Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIV:5

2004-12-16Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLMUD2004/67538/EIM
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Kommerskollegium
Riksdagen har beslutat om Kommerskollegiums verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:118).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Kommerskollegium och nedan angivet anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjandeInternationell handelspolitik och inre marknadenInre marknaden
Yttre handelspolitiken1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande

Mål

En effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO, ökad svensk export och ökade utländska direktinvesteringar.


Verksamhetsområde Internationell handelspolitik och inre marknaden

Mål

Bidra till en effektiv inre marknad och öppen handelspolitik i EU samt ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO.


Återrapportering

En sammanfattande bedömning hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet, inkluderande en bedömning av tillståndet och utvecklingen inom kollegiets ansvarsområde.


Verksamhetsgren Inre marknaden

Mål

1. Att bidra till en effektiv inre marknad.

2. Att förse regeringen med besluts- och förhandlingsunderlag av hög kvalitet. Analysarbetet bör inriktas mot förslag som syftar till ökad tillväxt eller ökad handel liksom åtgärder som bidrar till Lissabonstrategins genomförande.

3. Att minska eller eliminera handelshinder och andra problem

a. på den inre marknaden genom rollen som SOLVIT-center (samordningscentral och central kontaktpunkt för företag och enskilda)

b. inom EU/EES, inklusive Turkiet, och i relevanta fall WTO, genom att granska och påverka utformningen av såväl utländska som svenska förslag till tekniska föreskrifter, och när det gäller utländska förslag aktivt förmedla information om systemen.

4. Bistå anslutningsländer, kandidatländer och övriga länder som harmoniserar sin lagstiftning med EU i deras kapacitetsuppbyggnad vad gäller centrala instrument för att verka effektivt på den inre marknaden.

5. Att öka allmänhetens och övriga intressenters kunskaper om den inre marknaden samt bidra till ett förstärkt nätverk mellan beslutsfattare.


Återrapportering

1. En sammanfattande redogörelse av de viktigaste insatserna.

2. En sammanfattande redogörelse i årsredovisningen av verksamhetens omfattning och viktiga utredningar. Vidtagna och planerade åtgärder med anledning av den kvalitetsmätning som gjordes hos avnämarna hösten 2004 redovisas. I årsredovisningen skall även redogöras för hur information inhämtas och hur samråd normalt ägt rum med intressenter.

3. En redovisning skall lämnas tre gånger per år (den 15 maj och den 15 september samt i årsredovisningen) enligt följande för respektive punkt

a. anmälda problem och vidtagna åtgärder fördelat på de fyra friheterna, länder och hindertyper

b. svenska och utländska anmälningar fördelat på sektorer och länder, samt de åtgärder kollegiet har vidtagit i enskilda ärenden för att avvärja att handelshinder uppstår och för att öka information om procedurens innehåll och möjligheter.

En sammanfattande bedömning hur verksamheten bidragit till att nå målen skall lämnas i årsredovisningen.

4. Vidtagna åtgärder och utförda biståndsinsatser redovisas.

5. Vidtagna ågärder.Verksamhetsgren Yttre handelspolitiken

Mål

1. Att bidra till en öppen yttre handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO samt vidareutveckla bilaterala handelsrelationer och regionala frihandelsavtal.

2. Att förse regeringen med besluts- och förhandlingsunderlag av hög kvalitet. Under året skall följande områden prioriteras:

- WTO:s Dohadagordning. Förhandlingarna om marknadstillträde för jordbruk, industrivaror, tjänster, handelsprocedurer, regelfrågor och miljöfrågor. Särskild vikt skall under 2005 läggas vid handelsprocedurer.

- Tvistlösning inom WTO, inklusive de konsekvenser som följer av detta för svenskt näringsliv.

- Anslutningsförhandlingar samt handelspolitiska granskningar i WTO.

- Regionala och bilaterala frihandelsavtal, avseende innehåll, utformning och WTO-förenlighet, inbegripet nya områden.

- EU:s antidumping-, utjämnings- och skyddsåtgärder.

Vidare genom att bidra till regeringens beredning av ärenden i EU:s 133-kommitté, OECD:s handelskommitté och investeringskommitté samt i regeringens berednings- respektive referensgrupper för WTO-frågor.

Att särskilt beakta:

-det svenska näringslivets och konsumenternas intressen,

-att handelspolitiken bidrar till regeringens övergripande mål om en rättvis och hållbar global utveckling, och

-utvecklingsländernas intressen och integrering i handelssystemet.

