Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut38

2004-12-16Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMU2004/5173/DK (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 25:16 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 25:16 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet. för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivet anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:16Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet49 700 tkr
25:16 ap.1Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet (Obetecknat)49 700 tkr

Disponeras av regeringen300 tkr
25:16 ap.2Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet - Regeringens disposition (Obetecknat)300 tkr


Villkor
25:16 ap.1 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet

För uppsökande verksamhet i lokala och regionala projekt samt till utbildning av förtroendevalda uppdrar regeringen åt Kammarkollegiet att utbetala 49,7 miljoner kronor fördelade enligt nedan till följande organisationer

Företagarna 1 124 000 kronor

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) 6 325 000 kronor

Landsorganisationen i Sverige (LO) 27 967 000 kronor

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 2 498 000 kronor

Ledarna 779 000 kronor

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) 1 908 000 kronor

Sveriges fiskares riksförbund (SFR) 282 000 kronor

Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 8 817 000 kronor

Varje organisation skall senast den 1 mars 2006 lämna en rapport till Utbildningsdepartementet om hur medlen använts och resultatet av detta. Redovisningen skall även omfatta en ekonomisk rapport över de olika verksamheter som genomförts. Ej utnyttjade medel skall återbetalas senast den 31 december 2005 till Kammarkollegiet.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:16 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:16 ap.10Inget0
25:16 ap.20Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Lena Hallengren
Anders Franzén
Kopia till

Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Företagarna
Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO)
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Lantbrukarnas riksförbund
Ledarna
Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)
Sveriges fiskares riksförbund (SFR)
Tjänstemännens centralorganisation (TCO)