Miljödepartementet
Regeringsbeslut33

2004-12-16Lantmäteriverket
Lantmäterigatan 2
80182 GÄVLEM2004/4162/A
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Lantmäteriverket
Riksdagen har beslutat om Lantmäteriverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 10, bet. 2004/05:BoU1, rskr. 2004/05:103).

Regeringen har beslutat att följande skall gälla för Lantmäteriverket och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikLantmäteriverksamhetFastighetsindelning
Geografisk information och fastighetsinformation
Uppdragsverksamhet
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarÅtgärder inom Samverkansområde Områdesvis samordning, samverkan och information1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Bostadspolitik

Mål

Målet för bostadspolitiken är att alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.


Verksamhetsområde Lantmäteriverksamhet

Mål

En ändamålsenlig fastighetsindelning och en effektiv försörjning med grundläggande geografisk information och fastighetsinformation skall tillgodose samhällets behov och bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av fastigheter, mark och vatten.


Återrapportering

Lantmäteriverket skall övergripande redogöra för hur det statliga lantmäteriets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Fastighetsindelning

Mål 1 Fastighetsindelning

Lantmäteriverket skall verka för en ändamålsenlig fastighetsindelning. Fastighetsindelningen skall så långt möjligt spegla markanvändningen.

Förrättningsverksamheten skall kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb och korrekt handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret skall vara aktuell och tillförlitlig.

Målet innebär bl.a. att Lantmäteriverket skall se till att:

 • handläggningstiderna för lantmäteriförrättningar inklusive registrering skall kortas och anpassas till ärendets art och kundens önskemål,

 • kostnaderna för enlottsavstyckningar och fastighetsregleringar som berör två fastigheter skall med utgångspunkt från 1996 sänkas med 20 procent,

 • kundnöjdheten vad avser bemötande, handläggningstider och förrättningskostnader skall öka.


Återrapportering Mål 1 Fastighetsindelning

Lantmäteriverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de angivna målen genom att särskilt redovisa:

 • vilka åtgärder som har vidtagits i arbetet med att effektivisera fastighetsbildning och fastighetsregistrering,

 • kostnadsutvecklingen för fastighetsbildning och fastighetsregistrering samt den genomsnittliga kostnaden för enlottsavstyckningar och fastighetsregleringar som berör två fastigheter med utgångspunkt från utfallet 1996,

 • förändringen av den genomsnittliga handläggningstiden fördelat på olika ärendetyper de senaste tre åren samt handläggningstiden för de enlottsavstyckningar och fastighetsregleringar som berör två fastigheter med utgångspunkt från 1996,

 • ärendestrukturen (inklusive totala ärendebalanser, antal inkomna och antal avslutade ärenden) den senaste femårsperioden,

 • utfallet av de mätningar avseende kundnöjdhet samt juridisk kvalitet i förfarandet som gjorts samt vilka åtgärder som vidtagits med anledning av resultaten. Antalet överklagade och återförvisade ärenden inom respektive lantmäterimyndighets verksamhetsområde skall redovisas,

 • utfallet i produktionen vad avser digitalisering av lantmäterimyndigheternas förrättningsarkiv, andel och kostnader för återstående produktion,

 • antal ärenden som avser tillämpning av möjligheten till fastighetsbildning i flera plan inom det statliga såväl som det kommunala verksamhetsområdet samt eventuella erfarenheter från arbetet.


Mål 2 Fastighetsindelning

Den lokala myndighetsservicen, som utgörs av uppdragsverksamhet i direkt anslutning till förrättningsverksamheten, skall bidra till en förenkling av vissa fastighetsanknutna åtgärder för enskilda fastighetsägare, kommuner och statliga myndigheter.


Återrapportering Mål 2 Fastighetsindelning

Lantmäteriverket skall redovisa den lokala myndighetsservicens omfattning och fördelning på olika huvudkategorier av produkter och kundgrupper i respektive län.Verksamhetsgren Geografisk information och fastighetsinformation

Mål 1 Informationsutveckling

Informationsutveckling av de grundläggande informationssystemen innefattar uppbyggnad, ajourhållning av data och en innehållsmässig kvalitetsanpassning av databaserna. Utvecklingen skall vara dynamisk med hänsyn till användarkrav, förändringar i omvärlden samt teknik- och metodutveckling, vara kontinuerlig och stabil över tiden samt geografiskt heltäckande och effektiv. Informationen skall ha ett sådant innehåll och vara tillgänglig i sådan form att angelägna samhällsbehov och EU-krav tillgodoses och skall svara mot användarnas behov och efterfrågan. I verksamheten skall samverkan och upphandling i konkurrens användas i syfte att på bästa sätt nå uppsatta mål.

Inom ramen för Lantmäteriverkets insatser för informationsutvecklingen skall myndigheten bl.a. se till att:

 • databaserna över tiden har ett aktuellt och väl specificerat och beskrivet informationsinnehåll som kvalitetsmässigt och tekniskt motsvarar användarkraven,

 • databaser utformas för användning i geografiska informationssystem och anpassas för integrering med andra databaser i samhället,

 • verka för införandet av ett nytt över landet enhetligt referenssystem för lägesbestämning i plan och höjd och av en ny kartprojektion,

 • successivt bygga ut Nätverks-RTK med utgångspunkt från användarbehov och tillgänglig finansiering,

 • påbörja en kvalitetshöjning av höjdinformation,

 • fortsätta arbetet med att komplettera geografisk information och fastighetsinformation i fjällområden,

 • andra berörda organisationer informeras om pågående EG-lagstiftning inom området

 • underlätta anpassningen av EG-direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.


Återrapportering Mål 1 Informationsutveckling

Lantmäteriverket skall ange vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de angivna målen genom att särskilt redovisa:

 • hur stor del av kostnaden för informationsutvecklingen (uppbyggnad och förvaltning) av geografisk information respektive fastighetsinformation som utgörs av kostnader för utförande i samverkan eller som upphandlats i konkurrens, vilken typ av verksamhet det är fråga om samt verkets bedömning av effekter för verksamheten,

 • totalkostnaden för årets uppbyggnad av grundläggande geografisk information respektive fastighetsinformation,

 • totalkostnaden för årets förvaltning av grundläggande geografisk information respektive fastighetsinformation,

 • hur arbetet med införandet av ett nytt inskrivningssystem fortskrider inklusive en ekonomisk redovisning av projektet. En sådan redovisning skall även lämnas i halvårsrapporten för 2005,

 • hur arbetet med övergång till objektorienterad information och objektorienterade lagringsmiljöer fortskrider samt omfattningen av det arbete som återstår,

 • aktualitet och täckningsgrad för ett urval av geografisk information och fastighetsinformation,

 • hur komplettering av geografisk information och fastighetsinformation över fjällområden fortgår,

 • hur informationsutvecklingen genom kontinuerlig och periodisk ajourhållning för olika informationsslag framskrider.


Mål 2 Tillhandahållande

Lantmäteriverket skall verka för att användningen av den grundläggande informationen skall öka och att informationen skall komma till nytta hos allt fler användare och inom allt fler tillämpningsområden. Tillhandahållandet skall tillgodose angelägna samhällsbehov och svara mot användarnas behov och efterfrågan, bl.a. genom ett brett utbud av standardiserade grunddataprodukter/tjänster inom området geografisk information och fastighetsinformation.

Lantmäteriverket skall bl.a. se till att:

 • öka användningen av informationen genom olika aktiviteter och kanaler, bl.a. genom användning av återförsäljare,

 • arbeta för att informationen får sådan spridning och användning att största möjliga samhällsnytta uppnås,

 • erbjuda ett ökat och flexibelt utbud med såväl elektroniska som traditionella tjänster.


Återrapportering Mål 2 Tillhandahållande

Lantmäteriverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de angivna målen genom att särskilt redovisa:

 • hur användningen av den grundläggande geografiska informationen respektive fastighetsinformationen har utvecklats för olika användargrupper,

 • nya användargrupper, användningsområden eller tillämpningar som särskilt bör uppmärksammas,

 • vilka åtgärder som genomförts för att öka och sprida användningen av informationen,

 • antalet aktörer som engagerats för distribution av geografisk information och fastighetsinformation samt omfattningen av tillhandahållandet under den senaste treårsperioden,

 • intäkter som influtit via olika försäljningskanaler,

 • vilka standardiserade grunddataprodukter/tjänster som tillhandahållits inom ramen för det offentliga åtagandet,

 • intäkter av och försäljningsvolymer för de viktigaste produkterna,

 • tillgängligheten till informationen i fastighetsregistret vid direktåtkomst.Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål 1 Uppdragsverksamhet

Det statliga lantmäteriet skall i sin uppdragsverksamhet, som omfattar datafångst, datatjänster och konsultverksamhet samt distribution och vidareförädling av Lantmäteriverkets grunddata, bidra till effektivisering av kunders och användares verksamheter genom att tillhandahålla tjänster för lägesbunden information. Verksamheten skall bedrivas med hög kvalitet och med full kostnadstäckning.


Återrapportering Mål 1 Uppdragsverksamhet

Lantmäteriverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de angivna målen genom att särskilt redovisa:

 • typer av uppdrag och volymer fördelat på kundgrupper,

 • en översiktlig bedömning av de andelar av uppdragsintäkterna som härrör från konkurrensupphandlade uppdrag, som utförts inom ramen för myndighetssamverkan och övriga uppdrag,

 • kundernas tillfredsställelse med uppdragsverksamheten,

 • verkets inriktning på tjänster kring geografisk informationsteknik,

 • vilka åtgärder som vidtagits för att minska de balanserade underskotten i verksamheten.
Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Områdesvis samordning, samverkan och information

Mål 1

Verksamheter inom samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information skall bedrivas så att samhällets grundläggande behov av verksamhetsledning, samordning, samverkan och information på lokal, regional och nationell nivå säkerställs vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Samhällets grundläggande behov av geografisk information och fastighetsinformation skall kunna upprätthållas även vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Återrapportering

Inom ramen för myndighetens uppgifter inom samverkansområdet skall myndigheten redovisa en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

Myndigheten skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Utgiftsprognoser

Lantmäteriverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005 till och med 2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

20 januari
8 mars
3 maj
2 augusti
1 november
1.3Organisationsstyrning

Mål Personalförsörjning

Lantmäteriverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav Personalförsörjning

Lantmäteriverket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

1. Lantmäteriverket skall, med utgångspunkt i kostnadsutvecklingen för inskrivningsverksamheten, fastighetsdataverksamheten och fastighetsregistreringen - efter samråd med Domstolsverket - senast den 1 juni 2005 redovisa vilka avgiftsändringar som krävs för att full kostnadstäckning skall uppnås. Redovisningen skall avse 2004.

2. Lantmäteriverket skall, tillsammans med Statistiska centralbyrån och Skatteverket, genomföra fortsatta förberedelser för komplettering av informationssystemen med lägenhetsuppgifter som bl.a. skall kunna användas för folkbokföring och statistikframställning. Lantmäteriverket skall redovisa intäkter, utgifter och prestationer för verksamhetsåret.

3. Lantmäteriverket skall senast den 1 september 2005 redovisa pågående internationella aktiviteter inom Lantmäteriverkets verksamhetsområde. Särskild tonvikt i redovisningen bör ges initiativ och lagstiftningsförslag som är under beredning inom Europeiska kommissionen. Lantmäteriverket skall även, i samråd med Naturvårdsverket, Svenska Kommunförbundet och övriga berörda intressenter, redovisa de åtgärder som bedöms behöva genomföras vid ett nationellt genomförande av EG-direktivet Inspire avseende infrastruktur för lägesbunden information.

4. Lantmäteriverket skall, i samråd med Vägverket och Svenska Kommunförbundet, senast den 1 oktober 2005 redovisa vilka förändringar som bedöms nödvändiga för att anpassa samfällighetsföreningsregistret i fastighetsregistret till aktuella krav och förutsättningar. I redovisningen bör också ingå förslag till författningsförändringar, finansieringsfrågor samt ansvar för förande av registret.

5. Lantmäteriverket skall senast den 1 mars 2005 redovisa ett förslag till plan för verkets tillsyn av de kommunala och statliga lantmäterimyndigheterna. Planen skall beskriva såväl tillsynens inriktning som omfattning och tas fram i samråd med Svenska Kommunförbundet.

6. Lantmäteriverket skall senast den 1 september 2005 föreslå lämpligt sätt att, i form av exempelvis nyckeltal, följa upp modellen med en utvecklad användning av återförsäljare med avseende på produkter, användning, priser, inverkan på användarfinansiering m.m.

7. Lantmäteriverket skall tillsammans med Boverket, Svenska Kommunförbundet samt ett antal länsstyrelser och kommuner göra en förstudie som beskriver hur informationsutbytet mellan kommuner, länsstyrelser, lantmäterimyndigheterna, andra statliga organ och övriga berörda intressenter kan förbättras för att erhålla en effektiv digital detaljplaneprocess. En utarbetad processbeskrivning bör inkludera kopplingar till kommunens översiktsplan och det efterföljande bygglovsskedet. Statens, kommunernas och övrga aktörers roller när det gäller den digitala försörjningen med planeringsunderlag bör klarläggas. Lantmäteriverket skall redovisa resultatet av förstudien senast den 1 september 2005.

8. Lantmäteriverket skall redovisa hur olika produkter/produktgrupper inom informationsförsörjningsområdet fördelas på olika kundgrupper. Volymer och intäkter skall därvid anges för respektive produkt/produktgrupp samt för produktområden. På motsvarande sätt skall kostnaderna redovisas för de olika produktområdena med angivande av hur stor del som finansieras av användarna och hur stor del som finansieras med anslag via statsbudgeten. Av redovisningen skall särskilt framgå vilka verksamheter som kommit till stånd med stöd av användarfinansiering.Uppdraget skall avse 2005 och redovisas senast den 15 april 2006. Ett förslag till modell för redovisningen skall redovisas senast den 1 september 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:8Lantmäteriverket (Ramanslag)
Disponeras av Lantmäteriverket341 617 tkr
31:8 ap.1Lantmäteriverket (Ram)341 617 tkr

Disponeras av regeringen2 062 tkr
31:8 ap.2Lantmäteriverk. - Regeringens disposition (Ram)2 062 tkr


Villkor
31:8 Lantmäteriverket

Anslaget disponeras av Lantmäteriverket för verksamhetsgrenarna Fastighetsindelning, Geografisk information och fastighetsinformation samt till Lantmäteriverkets verksamhet inom samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information (politikområdena Totalförsvar och Skydd mot olyckor och svåra påfrestningar).

Anslaget får av Lantmäteriverket disponeras för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar motsvarande högst 6 000 000 kronor för 2005.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:8 Lantmäteriverket

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
31:8 ap.10Allt0
31:8 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
31:8 ap.131:8 ap.2100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)220 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)150 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 33 Datum: 2004-12-16
Till Lantmäteriverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 341 617 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Lantmäteriverket 31:8 ap.1.
Utbetalningsdatum
2005-01-2557 280
2005-02-2557 280
2005-03-2428 640
2005-04-2528 640
2005-05-2528 640
2005-06-2328 640
2005-07-2528 640
2005-08-2528 640
2005-09-2328 640
2005-10-2526 577
2005-11-250
2005-12-230
Belopp angivna i tkr
2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Förrättningsverksamhet-6 8925 800446 000443 0003 0001 908
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet-94 472-18 000328 000326 0002 000-110 472
Lokal myndighetsservice28 3114 60099 00099 000032 911
Summa-66 161-13 400427 000425 0002 000-77 561
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Pantbrevsregistrering och Kreditmarknadssystem49 7287 10036 60036 600056 828
Grundläggande geografisk information och fastighetsinformation128 35734 100236 400236 4000162 457
Summa178 08541 200273 000273 0000219 285
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Expeditionsavgifter251100275 000275 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Offentligrättslig verksamhet
Expeditionsavgifter

Lantmäteriverket är uppbördsmyndighet för stämpelskatt och expeditionsavgifter som beslutats av inskrivningsmyndighet. Uppbördsintäkter skall redovisas mot inkomsttitel 1341 Stämpelskatt respektive 2511 Expeditionsavgifter.
Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Mål Ekonomisk balans

Lantmäteriverket skall med hög prioritet verka för att uppnå ekonomisk balans inom respektive verksamhet och avgiftssystem. Därvid skall finansieringsbehovet för kommande utvecklingsinsatser av informationssystem beaktas.

Återrapportering Ekonomisk balans

Lantmäteriverket skall redovisa separata resultaträkningar, inkluderande en analys av resultatet, för

- förrättningsverksamhet
- myndighetsservice
- pantbrevsregistrering och kreditmarknadssystem
- grundläggande geografisk information och fastighetsinformation
- uppdragsverksamhet

Lantmäteriverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa ekonomisk balans inom respektive verksamhet och avgiftssystem.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgifternas storlek bestäms av Lantmäteriverket, dock ej i de fall som avses i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna, i förordningen (1994:598) om pantbrevregister, i de fall ersättning utgår enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar och i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191) med de undantag som anges i följande punkt.

2. Avgifter för handlingar i större format än A4 och utskrifter från automatiskt databehandlad registerkarta, som utlämnas av Lantmäteriverket och statlig lantmäterimyndighet med stöd av 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen, beslutas av Lantmäteriverket. Avgifterna skall motsvara självkostnaden för kopieringen eller utritningen och får inte avse ersättning för att ta fram eller återställa handlingen. Avgifterna skall framgå av en särskild av Lantmäteriverket beslutad taxa. Bestämmelserna i 23-24 §§ avgiftsförordningen är tillämpliga på avgifter enligt nämnda taxor.

3. Avgifterna för att tillhandahålla och upplåta rätt att utnyttja geografisk information och fastighetsinformation, samt information från den allmänna kartläggningen, skall bestå av en del som skall täcka kostnaderna för uttag och expediering samt en del som skall bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift och utveckling av informationssystemen, dvs. en användarfinansiering. Användarfinansieringen får för 2005 uppgå till högst 200 000 000 kr.

4. Lantmäteriverket skall tillhandahålla tjänster inom sitt verksamhetsområde på den internationella marknaden. Denna tjänsteexport skall i huvudsak ske genom Swedesurvey AB. Verkets tillhandahållande av resurser till Swedesurvey AB skall ske enligt bestämmelserna i 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191).2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras1 146 000 tkr
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras275 000 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Mona Sahlin
Margareta Lindquist
Kopia till

Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Riksdagens bostadsutskott
Försvarsmakten
Boverket
Naturvårdsverket
Sveriges geologiska undersökning
Sjöfartsverket
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Swedesurvey AB
Domstolsväsendet
Statistiska centralbyrån
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Svenska kommunförbundet