författningsförändringar som är motiverade om den av verket föreslagna miljöklassningsmodellen införs.

8. Naturvårdsverket skall i samarbete med Statens energimyndighet, utarbeta färdiga underlag för Sveriges fjärde nationalrapport under klimatkonventionen och Sveriges rapport om påvisbara framsteg i enlighet med Kyotoprotokollet. I arbetet ingår att i enlighet med konventionens och Kyotoprotokollets riktlinjer arbeta fram färdiga underlag på engelska och svenska utformade så att de kan användas av regeringen för dess rapportering till klimatkonventionens sekretariat. I arbetet ingår även att, efter godkännande av regeringen samt i överensstämmelse med i klimatkonventionen och Kyotoprotokollet fastlagda krav, färdigställa ovan nämnda rapporter. Arbetet skall utföras i nära samarbete med berörda sektorsmyndigheter och det skall regelbundet stämmas av med en referensgrupp bestående av representanter bl.a. från Regeringskansliet. Uppdraget skall, vad gäller underlag för EU:s rapport om påvisbara framsteg, avrapporteras till regeringen senast 28 februari 2005 och i övrigt senast 30 september 2005.

9. Naturvårdsverket skall genomföra inventering av marina naturtyper på utsjöbankar i enlighet med den plan som Naturvårdsverket redovisat till regeringen. Arbetet skall redovisas senast den 17 december 2005.

10. Naturvårdsverket skall, om resultaten från inventeringarna av marina naturtyper på utsjöbankar visar att det finns ett sådant behov, lämna förslag till ytterligare Natura 2000-områden för de naturtyper i marin miljö där utvärdering av medlemsstaternas hittillsvarande bidrag ännu inte skett, framför allt sublittorala sandbankar och rev. Motsvarande gäller resultatet från Europeiska kommissionens marina expertgrupp, vilket skall användas vid genomförandet av detta uppdrag. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 17 december 2005. Uppdraget skall, när det gäller eventuella förslag om ytterligare Natura 2000 områden, genomföras med beaktande av samma riktlinjer som gäller för uppdrag 11.

11. Naturvårdsverket skall redovisa förslag till komplettering av befintligt nätverk av särskilda skyddsområden för fåglar med områden som bedöms vara nödvändiga i ett komplett Natura 2000-nätverk, i synnerhet våtmarker av internationell betydelse. Därutöver skall Naturvårdsverket lämna förslag till ytterligare Natura 2000-områden i de fall utvärdering visar att någon eller några av de brister som konstaterades vid EU-kommissionens biogeografiska utvärderingsmöten fortfarande kvarstår. I uppdraget ingår även kvalitetssäkring av data och i relevanta fall redovisning av förslag om ändringar beträffande de områden som Sverige redan har föreslagit ingå i eller som ingår i Natura 2000. Förslag enligt ovan skall baseras på förslag från berörda länsstyrelser. De riktlinjer som angavs i regeringens uppdrag till Naturvårdsverket och länsstyrelserna den 24 augusti 2000, kompletterade med att uppdraget också skall genomföras i samråd med Sveriges geologiska undersökning, Luftfartsverket och Sjöfartsverket, skall i övrigt vara vägledande för arbetet. Uppdraget skall redovisas till regeringen den 17 december 2005.

12. Naturvårdsverket skall redovisa en sammanställning över hur de medel som anslagits under perioden 1999-2003 har använts för att uppnå delmål 1, under miljökvalitetsmålet Levande skogar, genom att bilda nationalparker samt statliga och kommunala naturreservat. Redovisningen bör avse kostnader per år för köp, intrångsersättning och bidrag till kommuner och stiftelsers markförvärv. Omkostnader, köp av tjänster samt administrativa kostnader skall specificeras och redovisas särskilt. Uppdraget skall rapporteras till regeringen senast den 30 april 2004.

13. Naturvårdsverket skall tillsammans med Skogsstyrelsen ta fram en gemensam fördjupad strategi för arbetet med områdesskydd (naturreservat och biotopskyddsområden) och naturvårdsavtal för särskilt värdefulla naturområden på skogsmark. En kostnadseffektiv måluppfyllelse av miljökvalitetsmålet Levande skogar, delmål 1 Långsiktigt skydd av skogsmark, skall utgöra utgångspunkt för uppdraget. Strategin skall bl.a. belysa frågor som geografisk fördelning inom landet (län/regioner) och fördelning på olika skogsnaturtyper. Naturtypsindelningen bör i huvuddrag vara densamma som avses användas i basinventeringen över skyddade områden. Vidare gäller att områdesskydd och naturvårdsavtal på skogsmark skall ses i ett landskapssammanhang. Det innebär att beröringspunkter med kompletterande bevarandeinsatser i skogslandskapet, t.ex. frivilliga avsättningar inom ramen för ekologisk landskapsplanering, gröna skogsbruksplaner och kommunala naturvårdsinsatser bör uppmärksammas. Arbetet skall utföras efter samråd med och underlag från länsstyrelser och skogsvårdsstyrelser. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 juni 2005.

14. Naturvårdsverket skall bidra till genomförandet av de åtaganden som anges i regeringens skrivelse (2002/03:29) om världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg. Naturvårdsverket skall senast den 31 december 2004 till regeringen redovisa arbetet inom hållbara konsumtions- och produktionsmönster på de olika områden som identifieras i genomförandeplanen från världstoppmötet och föreslå vilka ytterligare insatser som behövs.

15.Naturvårdsverket skall utreda hur styrmedel i miljöpolitiken i Sverige idag påverkar kvinnor respektive män. I uppdraget skall ingå att formulera förslag på hur jämställdhetshänsyn kan införas i styrmedlen för hållbara konsumtions- och produktionsmönster så att dessa slår lika mot kvinnor och män. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 december 2004.

16. Naturvårdsverket skall vidta de ändringar i sina föreskrifter som behövs för att Rådets direktiv (91/271/EEG) av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse skall vara infört i svensk författning och redovisa åtgärderna till regeringen senast den 1 juli 2004. Verket skall vidare utarbeta allmänna råd om enskilda avlopp. Denna del av uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2005. Verket skall i detta sammanhang även belysa behovet av sådana regeländringar som verket inte får besluta om.

17. Naturvårdsverket skall i samråd med Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet ta fram en nationell strategi för skydd och skötsel av våtmarker och sumpskogar. Uppdraget skall genomföras efter samråd med länsstyrelserna och övriga berörda myndigheter och redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2005.

18. Naturvårdsverket, Fiskeriverket och kustlänsstyrelserna skall i samarbete vidtaga lämpliga åtgärder för att säkerställa att ytterligare fem marina områden skall vara skyddade som reservat senast 2005 i enlighet med delmål 1 under miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Resultat och erfarenheter av arbetet skall redovisas till regeringen senast den 1 maj 2006.

19. Livsmedelsverket och Naturvårdsverket skall i samverkan analysera respektive myndighets ansvar inom området beredskap vid svåra påfrestningar avseende vattenförsörjning. Myndigheterna skall lämna förslag på hur ansvarsfördelningen mellan de centrala myndigheterna kan utformas för att säkerställa beredskapen för hela dricksvattenkedjan, inklusive vattentäkt och avloppssystem. Vidare skall tillsynen över beredskapen på området belysas samt förslag lämnas på hur denna tillsyn skall organiseras. Analysen skall beakta relevant arbete inom EU. Samråd skall ske med Krisberedskapsmyndigheten. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 december 2004.

20. Inför regeringens resultatskrivelse 2004 skall Naturvårdsverket senast den 14 maj 2004 rapportera om verkets verksamhet inom ramen för den samlade politiken för global utveckling.

21. Naturvårdsverket skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO) och på vilket sätt bidraget medför att NCO:s mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet(Försvarsdepartementet).

22. Naturvårdsverket skall delta i arbetet med att genomföra EU:s direktiv för handel med utsläppsrätter (2003/87/EG) i Sverige i enlighet med riktlinjerna i proposition 2003/04:31. Naturvårdsverket skall därvid förse regeringen med underlag och i övrigt bistå vid utarbetande av den nationella fördelningsplanen samt utarbeta de anvisningar, riktlinjer, rutiner m.m. som erfordras för tillsyn av systemets efterlevnad. I propositionen föreslås att Naturvårdsverket, med hjälp av ett fristående råd vid Naturvårdsverket, skall ansvara för beslut om fördelning av utsläppsrätter. Naturvårdsverket skall vidare bistå länsstyrelserna i arbetet med att meddela tillstånd samt tillsammans med Statens energimyndighet ansvara för information till verksamhetsutövare och allmänhet om frågor kopplade till handelssystemet. Senast den 16 februari 2004 skall verket, tillsammans med Statens energimyndighet, redovisa en översiktlig plan för detta informationsarbete till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:4Stöd till friluftsorganisationer (Obetecknat anslag)
Disponeras av Naturvårdsverket15 000 tkr
30:4 ap.10Stöd till friluftsorganisationer (Obetecknat)15 000 tkr


