Justitiedepartementet
Regeringsbeslut

2004-12-16Integrationsverket
Box 633
60114 NORRKÖPINGJu2004/11063/IM
(delvis)
Ju2004/9760/IM


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Integrationsverket
Riksdagen har beslutat om Integrationsverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 08, bet. 2004/05:SfU2, rskr. 2004/05:78).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Integrationsverket och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Integrationsverkets ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
IntegrationspolitikTillståndet och utvecklingenNationell uppföljning och utvärdering
Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheterNyanländas etablering
Främja integration1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Integrationspolitik

Mål

 • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

 • en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt

 • en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för.


Verksamhetsområde Tillståndet och utvecklingen

Mål

Kunskapen om levnadsvillkor och utvecklingen inom olika samhällsområden ur ett integrationsperspektiv skall öka.


Verksamhetsgren Nationell uppföljning och utvärdering

Mål

Det finns kvalitetssäkrade uppföljningar och utvärderingar som visar tillståndet och utvecklingen inom områden som är prioriterade för att de integrationspolitiska målen ska nås. Kunskapen når relevanta statliga aktörer, liksom kommunal och privat sektor och utgör bidrag i deras arbete för att nå de integrationspolitiska målen.


Återrapportering

 • En fördjupad analys av tillståndet och utvecklingen inom olika samhällsområden ur ett integrationspolitiskt perspektiv. Områden som skall belysas är arbete, utbildning, boende, folkhälsa samt uppväxtvillkor för barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Internationella statistiska jämförelser skall utvecklas, särskilt inom arbetsmarknadsområdet. Indikatorer och nyckeltal som kan följas över tiden skall fortsätta att utvecklas i samråd med berörda statliga myndigheter. Redovisas senast den 15 april 2006. Indikatorer för uppväxtvillkor för ungdomar skall tas fram i nära samverkan med Ungdomsstyrelsen och redovisas senast den 1 juni 2005.

 • En rapport med statistik, relevanta nyckeltal och indikatorer om integration. - Fakta om integration. Redovisas senast den 15 april 2005.

 • En uppföljning som visar i vilken grad de mål för introduktionen som redovisas i regeringsbeslut Ju2004/11456/IM uppnås. Redovisas vid sidan av årsredovisningen.

 • Utvecklingen i de bostadsområden som omfattas av de lokala utvecklingsavtalen med utgångspunkt från databasen STATIV. Redovisas senast den 30 juni 2005.

 • En analys av tillståndet och utvecklingen av rasism och främlingsfientlighet inklusive antisemitism och islamofobi i Sverige. Där det är relevant skall en internationell jämförelse genomföras. Redovisas vid sidan av årsredovisningen.

 • En utvärdering av hur de lokala verksamheterna mot diskriminering bedrivits och vilka resultat som uppnåtts skall lämnas senast den 15 juni 2006.

 • En utvärdering av hur verksamheten vid Centrum mot rasism genomförts och vilka resultat som uppnåtts skall lämnas senast den 15 juli 2006.

 • En bedömning av i vilken grad målet för verksamhetsgrenen uppnåtts samt i vilken utsträckning Integrationsverket bidragit till detta.

 • En sammanfattande analys av samhällsutvecklingen 2005 i förhållande till de integrationspolitiska målen. Analysen skall särskilt belysa utvecklingen i förhållande till målet om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund.Verksamhetsområde Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Mål

Öka myndigheters, kommuners och andra aktörers förutsättningar att beakta allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.


Verksamhetsgren Nyanländas etablering

Mål

Den första tiden i Sverige bidrar i hög grad till egen försörjning och delaktighet för nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar.


Återrapportering

 • En kvantitativ redovisning av verkets bidrag till mottagning, bosättning och introduktion av nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar samt kommuners kostnader för försörjningsstöd. Av redovisningen skall framgå:

 1. Hur många kommuner som verket träffat överenskommelser med om att ta emot nyanlända invandrare samt vilka kriterier som legat till grund för valet av kommuner. Sekundärflyttningens struktur och omfattning redovisas separat senast den 31 mars 2006.

 2. I vilken omfattning Integrationsverket medverkat vid bosättningen av nyanlända invandrare.

 3. Omfattningen av den ekonomiska kompensation som vissa kommuner har möjlighet att få under 2005 för att organiserat ta emot nyanlända invandrade som ursprungligen togs emot i storstäderna eller förortskommuner med liknande situation som storstäderna.

 4. Den genomsnittliga väntetiden från det att begäran om introduktionsplats inkommit till Integrationsverket till dess att introduktionsplats anvisas i en kommun och till dess att mottagning sker i kommunen.

 5. I vilken grad som den statliga ersättningen enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. täcker kommunernas genomsnittliga kostnader för försörjningsstöd för flyktingar mottagna 2001.

 • En bedömning av vilka resultat som uppnåtts genom samverkan mellan Integrationsverket och övriga berörda myndigheter samt Svenska Kommunförbundet inom ramen för de centrala, de regionala och de lokala överenskommelserna om förbättrad introduktion för nyanlända invandrare. En bedömning av i vilken utsträckning Integrationsverket respektive övriga myndigheter har bidragit till genomförandet på de olika nivåerna.

 • En bedömning av vilka resultat som uppnåtts genom samverkan mellan Integrationsverket och övriga berörda aktörer inom ramen för "Nationell samsyn kring hälsa och första tiden i Sverige".

 • De åtgärder som Integrationsverket vidtagit med anledning av de resultat som verkets utvärderingar av introduktionsverksamheten visat.

 • En bedömning av i vilken grad målet för verksamhetsgrenen uppnåtts samt i vilken utsträckning Integrationsverket bidragit till detta.Verksamhetsgren Främja integration

Mål

Myndigheter, kommuner och andra aktörer bedriver sin verksamhet i enlighet med de integrationspolitiska målen.


Återrapportering

 • I vilken grad resultat från uppföljningar och utvärderingar samt stöd från Integrationsverket har nått strategiskt viktiga statliga myndigheter och andra strategiskt viktiga regionala och lokala aktörer.

 • Redovisa hur genomförandet av den handlingsplan mot strukturell diskriminering som Integrationsvekret redovisade i juni 2004 fortskrider.

 • En bedömning av i vilken grad målet för verksamhetsgrenen uppnåtts samt i vilken utsträckning Integrationsverket bidragit till detta.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Jämställdhet

Inom samtliga verksamhetsgrenar skall återrapporteringen så långt det är möjligt delas upp på kvinnor och män. Dessutom skall inom samtliga verksamhetsgrenar redovisas om och på vilket sätt de insatser som genomförts bidragit till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män respektive flickor och pojkar.


Tillväxtprogram

Integrationsverket skall vara samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd och bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen avseende 2004 enligt närmare anvisningar från NUTEK.


Stöd till Glesbygdsverket

Integrationsverket skall bistå med kunskapsstöd till Glesbygdsverkets uppdrag om integration i gles- och landsbygd.


Stöd till länsstyrelserna

Integrationsverket skall bistå länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län i deras arbete med att tillvarata integrationsperspektivet i tillväxtprogrammen och med att förbättra den regionala samverkan i syfte att åstadkomma en mer effektiv och regionalt baserad etablering av nyanlända kvinnor och män.


Folkhälsa

Integrationsverket skall i samråd med Statens folkhälsoinstitut utveckla metoder för bedömning av hälsokonsekvenser (HKB) av insatser inom det egna verksamhetsområdet. Framtagna metoder skall utgå från bestämningsfaktorer för hälsan inom de folkhälsopolitiska målområdena: 1 Delaktighet och inflytande, 2 Ekonomisk och social trygghet och 3 Trygga och goda uppväxtvillkor. Uppdraget skall redovisas till Justitie- och Socialdepartementet samt Statens folkhälsoinstitut senast den 31 december 2005.


Utgiftsprognoser

Integrationsverket skall för samtliga anslag/anslagsposter som verket disponerar lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2005 och 2006. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Utgiftsprognoserna för anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande skall omfatta även år 2007 och 2008. För år 2005 skall dessutom det aktuella ackumulerade utfallet redovisas. Redovisningen skall ske senast den 24 januari, den 14 mars, den 5 maj, den 8 augusti och den 4 november 2005. Prognosen skall före redovisningen vara avstämd med Migrationsverket.
1.3Organisationsstyrning

Kompetenshöjning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Internationellt engagemang

Integrationsverket skall redovisa verkets internationella engagemang samt hur de internationella erfarenheterna återförts till det nationella arbetet.
1.4Uppdrag
Kvalitetssäkra kunskap

A. Integrationsverket skall utveckla och dokumentera metoder och former för kvalitetssäkring av den kunskap som Integrationsverket producerar. En viktig del i kvalitetssäkringen är att säkra ett långsiktigt vetenskapligt stöd som även kan bistå verket att ta del av relevanta forskningsresultat.

B. Integrationsverket skall utveckla ett nationellt informationssystem som bygger på individdata för att genomföra uppföljningar av introduktionen för nyanlända invandrare. Systemet skall ha en hög grad av flexibilitet som gör det möjligt att använda oavsett hur introduktionssystemet kommer att utvecklas. Systemet skall tas i bruk senast under hösten 2006.


Kartläggning av förekomst och omfattning av diskriminering

Integrationsverket skall utveckla metoder och instrument för att kartlägga förekomst och omfattning av etnisk och religiös diskriminering i samhället. Integrationsverket skall särskilt beakta de mål som redovisas i regeringsbeslut Ju2004/11456/IM.

C. Integrationsverket skall särskilt pröva möjligheterna att med hjälp av s.k. praktikprövning undersöka förekomst och omfattning av etnisk och religiös diskriminering på arbetsmarknaden och, om det finns förutsättningar, utveckla och initiera sådana undersökningar. Undersökningarna utformas så att en nationell bild kan erhållas och att jämförelser mellan regioner, branscher och mellan män och kvinnor kan göras. En plan och kostnadsberäkning för arbetet skall redovisas senast den 15 mars 2005. Utgångspunkten för planen skall vara att uppdraget slutredovisas senast hösten 2006.

D. Integrationsverket skall utveckla metoder och instrument för att kartlägga förekomst och omfattning av upplevd etnisk och religiös diskriminering bland personer med utländsk bakgrund inom olika områden i samhället, t.ex. rättsväsendet, arbetsmarknad, arbetsliv och socialtjänst. Kartläggningen utformas så att en nationell bild kan erhållas samt att studierna kan upprepas för att möjliggöra jämförelser över tid. En nationell undersökning genomförs och resultaten redovisas senast den 1 juni 2006. Integrationsverket skall inhämta erfarenheter från de lokala och nationella undersökningar om förekomsten och karaktären av diskriminering som antidiskrimineringsbyråerna har genomfört.

E. Integrationsverket skall genomföra en undersökning som visar i vilken mån som arbetsgivare har kunskap om lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering samt i vilken utsträckning de aktivt arbetar för att förebygga diskriminering såväl på den egna arbetsplatsen som vid driften av verksamheten. Redovisas vid sidan av årsredovisningen.

Uppdrag C, D och E genomförs i samverkan med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Integrationsverket skall även ta tillvara den kunskap och de erfarenheter som finns hos antidiskrimineringsbyråer och Centrum mot rasism i dessa frågor.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

10:1Integrationsverket (Ramanslag)
Disponeras av Integrationsverket89 369 tkr
10:1 ap.1Integrationsverket (Ram)89 369 tkr

Disponeras av regeringen539 tkr
10:1 ap.2Integrationsverket - Regeringens disposition (Ram)539 tkr

10:2Integrationsåtgärder (Ramanslag)
Disponeras av Integrationsverket43 742 tkr
10:2 ap.1Statsbidrag till organisationer som främjar integration (Ram)24 342 tkr
10:2 ap.4Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (Ram)11 000 tkr
10:2 ap.5Stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar (Ram)2 400 tkr
10:2 ap.6Stöd till Centrum mot rasism (Ram)5 500 tkr
10:2 ap.7Stöd till Quick Response (Ram)500 tkr

Disponeras av regeringen60 000 tkr
10:2 ap.8Skyddat boende och vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat våld (Ram)59 378 tkr
10:2 ap.9Integrationsåtgärder - Regeringens disposition (Ram)622 tkr


Villkor
10:2 ap.1 Statsbidrag till organisationer som främjar integration

Anslagsposten avser bidrag enligt förordningen (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration. Av tilldelade medel skall högst 9 000 000 kronor avse organisationsbidrag och högst 9 000 000 kronor avse verksamhetsbidrag. Resterande medel skall fördelas som projektbidrag. Projektområden som skall prioriteras är insatser för att förebygga och motverka främlingsfientlighet och rasism samt för jämställdhet mellan könen.10:2 ap.4 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Åtgärder för att säkra kunskapsnivån om diskriminering inom de verksamheter som får stöd skall ges särskild uppmärksamhet10:2 ap.5 Stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar.10:2 ap.6 Stöd till Centrum mot rasism

