Kulturdepartementet
Regeringsbeslut16

2004-12-22Konstnärsnämnden
Box 1610
111 86 STOCKHOLMKu2004/2617/Kr


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Konstnärsnämnden
Riksdagen har beslutat om Konstnärsnämndens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KU1, rskr. 2004/05:97).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Konstnärsnämnden och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikKonstnärernas villkorBidragsfördelning
Bevakning av konstnärernas ekonomiska och sociala situation1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för Konstnärsnämnden är att främja bild-, form-, ton-, scen-, och filmkonstnärers möjligheter att ägna sig åt kvalificerat konstnärligt arbete samt att främja internationellt konstnärsutbytegenom att bl.a. erbjuda gästateljéer samt att bidra till ökade kunskaper om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden.


Verksamhetsområde Konstnärernas villkor

Verksamhetsgren Bidragsfördelning

Mål 1

Målet är att genom olika typer av stipendier och bidrag öka möjligheten för kvalificerade konstnärer som lever och verkar i Sverige att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och att vidareutveckla sitt konstnärskap.


Återrapportering

Konstnärsnämnden skall redovisa såväl den kvantitativa som den kvalitativa utvecklingen. Med kvalitet avses exempelvis hur interna och externa experter bedömer bidragsgivningen, vilka rutiner som finns för kvalitetssäkring m.m. Redovisningen skall innehålla

- en redogörelse för om och på vilket sätt, bidragsgivningen leder till fler arbetsmöjligheter för konstnärer,

- en redogörelse för på vilket sätt nämnden följer upp bidragsgivningen och hur bidragsmottagarna återrapporterar till nämnden om exempelvis uppfyllda projektmål,

- ett resonemang kring uppföljningen, eventuella problem som är förknippade därmed samt på vilket sätt en effektiv utvärdering av beviljade bidrag kan genomföras.

Resultatredovisningen skall innehålla följande uppgifter fördelat på de olika bidragsformerna och konstnärskategorierna:

- utvecklingen av bidragsgivningens volym,

- utvecklingen av bidragsgivningens kvalitet och effekter avseende konstnärernas ekonomiska och sociala villkor,

- utvecklingen av verksamhetens kostnader.

Bidragsgivningen inom ramen för International Artists' Studio Program in Sweden (IASPIS) verksamhet skall redovisas särskilt. Av redovisningen skall bl.a. framgå

- verksamhetens kostnader, volym och kvalitet specificerade efter ändamål, samt vilka effekter verksamheten har för konstnärer verksamma i Sverige,

- nationaliteten hos de konstnärer som arbetat vid IASPIS under 2004 och 2005.


Mål 2

Målet är att genom fördelning av bidrag stödja produktion av kortfilm.


Återrapportering

Konstnärsnämnden skall redovisa

- antal filmprojekt som beviljats bidrag,

- effekterna av bidragsgivningen,

- vilka metoder nämnden använder sig av vid uppföljningen av bidragsgivningen

- Vidare skall fördelningen av de medel som Konstnärsnämnden disponerar under anslaget 28:36 Filmstöd redovisas särskilt.Verksamhetsgren Bevakning av konstnärernas ekonomiska och sociala situation

Mål 1

Målet är att löpande förse regeringen och andra intressenter med underlag om utvecklingen inom området.


Återrapportering

- Konstnärsnämnden skall genom en bred bevakning av konstnärernas ekonomiska och sociala situation den 1 april 2006 redovisa en omvärldsanalys som tar upp förändringar och utvecklingstendenser i samhället som kan ha betydelse för konstnärsgrupperna och konstnärspolitikens utveckling.

- Som en del i arbetet med omvärldsanalysen skall Konstnärsnämnden såväl 2005 som 2006 göra fördjupade analyser med särskilda teman. Dessa skall redovisas senast den 1 oktober 2005 respektive den 1 oktober 2006.

I den fördjupade analysen som redovisas 2005 skall skillnader mellan manliga och kvinnliga konstnärers villkor belysas. Analysen skall redogöra för och belysa orsaken till eventuella skillnader i nämndens bidragsgivning, uppdelade på kategorierna bild-, form-, ton- och scenkonstnärer. Vidare bör även sociala och ekonomiska villkor samt utbildningssituation belysas ur ett genusperspektiv.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Konstnärsnämnden skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för år 2004 respektive år 2005 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.


2. Konstnärsnämnden skall redovisa resultatet av sina verksamhetsgrenar, när särskilda skäl inte talar däremot, uppdelat på kvinnor och män. Resultatet skall analyseras och bedömas.


3. Konstnärsnämnden skall senast den 1 november 2005 redovisa vilka utestående åtaganden som gjorts för längre tid än ett år för stipendier och inkomstgarantier samt förväntade utbetalningsnivåer för kommande treårsperiod.


Prognoser

Konstnärsnämnden skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Myndigheten skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering

Konstnärsnämnden skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna och externa verksamhet för att uppnå målet.

2. Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Konstnärsnämnden skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
Trygghetssystem

Konstnärsnämnden skall med utgångspunkt i budgetpropositionen för 2005 fördjupa arbetet inom verksamhetsgrenen bevakning av konstnärernas ekonomiska och sociala villkor. Avsikten är bl.a. att öka kunskapen om trygghetssystemens utformning och tillämpning, samt med utgångspunkt i denna kunskapsuppbyggnad möjliggöra en stöd- och rådgivningsfunktion i frågor som rör de generella trygghetssystemen. Som ett led i arbetet skall Konstnärsnämnden presentera en handlingsplan för hur arbetet skall bedrivas på ett sätt som dels involverar konstnärernas fack- och intresseorganisationer och dels involverar berörda myndigheter utanför kulturområdet. Handlingsplanen skall presenteras senast den 31 mars 2005.


Mångkulturåret 2006

Regeringen har utlyst 2006 till ett särskilt mångkulturår. Konstnärsnämnden skall, i samverkan med samordnaren för Mångkulturåret 2006 (dir. 2004:169), förbereda aktiviteter inför Mångkulturåret 2006. Resultatet av arbetet skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast 31 dec 2005. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:19Konstnärsnämnden (Ramanslag)
Disponeras av Konstnärsnämnden13 931 tkr
28:19 ap.1Konstnärsnämnden (Ram)13 931 tkr

Disponeras av regeringen84 tkr
28:19 ap.2Konstnärsnämnden - Regeringens disposition (Ram)84 tkr

28:20Ersättningar och bidrag till konstnärer (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet171 356 tkr
28:20 ap.2Individuell visningsersättning (Ram)22 972 tkr
28:20 ap.3Inkomstgarantier för konstnärer (Ram)16 757 tkr
28:20 ap.8Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek (Ram)116 736 tkr
28:20 ap.10Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker (Ram)6 984 tkr
28:20 ap.11Nordiska författarstipendier (Ram)148 tkr
28:20 ap.12Nordiskt författarsamarbete (Ram)57 tkr
28:20 ap.13Dramatikerstöd (Ram)2 752 tkr
28:20 ap.14Fonogramersättning (Ram)4 950 tkr

Disponeras av Konstnärsnämnden117 052 tkr
28:20 ap.1Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer (Ram)60 340 tkr
28:20 ap.4Långtidsstipendier (Ram)12 481 tkr
28:20 ap.5Bidrag till konstnärer inom områdena bild och form (Ram)8 461 tkr
28:20 ap.6Bidrag till konstnärer inom områdena musik samt scen och film (Ram)22 802 tkr
28:20 ap.7Särskilda insatser för konstnärer på musikområdet (Ram)4 087 tkr
28:20 ap.9Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker (Ram)4 921 tkr
28:20 ap.15Statliga ålderspensionsavgifter (Obetecknat)3 960 tkr

Disponeras av regeringen1 741 tkr
28:20 ap.16Ersättningar och bidrag till konstnärer - Regeringens disposition (Ram)1 741 tkr


Villkor
28:20 ap.1 Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer

- Av anslaget får högst 50 procent betalas ut före den 1 april och resterande 50 procent senast den 31 december 2005.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

- I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning, samt för program- och informationsverksamhet inom den internationella utbytesverksamheten IASPIS.28:20 ap.2 Individuell visningsersättning

- Anslagsposten får användas för utbetalningar enligt förordningen (1996:1605) om individuell visningersättning.

- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till Bildkonst upphovsrätt i Sverige (BUS).

- BUS får använda högst 1 368 000 kronor av anslaget till administrationskostnader.

- BUS skall till Utbildnings- och kulturdepartementet lämna budgetunderlag för 2006 senast den 1 mars 2005. En redogörelse för medlens fördelning för 2005 skall lämnas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 mars 2006. BUS skall bl.a. redovisa

- principerna för fördelning av den individuella visningsersättningen,

- antalet konstnärer som erhållit ersättning i förhållande till antalet ansökningar,

- ersättningarnas storlek,

- fördelningen mellan manliga och kvinnliga konstnärer,

- vilka rutiner BUS har för uppföljning och kvalitetssäkring,

- databasens innehåll och möjligheterna att ur denna erhålla kunskaper om offentlig konst och konstnärernas levnadsvillkor.

- I samband med den första utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra BUS om villkoren.28:20 ap.3 Inkomstgarantier för konstnärer

- Anslagsposten får användas för utbetalningar enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer.

- Antalet garantirum uppgår år 2005 till 157. Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond skall komma överens om hur stor andel av nya garantirum som skall tillfalla författare, översättare, dramatiker, och kulturjournalister.

