Justitiedepartementet
Regeringsbeslut30

2004-12-22Valmyndigheten
Box 4210
171 04 SOLNAJu2004/11130/D(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Valmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 01, bet. 2004/05:KU1, rskr. 2004/05:84).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Valmyndigheten och nedan angivet anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DemokratiDemokrati och deltagandeFörberedelser för och administration av allmänna val och folkomröstningar1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Demokrati

Mål

Folkstyrelsen skall värnas och fördjupas.


Verksamhetsområde Demokrati och deltagande

Mål

Medborgarnas deltagande i de allmänna valen och i övriga politiska processer skall öka. Allmänna val och folkomröstningar skall genomföras med maximal tillförlitlighet och effektivitet.


Verksamhetsgren Förberedelser för och administration av allmänna val och folkomröstningar

Mål 1

Valmyndigheten skall ha god kunskap om den svenska och den internationella utvecklingen avseende :

- arbetet med att öka kunskapen om valförfarandet bland de röstberättigade, samt

- elektronisk röstning.


Återrapportering till mål 1

Valmyndigheten skall redovisa sin analys av utvecklingen. Där så är möjligt skall ett ålders- och könsperspektiv samt ett integrationspolitiskt perspektiv redovisas.


Mål 2

Val till Sametinget skall genomföras med maximal tillförlitlighet och effektivitet.


Återrapportering till mål 2

Valmyndigheten skall rapportera hur förberedelsearbetet inför och genomförandet av valet till Sametinget förlöpt.


Mål 3

De allmänna valen 2006 skall genomföras med maximal tillförlitlighet och effektivitet.


Återrapportering till mål 3

Valmyndigheten skall redovisa hur förberedelsearbetet inför de allmänna valen 2006 förlöpt. Särskilt skall redovisas vilka åtgärder myndigheten planerar för att de röstberättigade skall ha en så god kännedom som möjligt om valförfarandet. I samband därmed skall redovisas vilka överväganden myndigheten gjort i fråga om informationsspridning med hänsyn till ålders-, köns-, och integrationsaspekter.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Prognoser

Valmyndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfällen och i förhållande till statsbudgeten.

8 mars

2 augusti

1 november
1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008. Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Förberedelsearbetet inför Sametingsvalet

Valmyndigheten skall rapportera om förberedelsearbetet inför Sametingsvalet. Uppdraget skall redovisas löpande till regeringen. En slutredovisning skall lämnas senast den 30 april 2005.


Indikatorer för verksamhet riktad till ungdomar

Valmyndigheten skall följa upp utvecklingen av ungdomars villkor avseende målet om att medborgarnas möjligheter att påverka den politiska processen skall bli mer jämlika än de är i dag. Inom ramen för sitt ansvarsområde, t.ex. när det gäller informationsverksamheten, skall Valmyndigheten identifiera eller utforma indikatorer i nära samverkan med Ungdomsstyrelsen. Målgruppen för indikatorerna skall vara ungdomar mellan 18 och 25 år. En redovisning av valda indikatorer skall lämnas till Ungdomsstyrelsen och Justitiedepartementet senast den 1 juni 2005. Valmyndigheten skall om möjligt följa upp indikatorerna och redovisa uppföljningen i årsredovisningen för 2005. Om Valmyndigheten bedömer att det inte är möjligt att följa upp indikatorerna under 2005, skall myndigheten motivera varför. Årsredovisningen skall även tillställas Ungdomsstyrelsen.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:5Valmyndigheten (Ramanslag)
Disponeras av Valmyndigheten13 630 tkr
46:5 ap.1Valmyndigheten (Ram)13 630 tkr

Disponeras av regeringen82 tkr
46:5 ap.2Valmyndigheten - Regeringens disposition (Ram)82 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:5 Valmyndigheten

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
46:5 ap.10Allt0
46:5 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
46:546:5 ap.2100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)555
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 30 Datum: 2004-12-22
Till Valmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 13 630 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Valmyndigheten 46:5 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Valmyndigheten skall enligt vallagen (1997:157) hålla till handa valsedlar. Valmyndigheten skall även hålla till handa kuvert och annat valmaterial. Valsedlar, kuvert och annat valmaterial skall i de fall staten inte svarar för kostnaderna hållas till handa till självkostnadspris. Inkomsterna får disponeras av Valmyndigheten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Bosse Ringholm
Mattias Ludvigsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/POL SEKR
Statsrådsberedningen/RÄTTS
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/L6
Justitiedepartementet/LED
Justitiedepartementet/IM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Finansdepartementet/PP
Utbildningsdepartementet/UNG
Jordbruksdepartementet/NS
Näringsdepartementet/JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Ungdomsstyrelsen
Sametinget