Näringsdepartementet
RegeringsbeslutIII 5

2004-10-28Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Box 210
642 22 KATRINEHOLMN2004/8139/A


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Riksdagen har beslutat om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:01, utg.omr. 13, bet. 2003/04 AU1, rskr. 2003/04:70, prop. 2003/04:100, utg.omr. 13, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:274).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikVerksamhetstillsyn, kontroll och uppföljningTillsyn och kontroll av arbetslöshetsförsäkringen1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Målet är att arbetsmarknadspolitiken skall bidra till en väl fungerande arbetsmarknad


Verksamhetsområde Verksamhetstillsyn, kontroll och uppföljning

Målet är att tillsynen och kontrollen av de arbetsmarknadspolitiska regelverket skall förbättras


Målet är att öka kunskapen om de samlade effekterna av de arbetsmarknadspolitiska insatserna


Verksamhetsgren Tillsyn och kontroll av arbetslöshetsförsäkringen

Målet är att IAF skall bidra till att arbetslöshetskassorna och arbetsförmedlingarna fullgör sina uppgifter i arbetslöshetsförsäkringen på ett korrekt och likformigt sätt över hela landet samt bidra till att säkerställa arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring


Återrapportering

- Inspektionen skall kvartalsvis redovisa:

a. genomsnittlig tid för arbetslöshetsersättning,

b. antalet utförsäkrade,

c. antalet meddelanden från arbetsförmedlingen om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning och hur många av dessa meddelanden som leder till beslut från arbetslöshetskassan om nedsättning eller andra sanktioner.

- Inspektionen skall i årsredovisningen redovisa omfattningen av handläggningen av ärenden enligt EG-förordning 1408/71 och tillämpningsförordningen 574/72 vid flyttningar och arbetssökande mellan EU/EES-staterna. Redovisningen skall också avse handläggningen av ärenden inom ramen för ett särskilt avtal om fri rörlighet med Schweiz och andra länder med vilka Sverige har bilaterala konventioner om social trygghet vid arbetslöshet.

- Inspektionen skall i årsredovisningen redovisa verksamhetskontroll och verksamhetsanalys avseende arbetslöshetskassorna under andra halvåret 2003 samt år 2004. Redovisningen skall avse inriktning och omfattning av granskningen av enskilda ersättningsärenden. Redovisningen skall också avse granskningen av arbetslöshetskassornas administrativa rutiner samt inspektionens registrering och godkännanden avseende arbetslöshetskassorna.

- Inspektionen skall den 1 juni och den 22 november 2004 samt i en samlad redovisning den 1 februari 2005 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) påtala slutsatser från granskningen av Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkring samt utbetalningen av statsbidrag till arbetslöshetskassorna.

- Inspektionen skall i årsredovisningen redovisa arbetet med ärenden i domstol.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

a. Inspektionen skall månadsvis återrapportera utgifter och inkomster vad avser;

- utbetalda belopp per anslag och anslagspost under de anslag som disponeras av IAF,

- inkomsterna på inkomsttiteln 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor,

- inkomsterna på inkomsttiteln 2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor.

b. Inspektionen skall senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti samt den 1 november 2004 redovisa en månadsvis fördelad prognos för hur mycket som beräknas utbetalas under 2004 per anslag och anslagspost under anslag som disponeras av inspektionen.

c. Inspektionen skall den 1 augusti och 1 december 2004 redovisa hur myndighetens verksamhet fortskrider och utvecklas.

Strukturen för återrapporteringen

- Utgiftsprognoserna skall även lämnas i elektronisk form.
1.3Organisationsstyrning

Inspektionen skall redovisa myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 samt i vilken omfattning dessa har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.
1.4Uppdrag

1. Inspektionen skall den 1 april och den 1 november 2004 redovisa analyser och slutsatser rörande kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet. Inspektionen skall också redovisa de eventuella rekommendationer man gjort till Arbetslöshetskassan ALFA.

2. Inspektionen skall senast den 1 juni 2004 till Regeringskansliet(Näringsdepartementet) redovisa hur den kommer att lägga upp arbetet med att granska Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program. Inspektionen skall vidare senast den 1 november 2004 redovisa en översikt över omfattningen och orsaker till återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program.

3. AMS har enligt uppdrag i regleringsbrevet för 2002 i en rapport daterad den 27 januari 2003 redovisat dels då pågående arbete för att åstadkomma det utökade informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna, CSN och försäkringskassorna som riksdagen beslutade om i november 2001, dels hur effekterna av det utökade informationsutbytet avsågs mätas.

Inspektionen skall senast den 1 november 2004 till regeringen redovisa:

- vilka åtgärder arbetslöshetskassorna vidtagit för att åstadkomma det av statsmakterna önskade utökade informationsutbytet,

- vad som gjorts för att mäta effekterna och vilka resultat som erhållits samt

-vilka eventuella ytterligare effektmätningar som planeras.

4. Inspektionen skall senast den 15 juni 2004 göra en översyn av regelverket för begreppet lämpligt arbete för att betona arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring. Översynen skall syfta till att tillämpningen kan bli striktare och mer enhetlig. Översynen skall inriktas på att precisera vilka hänsyn till sökandens personliga förhållanden som skall ligga till grund för bedömningen av lämpligt arbete med hänsyn tagen till de krav på yrkesmässig och geografisk rörlighet som ställs upp i regelverket.

5. Inspektionen skall senast den 9 augusti 2004 göra en uppföljning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från översynen och de åtgärder AMS tar fram för att minska skillnaderna mellan olika länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingskontor.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:8Bidrag till administration av grundbeloppet (Ramanslag)
Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen65 459 tkr
22:8 ap.3Bidrag till utbetalning av grundbeloppet (Ram)65 459 tkr


Villkor
22:8 ap.3 Bidrag till utbetalning av grundbeloppet

1. Anslagsbeloppet får användas till bidrag för nödvändiga administrationskostnader som Arbetslöshetskassan ALFA har för administrationen av grundbeloppet för icke anslutna enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

2. Inspektionen skall efter rekvisition månadsvis förskottera Arbetslöshetskassan ALFA för de nödvändiga utgifter som inspektionen beräknar att kassan skall ha för administrationen av grundbeloppet för icke anslutna.

3. Inspektionen skall föreskriva hur rekvirerade medel som ej utnyttjats av Arbetslöshetskassan ALFA skall återbetalas.22:12Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ramanslag)
Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen50 943 tkr


Villkor
22:12 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen disponerar anslagssparandet från 2003.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
22:8 ap.31 7833 %0

22:12 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
22:120Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
22:8 ap.122:8 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
22:8 ap.1Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: III 6 Datum: 2003-12-11
Till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 50 943 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 22:12.
Utbetalningsdatum
2004-01-027 000
2004-02-254 003
2004-03-253 994
2004-04-253 994
2004-05-253 994
2004-06-253 994
2004-07-253 994
2004-08-253 994
2004-09-253 994
2004-10-253 994
2004-11-253 994
2004-12-253 994
Belopp angivna i tkr
2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor2525003 124 69603 124 6963 124 696
Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor25260077 303077 30377 303
Summa
003 201 99903 201 9993 201 999
Belopp angivna i tkr


Villkor

Offentligrättslig verksamhet
Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor

1. Finansieringsavgiften från arbetslöshetskassorna skall redovisas mot inkomsttitel 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor.


Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor

1. Utjämningsavgiften från arbetslöshetskassorna skall redovisas mot inkomsttitel 2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor.
2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Inspektionen undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Övriga villkor

Återbetalningar från Schweiz avseende avgifter enligt tilläggsprotokoll till bilaga II 1.3 till avtalen om fri rörlighet för personer mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Schweiz, redovisas mot inkomsttitel 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor, undertitel 02 Bidrag från Schweiz.På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Johannes Sjögren
Kopia till

Arbetsmarknadsstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/Bs
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomienheten/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/kansliet
Riksförsäkringsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Statens pensionsverk