Kammarkollegiet skall till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 mars 2005 redovisa hur garantirummen har utnyttjats under år 2004.28:20 ap.4 Långtidsstipendier

- Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

- År 2005 skall antalet tioåriga långtidsstipendier vara 102, därutöver kan stipendier med kortare löptid beviljas. Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond skall komma överens om hur många långtidsstipendier som skall tillfalla författare, översättare, dramatiker och kulturjournalister. Medlen betalas ut av Konstnärsnämnden till Sveriges författarfond efter rekvisition.28:20 ap.5 Bidrag till konstnärer inom områdena bild och form

- Av anslaget får högst 50 procent betalas ut före den 1 april och resterande 50 procent senast den 31 december 2005.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.28:20 ap.6 Bidrag till konstnärer inom områdena musik samt scen och film

- Av anslaget får högst 50 procent betalas ut före den 1 april och resterande 50 procent senast den 31 december 2005.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

- Konstnärsnämnden skall beakta vad regeringen anfört om stöd till koreografer och dansare (prop.2002/03:1 utg.omr.17, s. 25-26 och s.84)

- I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader vid uruppförande av verk som tillkommit i samarbetsprojekt mellan komponister och musiker/sångare som beviljats av Konstnärsnämnden.

- Av anslaget skall 100 000 kronor utgå till en ung koreograf i form av ett stipendium i Birgit Cullbergs namn.28:20 ap.7 Särskilda insatser för konstnärer på musikområdet

- Av anslaget får högst 50 procent betalas ut före den 1 april och resterande 50 procent senast den 31 december 2005.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.28:20 ap.8 Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek

- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

- Styrelsen för Sveriges författarfond skall till Utbildnings- och kulturdepartementet lämna budgetunderlag för år 2006 senast den 1 mars 2005. För verksamheten år 2005 skall redogörelse lämnas till Kulturdepartementet senast den 1 mars 2006.

- I samband med den första utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra styrelsen för Sveriges författarfond om villkoren.28:20 ap.9 Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker

- Konstnärsnämnden skall betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

- Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

- Styrelsen för Sveriges författarfond skall till Utbildnings- och kulturdepartementet lämna budgetunderlag för 2006 senast den 1 mars 2005. För verksamheten 2005 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2006. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren.

- Av anslaget får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 500 000 kronor till administrationskostnader.

- I anslagsposten ingår medel för deltagande i internationellt kulturutbyte.

- I samband med den första utbetalningen skall Konstnärsnämnden erinra styrelsen för Sveriges författarfond om villkoren.28:20 ap.10 Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker

- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till Sveriges författarförbund. Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, 1 juli respektive 1 oktober 2005.

- Medlen fördelas av Sveriges författarförbund mellan svenska författare och svenska översättare av sådana verk, som enligt 17 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk framställts som talböcker eller ingår i taltidningar budgetåret 2004.

- Av anslaget får Sveriges författarförbund använda högst 410 000 kr till administrationskostnader vid fastställande och utbetalning av ersättningsbeloppen.

- Sveriges författarförbund skall till Utbildnings- och kulturdepartementet lämna budgetunderlag för år 2006 senast den 1 mars 2005. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2005 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2006.

- I samband med den första utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra styrelsen för Sveriges författarförbund om villkoren.28:20 ap.11 Nordiska författarstipendier

- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond. I samband med utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra fondstyrelsen om nedanstående villkor.

- Från anslagsposten får utgå högst fyra resestipendier till svenska författare för vistelse i annat nordiskt land. Stipendierna fördelas av styrelsen för Sveriges författarfond. Stipendiebeloppen bestäms av styrelsen med hänsyn till de utsedda stipendiaternas avreseort och resmål. I övrigt gäller "Bestemmelser för rejsestipendier till nordiske författere", godkända för Sveriges del den 10 april 1970.

- Styrelsen för Sveriges författarfond skall till Utbildnings- och kulturdepartementet lämna budgetunderlag för 2006 senast den 1 mars 2005. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2005 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2006.28:20 ap.12 Nordiskt författarsamarbete

- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till Sveriges författarförbund.

- Sveriges författarförbund skall till Utbildnings- och kulturdepartementet lämna budgetunderlag för 2006 senast den 1 mars 2005. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2005 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2006.28:20 ap.13 Dramatikerstöd

- Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förordningen (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik.

- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

- Av anslaget får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 280 000 kronor till administrationskostnader.

- Styrelsen för Sveriges författarfond skall till Utbildnings- och kulturdepartementet lämna budgetunderlag för 2006 senast den 1 mars 2005. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2005 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2006.

- I samband med den första utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra styrelsen för Sveriges författarfond om villkoren.28:20 ap.14 Fonogramersättning

- Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förordningen (1998:1387) om fonogramersättning.

- Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) och Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI).

- Anslagsposten får användas för att betala förvaltningskostnader hos STIM och SAMI.

- STIM och SAMI skall gemensamt till Utbildnings- och kulturdepartementet lämna budgetunderlag för 2006 senast den 1 mars 2005. Budgetunderlaget skall innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2005 skall redogörelse lämnas senast den 1 mars 2006. Av redogörelsen skall framgå administrationskostnader för fastställande och utbetalning av ersättningsbeloppen.

- I samband med den första utbetalningen skall Kammarkollegiet erinra STIM och SAMI om villkoren.28:20 ap.15 Statliga ålderspensionsavgifter

Medlen skall i enlighet med förordning (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Riksförsäkringsverket för anslagsposter under anslaget 28:20 som omfattas av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande kondsnärsbidrag m.m.28:36Filmstöd (Ramanslag)
Disponeras av Konstnärsnämnden2 850 tkr
28:36 ap.3Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd (Ram)2 850 tkr


Villkor
28:36 ap.3 Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd

Av anslaget för Filmstöd har totalt 1 414 000 kronor ställts till regeringens disposition (28:36 ap.5). För Konstnärsnämnden motsvarar omdisponeringen 1 378 000 kronor.

- Anslagsposten skall användas för stöd till produktion av kortfilm.

- Från anslagsposten skall 800 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Filmform för rådgivning och distribution i fråga om film- och videokonst. Medlen får även användas till ett fortsatt samarbete kring dokumentation och bevarande av experimentell film- och videokonst mellan Statens ljud- och bildarkiv och Stiftelsen Filmform. I samband med utbetalningen skall Konstnärsnämnden erinra Stiftelsen Filmform om att Stiftelsen skall lämna redogörelse för verksamheten 2005 till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 mars 2006.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:19 Konstnärsnämnden

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:19 ap.10Allt0
28:19 ap.20Allt0

28:20 Ersättningar och bidrag till konstnärer

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:20 ap.20Allt0
28:20 ap.30Allt0
28:20 ap.80Allt0
28:20 ap.100Allt0
28:20 ap.110Allt0
28:20 ap.120Allt0
28:20 ap.130Allt0
28:20 ap.140Allt0
28:20 ap.10Allt0
28:20 ap.40Allt0
28:20 ap.50Allt0
28:20 ap.60Allt0
28:20 ap.70Allt0
28:20 ap.90Allt0
28:20 ap.150Inget0
28:20 ap.160Allt0

28:36 Filmstöd

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:36 ap.30Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
28:1928:19 ap.2100 %
28:20 ap.128:20 ap.16100 %
28:20 ap.228:20 ap.16100 %
28:20 ap.328:20 ap.16100 %
28:20 ap.428:20 ap.16100 %
28:20 ap.528:20 ap.16100 %
28:20 ap.628:20 ap.16100 %
28:20 ap.728:20 ap.16100 %
28:20 ap.828:20 ap.16100 %
28:20 ap.928:20 ap.16100 %
28:20 ap.1028:20 ap.16100 %
28:20 ap.1128:20 ap.16100 %
28:20 ap.1228:20 ap.16100 %
28:20 ap.1328:20 ap.16100 %
28:20 ap.1428:20 ap.16100 %
28:36 ap.328:36 ap.5100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 696
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 16 Datum: 2004-12-22
Till Konstnärsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 13 931 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Konstnärsnämnden 28:19 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter003 0003 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Konstnärsnämnden får i av nämnden förhyrd fastighet, genom anlitande av särskild förvaltare, förutom att upplåta lägenheter till konstnärer i samband med nämndens internationella och nationella konstnärsutbytesverksamhet även bedriva kompletterande korttidsuthyrning av lediga rum och lägenheter. Inkomsterna disponeras av Konstnärsnämnden.

- Målgruppen för kompletterande korttidsuthyrning skall främst utgöras av företrädare för olika delar av internationellt och nationellt kulturliv.

- Resultatet av verksamheten skall särredovisas i Konstnärsnämndens årsredovisning.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Konstnärsnämnden kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Konstnärsnämnden skall i årsredovisningen för 2004 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Robert Nilsson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Svenska Förläggarföreningen
Sveriges författarförbund
Bildkonst upphovsrätt i Sverige
Föreningen Svenska kompositörer av populärmusik (SKAP)
Föreningen Svenska tecknare
Föreningen Svenska tonsättare
Föreningen Sveriges konsthantverkare och industriformgivare (KIF)
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS)
Konstnärernas riksorganistation (KRO)
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)
Svenska fotografers förbund
Svenska konstkritikersamfundet
Svenska konstnärsförbundet
Svenska musikerförbundet
Svenska musikförläggarföreningen
Svenska oberoende musikproducenter
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Sveriges dramatikerförbund
Sveriges yrkesmusikerförbund
Sveriges författarfond
Teaterförbundet