Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut36

2004-12-16Nationellt centrum för flexibelt lärande
Norra Stationsgatan 8B
28148 HÄSSLEHOLMU2004/5173/DK (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Nationellt centrum för flexibelt lärande
Riksdagen har beslutat om Nationellt centrum för flexibelt lärandes verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Nationellt centrum för flexibelt lärande och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikVuxnas lärandeUtveckling för flexibelt lärande
Gymnasial vuxenutbildning
Rådgivning, kompetensutveckling och information
Läromedel1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Vuxnas lärande

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Specialpedagogiska institutet, Internationella programkontoret för utbildningsområdet och Statens institut för särskilt utbildningsstöd.


Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Utveckling för flexibelt lärande

Mål för intern utveckling

Höja den pedagogiska och metodiska nivån avseende personal, material och teknik inom den interna verksamheten.


Återrapportering

För deltagare i centrets egna kurser skall myndigheten redovisa

- genomsnittlig genomförandegrad för att uppnå sina mål

i syfte att skapa förutsättningar för jämförelse över tid.

Myndigheten skall även redovisa

- omfattningen och inriktningen av utvecklingsarbetet rörande den interna kompetensutvecklingen, kurser och läromedel anpassade för distansutbildning samt

- hur de interna utvecklingsinsatserna påverkat kursutformning och utbildningsinnehåll.

All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.


Mål för extern utveckling

Höja den pedagogiska och metodiska nivån avseende flexibelt lärande hos folkhögskolor, studieförbund och kommunernas vuxenutbildning.


Återrapportering

Redovisa de projekt, som stöds av myndigheten, inom folkhögskolor och studieförbund och kommunernas vuxenutbildning fördelade på inriktning och mottagare.

För deltagare i projektverksamheten, vilka direkt berörs av centrumets verksamhet, skall myndigheten redovisa genomsnittlig

- utbildningstid,

- genomförandegrad, och

- kostnad

för att uppnå sina mål i syfte att skapa förutsättningar för jämförelse över tid.

En ekonomisk redovisning av projektverksamheten skall lämnas.

All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot dettaVerksamhetsgren Gymnasial vuxenutbildning

Mål för anslagsfinansierad utbildning

Öka tillgängligheten till gymnasial vuxenutbildning genom att komplettera kommunernas utbildningsverksamhet med sådana kurser på distans som kommunerna själva inte kan erbjuda sina invånare.


Återrapportering

Tillgängligt utbildningsutbud och genomförda utbildningar fördelade efter allmänna och yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå samt påbyggnadsutbildningar.

Antal deltagare fördelade på ålder, utbildningsform och utbildningsnivå samt geografisk spridning.

Antal producerade verksamhetspoäng fördelade på allmänna kurser och yrkesinriktade kurser.

Antal utfärdade betyg fördelade på allmänna respektive yrkesinriktade kurser.

Antal antagna deltagare i förhållande till antal sökande.

Antal studieavbrott.

Kostnad per verksamhetspoäng och deltagare.

All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot detta


Mål för avgiftsfinansierad utbildning

Att utveckla centrets förutsättningar att stödja vuxnas lärande på gymnasial nivå med hänsyn till privata och offentliga arbetsgivares behov av kompetensutveckling av personal.


Återrapportering

Genomförda utbildningar fördelade på statliga, kommunala och privata uppdragsgivare efter allmänna och yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå samt påbyggnadsutbildningar.

Antal deltagare fördelade på ålder, utbildningsform och utbildningsnivå samt geografisk spridning.

Antal producerade verksamhetspoäng fördelade på allmänna och yrkesinriktade kurser.

Antal utfärdade betyg och intyg fördelade på allmänna respektive yrkesinriktade kurser.

Debiterad kostnad per verksamhetspoäng och deltagare.

All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot dettaVerksamhetsgren Rådgivning, kompetensutveckling och information

Mål för kompetensutveckling

Höja kompetensen hos utbildningsanordnare inom folkbildning och kommunernas vuxenutbildning genom att erbjuda fortbildning om metoder och arbetssätt inom distansutbildning och flexibelt lärande.


Återrapportering

Genomförda kompetensutvecklingsinsatser m.m.

Antal deltagare i centrets verksamheter fördelade på utbildningsanordnare, yrkeskategori och inriktning.

All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.


Mål för rådgivning och information

Främja utvecklingen och sprida information hos utbildningsanordnare om läromedel, arbetssätt, metoder och forskningsresultat, som stöder distansutbildning och övriga former för flexibelt lärande.


Återrapportering

Omfattning och inriktning av publiceringsverksamheten.

Nyttjande av myndighetens webbplats och databaser.

Omfattning av centrets seminarie- och konferensverksamhet.

I övrigt vidtagna åtgärder för att följa och sprida resultat av forskning och utvecklingsarbete.Verksamhetsgren Läromedel

Mål

Öka förutsättningarna för vuxna med teckenspråk som första språk att delta i vuxenutbildningen och folkbildningen.


Återrapportering

Utvecklade läromedel, inriktning och omfattning.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Regionala tillväxtprogrammen

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. I mån av tillgängliga resurser får myndigheten vara medfinansiär av regionala tillväxtprogram.

CFL skall inom sitt verksamhetsområde bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2005 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Myndigheten skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

CFL skall redovisa vidtagna åtgärder.


Samarbete med andra myndigheter

I syfte att främja och utveckla formerna för flexibelt lärande och distansutbildning skall CFL redovisa omfattningen och inriktningen av samarbetet med Folkbildningsrådet, Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning och Sveriges nätuniversitet.


Prognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till statsbudgeten

- den 20 januari 2005
- den 8 mars 2005
- den 3 maj 2005
- den 2 augusti 2005
- den 1 november 2005.
1.3Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Mål

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

CFL skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2006 respektive 2007-2008. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald och jämställdhet. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Övriga återrapporteringskrav

1. Redovisa hur behoven inom etniska och språkliga minoriteter beaktats i verksamheten.

2. Redovisa myndighetens miljöledningsarbete enligt särskilda riktlinjer beslutade av regeringen den 15 november 2001.

3. Redovisa uppdragsverksamhetens inriktning och uppdragsgivare, lämna en ekonomisk redovisning av den externt finansierade verksamheten samt redovisa en analys av balansen mellan den anslagsfinansierade och den uppdragsfinansierade verksamheten.

4. Redovisa hur samarbetet med Specialpedagogiska institutet har bedrivits samt resultatet av samarbetet.

Övrigt

1. Myndigheten får medverka i utvecklingen och genomförandet av modeller för flexibelt lärande inom kriminalvården och Statens institutionsstyrelse. Verksamheten skall bedrivas som uppdragsverksamhet.

2. Myndigheten får mot ersättning från Nordiska ministerrådet vara koordinator för det nordiska nätverket för vuxnas lärande (NVL) under perioden 2005-2008.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa verksamheternas omfattning.
1.4Uppdrag
Statens folkhälsoinstitut

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) skall bistå Statens folkhälsoinstitut i arbetet med att följa och utvärdera det nationella folkhälsoarbetet genom att på begäran tillhandahålla statistikuppgifter eller andra uppgifter som institutet identifierar som vitala inom myndighetens verksamhetsområde.


Valideringsdelegationen

CFL skall mot ersättning tillhandahålla ekonomiadministration, personaladministration och kontorsservice till Valideringsdelegationen under 2005.


Gränsdragning mot andra myndigheter

CFL skall tillsammans med Myndigheten för skolutveckling tydliggöra gränsdragningen mellan myndigheterna i syfte att undvika dubbelarbete och säkerställa en effektiv resursanvändning. Uppdraget skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 maj 2005.

CFL skall tillsammans med Specialpedagogiska institutet tydliggöra gränsdragningen mellan myndigheterna i syfte att undvika dubbelarbete och säkerställa en effektiv resursanvändning gällande arbetet med att utveckla läromedel för vuxna döva med teckenspråk som första språk. Uppdraget skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 maj 2005.


Uppdrag som gavs 2004 och som skall redovisas under 2005

CFL skall redovisa förslag till metoder för att stärka arbetet med regionala utvecklingsprogram enligt det uppdrag som gavs i regeringsbeslut den 10 juni 2004. Uppdraget skall redovisas senast den 30 september 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:14Nationellt centrum för flexibelt lärande (Ramanslag)
Disponeras av Nationellt centrum för flexibelt lärande98 421 tkr
25:14 ap.1Förvaltning (Ram)78 444 tkr
25:14 ap.2Utvecklingsmedel (Ram)19 977 tkr

Disponeras av regeringen594 tkr
25:14 ap.3Nationellt centrum för flexibelt lärande - Regeringens disposition (Ram)594 tkr


Villkor
25:14 ap.1 Förvaltning

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.25:14 ap.2 Utvecklingsmedel

Anslagsposten får i första hand belastas med utgifter för utvecklingsprojekt inom folkhögskolor och studieförbund och för utveckling av folkbildningsnätet. Därutöver får anslagsposten i begränsad omfattning belastas med utgifter för utveckling av läromedel för vuxna med teckenspråk som första språk samt för utvecklingsprojekt inom kommunernas vuxenutbildning.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:14 Nationellt centrum för flexibelt lärande

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:14 ap.10Allt0
25:14 ap.20Allt0
25:14 ap.30Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)14 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 36 Datum: 2004-12-16
Till Nationellt centrum för flexibelt lärandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 98 421 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Nationellt centrum för flexibelt lärande 25:14 ap.1 och 25:14 ap.2.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Gymnasial vuxenutbildning
Uppdragsverksamhet enligt förordning-2 6491951 5001 400100-2 354
Uppdragsverksamhet enligt överenskommelse med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)30005 0004 900100400
Summa-2 3491956 5006 300200-1 954
Avgifter enligt 4 §1
Övrig avgiftsbelagd verksamhet025100100025
Uppdragsverksamhet
Värdmyndighet för Valideringsdelegationen0080080000
Kontaktmyndighet för det nordiska nätverket för vuxnas lärande0253 7203 720025
Utveckling av flexibelt lärande inom andra statliga myndigheter05090085050100
Summa0755 4205 37050125
Belopp angivna i tkr


Villkor

Gymnasial vuxenutbildning
Uppdragsverksamhet enligt förordning

Myndighetens uppdragsverksamhet enligt förordningen (1986:64) om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande skall finansieras med avgifter. Avgifter bestäms av styrelsen.


Uppdragsverksamhet enligt överenskommelse med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Myndighetens uppdragsverksamhet åt Sida enligt förordning (1986:64) om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande skall finansieras med avgifter. Avgifter bestäms av styrelsen.


Avgifter enligt 4 §1
Övrig avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten har enligt förordningen (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1-6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf. Avgifter bestäms av styrelsen.


Uppdragsverksamhet
Värdmyndighet för Valideringsdelegationen

Myndigheten skall mot ersättning tillhandahålla ekonomiadministration, personaladministration och kontorsservice för Valideringsdelegationen.
2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Lena Hallengren
Anders Franzén
Kopia till

Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret