Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII27

2004-12-16Turistdelegationen
Box 860
101 37 STOCKHOLMN2004/9666/RUT
N2004/9968/BS (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Turistdelegationen
Riksdagen har beslutat om Turistdelegationens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:117).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Turistdelegationen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Övergripande mål

Det övergripande målet för turistpolitiken är att Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring.

Följande gäller för verksamheten inom turistdelegationens ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEntreprenörskap, information, rådgivning och kompetensutvecklingSamordning
Kunskapsutveckling
Statistik1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.


Verksamhetsområde Entreprenörskap, information, rådgivning och kompetensutveckling

Mål

Bidra till ökad kompetens och skapa goda möjligheter för företagsutveckling och företagande.


Verksamhetsgren Samordning

Mål

Stärka turistnäringens utveckling genom att främja ökad tillgång till den offentliga arena olika statliga och kommunala insatser representerar.


Återrapportering

 • vilka insatser som gjorts och kostnaderna för dessa

 • hur många myndigheter/bolag som tagit del av de olika informationsinsatserna

 • hur myndigheterna/bolagen har uppfattat värdet och nyttan av Turistdelegationens insatser

 • hur Turistdelegationen har uppfattats av närliggande marknadsaktörer

 • vilka aktiviteter som gjorts tillsammans med Sveriges Rese- och Turistråd AB och kostnaderna för dessa

 • hur företag/företagare och aktörer som arbetar med turism har uppfattat värdet och nyttan av insatserna

 • en bedömning av i vilken omfattning Turistdelegationen har uppnått uppsatt mål.Verksamhetsgren Kunskapsutveckling

Mål 1

Kompetensförsörjningen inom turistnäringen skall stärkas.

Mål 2

Öka förståelsen av turistnäringen genom att till myndigheter och företag med centrala uppgifter inom den ekonomiska politiken förmedla ekonomisk grundinformation om näringens utveckling.


Återrapportering

 • vilka insatser som gjorts och kostnaderna för dessa

 • hur många företag, myndigheter och andra intressenter som tagit del av informationsinsatserna

 • hur värdet av Turistdelegationens insatser har uppfattats

 • en bedömning av i vilken omfattning Turistdelegationen har uppnått uppsatta mål.Verksamhetsgren Statistik

Återrapportering

 • redovisning av turismens andel av BNP, antalet sysselsatta i turistnäringen, marknadsutveckling och tendenser vad gäller inhemsk och inkommande turism samt internationella resetrender

 • analys av omständigheter/faktorer som har påverkat utvecklingen.

Återrapporteringen redovisas översiktligt i årsredovisningen och utförligt senast den 31 mars 2006 i samband med att 2005 års statistiksammanfattning är färdigställd.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Mål

Turistdelegationen skall verka för att det av riksdagen fastställda målet för regional utvecklingspolitik uppnås och beakta de nationella målen för integration, jämställdhet och miljö för att säkerställa en hållbar regional utveckling.


Återrapportering

Turistdelegationen skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2005 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Turistdelegationen skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

Turistdelegationen skall

 • redovisa insatser för genomförandet av framtidsprogrammet

 • redovisa för samarbetet med rese- och turistindustrin i genomförandet av Framtidsprogrammet

 • lämna en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom området

 • redovisa de viktigaste statliga insatserna inom turistområdet

 • lämna en redogörelse för de effekter de statliga insatserna inom turismområdet bedöms har haft för utvecklingen inom området

 • redogöra för samarbete med intresseorganisationer med anknytning till turismen

 • redovisa insatserna i det mellanstatliga samarbetet i turistfrågor inom Agenda 21 för Östersjöområdet, Baltic 21 - turistsektorn.


Mål

Turistdelegationen skall bidra till utvecklingsarbete inom Europeiska unionen


Återrapportering

 • Vilka insatser som har gjorts


Mål

Turismens utveckling skall ske på ett sätt som bidrar till att upfylla de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen.


Återrapportering

 • vilka insatser som gjorts och hur dessa har beaktat miljökvalitetsmålen

 • kostnaderna för insatserna

 • hur många företag och aktörer som omfattas av arbetet

 • hur företag och aktörer som arbetar med turism har uppfattat värdet och nyttan av Turistdelegationens insatser

 • en bedömning av i vilken uppfattning Turistdelegationen har uppnått uppsatta mål


Mål

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.


Återrapportering

- den 20 januari

- den 8 mars

- den 3 maj

- den 2 augusti

- den 1 november


Övrigt utredningsarbete

Återrapportering

 • vilka utredningsinsatser som gjorts och kostnaderna för dessa

 • hur företagen/företagare och andra intressenter inom turismnäringen har uppfattat värdet av utdredningsarbetet

 • hur utredningsarbetet har bidragit till att stärka amverkan mellan å ena sidan statliga och kommunala åtgärder och å andra sidan turistnäringens tjänster.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

 • i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

 • vilka åtgärder som har vidtagits.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstakomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning-, kärn och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

Turistdelegationen skall ge förslag på möjliga svenska utvecklingsområden och analysera vilka förutsättningar och hinder som finns för att utveckla dessa. Uppdraget skall redovisas den 30 september 2005.


Turistdelegationen skall redovisa sin bedömning av de viktigare initiativ inom verksamhetsområdet som EG-kommissionen har arbetat med under den aktuella tidsperioden. Redovisningen skall lämnas när viktigare initativ kommer till Turitdelegationens kännedom.


Turistdelegationen skall redovisa vad som genomförts av åtgärderna och förslagen i Framtidsprogrammet. Redovisningen skall avse såväl statliga insatser som insatser gjorda av rese- och turistindustrin. redovisningen skall lämnas den 2 maj.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:4Turistfrämjande (Ramanslag)
Disponeras av Turistdelegationen13 908 tkr
38:4 ap.1Turistdelegationens verksamhet (Ram)13 908 tkr

Disponeras av regeringen608 tkr
38:4 ap.3Turistfrämj. - Regeringens disposition (Ram)608 tkr

Disponeras av Regeringskansliet86 887 tkr
38:4 ap.2Verksamheten i Sveriges Rese- och Turistråd AB m.m. (Ram)86 887 tkr


Villkor
38:4 ap.2 Verksamheten i Sveriges Rese- och Turistråd AB m.m.

Utbetalas till Sveriges Rese och Turistråd AB kvartalsvis i förskott

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:4 Turistfrämjande

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:4 ap.10Allt0
38:4 ap.30Allt0
38:4 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
38:4 ap.138:4 ap.3100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)600
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)600
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: II27 Datum: 2004-12-16
Till Turistdelegationens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 13 908 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Turistfrämjande 38:4 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Turistdelegationen undantas från kravet att lämna delårsrapportenligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Axel Nekham
Kopia till

Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Jordbruksdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Verket för näringslivsutveckling
Riksadagens näringsutskott
Sveriges Rese- och Turistråd AB
RTS, Rese- och Turistindustrin i Sverige
Svensk Turism AB
N/BS
N/ADM