Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut44

2004-12-16Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMU2004/5004/UNG


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslagen 25:1, 25:2 och 25:3
Riksdagen har beslutat om anslaget 25:1 Bidrag till folkbildningen, anslaget 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen samt anslaget 25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:98).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

25:1Bidrag till folkbildningen (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet2 635 231 tkr
25:1 ap.1Bidrag till folkbildningen (Obetecknat)2 336 647 tkr
25:1 ap.2Statsbidrag för särskilda utbildningsinsatser inom folkhögskolan (Obetecknat)298 225 tkr
25:1 ap.3Bidrag till föreningen Nordisk folkhögskola i Genève (Obetecknat)359 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
25:1 ap.4Bidrag till folkbildningen - Regeringens disposition (Obetecknat)0 tkr


Villkor
25:1 ap.1 Bidrag till folkbildningen

Bidraget betalas ut kvartalsvis i förskott till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet beslutar om bidrag till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan i enlighet med förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen samt om medel för rådets egna förvaltningskostnader. Vidare beslutar Folkbildningsrådet om medel för utvecklings- och försöksverksamhet inom folkhögskolor och studieförbud.25:1 ap.2 Statsbidrag för särskilda utbildningsinsatser inom folkhögskolan

Bidraget betalas ut kvartalsvis i förskott till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet skall utifrån de bestämmelser som meddelats i förordningen (1996:1397) om statsbidrag för en särskild utbildningsinsats inom folkhögskolan besluta om fördelning av bidrag till folkhögskolor. Medlen under anslagsposten har beräknats för 229 000 deltagarveckor. Om antalet deltagarveckor i väsentlig mån understiger det angivna målet, kan medel komma att återkrävas.25:1 ap.3 Bidrag till föreningen Nordisk folkhögskola i Genève

Bidrag betalas ut, mot rekvisition, till föreningen Nordisk folkhögskola i Genève.25:2Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen (Obetecknat anslag)
Disponeras av Stockholms universitet36 784 tkr
25:2 ap.2Bidrag till tolkutbildning samt teckenspråkslärarutbildning (Obetecknat)36 270 tkr
25:2 ap.3Bidrag till Sthlm universitet för förvaltningskostn vid Tolk- och översättarinst (Obetecknat)514 tkr

Disponeras av Statens institut för särskilt utbildningsstöd41 707 tkr
25:2 ap.1Bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder inom folkbildningen (Obetecknat)41 707 tkr

Disponeras av regeringen474 tkr
25:2 ap.4Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen - Regeringens disposition (Obetecknat)474 tkr


Villkor
25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen

Stockholms universitet skall senast den 1 mars 2006 redovisa förvaltningskostnader för 2005 som finansierats med medel från anslagsposten 2 och 3 under detta anslag samt hur bidraget har fördelats.25:2 ap.1 Bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder inom folkbildningen

Statsbidrag får utbetalas för särskilt kostnadskrävande utbildningsinsatser vid folkhögskola för deltagare med funktionshinder. Bidraget avser utbildningskostnader och kostnader för åtgärder i samband med dessa utbildningar.

Av anslagsbeloppet får högst 4 200 000 kr betalas ut som bidrag till Synskadades Riksförbund för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och dövblinda. Statsbidraget utbetalas av Statens institut för särskilt utbildningsstöd efter ansökan från SRF, med 50 % under mars 2005, med 40 % under augusti 2005 och med 10 % när Riksförbundet lämnar slutredovisning av kostnaderna. Högst 10 procent av utbetalt bidrag får användas för förbundets administration av anpassningsåtgärderna.25:2 ap.2 Bidrag till tolkutbildning samt teckenspråkslärarutbildning

Utbildningarna skall planeras av Tolk- och översättarinstitutet i samråd med berörda handikapporganisationer. Av medlen får högst 500 000 kronor användas för rekryteringsfrämjande åtgärder.

Institutet får använda högst 2 500 000 kr av anslaget till förvaltningskostnader som har att göra med anslagsposten.25:3Bidrag till kontakttolkutbildning (Obetecknat anslag)
Disponeras av Stockholms universitet10 043 tkr
25:3 ap.1Bidrag till kontakttolkutbildning (Obetecknat)10 043 tkr

Disponeras av regeringen61 tkr
25:3 ap.2Bidrag till kontakttolkutbildning - Regeringens disposition (Obetecknat)61 tkr


Villkor
25:3 ap.1 Bidrag till kontakttolkutbildning

Stockholms universitet skall utbetala medlen till studieförbund och folkhögskolor efter särskilt beslut av Tolk- och översättarinstitutet. Medel får utbetalas för kontakttolkutbildning i minoritetsspråk i enlighet med förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning.

Villkor

Tolk- och översättarinstitutet får använda högst 1 000 000 kr av anslaget till förvaltningskostnader.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

25:1 Bidrag till folkbildningen

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:1 ap.10Inget0
25:1 ap.20Inget0
25:1 ap.30Inget0
25:1 ap.40Inget0

25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:2 ap.20Inget0
25:2 ap.30Inget0
25:2 ap.10Inget0
25:2 ap.40Inget0

25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:3 ap.10Inget0
25:3 ap.20Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:2 ap.111 50011 50002007
Belopp angivna i tkr


Villkor

Myndigheten Statens institut för särskilt utbildningsstöd bemyndigas att under 2005 i fråga om det obetecknade anslaget 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen besluta om stöd till studerande med funktionshinder vid folkhögskolor som inklusive tidigare åtaganden medför utgifter på högst 11 500 000 kronor under 2006.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Lena Hallengren
Anders Franzén
Likalydande till

Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Stockholms universitet

Kopia till

Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet
Folkbildningsförbundet
Folkbildningsrådet
Föreningen Nordisk folkhögskola i Genève
Handikappförbundens Samarbetsorgan
Landstingsförbundet
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Synskadades riksförbund