Miljödepartementet
Regeringsbeslut27

2004-12-22Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLMM2004/4237/A
(slutligt)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 34:8
Riksdagen har beslutat om anslaget 34:8 för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 20, bet. 2004/05:MJU1, rskr. 2004/05:127).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:8Stockholms internationella miljöinstitut (Obetecknat anslag)
Disponeras av Kammarkollegiet11 928 tkr
34:8 ap.1Stockholms internationella miljöinstitut (Obetecknat)11 928 tkr

Disponeras av regeringen72 tkr
34:8 ap.2SEI - Regeringens disposition (Obetecknat)72 tkr


Villkor
34:8 ap.1 Stockholms internationella miljöinstitut

Anslaget är budgeterat inklusive mervärdesskatt.

Medlen skall efter rekvisition utbetalas till Stockholms internationella miljöinstitut med högst en fjärdedel per kvartal.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:8 Stockholms internationella miljöinstitut

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:8 ap.10Inget0
34:8 ap.20Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Per Thege
Kopia till

Statsrådsberedningen/Regeringskansliets revisionskontor
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket