Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIV:7

2004-12-16Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMUD2004/67538/EIM
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 39:3 Exportfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 39:3 Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:118).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivet anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:3Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet219 300 tkr
39:3 ap.1Exportrådet (Ram)219 300 tkr

Disponeras av regeringen86 656 tkr
39:3 ap.4Till regeringens disposition (Ram)79 307 tkr
39:3 ap.5Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)7 349 tkr

Disponeras av Regeringskansliet14 000 tkr
39:3 ap.2Till regeringskansliets disposition (Ram)12 000 tkr
39:3 ap.3Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU (Ram)2 000 tkr


Villkor
39:3 ap.1 Exportrådet

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och skall utbetalas till Exportrådet med en tolftedel per månad.

Regeringen har i särskilt regeringsbeslut angivit riktlinjer för Sveriges exportråds verksamhet för budgetåret 2004.39:3 ap.2 Till regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.39:3 ap.3 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för insatser till stöd för Sverigeprofilering genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU. Beloppet utbetalas till NSU efter rekvisition.39:3 ap.4 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:3 Exportfrämjande verksamhet

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
39:3 ap.10Allt0
39:3 ap.40Allt0
39:3 ap.50Allt0
39:3 ap.20Allt0
39:3 ap.30Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
39:3 ap.139:3 ap.5100 %
39:3 ap.239:3 ap.5100 %
39:3 ap.339:3 ap.5100 %
39:3 ap.439:3 ap.5100 %
39:3 ap.10239:3 ap.5100 %
39:3 ap.10339:3 ap.5100 %
39:3 ap.10539:3 ap.5100 %
39:3 ap.10639:3 ap.5100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
39:3 ap.102Ram
39:3 ap.103Ram
39:3 ap.105Ram
39:3 ap.106Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Kerstin Nordlund Malmegård
Kopia till

UD/RS
UD/A-RED
UD/EC
UD/PIK
UD/Nämnden för Sverigefrämjande
UD/Plan
UD/UrH
Fi/Ba
Nä/Bs
Nä/NL
SB/Rev
RK FA/EK Red
Information Rosenbad
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Riksdagen, Näringsutskottet
Sveriges Exportråd