Villkor
30:4 Stöd till friluftsorganisationer

Anslaget fördelas av Friluftsrådet.
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:1Naturvårdsverket (Ramanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket329 134 tkr


Villkor
34:1 Naturvårdsverket

1. Av anslaget får högst 5 000 000 kronor användas för bidrag till sådant av andra organiserat bedrivet utvecklingsarbete som främjar de verksamheter Naturvårdsverket ansvarar för. Naturvårdsverket får fördela ytterligare 5 000 000 kronor till ideella miljöorganisationers arbete.
34:2Miljöövervakning m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket238 994 tkr
34:2 ap.1Miljöövervakning (Ram)160 336 tkr
34:2 ap.2Hållbarhetskontroller (Ram)16 000 tkr
34:2 ap.3Bidrag till Internationella försurningssekretariatet (Obetecknat)2 500 tkr
34:2 ap.4Bidrag till Naturskyddsföreningen (Obetecknat)2 000 tkr
34:2 ap.5Bidrag till Sveriges Hembygdsförbund (Obetecknat)600 tkr
34:2 ap.6Bidrag till ideella miljöorganisationers internationella arbete (Ram)2 500 tkr
34:2 ap.7Bidrag till Swedish Water House (Obetecknat)3 000 tkr
34:2 ap.8Program för utsläpp och avfall (Ram)52 058 tkr


Villkor
34:2 Miljöövervakning m.m.

Naturvårdsverket skall avseende anslagsposterna 3, 4, 5 och 6 senast den 15 november 2004 redovisa hur bidragen använts och göra en bedömning av i vilken grad de bidragit till de angivna syftena.34:2 ap.1 Miljöövervakning

Miljömålsrådet får fördela högst 128 836 000 kronor för övervakning av miljötillstånd i den yttre miljön inklusive viss internationell rapportering. Miljömålsrådet får av dessa medel fördela högst 19 000 000 kronor för åtgärder för viltförvaltning såväl inom som utanför renskötselområdet, dock i första hand för inventeringar av stora rovdjur. Miljömålsrådet får fördela högst 30 500 000 kronor för miljömålsuppföljning.

Högst 1 000 000 kronor får användas för effektuppföljning av verksamheten beträffande biologisk myggkontroll vid Nedre Dalälven.34:2 ap.2 Hållbarhetskontroller

Anslagsposten 2 skall användas till hållbarhetskontroller av bilar samt till uppföljning av verksamheten med miljöklassning av motorfordon.34:2 ap.3 Bidrag till Internationella försurningssekretariatet

Anslagsposten 3 skall användas för bidrag till Internationella försur-ningssekretariatet för insatser som syftar till att öka medvetenheten i Europa och inom ramen för konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, om behovet av att minska luftföroreningarna.34:2 ap.4 Bidrag till Naturskyddsföreningen

Anslagsposten 4 skall användas för bidrag till Naturskyddsföreningen för informationsverksamhet rörande miljövårdsfrågor samt verksamhet som stimulerar samarbetet mellan naturvården och kulturmiljövården.34:2 ap.5 Bidrag till Sveriges Hembygdsförbund

Anslagsposten 5 skall användas för bidrag till Sveriges Hembygdsförbund för i första hand stöd till verksamhet som stimulerar samarbetet mellan naturvården och kulturmiljövården.34:2 ap.6 Bidrag till ideella miljöorganisationers internationella arbete

Anslagsposten 6 skall användas för bidrag till ideella miljöorganisationers internationella arbete. Naturvårdsverket beslutar om fördelningen av medlen.34:2 ap.7 Bidrag till Swedish Water House

