Kulturdepartementet
Regeringsbeslut

2004-08-19Statens kulturråd
Box 7843
103 98 STOCKHOLMKu2004//Kr


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens kulturråd

Riksdagen har beslutat om Statens kulturråds verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikKonstområdesövergripande verksamhetBidragsgivning och andra insatser för teater, dans och musik
Bidragsgivning och andra insatser för bibliotek, litteratur, kulturtidskrifter och läsande
Bidragsgivning och andra insatser för konst, museer och utställningar
Bidragsgivning och andra insatser för konstområdesövergripande verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Kulturpolitik

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målen för Statens kulturråd är att:

- genom bidragsgivning, information, samverkan och andra åtgärder främja konstnärlig och kulturell förnyelse, främja kulturarvet och bruket av det inom konstarterna, folkbiblioteksväsendet och museerna samt vidga delaktigheten i kulturlivet och stimulera eget skapande,

- bidra till att utveckla samspelet mellan de statliga, regionala och kommunala insatserna i syfte att slå vakt om en nationell kulturpolitik, främja kulturell mångfald och geografiskt jämlik fördelning av kulturutbudet,

- verka för att kulturpolitiska aspekter på utvecklingen beaktas inom andra samhällsområden,

- främja kulturpolitisk utvecklingsverksamhet samt förbättra metoderna för uppföljning och utvärdering av kulturpolitiken i syfte att öka och sprida den samlade kunskapen inom kulturområdet.


Verksamhetsområde Konstområdesövergripande verksamhet

Verksamhetsgren Bidragsgivning och andra insatser för teater, dans och musik

Mål

Målet är att utbudet av, tillgången till och efterfrågan på teater, dans och musik ökar i hela landet.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

- bidragsgivningen fördelad på bidragsmottagare och mottaget belopp, fördelat per stödform och kategori, varvid bidragsgivningen till löpande verksamhet och projekt skall redovisas var för sig,

- turnéverksamhetens omfattning i förhållande till den totala verksamheten hos fria grupper som erhåller verksamhets- och produktionsbidrag,

- användningen av utvecklingsbidrag och andra insatser som syftar till att öka tillgängligheten,

- inriktning och omfattning på insatser som syftar till att stärka lokal arrangörsverksamhet,

- en analys av hur Eric Sahlström-institutet har utvecklats i fråga om verksamhet och finansiering,

Statens kulturråd skall bedöma resultatet av sina insatser i förhållande till målet.


Verksamhetsgren Bidragsgivning och andra insatser för bibliotek, litteratur, kulturtidskrifter och läsande

Mål

Målet är att utbudet av och tillgången till biblioteksservice, litteratur och kulturtidskrifter förbättras i hela landet samt att intresset för läsning och information ökar.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

- antalet bidragmottagare samt bidragsgivningen fördelad på bidrags­mottagare och mottaget belopp, fördelat per stödform och kategori,

- användningen av utvecklingsbidrag inom den regionala biblioteksverksam­heten och andra viktigare insatser som syftar till att öka tillgängligheten,

- antalet böcker och kulturtidskrifter som erhållit utgivningsstöd samt hur detta relaterar sig till den totala utgivningen i landet,

Statens kulturråd skall bedöma resultatet av sina insatser i förhållande till målet.


Verksamhetsgren Bidragsgivning och andra insatser för konst, museer och utställningar

Mål

Målet är att tillgången till och intresset för samtida bildkonst samt utställningar och övrig museiverksamhet ökar i hela landet samt att tillgängligheten till föremåls- och arkivsamlingarna förbättras.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

- bidragsgivningen fördelad på bidragsmottagare och mottaget belopp,

- insatser som syftar till att ge konstnärer bättre möjligheter att i kollektiva former framställa, visa och försälja sina verk samt en samlad bedömning av insatsernas effekter,

- användningen av utvecklingsbidrag inom den regionala museiverksamheten och andra insatser som syftar till att öka tillgängligheten,

- andelen av de regionala museernas samlingar som är tillgängliga i digital form och via Internet.

- en samlad bedömning av verksamheten med inriktning på samtida bild- och formkonst inom de regionala museerna i förhållande till målet.

Statens kulturråd skall bedöma resultatet av sina insatser i förhållande till målet.


Verksamhetsgren Bidragsgivning och andra insatser för konstområdesövergripande verksamhet

Mål 1

Målet är att med stöd av forskning utveckla den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden inom Kulturrådets ansvarsområde. Målet är även att Kulturrådet, som sektorsansvarig myndighet, medverkar till att den kulturpolitiskt relevanta forskningen stärks och utvecklas.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa vilka insatser som har vidtagits för att uppnå målet. Av redovisningen skall vidare framgå

- användningen av de särskilda medel som anvisas under anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet,

- inriktning och omfattning på pågående och under året avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt,

- hur forskningsresultat av betydelse för rådets ansvarsområde återförs till verksamheten,

Resultaten skall redovisas och analyseras.


Mål 2

Målet är att barns och ungdomars rätt till yttrandefrihet tas till vara liksom deras rätt och möjligheter att delta i det kulturella och konstnärliga livet, till kulturupplevelser samt till eget skapande.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa inriktning och omfattning på insatser för barn och ungdom. Av redovisningen skall framgå insatser som leder till att kulturens roll i skolan stärks samt insatser som främjar samarbetet mellan det fria kulturlivet, kulturinstitutionerna, förskolan och skolan. Statens kulturråd skall även tillställa Ungdomsstyrelsen denna redovisning.


Mål 3

Målet är att funktionshindrades tillgång till kultur skall öka.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

- åtgärder som vidtagits för att förverkliga och utvidga handlingspro­grammet (Statens kulturråd 1998:3) för att främja funktionshindrade personers deltagande i kulturlivet i enlighet med propositionen (prop. 1999/2000:79) Från patient till medborgare,

- insatserna och en analys av måluppfyllelsen av de etappmål som regeringen godtagit inom ramen för myndighetens sektorsansvar för handikappolitiken,

- insatser för att stödja litteraturbehov i enlighet med vad som anges i betänkandet 1998/99:KrU1 s.46-47, rskr. 1998/99:55.


Mål 4

Målet är att den officiella kulturstatistiken och övrig kulturpolitiskt rele­vant statistik inom ansvarsområdet utvecklas.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

- åtgärder som vidtagits för att utveckla den nationella kulturstatisti­ken samt deltagande i utvecklingsarbetet av en europeisk kulturstati­stik,

- åtgärder som vidtagits för att särskilt utveckla statistiskt material m.m. på litteraturområdet i enlighet med propositionen Litteraturen och läsandet (prop. 1997/98:86, bet. 1997/98:KrU15, rskr. 1997/98:240),

- hur kravet på tillgänglighet m.m. enligt 13-14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts.


Mål 5

Målet är att genom utnyttjandet av modern informationsteknik och In­ternet öka tillgängligheten till och intresset för svensk kultur samt samla och sprida kunskap om informationsteknikens möjligheter och använd­ning till kulturlivet.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

- resultatet av verksamheten med Kulturnät Sverige i enlighet med den inriktning som definieras i budgetpropositionen för 2000 (prop. 1999/2000:1, utg. omr. 17, s. 40-41,

- åtgärder som i övrigt vidtagits och kommentera dem i förhållande till målet.


Mål 6

Målet är att ge det mångkulturella samhällets skiftande uttrycksformer en naturlig plats i kulturlivet samt att kulturlivets institutioner och orga­nisationer utvecklar ett mångkulturellt förhållningssätt i alla delar av sin verksamhet.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

- omfattningen och resultatet av verksamhet med regionala konsulenter för mångkultur i enlighet med den inriktning som anges i budgetpropositionen för 2002 (prop. 2001/2002:1, utg.omr. 17 s. 35-36),

- resultatet av andra utvecklingsinsatser i syfte att nå målet.


Mål 7

Målet är att de nationella minoriteternas språk och kultur skall stärkas.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

- omfattningen och resultatet av insatser på området i enlighet med den inriktning som anges i budgetpropositionen för 2002 (prop. 2001/2002:1, utg. omr. 17 s. 35)


Mål 8

Målet är att svenskt kulturutbyte med utlandet skall stärkas.


Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

- bidragsgivningen fördelad på bidragsmottagare och mottaget belopp,

- internationella samarbetsprojekt som Kulturrådet deltar i,

- en samlad bedömning av insatserna.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av social jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som särskilt vidtagits för att utveckla verksamheter som främjar nationella minoriteter,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet inom myndigheten och hur samhällets mångfald avspeglas i Kulturrådets referens- och arbetsgrupper samt övrigt internt arbete,

2. Regeringen redovisar i budgetpropositionen det regionala utfallet för delar av statens insatser för kultur. Mot den bakgrunden skall Statens kulturråd kartlägga, sammanställa och analysera det regionala utfallet av myndighetens verksamhet för 2003 respektive 2004. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Förändringar över tiden skall kommenteras och analyseras.

Statens kulturråd skall vidare sammanställa och analysera regionala analyser från myndigheter och institutioner inom kulturområdet. Kulturrådet skall till berörda myndigheter och institutioner ge metodanvisningar för hur analysen skall läggas upp samt vid behov bistå dessa i deras arbete. Kulturrådet skall också redovisa och analysera det regionala utfallet av relevanta bidrag från andra statliga sektorer och från EU. Utformningen av denna redovisning skall ske i samråd med Kulturdepartementet. Den samlade redovisningen och analysen skall tillsammans med Kulturrådets slutsatser av utfallet rapporteras till regeringen senast den 1 juli 2004 respektive den 1 juni 2005.

3. Inom ramen för den nationella och tvärsektoriella storstadspolitiken (prop. 1997/98:165), som nu omvandlas till ordinarie strukturer, skall myndigheten redovisa sin samverkan med kommuner, andra myndigheter, institutioner och aktörer i övriga samhällssektorer som omfattas och berörs av storstadspolitiken.

4. Statens kulturråd skall senast den 1 april 2006 redovisa en omvärldsanalys som tar upp de förändringar och utvecklingstendenser i samhället som kan ha betydelse för kulturen och kulturpolitikens utveckling. Omvärldsanalysen skall även innehålla en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom de konst- och kulturområden Kulturrådet ansvarar för.

Som en del i arbetet med omvärldsanalysen skall Kulturrådet såväl 2004 som 2005 göra fördjupade analyser med särskilda teman. Dessa skall redovisas senast den 1 oktober 2004 respektive den 1 oktober 2005. Temat för den fördjupade analysen som skall redovisas 2004 skall ta sin utgångspunkt i hur den tekniska utvecklingen förändrat förutsättningarna för människors möjligheter till information och kommunikation. Analysen skall avse konsekvenserna för såväl den konstnärliga produktionen och distributionen som den enskilde medborgarens delaktighet i kulturlivet.

5. Statens kulturråd skall senast den 1 mars 2004 utvärdera försöksverksamheten med fonogramstöd i friare former samt lämna förslag till riktlinjer och villkor för det fortsatta fonogramstödet.

6. Statens kulturråd skall senast den 1 maj 2004 utvärdera den museipedagogiska satsningen som pågått under 2001-2003. Utvärderingen skall bl.a. innehålla en redovisning av de erfarenheter som gjorts i relation till regeringens intentioner för satsningen som de presenterades i budgetpropositionen för 2001 (prop. 2000/01:1, utg.omr.17)

7. Statens kulturråd skall i årsredovisningen redovisa hur myndigheten medverkat till främjandet av arkitektur-, form- och designområdet i enlighet med de av riksdagen beslutade målen för statens engagemang i arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU1, rskr. 1997/98:225).

8. Statens kulturråd skall i årsredovisningen redovisa inriktning och omfattning på samt resultatet av verksamheten med länskonstnärer, hur innehavarna av de nationella uppdragen fullföljer sina uppdrag samt resultatet av dessa uppdrag.

9. Statens kulturråd skall i samarbete med Riksantikvarieämbetet samla in, analysera och bedöma uppgifter om de regionala museernas verksamhet inom kulturmiljöområdets verksamhetsgrenar. Riksantikvarieämbetet skall samordna redovisningen som lämnas till Kulturdepartementet senast den 17 juni 2004.

10. Statens kulturråd skall i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Riksantikvarieämbetet skall samordna redovisningen, som lämnas till Kulturdepartementet senast den 1 april 2004. Av redovisningen skall framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.

11. Statens kulturråd skall i samarbete med Riksantikvarieämbetet årligen redovisa antalet svenska ansökningar till EU:s ramprogram för kultur, Kultur 2000-programmet, antalet svenska ansökningar som beviljats stöd, hur mycket EU-medel som utbetalats samt utvärdera programmet efter genomförda programperioder. Kulturrådet skall samordna redovisningen som lämnas till Kulturdepartementet senast den 1 april 2004. Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.

12. Statens kulturråd skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken, väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet, uppnås. Detta innebär att myndigheten skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Myndigheten får medverka till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen.

Återrapportering

Statens kulturråd skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2004 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Statens kulturråd skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

13. Statens kulturråd skall med utgångspunkt i mål på politikområdes-, verksamhetsområdes- och verksamhetsgrensnivå identifiera sin roll inom folkhälsoområdet och redogöra för insatser som vidtas och som avses att vidtas för att nå det övergripande folkhälsomålet och målen för de elva målområdena. Vidare skall Kulturrådet redogöra för hur insatserna avses att följas upp samt val av indikatorer för uppsatta mål. Val av indikatorer skall ske i samråd med Statens folkhälsoinstitut. Redovisning skall ske till Socialdepartementet och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 augusti 2004.1.3Organisationsstyrning

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Statens kulturråd skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprogno­ser för åren 2004-2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prog­nosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostill­fälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- tisdagen den 20 januari 2004,

- måndagen den 8 mars 2004,

- onsdagen den 5 maj 2004,

- måndagen den 9 augusti 2004,

- måndagen den 1 november 2004.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:1Statens kulturråd (Ramanslag)
Disponeras av Statens kulturråd45 500 tkr


Villkor
28:1 Statens kulturråd

- Av anslaget skall minst 1 300 000 kronor användas för samordnings- och utvecklingsinsatser på det mångkulturella området.28:2Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)
Disponeras av Sametinget14 515 tkr
28:2 ap.5Bidrag till samisk kultur (Ram)14 515 tkr
28:2 ap.5.1Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer (Ram)9 015 tkr
28:2 ap.5.2Sámi Teáhter (Ram)5 500 tkr

Disponeras av Statens kulturråd135 230 tkr
28:2 ap.1Till Statens kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet och bidrag till allmän kulturverksamhet (Ram)15 469 tkr
28:2 ap.2Bidrag till organisationer inom kulturområdet (Obetecknat)68 684 tkr
28:2 ap.2.1Centrala amatörorganisationer för riksorganisationernas verksamhet (Obetecknat)7 243 tkr
28:2 ap.2.2Centrumbildningar för deras centrala regionala verksamhet (Obetecknat)24 417 tkr
28:2 ap.2.3Lokalhållande organisationer för kulturverksamhet (Obetecknat)11 951 tkr
28:2 ap.2.4Mångkulturella organisationer (Obetecknat)3 073 tkr
28:2 ap.2.5TA Teateralliansen AB (Obetecknat)15 000 tkr
28:2 ap.2.6Nationella minoriteters språk och kultur (Ram)7 000 tkr
28:2 ap.3Bidrag till internationellt kulturutbyte (Ram)18 614 tkr
28:2 ap.3.1Statens kulturråd (Ram)4 706 tkr
28:2 ap.3.2Svenskhemmet Voksenåsen (Obetecknat)9 340 tkr
28:2 ap.3.3Svensk-norska samarbetsfonden för stipendier för vistelse vid svenskhemmet Voksenåsen (Obetecknat)400 tkr
28:2 ap.3.4Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland (Obetecknat)918 tkr
28:2 ap.3.5Bidrag till organisationer för internationellt kulturutbyte (Ram)3 250 tkr
28:2 ap.4Bidrag till övriga ändamål inom kulturområdet (Ram)32 463 tkr
28:2 ap.4.1Kultur i arbetslivet (Ram)8 331 tkr
28:2 ap.4.2Bidrag till länsbildningsförbud m.fl. (Obetecknat)4 932 tkr
28:2 ap.4.3Länskonstnärer (Ram)6 700 tkr
28:2 ap.4.4Funktionshindrades deltagande i kulturlivet (Ram)9 500 tkr
28:2 ap.4.5Regionala konsulenter för mångkultur (Obetecknat)3 000 tkr

Disponeras av Svenska institutet1 990 tkr
28:2 ap.6Svenska institutet (Ram)1 990 tkr

Disponeras av regeringen2 811 tkr
28:2 ap.7Till Regeringens disposition (Ram)2 811 tkr


Villkor
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

- Av medlen under delposterna 2.1-2.4, 3.2-3.5, 4.1 och 4.3 får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2004.

- I samband med den första utbetalningen skall Kulturrådet erinra bidragsmottagarna om villkoren. Bidragsmottagarna under anslagsposterna 1-2, 3.1, 3.3-3.5 samt 4 skall till Kulturrådet lämna en redogörelse för bidragets användning i verksamheten och de övriga uppgifter som Kulturrådet finner lämpliga.28:2 ap.1 Till Statens kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet och bidrag till allmän kulturverksamhet

- I anslagsposten ingår medel för insatser i syfte att främja danskonsten i hela landet, bl.a. genom residens. I anslagsposten ingår vidare medel till utvecklingsprojekt som främjar ungdomars eget skapande samt stöd till barn- och ungdomskultur, inklusive verksamhet med anknytning till kultur i skolan. I anslagsposten ingår även bidrag till kostnader för utveckling av folkbiblioteksverksamheten enligt 1 § andra punkten förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek. Av anslagsposten skall minst 500 000 kronor användas för bidrag till Sveriges Dramatikerförbund för driften och administrationen av en digital pjäsbank. Minst 500 000 kronor skall användas till insatser som särskilt syftar till att främja barn- och ungdomsteater. Slutligen skall av anslagsposten avsättas 1 000 000 kronor till försöksverksamhet med stöd till arrangerande konstföreningar.28:2 ap.2.1 Centrala amatörorganisationer för riksorganisationernas verksamhet

- Av delposten 2.1 skall minst 500 000 kronor användas för bidrag till Sverige-finska Riksförbundet för verksamhet med sverigefinsk amatörteater.28:2 ap.2.2 Centrumbildningar för deras centrala regionala verksamhet

- Av delposten 2.2 skall minst 10 506 000 kronor användas för bidrag till arbetsförmedlande verksamhet vid centrumbildningarna, folkparkerna och studieförbunden.28:2 ap.2.4 Mångkulturella organisationer

- Delposten 2.4 får bl.a. användas för bidrag till Immigrantinstitutet, Mångkulturellt Centrum i Botkyrka, Grekiskt kulturcentrum samt Kurdiska biblioteket i Stockholm. Av delposten får 1 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till Kurdiska biblioteket.28:2 ap.2.5 TA Teateralliansen AB

För delposten 2.5 gäller följande villkor: TA Teateralliansen AB skall verka för frilansande skådespelares trygghet och minskade beroende av arbetslöshetsförsäkringen samt stimulera till utveckling och rörlighet inom teaterlivet. En utgångspunkt för verksamheten är att arbetsmarknadens parter har träffat erforderliga avtal om anställningsformer och anställningsskydd inom teaterområdet.28:2 ap.2.6 Nationella minoriteters språk och kultur

- Delposten 2.6 får användas för bidrag och andra insatser i syfte att främja de nationella minoriteternas språk och kultur med den inriktning som angivits i budgetpropositionen för 2002 samt med beaktande av riksdagens tillkännagivande om finskspråkig teater (prop. 2001/02:1, utg.omr. 17 s. 35, bet. 2001/02:KrU1 s.35).28:2 ap.3.1 Statens kulturråd

- I delposten 3.1 ingår medel till årsavgiften för European Union Youth Orchestra.28:2 ap.3.2 Svenskhemmet Voksenåsen

- Delposten får användas för bidrag till lokalhyra och programverksamhet vid svenskhemmet Voksenåsen.28:2 ap.3.3 Svensk-norska samarbetsfonden för stipendier för vistelse vid svenskhemmet Voksenåsen

- Av delposten 3.3 skall minst 100 000 kronor företrädesvis användas för stipendier till författare och andra konstnärer med utomnordisk bakgrund.28:2 ap.3.5 Bidrag till organisationer för internationellt kulturutbyte

- Delposten 3.5 får användas för bidrag till Svenska Pennklubben för gäststipendium till flyktingförfattare, verksamhetsbidrag till Östersjöns Författar- och Översättarcentrum, verksamhetsbidrag till Visby Internationella Tonsättarcentrum, verksamhetsbidrag till Baltic Art Center på Gotland, verksamhetsbidrag till Barents Litteraturcentrum samt bidrag för svensk-grekiskt kultursamarbete efter förslag av Nämnden för kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland. Från delposten får även betalas kostnader för nämndens verksamhet.28:2 ap.4.1 Kultur i arbetslivet

- För delposten 4.1 gäller följande bestämmelser: Medlen skall användas av Kulturrådet för att främja en bred kulturverksamhet med arbetsplatsen och arbetsgemenskapen som utgångspunkt. De skall öka möjligheterna till konstnärliga upplevelser och förbättra arbetsplatsens estetiska miljö. De skall främja ett vidgat deltagande i kulturlivet och bidra till att utveckla samspelet med yrkesmässigt arbetande konstnärer. Stöd kan utgå till bl.a. följande ändamål: projekt av utvecklingskaraktär, utbildning, utvärdering i syfte att vinna erfarenheter och spridning av dessa anordnade av seminarier och utarbetande av informationsmaterial. Stöd får lämnas under förutsättning att minst 25 procent av projektkostnaden finansieras på annat sätt. Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader för genomförandet av den föreslagna verksamheten.28:2 ap.4.3 Länskonstnärer

- Delposten 4.3 får användas för bidrag till länskonstnärer enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas. Regeringen kommer senare att meddela bestämmelser om bidragsmottagare.28:2 ap.4.4 Funktionshindrades deltagande i kulturlivet

- Delposten 4.4 får användas för bidragsgivning och andra insatser för att öka tillgängligheten till kulturlivet för funktionshindrade personer.28:2 ap.4.5 Regionala konsulenter för mångkultur

- Delposten 4.5 får användas för bidrag till regionala konsulenter för mångkultur enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas. Regeringen kommer senare att meddela bestämmelser om bidragsmottagare.28:2 ap.5 Bidrag till samisk kultur

- Sametinget beslutar om fördelningen av statens bidrag till samisk kultur och samiska organisationer enligt bestämmelser i sametingslagen (1992:1433).

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, 1 juli respektive den 1 oktober 2004.28:2 ap.5.1 Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer

- Delposten 5.1 får användas för verksamheten med en samisk bibliotekskonsulent.28:2 ap.5.2 Sámi Teáhter

- För delposten 5.2 gäller att statsbidrag till Sámi Teáhter får lämnas under förutsättning att medfinansiering sker från berörda kommuner och landsting. Ett villkor för Sametingets medelsfördelning skall vara att den lokala och regionala motprestationen skall ligga kvar på minst 2003 års nivå för att hela statsbidraget skall erhållas.28:2 ap.6 Svenska institutet

- Av anslagsposten skall minst 750 000 kronor användas för spridning av svensk litteratur, företrädesvis skönlitteratur, i utlandet.28:2 ap.7 Till Regeringens disposition

- Medlen får användas för bidrag till kulturändamål, utveckling och internationellt samarbete. I anslagsposten ingår engångsanvisningar på vardera 1 000 000 kronor till Strindbergsteatern och Drottningholms slottsteater.28:3Nationella uppdrag (Ramanslag)
Disponeras av Statens kulturråd9 000 tkr


Villkor
28:3 Nationella uppdrag

- Statens kulturråd skall betala ut 1 000 000 kronor till var och en av följande institutioner: Föreningen Svensk Form, Dansnät Sverige hos Dansens Hus, Dalateatern, Film i Värmland, Drömmarnas Hus, Eric Ericsons Kammarkör, Baltic Art Center (BAC), Jämtlands läns museum och Slöjdcirkus hos Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund.

- Statens kulturråd skall, efter rekvisition från Dansnät Sverige, betala ut 1 000 000 kronor till Dansens Hus för verksamheten i Dansnät Sverige.

- Stiftelsen Svenska Filminstitutet skall, efter rekvisition hos Statens kulturråd, betala ut 1 000 000 kronor till Film i Värmland.

- I samband med den första utbetalningen skall Statens kulturråd respektive Svenska Filminstitutet erinra bidragsmottagarna om villkoren.

- Bidraget skall användas för verksamhet i enlighet med regeringsbeslut den 11 december 2003 om nationellt uppdrag under perioden 2004-2006 till Slöjdcirkus hos Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund och i enlighet med regeringsbeslut den 19 december 2002 om nationella uppdrag under perioden 2003-2005 till Dansnät Sverige hos Dansens Hus, Dalateatern, Film i Värmland, Drömmarnas Hus, Eric Ericsons Kammarkör, Baltic Art Center (BAC) och Jämtlands läns museum samt i enlighet med regeringsbeslut den 13 december 2001 om nationellt uppdrag under perioden 2002-2004 till Föreningen Svensk Form.

- Dansnät Sverige hos Dansens Hus, Dalateatern, Film i Värmland, Drömmarnas Hus, Eric Ericsons Kammarkör, Baltic Art Center (BAC) och Jämtlands läns museum, Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund och Föreningen Svensk Form skall årligen lämna redogörelser till Kulturrådet för bidragets användning i verksamheten samt de övriga uppgifter som Kulturrådet finner erforderliga.

- Film i Värmland skall årligen lämna en redogörelse till Svenska Filminstitutet för bidragets användning i verksamheten och de övriga uppgifter som Filminstitutet finner erforderliga.28:4Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel (Obetecknat anslag)
Disponeras av Statens kulturråd145 183 tkr


Villkor
28:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel

- Anslaget får användas för statsbidrag enligt förordningen (1998:305) om försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet.

- Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut till Region Skåne före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2004.

- I samband med den första utbetalningen skall Statens kulturråd erinra Region Skåne om villkor för bidragsgivningen samt återrapporteringskrav.

- Bidrag får lämnas till följande regionala kulturinstitutioner: Regionmuseet i Skåne, Kulturen i Lund, Malmö museer, AB Helsingborgs Stadsteater, Malmö Opera och Musikteater AB, Malmö Dramatiska teater AB, Skånes Dansteater AB, Helsingborgs Nya Konserthus AB, Malmö Symfoniorkester AB, Stiftelsen Musik i Skåne, Länsbiblioteket Skåne.

- Bidrag får lämnas under förutsättning att medfinansiering sker från huvudmännens sida. En utgångspunkt för Region Skånes medelsfördelning skall vara att huvudmännens totala motprestation skall ligga kvar på minst 2003 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall erhållas.

- Av anslagsposten får högst 300 000 kronor användas till administrationskostnader för Region Skåne.28:6Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner (Obetecknat anslag)
Disponeras av Statens kulturråd722 905 tkr
28:6 ap.3Utvecklingsbidrag (Obetecknat)14 073 tkr
28:6 ap.4Samarbete med tonsättare (Obetecknat)2 160 tkr
28:6 ap.5Bidrag till länsmusikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner (Obetecknat)706 672 tkr


Villkor
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

- Anslaget får användas för bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas.

- Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2004.

- Statens kulturråd får använda sammanlagt högst 500 000 kronor för utvärdering av verksamhet som får bidrag från detta anslag samt för konferenser och utbildningsinsatser i anslutning till detta arbete.

- Bidragsmottagaren skall tillställa Statens kulturråd en verksamhetsberättelse samt årsredovisning med revisionsberättelse. Berörda bidragsmottagare ansvarar för att försäkringspremier betalas till Statens pensionsverk. I samband med den första utbetalningen av bidrag skall Statens kulturråd föreskriva detta.

- Från anslaget skall 90 000 kronor fördelas till Region Skåne.28:6 ap.3 Utvecklingsbidrag

- Medlen skall användas för särskilda utvecklingsbidrag i enlighet med 12 § förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Kulturrådet skall fördela medlen efter ansökan. Berättigade att ansöka om utvecklingsbidrag är samtliga landsting/regionförbund för länsmusikverksamhet, institutionerna under anslagsposten 5 samt Helsingborgs Nya Konserthus AB, Malmö Symfoniorkester AB, AB Helsingborgs stadsteater, Malmö Opera och Musikteater AB, Malmö Dramatiska Teater AB och Skånes Dansteater AB.28:6 ap.4 Samarbete med tonsättare

- Statens kulturråd skall efter ansökan fördela medlen mellan regionala och lokala teater-, dans- och orkesterinstitutioner, länsmusikorganisationerna samt de institutioner som anges under anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål. anslagsposten 3.28:6 ap.5 Bidrag till länsmusikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

- Bidrag för länsmusikverksamhet skall lämnas till landstingen eller regionförbunden i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Hallands, Västra Götaland, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarna, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens, Norrbottens län samt till Gotlands kommun.

- Bidrag för teater- och dansverksamhet skall lämnas till AB Upsala Stadsteater, Borås Stadsteater, Byteatern (Kalmar läns teater), Folkoperan AB, Folkteatern i Göteborg ek. för., Stiftelsen Norrbottensteatern, Länsteatern på Gotland, Göteborgs Stadsteater AB, Göteborgsoperan AB inklusive Skaraborgs länsteater, Stiftelsen Teater Västernorrland, Stiftelsen Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Stiftelsen Östergötlands länsteater, Västerbottensmusiken AB för Norrlandsoperan, Stockholms Stadsteater AB inklusive Marionetteatern, Sörmlands Musik & Teater, Kommunalförbundet Teater Västmanland, Norrlands Musik- och Dansteater, Teater Halland, Länsteatern Jämtland - Härjedalen, Stiftelsen länsteatern i Dalarna, Värmlands Teater & Musikstiftelse, Västsvenska Teater och Dans AB för Bohusläns Teater och Älvsborgsteatern, Västerbottensteatern AB, Smålands Musik & Teater, Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg, Stiftelsen länsteatern i Örebro och Landstinget i Västernorrlands län för Norrdans.

- Bidrag för orkesterverksamhet skall lämnas till Gävle Symfoniorkester, Göteborgs konsert AB, Norrköpings Symfoniorkester, Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken för Västerås Sinfonietta, Landstinget i Dalarna för Dalasinfoniettan, Stiftelsen Göteborgsmusiken, Landstinget i Örebro län för Svenska Kammarorkestern, Kammarorkestern Musica Vitae AB, Regionförbundet i Kalmar län för kammarorkestern Camerata Roman, Landstinget i Uppsala län för Uppsala kammarorkester, Kommunalförbundet Sundsvalls Kammarorkester, Landstinget i Jönköpings län för Jönköpings Sinfonietta och Landstinget i Norrbottens län för Norrbottens Kammarorkester.

- Bidrag får lämnas under förutsättning att medfinansiering sker från kommuner och landsting. En utgångspunkt för Kulturrådets medelsfördelning skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2003 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall erhållas.28:7Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (Ramanslag)
Disponeras av Statens kulturråd141 116 tkr
28:7 ap.1Fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande musikföreningar m.m. (Ram)105 356 tkr
28:7 ap.2Fonogram och musikalier m.m. (Ram)10 218 tkr
28:7 ap.3Bidrag till viss teaterverksamhet (Obetecknat)13 945 tkr
28:7 ap.4Musikaliska Akademien (Obetecknat)4 815 tkr
28:7 ap.5Skådebaneverksamhet (Ram)5 282 tkr
28:7 ap.6Eric Sahlström-institutet (Obetecknat)1 500 tkr


Villkor
28:7 ap.1 Fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande musikföreningar m.m.

- Anslagsposten får användas för bidragsgivning enligt förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper. I anslagsposten ingår bidrag till Nya Västanå Teater för teaterns regionala uppdrag. Från anslagsposten skall minst 900 000 kronor lämnas som bidrag till daglig träning för frilansdansare.

- Statens kulturråd skall vid bidragsfördelningen ägna särskild uppmärksamhet åt grupper som huvudsakligen bedriver turnéverksamhet (prop. 1999/2000:1, utg.omr. 17, s. 61).

- Statens kulturråd skall beakta vad regeringen och riksdagen har anfört om inriktningen på stödet till musiklivets arrangörer (prop. 1997/98:1, utg.omr. 17, s. 37, bet. 1997/98:KrU1, s. 85-86) samt vad regeringen har anfört om arrangörs- och turnéstöd på dansområdet (prop. 2002/03:1, utg.omr.17, s. 25-26).

- Statens kulturråd får använda högst 750 000 kronor för kostnader i samband med referensgruppernas bedömningar och resor.

- De bidragsmottagare som är juridiska personer och som erhåller verksamhetsbidrag skall tillställa Statens kulturråd årsredovisning med revisionsberättelse. I samband med utbetalning av bidrag skall Kulturrådet erinra bidragsmottagaren om detta villkor.28:7 ap.2 Fonogram och musikalier m.m.

- Anslagsposten får användas för bidragsgivning enligt förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram. Bidrag får även lämnas till distribution och marknadsföring.

- Från anslagsposten får Statens kulturråd vidare lämna bidrag till Musikaliska Akademien för utgivning av svenska tonsättares verk och till Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) - Svensk Musik för notutgivning, information och internationell kontaktförmedling.

- Statens kulturråd får använda högst 600 000 kronor för informationsinsatser och utvärdering av fonogramstödet samt för kostnader i samband med referensgruppens bedömningar och resor.28:7 ap.3 Bidrag till viss teaterverksamhet

- Bidrag får lämnas till föreställningsverksamheten hos Stiftelsen Drottningholms teatermuseum, verksamheten vid Ulriksdals Slottsteater (Confidencen), kurs- och föreställningsverksamheten vid Internationella Vadstenaakademien samt verksamheten vid Orionteatern och Dalhalla.

- Av bidragen får högst 50 procent betalas ut före den 1 juli 2004.

- Bidragsmottagarna skall tillställa Statens kulturråd en verksamhetsberättelse samt årsredovisning med revisionsberättelse. Kulturrådet skall i samband med den första utbetalningen erinra bidragsmottagarna om villkoren.28:7 ap.4 Musikaliska Akademien

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juni respektive den 1 oktober 2004.

- Musikaliska Akademien skall till Statens kulturråd lämna en redogörelse för bidragets användning i verksamheten samt årsredovisning med revisionsberättelse. Kulturrådet skall i samband med den första utbetalningen erinra akademien om villkoren.28:7 ap.5 Skådebaneverksamhet

- Medlen får användas för bidrag till verksamheten vid Riksskådebanan och de regionala skådebanorna. Medlen betalas ut till Riksskådebanan.

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2004.

- Riksskådebanan skall till Statens kulturråd lämna en verksamhetsberättelse samt årsredovisning med revisionsberättelse. Kulturrådet skall i samband med den första utbetalningen erinra Riksskådebanan om villkoren.28:7 ap.6 Eric Sahlström-institutet

- Som villkor för statsbidrag gäller att Eric Sahlström-institutet erhåller bidrag från annat håll med minst det belopp som staten lämnar. Statens kulturråd skall i samband med bidragets utbetalning erinra institutet om villkoret. Kulturrådet får härutöver lämna de föreskrifter för bidragets användning och redovisning av verksamheten som rådet finner erforderliga. Kulturrådet skall därvid beakta vad riksdagen har anfört (bet. 1998/99:KrU1, s. 43-44).28:8Bidrag till biblioteksverksamhet (Obetecknat anslag)
Disponeras av Statens kulturråd45 024 tkr
28:8 ap.1Bidrag till länsbibliotek (Obetecknat)26 368 tkr
28:8 ap.2Bidrag till lånecentraler och depåbibliotek (Obetecknat)12 369 tkr
28:8 ap.3Utvecklingsbidrag (Obetecknat)3 088 tkr
28:8 ap.4Folkbibliotek (Obetecknat)3 199 tkr


Villkor
28:8 Bidrag till biblioteksverksamhet

- Anslaget får användas för statsbidrag till länsbibliotek enligt förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek och förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

- Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli resp. den 1 oktober 2004.

- Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas. En utgångspunkt för Kulturrådets medelsfördelning skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2003 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall erhållas. Till länsbibliotek i Skåne län får endast utvecklingsbidrag lämnas.28:8 ap.4 Folkbibliotek

- Medlen under anslagsposten skall användas för insatser som syftar till att främja tillgången till biblioteksservice vid folkbiblioteken för de vuxenstuderande.28:9Litteraturstöd (Ramanslag)
Disponeras av Statens kulturråd100 917 tkr
28:9 ap.1Stöd till utgivning och distribution av litteratur (Ram)45 717 tkr
28:9 ap.2Stöd till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek (Ram)29 000 tkr
28:9 ap.3Stöd till läsfrämjande verksamhet (Ram)6 800 tkr
28:9 ap.4En bok för alla AB (Ram)10 200 tkr
28:9 ap.5Expertkommittén för översättning av finsk facklitteratur till svenska (Ram)100 tkr
28:9 ap.6Sortimentsstöd (Ram)4 100 tkr
28:9 ap.7Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne (Ram)5 000 tkr


Villkor
28:9 ap.1 Stöd till utgivning och distribution av litteratur

- Anslagsposten får användas enligt förordningen (1998:1469) om statligt litteraturstöd.

- Sveriges nationella minoriteter skall särskilt beaktas. Av anslaget skall minst 750 000 kronor användas för att främja utgivning av nationella minoriteters litteratur. Medlen skall i första hand avse utgivningsstöd till förlag, men får även till del användas för olika projekt eller informationsinsatser i syfte att stimulera sådan utgivning.

- Av anslagsposten får högst 1 600 000 kronor användas för nytryck, marknadsföring m.m. av klassisk litteratur för skolans behov.

- I anslagsposten har inräknats medel till utgivning av August Strindbergs samlade verk, stöd till författarverkstäder samt bidrag till Svenska Vitterhetssamfundet och Samfundet De nio.

- Anslagsposten får användas för distributionskostnader av litteraturstödda böcker.28:9 ap.2 Stöd till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek

- Anslagsposten får användas enligt förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek.

- Av anslagsposten får Kulturrådet använda högst 500 000 kronor till administrationskostnader.28:9 ap.3 Stöd till läsfrämjande verksamhet

- Anslagsposten får användas enligt förordningen (1998:1386) om statsbidrag till läsfrämjande insatser.

- Av anslagsposten får högst 1 800 000 kronor användas för produktion och distribution av en barnbokskatalog samt marknadsföring av litteraturstödda titlar (jfr prop. 1997/98:86, s.24-25).28:9 ap.4 En bok för alla AB

- Medlen betalas ut enligt avtal mellan staten och En bok för alla AB.

- Av anslagsposten skall minst 900 000 kronor användas för läsfrämjande verksamhet bland barn och ungdomar. Därav får kostnader för Bokjuryn ingå.

- En bok för alla AB skall till Statens kulturråd lämna ett budgetunderlag för 2005 samt för rådets sammanfattande bedömning av utvecklingen på området vid den tidpunkt som rådet bestämmer. Vidare skall bolaget till Kulturdepartementet senast den 1 mars 2004 lämna en redogörelse av verksamheten för 2003 och senast den 1 mars 2005 lämna en redogörelse av verksamheten för 2004.

- I samband med den första utbetalningen skall Statens kulturråd erinra En bok för alla AB om villkoren.28:9 ap.5 Expertkommittén för översättning av finsk facklitteratur till svenska

- Medlen betalas ut till Expertkommittén för översättning av finsk facklitteratur till svenska efter rekvisition.

- Expertkommittén för översättning av finsk facklitteratur till svenska skall lämna budgetunderlag för 2005 till Statens kulturråd samt underlag för rådets sammanfattande bedömning av utvecklingen på området vid den tidpunkt som rådet bestämmer.

- I samband med den första utbetalningen skall Statens kulturråd erinra Expertkommittén om villkoren.28:9 ap.6 Sortimentsstöd

- Anslagsposten får användas enligt förordningen (1985:525) om stöd till bokhandel.28:9 ap.7 Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne

- Anslagsposten skall användas enligt förordningen (2002:1091) om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.28:10Stöd till kulturtidskrifter (Ramanslag)
Disponeras av Statens kulturråd20 650 tkr
28:10 ap.1Produktions- och utvecklingsstöd (Ram)20 150 tkr
28:10 ap.2Prenumerationsstöd till bibliotek (Ram)500 tkr


Villkor
28:10 ap.1 Produktions- och utvecklingsstöd

- Anslagsposten får användas enligt förordningen (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter samt vad som anges i prop. 2000/01:1, utg.omr. 17, s. 67-68, om försöksverksamhet med årliga evenemangsbidrag.

- Av anslagsposten, i den delen som avser produktionsstödet, får högst 25, 50 resp. 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli resp. den 1 oktober 2004.

- Sveriges nationella minoriteter skall särskilt beaktas. Av anslagsposten skall minst 250 000 kronor användas för att främja utgivning av nationella minoriteters kulturtidskrifter. Medlen skall i första hand avse produktionsstöd, men får även till del användas för olika projekt eller informationsinsatser i syfte att stimulera sådan utgivning.

- Verksamhetsbidrag till tidskriftverkstäder får betalas från anslaget, dock högst med 2 000 000 kronor.

- Av anslagsposten får högst 400 000 kronor användas för produktion av en kulturtidskriftskatalog på Internet i enlighet med vad som anges i prop. 1997/98:86, s. 31.

- Ett exemplar av tidskrift som erhåller bidrag enligt förordningen (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter skall överlämnas till Kulturdepartementet respektive till Statens kulturråd.28:10 ap.2 Prenumerationsstöd till bibliotek

- Anslagsposten får användas enligt förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek.28:15Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)
Disponeras av Statens kulturråd3 905 tkr
28:15 ap.2Bidrag till konstinköp till folkparker, folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationer (Ram)3 905 tkr


Villkor
28:15 ap.2 Bidrag till konstinköp till folkparker, folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationer

- Av anslaget skall Statens kulturråd betala ut 1 374 000 kronor till Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och 2 531 000 kronor till Samlingsorganisationernas samarbetskommitté för fördelning mellan Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar.

- Av anslaget får högst 25, 50, respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2004.

- Bidragsmottagarna skall till Statens kulturråd lämna redogörelse för bidragets användning vid tidpunkt som rådet bestämmer. Kulturrådet skall i samband med den första utbetalningen erinra bidragsmottagarna om villkoren.28:18Bidrag till bild- och formområdet (Ramanslag)
Disponeras av Statens kulturråd29 708 tkr
28:18 ap.1Organisationer inom bild- och formområdet (Ram)21 181 tkr
28:18 ap.2Bidrag till Akademien för de fria konsterna (Obetecknat)1 675 tkr
28:18 ap.3Verksamhetsstöd till vissa utställare (Ram)6 852 tkr


Villkor
28:18 ap.1 Organisationer inom bild- och formområdet

- Av anslagsposten skall 3 000 000 kronor betalas ut till Folkrörelsernas konstfrämjande som ett allmänt verksamhetsbidrag.

- Från anslagsposten får medel även fördelas till kollektivverkstäder enligt förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder.

- I bidragsgivningen skall Designåret 2005 särskilt beaktas.

- I samband med den första utbetalningen skall Statens kulturråd föreskriva att mottagare av bidrag skall lämna redogörelse till Kulturrådet för bidragets användning i verksamheten och de övriga uppgifter som rådet finner erforderliga.

- Kulturrådet skall föreskriva bidragsvillkor med beaktande av vad som anförts i propositionen Kulturpolitik (prop. 1996/97:3, avsnitt 13.2 Utställningsersättning) samt vad riksdagen anfört i sitt betänkande (1996/97:KrU1, avsnitt 19.5).28:18 ap.2 Bidrag till Akademien för de fria konsterna

- Akademien för de fria konsterna skall till Statens kulturråd lämna en redogörelse för bidragets användning i verksamheten samt årsredovisning med revisionsberättelse. Kulturrådet skall i samband med den första utbetalningen erinra akademien om villkoren.28:18 ap.3 Verksamhetsstöd till vissa utställare

- Anslagsposten får användas till bidragsgivning enligt förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet samt vad som anges i prop. 2001/02:1, utg.omr. 17, s. 51, om behovet av utställningslokaler för olika former av bild- och formkonst, i synnerhet för den nyskapande och oetablerade konsten i landet. I bidragsgivningen skall Designåret 2005 särskilt beaktas.

- Statens kulturråd skall erbjuda mottagare av bidrag möjligheten att använda utställningsersättning i verksamheten på det sätt som rådet finner lämpligt.

- I samband med den första utbetalningen skall Statens kulturråd föreskriva att mottagare av bidrag skall lämna redogörelse till Kulturrådet för bidragets användning i verksamheten och de övriga uppgifter som rådet finner erforderliga.28:30Bidrag till regionala museer (Obetecknat anslag)
Disponeras av Statens kulturråd129 972 tkr
28:30 ap.1Bidrag till regionala museer (Obetecknat)98 642 tkr
28:30 ap.2Utvecklingsbidrag (Obetecknat)6 700 tkr
28:30 ap.4Kostnader för lönebidragsanställda vid regionala museer (Obetecknat)24 630 tkr


Villkor
28:30 ap.1 Bidrag till regionala museer

- Anslagsposten får användas för statsbidrag enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande museer: Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum, Upplandsmuseet, Sörmlands museum, Östergötlands länsmuseum, Jönköpings läns museum, Smålands museum, Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum - Konstmuseum för Kalmar län, Gotlands fornsal, Blekinge museum, Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg, Bohusläns museum, Nordiska Akvarellmuseet, Göteborgs museer, Naturhistoriska museet i Göteborg, Regionmuseum Västra Götaland, Västergötlands museum, Värmlands museum, Örebro läns museum, Västmanlands läns museum, Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg, Länsmuseet Västernorrland, Jämtlands läns museum, Västerbottens museum och Norrbottens museum.

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2004.

- Från anslagsposten skall 13 000 kronor fördelas till Region Skåne.

- Bidrag får lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas. Statens kulturråd skall fördela stödenheterna mellan de stödberättigade institutionerna efter samråd med Riksantikvarieämbetet. En utgångspunkt för fördelningen skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2003 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall erhållas.

- Statens kulturråd skall i samband med den första utbetalningen föreskriva att bidragsmottagaren till Kulturrådet skall lämna ett fullständigt årsbokslut med revisionsberättelse samt en redogörelse för bidragets användning i verksamheten och övriga uppgifter Kulturrådet finner lämpliga för t.ex. statistiska ändamål. Kulturrådet skall härvid samråda med Riksantikvarieämbetet.28:30 ap.2 Utvecklingsbidrag

- Anslagsposten får i enlighet med förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet användas för särskilda utvecklingsbidrag under högst tre år till följande museer: Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum, Upplandsmuseet, Sörmlands museum, Östergötlands länsmuseum, Jönköpings läns museum, Smålands museum, Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum - Konstmuseum för Kalmar län, Gotlands fornsal, Blekinge museum, Regionmuseet i Skåne, Kulturen i Lund, Malmö museer, Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg, Bohusläns museum, Nordiska Akvarellmuseet, Göteborgs museer, Naturhistoriska museet i Göteborg, Regionmuseum Västra Götaland, Västergötlands museum, Värmlands museum, Örebro läns museum, Västmanlands läns museum, Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg, Länsmuseet Västernorrland, Jämtlands läns museum, Västerbottens museum och Norrbottens museum.

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2004.

- Bidrag får lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas.

- Statens kulturråd skall fördela bidraget efter samråd med Riksantikvarieämbetet. Kulturrådet skall i samband med utbetalningen föreskriva att bidragsmottagaren till Kulturrådet skall lämna en redogörelse för bidragets användning.

- Utvecklingsbidragen skall i första hand gälla dels riktade insatser för att samla in och tillgängliggöra icke-fiktiv film, dels insatser för att bevara och förmedla fotografi som kulturarv och konstnärligt uttryck samt insatser som syftar till att lyfta fram frågeställningar kring etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald i samhället. Sådana insatser skall genomföras med beaktande av vad regeringen har anfört angående kulturarvets demokratiska funktioner (prop. 1996/97:3).28:30 ap.4 Kostnader för lönebidragsanställda vid regionala museer

- Anslagsposten skall användas för lönekostnader vid vissa av regeringen fastställda regionala museer för anställda med lönebidrag som anvisats av arbetsförmedlingen.

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2004.

- Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:11 365-0
28:2 ap.10-0
28:2 ap.2.10Inget0
28:2 ap.2.20Inget0
28:2 ap.2.30Inget0
28:2 ap.2.40Inget0
28:2 ap.2.50Inget0
28:2 ap.2.60-0
28:2 ap.3.10141 tkr0
28:2 ap.3.20Inget0
28:2 ap.3.30Inget0
28:2 ap.3.40Inget0
28:2 ap.3.50-0
28:2 ap.4.10Allt0
28:2 ap.4.20Inget0
28:2 ap.4.30-0
28:2 ap.4.40Allt0
28:2 ap.4.50Inget0
28:2 ap.5.10Allt0
28:2 ap.5.20-0
28:2 ap.6060 tkr0
28:2 ap.70-0
28:30-0
28:40Inget0
28:6 ap.30Inget0
28:6 ap.40Inget0
28:6 ap.50Inget0
28:7 ap.10-0
28:7 ap.20Allt0
28:7 ap.30Inget0
28:7 ap.40Inget0
28:7 ap.50-0
28:7 ap.60Inget0
28:8 ap.10Inget0
28:8 ap.20Inget0
28:8 ap.30Inget0
28:8 ap.40Inget0
28:9 ap.10Allt0
28:9 ap.20-0
28:9 ap.30-0
28:9 ap.40-0
28:9 ap.50-0
28:9 ap.60-0
28:9 ap.70-0
28:10 ap.10-0
28:10 ap.2015 tkr0
28:15 ap.20-0
28:18 ap.10-0
28:18 ap.20Inget0
28:18 ap.30-0
28:30 ap.10Inget0
28:30 ap.20Inget0
28:30 ap.40Inget0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statens kulturråd4 0003 636
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 17 Datum: 2003-12-11
Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 45 500 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Statens kulturråd 28:1

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Statliga utställningsgarantier001 0001 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Statens kulturråds hantering av statliga utställningsgarantier, i enlighet med förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier, skall finansieras med avgifter. Kulturrådet får disponera de avgiftsinkomster som täcker kostnaderna för hanteringen av de statliga utställningsgarantierna. Kulturrådet skall ersätta Kammarkollegiet för sådana kostnader som uppkommer i samband med Kammarkollegiets inspektioner av berörda institutioners säkerhet. Kammarkollegiet och Kulturrådet skall upprätta former för detta i en särskild överenskommelse. Eventuellt överskott skall dock redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

- Statens kulturråds verksamhet avseende informationsverksamhet, distributionsverksamhet, kurser, konferenser, konsult- och annan uppdragsverksamhet får i lämplig omfattning finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Statens kulturråd, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Statens kulturråd.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

- Statens kulturråd får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Statens kulturråd kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering

Statens kulturråd skall i årsredovisningen för 2004 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Monica Pourshahidi
Kopia till:

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket