Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut6

2004-12-09Sametinget
Bergmästaregatan 6
981 33 KIRUNAJo2003/2461
Jo2004/1057
Jo2004/1554


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Sametinget

Riksdagen har beslutat om Sametingets verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 01, bet. 2003/04:KU1, rskr. 2003/04:59, prop. 2003/04:1, utg.omr. 23, bet. 2003/04:MJU2, rskr. 2003/04:104).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Sametinget och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
SamepolitikSamisk kulturDet folkvalda organet
Det samiska språket
Kultur, inklusive litteratur- och biblioteksfrågor
Nordiskt och internationellt arbete
Information om samiska förhållanden
RennäringenSamiska näringar och samhällsplaneringen
De samiska utvecklingsprogrammen inom EU:s strukturfonder
DjurpolitikViltvårdErsättning och inventering1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Samepolitik

Mål

Verka för en levande samisk kultur byggd på en ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar.


Verksamhetsområde Samisk kultur

Mål

Den samiska kulturens ställning är stark.


Verksamhetsgren Det folkvalda organet

Mål

Sametingets och samernas ställning i samhället är stark.


Återrapportering

Redovisa åtgärder som vidtagits för att nå målet under året.Verksamhetsgren Det samiska språket

Mål

Det samiska språkets ställning i samhället är stark. Utbildning sker i språkets alla varieteter. Kontakterna med företrädare för språket i grannländerna har ökat.


Återrapportering

Redogöra för antalet personer som genomgått språkutbildning, samt uppskatta utbildningens effekt. Redogöra för kontakter med intressenter inom språkvårdsområdet i grannländer inklusive Ryssland som Samtinget har tagit initiativ till, samt ange eventuella följdeffekter i form av etablerande av nätverk eller formella arbetsgrupper.Verksamhetsgren Kultur, inklusive litteratur- och biblioteksfrågor

Mål

Bevara, stärka och sprida kunskap om samisk kultur och kulturarv genom olika former av kulturyttringar.

Understödja en samisk teaterinstitution som är ledande inom samisk scenkonst och verka för utveckling, förnyelse och konstnärlig kvalitet. Institutionen framför samisk scenkonst och vårdar och främjar därmed samiska språk och det samiska kulturarvet. Den primära inriktningen är således att framföranden sker på samiska riktade till en samiskspråkig publik. Den samiska teatern har även en bred repertoar med både äldre och nyare verk samt söka nå en så stor och bred publik som möjligt.


Återrapportering

Sametinget skall redogöra för hur anslaget 28:2, anslagsposten 5: Bidrag till samisk kultur under utgiftsområde 17, liksom medel ur Samefonden, har använts. Redogörelsen bör uppdelas på olika kulturyttringar, exempelvis slöjd, bild- och formkonst, musik och litteratur. Av redogörelsen bör framgå antal och typ av arrangemang som har finansierats av Sametinget. Sametinget skall särskilt redovisa kostnaderna för den samiska bibliotekskonsulentverksamheten.

Resultaten av bidragsgivningen bör vara föremål för extern revidering vad avser mål och kvalitet.

Sametinget skall redogöra för hur anslaget 28:2, anslagsposten 5.2: Sámi Teáther under utgiftsområde 17, liksom medel ur Samefonden, har använts. Redogörelsen skall indelas enligt de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som Sametinget finner mest relevanta. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Sametinget skall bl.a. redovisa antal besökare med en uppskattning av fördelningen på kön och ålder.

Resultaten av bidragsgivningen bör vara föremål för extern revidering vad avser mål och kvalitet.Verksamhetsgren Nordiskt och internationellt arbete

Mål

Det finns ett aktivt nordiskt och ryskt samarbete om samiska frågor och Sametinget är en aktör i internationella fora där man arbetar med urbefolkningsfrågor.


Återrapportering

Redogöra för kontakter, som Samtinget har tagit initiativ till, inom sameområdet i Norden och Ryssland. Redovisa eventuella följdeffekter i form av etablerande av nätverk och formella arbetsgrupper och deltagande i internationella fora.Verksamhetsgren Information om samiska förhållanden

Mål

Kunskapen om sametingets verksamhet samt om samiska förhållanden och kultur är god hos allmänheten, media, myndigheter och institutioner.


Återrapportering

Redogöra för de riktade informationsinsatser som gjorts i informationsväg samt omfattningen av förfrågningar (samtal, skrivelser, e-postmeddelanden) till Sametinget. Redogöra för hur frekvent material från Sametinget är citerat i media. Redogöra för eventuella följdeffekter i form av regelbundet deltagande i informationsutbyte i samhället.Verksamhetsområde Rennäringen

Mål

En ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar.


Verksamhetsgren Samiska näringar och samhällsplaneringen

Mål

Samiska näringar har utvecklats och är starka. Samiska behov beaktas i samhällsplaneringen.


Återrapportering

Redogöra för hur samiska behov tagits tillvara i samhällsplaneringen.Verksamhetsgren De samiska utvecklingsprogrammen inom EU:s strukturfonder

Mål

Det samiska näringslivet är starkt.


Återrapportering

Redogöra för hur medlen i EU:s strukturfonder använts och på vad sätt målen uppnåtts.
Politikområde Djurpolitik

Mål

Ett gott djurskydd och ett gott djurhälsotillstånd bland djur i människans tjänst och att viltstammarna förvaltas på ett sådant sätt att oacceptabla skador på människor och egendom inte uppstår.


Verksamhetsområde Viltvård

Mål

Ersätta och förebygga skador av vilt.


Verksamhetsgren Ersättning och inventering

Mål

Det finns livskraftiga stammar av alla vilda djurarter. Skador av vilt är minimerade genom jakt och andra förebyggande åtgärder.


Återrapportering

Redogöra för hur anslaget 42:5, anslagsposterna 2 och 3, har använts. Redogöra för resultatet av rovdjursinventeringen i renskötselområdet.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Sametinget skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 t.o.m 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november 2003. Prognoserna skall lämnas i systemet Hermes och kommenteras både i förhållande till förgående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Om möjligt skall prognoserna också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelse kan göras med faktiskt utfall.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Sametinget skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.
1.4Uppdrag

1. Sametinget skall i samverkan med NUTEK, länsstyrelser och andra berörda myndigheter verka för den levande samiska kulturens roll inom de regionala tillväxtprogrammen.

2. I regeringens skrivelse En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna (skr 2001/02:83) påtalas vikten av att anställda i den offentliga förvaltningen får del av utbildningar om mänskliga rättigheter. Sametinget skall utbilda sin personal i frågor om mänskliga rättigheter. Sametinget skall vidare redogöra för vilka kurser/åtgärder som genomförts under året.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

45:1Sametinget (Ramanslag)
Disponeras av Sametinget17 265 tkr
45:1 ap.1Sametinget (Ram)17 265 tkr


Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:5Ersättningar för viltskador m.m (Ramanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket36 000 tkr
42:5 ap.1Bidrag för att förebygga skador på annat än ren och för att ersätta inträffad sådan skada (Ram)36 000 tkr

Disponeras av Sametinget51 500 tkr
42:5 ap.2Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn, järv, lo eller örn (Ram)48 500 tkr
42:5 ap.3Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur (Ram)3 000 tkr


Villkor
42:5 ap.1 Bidrag för att förebygga skador på annat än ren och för att ersätta inträffad sådan skada

1. Naturvårdsverket skall fördela hela anslagspost 1 som bidrag till länsstyrelserna, varvid hänsyn skall tas till i första hand skadekostnaderna inom respektive län föregående år. Länsstyrelserna får endast använda medlen för bidrag eller ersättning inom länet enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724). Länsstyrelserna disponerar vidare medlen för utgifter enligt kungörelsen (1967:895) om ersättning till nämndemän för vissa granskningar och besiktningar. Bidragen till länsstyrelserna skall betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.42:5 ap.2 Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn, järv, lo eller örn

1. Sametinget skall använda anslagspost 2 för bidrag och ersättningar enligt 3 § viltskadeförordningen (2001:724) för att förebygga att varg, björn, järv, lo eller örn orsakar skador på renar, enligt 4 § för att lämna ersättning för skador på renar som orsakas av dessa rovdjur och enligt 10 § förordningen för massdödande av renar.

Sametinget skall lämna ersättning för föryngring, regelbunden eller tillfällig förekomst av rovdjur enligt 6 § viltskadeförordningen till sameby med följande belopp.

Föryngring

Regelbunden
förekomst

Tillfällig
förekomst

Järv

200 000

70 000

35 000

Lo

200 000

70 000

35 000

Varg

500 000

50 000

25 000

Ersättningsbeloppen för regelbunden eller tillfällig förekomst avser, när det gäller varg, varje individ och i övriga fall förekomst inom samebyn. Ersättningsbeloppen för föryngring avser varje föryngring.

Förekomst av björn ersätts med 1 500 000 kr och förekomst av örn med 1 000 000 kr och fördelas mellan de ersättningsberättigade samebyarna i förhållande till betesområdenas areal.

Sametinget får använda högst 1 000 000 kr för ersättning enligt 10 § viltskadeförordningen.

2. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

45:1 Sametinget

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
45:1 ap.1265Allt0

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:5 Ersättningar för viltskador m.m

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
42:5 ap.11 798Allt0
42:5 ap.22 375Allt0
42:5 ap.3150Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
45:1 ap.245:1 ap.1400 tkr
42:6 ap.442:5 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
42:5 ap.4Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 600
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 17 Datum: 2003-12-18
Till Sametingets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 17 665 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Sametinget 45:1 ap.1.
Beslutsnr: 6 Datum: 2004-12-09
Till Sametingets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • -400 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Sametinget 45:1 ap.1.
Utbetalningsdatum
2004-12-25-400
Belopp angivna i tkr
2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Sametinget får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av Sametinget.På regeringens vägnar

Ann-Christin Nykvist
Helena Ewenfält
Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Fiinansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Kammarkollegiet