Anslagsposten 7 skall användas för bidrag till verksamheten vid Swedish Water House (SWH). Naturvårdsverket skall utbetala bidraget till Stockholm International Water Institute (SIWI) vid Stockholm Vatten AB eller, om stiftelsen SIWI har hunnit bildas, till stiftelsen SIWI för projektet SWH. Bidraget skall användas till att genom utåtriktad verksamhet i form av utbildningar, seminarier, deltagande i internationella möten och processer, internetbaserad information etc. förmedla kunskap och erfarenheter framförallt inom temat integrerad vattenförvaltning. Naturvårdsverket skall senast den 14 april 2005 redovisa till regeringen hur bidraget använts och ge en bedömning av i vilken grad det bidragit till de angivna syftena.34:2 ap.8 Program för utsläpp och avfall

Anslagsposten skall användas för programmet för utsläpp och avfall, för utvecklingsarbete för internationell rapportering och för arbete med utsläppsrättigheter. Naturvårdsverket skall utbetala 3 000 000 kronor till AB Svenska Miljöstyrningsrådet för arbete med miljökrav vid offentlig upphandling.34:3Åtgärder för biologisk mångfald (Ramanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket1 441 197 tkr
34:3 ap.1Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag (Ram)218 000 tkr
34:3 ap.2Kostnader för investeringar för naturvård och skötsel av skyddade områden m.m. (Ram)1 223 197 tkr
34:3 ap.3Från EG-budgeten finansierade medel för Life-Natur (Ram)0 tkr


Villkor
34:3 Åtgärder för biologisk mångfald

Av anslaget får högst 1 082 mnkr utbetalas under 2004.34:3 ap.1 Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag

Anslagsposten 1
1. Disponeras för bidrag enligt förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag.
2. Högst 30 000 000 kronor disponeras för analys av långsiktiga effekter av kalkningsverksamheten.34:3 ap.2 Kostnader för investeringar för naturvård och skötsel av skyddade områden m.m.

Anslagsposten 2
1. Disponeras för ersättningar enligt 31 kap. miljöbalken såvitt avser Naturvårdsverkets ansvarsområde.
2. Disponeras för kostnader för förvärv för statens räkning av värdefulla naturområden.
3. Disponeras för statsbidrag till kommun eller kommunal stiftelse för områdesskydd av värdefulla naturområden.
4. Disponeras för utredningar och inventeringar som ger underlag för såväl säkerställande av värdefulla naturområden som förslag till utpekande till nätverket Natura 2000 samt förhandlings- och värderingskostnader efter prövning i varje enskilt fall i samband med skyddsåtgärder enligt miljöbalken.
5. Högst 750 000 kronor får användas för länsstyrelsernas arbete med ett gemensamt regionalt miljö- och hushållningsprogram för fjällområdet.
6. Disponeras för upprättande och genomförande av åtgärdsprogram och inventeringar m.m. för arter och livsmiljöer.
7. Disponeras för kostnader för skötsel, fastighetsförvaltning, uppföljning och övervakning av nationalparker, naturreservat och andra områden med områdesskydd samt världsarv, ramsarområden, biosfärområden och områden som ingår i eller föreslås till nätverket Natura 2000.
8. Fråga om disposition av medel för inköp och intrångsersättning skall prövas av regeringen i de fall då beloppet överstiger 30 000 000 kronor och inte har fastställts genom dom som vunnit laga kraft.
9. Inkomster från försäljning av fastigheter skall tillföras anslaget. Intäkter av uthyrning m.m. får användas i verksamheten under anslaget.
10. Högst 85 000 000 kronor får disponeras för statsbidrag till kommunala och lokala naturvårdsåtgärder inom ramen för regeringens satsning på lokal och kommunal naturvård. Av dessa skall 4 200 000 kronor användas för länsstyrelsernas administration av detta statsbidrag. Statsbidrag till kommun eller kommunal stiftelse för förvärv eller intrångsersättning vid områdesskydd av värdefulla naturområden enligt villkor 3 skall inte belasta ovanstående ram om 85 000 000 kronor.

11. Högst 25 mnkr disponeras för arbete med EG:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) varav 21 mnkr skall fördelas till länsstyrelserna och högst 2 mnkr får fördelas till Sveriges geologiska undersökning.34:4Sanering och återställning av förorenade områden (Ramanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket318 350 tkr


Villkor
34:4 Sanering och återställning av förorenade områden

1. Anslaget får användas av Naturvårdsverket för sådana efterbehandlings- och saneringsåtgärder för vilka det enligt Naturvårdsverkets eller länsstyrelsernas bedömning inte skäligen kan utkrävas något ansvar med tillämpning av miljöbalken eller annan lagstiftning. Anslaget får dock endast användas till att åtgärda ur risksynpunkt särskilt angelägna saneringsobjekt.

2. Anslaget får användas för att finansiera undersökningar och juridiska bedömningar eller andra utredningar som krävs som underlag för att genomföra åtgärder samt för framtagande av underlag för prioriteringar av framtida sanerings- och återställningsinsatser i landet.

3. Högst 3 000 000 kronor får användas för berörda myndigheters arbete med att utveckla en handbok för vatten.

4. Anslaget får disponeras för saneringsåtgärder enligt avtal mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Falu kommun och Stora Kopparbergs Bergslag AB.34:5Miljöforskning (Ramanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket84 050 tkr


Villkor
34:5 Miljöforskning

1. Naturvårdsverket skall utbetala högst 20 000 000 kronor till Stiftelsen för institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL). Beslut fattas av SIVL då överenskommelse träffats med näringslivet om samfinansierad forskning och utvecklingsverksamhet vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Av dessa medel skall minst 2 000 000 kronor användas för samfinansierad forskning om avfall och kretslopp. Medlen till stiftelsen får även användas för nationell finansiering av EU-projekt.

2. Naturvårdsverkets miljöforskningsnämnd beslutar om fördelning av medlen till övrig miljöforskning. Verksamheten får omfatta forskningsbidrag, uppdragsforskning, forskningsbedömningar samt kunskapsöverföring från forskning, kunskapssammanställningar och utredningar med anknytning till forskningen.

3. Forskningsmedlen skall främst finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets arbete med t.ex. miljökvalitetsmålen, miljöbalken samt underlag för internationellt förhandlingsarbete. Naturvårdsverket skall via anslaget finansiera Sveriges bidrag till Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC.34:13Stöd till klimatinvesteringar (Ramanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket340 000 tkr
34:13 ap.1Stöd till klimatinvesteringar (Ram)313 100 tkr
34:13 ap.2Administration och information (Ram)25 900 tkr
34:13 ap.3Stöd till kommunalt nätverk för klimatfrågor (Ram)1 000 tkr


Villkor
34:13 Stöd till klimatinvesteringar

Naturvårdsverket får använda anslagssparandet från 2003 från det under utgiftsområde 20 uppförda anslaget 34:14 Stöd till klimatinvesteringar, anslagspost 1 och 3.34:13 ap.1 Stöd till klimatinvesteringar

Anslagsposten 1
Disponeras för stöd till klimatinvesteringsprogram i enlighet med förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram.34:13 ap.2 Administration och information

Anslagsposten 2
Anslagsposten får användas för utgifter i samband med administration, information och utvärdering av klimatinvesteringsprogrammen och de lokala investeringsprogrammen för ekologisk hållbarhet. Anslagsposten får belastas med högst 2 000 000 kronor för sektorsmyndigheternas arbete med beredning av åtgärder inom sina respektive kompetensområden i klimatinvesteringsprogrammen, samt med högst 5 000 000 kronor för länsstyrelsernas administration.34:13 ap.3 Stöd till kommunalt nätverk för klimatfrågor

Anslagsposten får användas för stöd till kommunernas samverkan för arbete med klimatfrågor.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

34:1Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet (Ramanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket0 tkr
34:1 ap.1Stöd till lokala investeringsprogram (Ram)0 tkr
34:1 ap.2Administration, information och utvärdering m.m. (Ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet0 tkr
34:1 ap.3Till Regeringskansliets disposition (Ram)0 tkr


Villkor
34:1 ap.1 Stöd till lokala investeringsprogram

Naturvårdsverket får använda anslagssparandet från 2003 från det under utgiftsområde 18 uppförda anslaget 34:1 Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet, anslagsposten 1. Naturvårdsverket får ej disponera överblivna medel från slutreglerade projekt.
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:13Information om klimatfrågor (Ramanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket0 tkr


Villkor
A:005Åtgärder för att rena Dalälven (Reservationsanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket0 tkr


Villkor


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:4 Stöd till friluftsorganisationer

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
30:4 ap.100Inget0

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

34:1 (2003) Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:1 ap.1 (2003)01 533 651 tkr0
34:1 ap.2 (2003)0Inget0
34:1 ap.3 (2003)0Inget0

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:1 Naturvårdsverket

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:14 500-0

34:2 Miljöövervakning m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:2 ap.10-0
34:2 ap.20-0
34:2 ap.30Inget0
34:2 ap.40Inget0
34:2 ap.50Inget0
34:2 ap.60-0
34:2 ap.70Inget0
34:2 ap.80-0

34:3 Åtgärder för biologisk mångfald

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:3 ap.10Allt0
34:3 ap.20Allt0
34:3 ap.30Allt0

34:4 Sanering och återställning av förorenade områden

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:40Allt0

34:5 Miljöforskning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:50-0

34:13 Stöd till klimatinvesteringar

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:13 ap.10Allt0
34:13 ap.20Allt0
34:13 ap.30Allt0

34:13 (2003) Information om klimatfrågor

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:13 (2003)0-0

A:005 (1999) Åtgärder för att rena Dalälven

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
A:005 (1999)0-02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
30:4 ap.9Obetecknat2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
34:2 ap.145 00020 00025 000
34:2 ap.216 00016 0000
34:2 ap.815 00010 0005 000
34:3 ap.2520 000520 000
34:4600 000250 000350 000
34:5130 00060 00070 000
34:13 ap.1713 000121 407591 593
Belopp angivna i tkr


Villkor

1. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2004 ingå ekonomiska förpliktelser i samband med planering och genomförande av miljöövervakning som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 30 000 000 kronor under 2005, högst 20 000 000 kronor under 2006 och högst 10 000 000 kronor under 2007. (Anslag 34:2 ap. 1 och 8)

2. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2004 ingå ekonomiska förpliktelser i samband med bilavgasverksamheten (hållbarhetskontroller) som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 16 000 000 kronor under 2005. (Anslag 34:2 ap.2)

3. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2004 ingå ekonomiska förpliktelser i samband med förvärv av eller intrångsersättningar i värdefulla naturområden som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 520 000 000 kronor under 2005.

4. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2004 ingå ekonomiska förpliktelser i samband med saneringsinsatser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 250 000 000 kronor under 2005, högst 250 000 000 kronor under 2006 och högst 100 000 000 kronor under 2007.

5. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2004 ingå ekonomiska förpliktelser i samband med planering, upphandling och genomförande av forskningsprojekt, som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 60 000 000 kronor under 2005, högst 40 000 000 kronor under 2006 och högst 30 000 000 kronor under 2007.

6. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2004 besluta om stöd till klimatinvesteringar som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter om högst 713 000 000 kronor under perioden 2005-2009.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)18 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 31 Datum: 2003-12-18
Till Naturvårdsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 323 434 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Naturvårdsverket 34:1.
Beslutsnr: 28 Datum: 2004-06-23
Till Naturvårdsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 5 700 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-07-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Naturvårdsverket 34:1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Information och utbildning983-3 0008 00010 000-2 000-4 017
Turistverksamhet-11 412-2 000000-13 412
Övriga intäkter2904 5004 500029
Summa-10 400-5 00012 50014 500-2 000-17 400
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter för körkort och motorfordon25340021 000021 00021 000
Miljöskyddsavgifter25370010 000010 00010 000
Övrig offentligrättslig verksamhet2552001 00001 0001 000
Summa
0032 000032 00032 000
Belopp angivna i tkr


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

1. Investeringar i mark, markanläggningar, byggnader och pågående projekt som sker under anslaget 34:3 Åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden, skall inte finansieras genom lån i Riksgäldskontoret.

2. Naturvårdsverket får ta emot bidrag från EU och andra finansiärer för investeringar i mark och byggnader med undantag från föreskriven skyldighet i 5 och 7 §§ kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

4. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Naturvårdsverket får enligt 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Naturvårdsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen, och då marknadsvärdet inte överstiger 10 000 000 kronor.

2. Naturvårdsverket får besluta om försäljning och byte av fast egendom enligt förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. Vid försäljning av egendom med ett värde överstigande beloppsgränsen enligt 5 § punkt 2 samma förordning skall regeringen godkänna överlåtelsen.På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Marie Glanell
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Finansdepartementet, Ba
Finansdepartementet, Ls
Näringsdepartementet, ESB
Regeringskansliet/internrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ekenomistyrningsverket, SRS
Riksrevisionen
Länsstyrelserna
Sjöfartsverket
Sveriges geologiska undersökning
Luftfartsverket