Näringsdepartementet
Regeringsbeslut

2004-12-16Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMN2004/9202/SÄ
N2004/9908/BS
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 38:18
Riksdagen har beslutat om anslaget 38:18 Medel till AB Göta kanalbolag för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:117).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:18Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet14 910 tkr
38:18 ap.1AB Göta kanalbolag - del till KAMK (Obetecknat)14 910 tkr

Disponeras av regeringen90 tkr
38:18 ap.2AB Göta kanalbolag - Regeringens disposition (Obetecknat)90 tkr


Villkor
38:18 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen

Anslaget disponeras av Kammarkollegiet för utbetalning till AB Göta kanalbolag för de ändamål som anges i prop. 2004/03:1, utgiftsområde 24 enligt nedan angivna föreskrifter.

Utbetalning av medlen skall ske med 10 000 000 kronor den 3 januari 2005 och med 4 910 000 kronor den 1 juli 2005.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:18 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:18 ap.10Inget0
38:18 ap.20Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan
Enligt detta beslut
Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 14 910 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen 38:18 ap.1.
Utbetalningsdatum
2005-01-0310 000
2005-07-014 910
Belopp angivna i tkr
2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Jonas Iversen
Kopia till

Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Näringsutskottet, Riksdagen
AB Göta kanalbolag
Fi/Ba
FA/EK/Red
N/BS
N/ADM
Christer Berggren N/SÄ