3. Att bidra till att kunskapen om det globala handelssystemet ökar hos handelspolitiskt intresserade bland allmänhet, opinionsbildare, det civila samhället och andra intresserade.

4. Att bidra till att erfarenhetsutbytet med och stödet till utvecklingsländer samt EU:s grannländer ökar när det gäller det handelspolitiska området.

5. Att uppnå tullättnader för svenskt näringsliv.

6. Att ge information och underlätta för exportörer från utvecklingsländer att identifiera och lösa onödiga och oavsiktliga handelshinder vid export till den svenska marknaden. Beslut om finansiering fattas i särskild ordning.


Återrapportering

1-6. En sammanfattande redogörelse av de viktigaste insatserna.

2. En sammanfattande redogörelse av verksamhetens omfattning och viktiga utredningar. Större avvikelser från uppställda tidsramar kommenteras.Vidtagna och planerade åtgärder med anledning av den kvalitetsmätning som gjordes hos avnämarna hösten 2004 redovisas.

Som ett bidrag till regeringens resultatskrivelse om politiken för global utveckling skall Kommerskollegium senast den 15 december 2005 rapportera om myndighetens verksamhet i detta avseende.

4. En sammanfattande redogörelse av verksamhetens omfattning och genomförda biståndsinsatser.

5. Redovisa antal ärenden samt uppskattning av inbesparade tullbelopp för under året handlagda tullsuspensionsärenden.

6. En sammanfattande redogörelse avseende marknadsföringsinsatser och förfrågningar fördelade ämnes- och ländervis.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Utgiftsprognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

3 maj

2 augusti

1 november
1.3Organisationsstyrning

Mål Kompetensförsörjning

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

Kommerskollegium driver en särskild webbplats med information av relevans för näringslivsutveckling i östersjöregionen (www.balticmarket.kommers.se). En särskild utredare har nyligen fått i uppdrag att föreslå organisation och verksamhet för ett Östersjöcentrum (dir. 2004:81). Webbplatsen www.balticmarket.kommers.se ingår i de uppgifter som utredaren studerar för det nya Östersjöcentret. Då det således kan förmodas att ansvaret för webbplatsen kommer att överföras till ny huvudman inskränker sig uppdraget till Kommerskollegium för 2005 till att vidmakthålla webbplatsen och förbereda en avveckling.


Årliga uppdrag

Utredningsplan

Kollegiet skall i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 1 januari 2005, eller efter överenskommelse annan tidpunkt, upprätta en plan över långsiktiga utredningar för året. En avstämning av utredningsplanen skall göras senast den 1 september 2005 och en slutredovisning skall lämnas som en bilaga i årsredovisningen.

Trender i världsekonomin och det handelspolitiska klimatet

Kollegiet skall kvartalsvis avrapportera viktiga trender i världsekonomin och det handelspolitiska klimatet.

Miljöledning och sektorsansvar

Regeringens uppdrag den 22 december 1998 att införa miljöledningssystem skall särskilt redovisas årligen i samband med årsredovisningen.

Regeringens uppdrag den 27 augusti 1998 (dnr M98/2998/Kn) om särskilt sektorsansvar för ekologiskt hållbar utveckling.


Uppdrag givna i särskild ordning men ännu ej slutredovisade

Tradeasy

Regeringsbeslut den 1 juli 2004 och den 2 december 2004 om utveckling av nationellt centrum för förenkling av handelsprocedurer. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 november 2006.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:2Kommerskollegium (Ramanslag)
Disponeras av Kommerskollegium66 305 tkr
39:2 ap.1Kommerskollegium (Ram)66 305 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
39:2 ap.2Kommerskollegium - Regeringens disposition (Ram)0 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:2 Kommerskollegium

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
39:2 ap.11 989Allt0
39:2 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
39:239:2 ap.2100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 544
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: IV:5 Datum: 2004-12-16
Till Kommerskollegiums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 66 305 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Kommerskollegium 39:2 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Sofia Strand
Kopia till

UD-RS
UD-A-RED
UD-EC
UD-IH
UD-PLAN
Fi-Ba
Regeringskansliet/FA-Ekonomi
Nä-BS
Riksdagen, Näringsutskottet
Information Rosenbad
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Nämnden för offentlig upphandling
Sveriges Exportråd