Anslagsposten avser finansiering av Centrum mot rasism. Medlen skall fördelas enligt de riktlinjer regeringen beslutat (se regeringsbeslut 2003-10-02, dnr Ju2003/6982/IM).10:2 ap.7 Stöd till Quick Response

Anslagsposten avser basfinansiering av Quick Response.10:2 ap.8 Skyddat boende och vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat våld

Från anslagsposten finansieras kostnader för att stimulera inrättande av skyddat boende och vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat våld. Medlen får även avse andra insatser som kan behövas för ungdomar som hotas av sina anhöriga av hedersrelaterade orsaker. Vidare får en mindre del av medlen avse fortsatt internationellt erfarenhetsutbyte i dessa frågor.10:3Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)
Disponeras av Integrationsverket1 874 975 tkr
10:3 ap.1Grundersättning (Ram)88 776 tkr
10:3 ap.2Schablonersättning (Ram)1 418 713 tkr
10:3 ap.3Ersättningar för äldre och funktionshindrade (Ram)165 000 tkr
10:3 ap.4Ersättningar för barn utan egna vårdnadshavare (Ram)75 486 tkr
10:3 ap.5Extraordinära ersättningar (Ram)30 000 tkr
10:3 ap.6Sjukvårdsersättningar (Ram)97 000 tkr


Villkor
10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande

Anslaget avser utgifter enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning till flyktingmottagande m.m. enligt följande:

Anslagspost och hänvisning till förordningen

1. 9 §

2. 10 - 13 §§

3. 16 - 20 och 37 §§

4. 21 §

5. 26 och 38 §§

6. 34 - 36 §§10:3 ap.2 Schablonersättning

Utöver anslagna medel på anslagsposten skall till Integrationsverket den sista bankdagen i juni och den sista bankdagen i december 2005, från anslaget 12:3 Migrationspolitiska åtgärder, anslagsposten 6, överföras belopp som motsvaras av under respektive halvår mottagna antal organiserat överförda flyktingar multiplicerat med 138 800 kronor.10:3 ap.5 Extraordinära ersättningar

Anslagsposten avser ersättning till kommuner och landsting för extra- ordinära kostnader. Från anslagsposten får även bekostas ekonomisk kompensation till kommuner som organiserat tar emot flyktingar som ursprungligen togs emot i storstäderna eller i förortskommuner med liknande situation som i storstadsregionerna.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

10:1 Integrationsverket

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
10:1 ap.10Allt0
10:1 ap.20Allt0

10:2 Integrationsåtgärder

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
10:2 ap.10Allt0
10:2 ap.40Allt0
10:2 ap.50Allt0
10:2 ap.60Allt0
10:2 ap.70Allt0
10:2 ap.80Allt0
10:2 ap.90Allt0

10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
10:3 ap.10Inget0
10:3 ap.2170 498Inget0
10:3 ap.34 000Inget0
10:3 ap.45 000Inget0
10:3 ap.50Inget0
10:3 ap.68 000Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
10:1 ap.110:1 ap.2100 %
10:2 ap.110:2 ap.9100 %
10:2 ap.210:2 ap.9100 %
10:2 ap.310:2 ap.9100 %
10:2 ap.410:2 ap.9100 %
10:2 ap.510:2 ap.9100 %
10:2 ap.610:2 ap.9100 %
10:2 ap.710:2 ap.9100 %
10:2 ap.810:2 ap.9100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
10:2 ap.2Ram
10:2 ap.3Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 595
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Enligt detta beslut
Till Integrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 89 369 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Integrationsverket 10:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Integrationsverket undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar

Jens Orback
Eva Cederholm Cars
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Justitiedepartementet/STO
Utrikesdepartementet/MAP
Socialdepartementet/ST
Socialdepartementet/HS
Socialdepartementet/FH
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Finansdepartementet/BO
Utbildningsdepartementet/SV
Utbildningsdepartementet/G
Utbildningsdepartementet/S
Utbildningsdepartementet/H
Utbildningsdepartementet/UNG
Näringsdepartementet/A
Näringsdepartementet/NL
Näringsdepartementet/RUT
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksrevisionen
Riksdagens socialförsäkringsutskott
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Migrationsverket
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Samtliga länsstyrelser
Skolverket
Myndigheten för skolutveckling
Högskoleverket
Ungdomsstyrelsen
Arbetsmarknadsverket
Glesbygdsverket
Verket för näringslivsutveckling
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet