Näringsdepartementet
RegeringsbeslutIII 12

2004-12-16Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMN2004/7334/ARM
N2004/7517/ARM
N2004/9907/BS
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 22:11 Bidrag till lönegarantiersättning
Riksdagen har beslutat om anslaget 22:11 Bidrag till lönegarantiersättning för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 13, bet. 2004/05:AU1, rskr. 2004/05:121).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivet anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:11Bidrag till lönegarantiersättning (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet1 396 653 tkr
22:11 ap.1Bidrag till lönegarantiersättning (Ram)1 396 653 tkr


Villkor
22:11 ap.1 Bidrag till lönegarantiersättning

Anslaget får disponeras för att finansiera kostnaderna enligt lönegarantilagen (1992:497) och de sociala avgifter som skall betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Lönegarantiersättning som betalas tillbaka via länsstyrelserna skall redovisas brutto mot anslaget. Återbetalda belopp får disponeras för anslagets ändamål.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:11 Bidrag till lönegarantiersättning

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
22:11 ap.1139 665Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
22:1122:11 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Ulrika Ehrensvärd
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Internrevisionen SB
Finansdepartementet/LS
Finansdepartementet/F
Finansdepartementet/BA3
Finansdepartementet/S 7
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/ARM
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket