Näringsdepartementet
RegeringsbeslutIII 16

2004-12-16Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMN2004/7337/ARM
N2004/1808/ARM
N2004/9907/BS
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Riksdagen har beslutat om verksamheten för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 14, bet. 2004/05:AU1, rskr. 2004/05:121).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar och nedan angivet anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetslivspolitikArbetsrättHandläggning av ärenden1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.


Verksamhetsområde Arbetsrätt

Mål

En arbetsrätt som skapar förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande.


Verksamhetsgren Handläggning av ärenden

Mål

Ärenden skall avgöras på ett rättssäkert och effektivt sätt.


Återrapportering

Nämnden skall kortfattat redovisa antalet ärenden som den har handlagt.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:5Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar (Ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet73 tkr
23:5 ap.1Förvaltningskostnader (Ram)73 tkr


Villkor
23:5 ap.1 Förvaltningskostnader

Kammarkollegiet svarar för årsredovisningen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:5 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
23:5 ap.10Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
23:523:5 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: III 16 Datum: 2004-12-16
Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 73 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 23:5 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Nämnden undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Nämnden undantas från kravet att lämna resultatredovisning enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i de fall verksamhet inte har förekommit under budgetåret.På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Ulrika Ehrensvärd
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Internrevisionen SB
Justitiedepartementet/L3
Finansdepartementet/BA3
Finansdepartementet/F
Finansdepartementet/PP
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/NL
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Patent- och registreringsverket