Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut40

2004-12-16Valideringsdelegationen
Box 2002
60002 NORRKÖPINGU2004/5173/DK (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Valideringsdelegationen
Riksdagen har beslutat om Valideringsdelegationens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Valideringsdelegationen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikVuxnas lärandeFrämjande av validering1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Vuxnas lärande

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Specialpedagogiska institutet, Internationella programkontoret för utbildningsområdet och Statens institut för särskilt utbildningsstöd.


Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Främjande av validering

Mål

Höja kvaliteten, stärka legitimiteten och öka likvärdigheten vid validering av vuxnas kompetens och kunskaper.


Återrapportering

Vidtagna åtgärder och resultaten av dessa.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Valideringsdelegationen skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

20 januari
8 mars
3 maj
2 augusti
1 november
1.3Organisationsstyrning

Valideringsdelegationens behov av ekonomiadministration, personaladministration och kontorsservice skall mot ersättning tillhandahållas av Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) under 2005.
1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:20Valideringsdelegationen (Ramanslag)
Disponeras av Nationellt centrum för flexibelt lärande0 tkr
25:20 ap.1Valideringsdelegationen (Ram)0 tkr

Disponeras av Valideringsdelegationen15 169 tkr
25:20 ap.2Valideringsdelegationen (Ram)15 169 tkr

Disponeras av regeringen92 tkr
25:20 ap.3Valideringsdelegationen - Regeringens disposition (Ram)92 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:20 Valideringsdelegationen

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:20 ap.10Allt0
25:20 ap.20Allt0
25:20 ap.30Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
25:19 ap.125:20 ap.3100 %
25:19 ap.225:20 ap.3100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 40 Datum: 2004-12-16
Till Valideringsdelegationens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 15 169 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Valideringsdelegationen 25:20 ap.2.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Valideringsdelegationen undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar

Lena Hallengren
Anders Franzén
Likalydande till

Nationellt centrum för flexibelt lärande

Kopia till

Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret