Kulturdepartementet
Regeringsbeslut

2004-07-22Arkitekturmuseet
Skeppsholmen
111 49 STOCKHOLMKu2004/784/Kr
(Slutligt)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Arkitekturmuseet

Riksdagen har beslutat om Arkitekturmuseets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen följande.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Kulturpolitik

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

 • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

 • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

 • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

 • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

 • att bevara och bruka kulturarvet,

 • att främja bildningssträvandena samt

 • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Riksdagen har beslutat om följande mål för statens engagemang i arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225):

 • arkitektur, formgivning och design skall ges goda förutsättningar för sin utveckling,

 • kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden,

 • kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer skall tas till vara och förstärkas,

 • intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design och offentlig miljö skall stärkas och breddas,

 • offentligt och offentligt understött byggande, inredande och upphandlande skall på ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor,

 • svensk arkitektur, formgivning och design skall utvecklas i ett fruktbart internationellt samarbete.

Målet för Arkitekturmuseet är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.


Verksamhetsområde Museer och utställningar


Verksamhetsgren Bevarande

Mål 1

Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande. Arbetet med samlingarna skall bedrivas utifrån en långsiktig policy för insamling och gallring av föremål. Myndigheten skall registrera, dokumentera, digitalisera och vårda samlingarna.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Arkitekturmuseet skall bl a redovisa:

-samlingarnas omfattning och innehåll,

-magasinssituationen.


Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare. Med fri entré vid museet skapas förutsättningar för ett icke-kommersiellt rum där allmänheten kan mötas, diskutera och fördjupa sina kunskaper om kulturarvet. Samlingarna skall göras tillgängliga i hela landet, t ex genom presentationer på Internet, vandringsutställningar, depositioner och utlån. Arkitekturmuseet skall nå besökare från hela landet. Åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas av myndigheten enligt de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Arkitekturmuseet skall bl.a. redovisa:

- antal besökare med uppskattning av fördelning på kön och ålder.


Mål 2

Målet är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten i direkt kontakt med bl.a. skola samt universitet och högskola. Med fri entré skall museet ytterligare utveckla sin pedagogiska och publika verksamhet.


Återrapportering

Arkitekturmuseet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa.


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål 1

Målet är att Arkitekturmuseet genom kunskapsuppbyggnad grundad på forskning och i samverkan med andra skall bidra till ny kunskap inom sitt ämnesområde. Särskilt avseende skall fästas vid samarbete med universitet och högskolor, skolor och andra museer.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår samt omfatta såväl intern som extern verksamhet.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Arkitekturmuseet skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering: Arkitekturmuseet skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i museernas interna och externa verksamhet för att uppnå målet.

2. Arkitekturmuseet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av verksamheten för år 2003 respektive år 2004 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar de lämnar.

3. Inom ramen för den nationella och tvärsektoriella storstadspolitiken (prop. 1997/98:165), som nu omvandlas till ordinarie strukturer, skall Arkitekturmuseet redovisa sin samverkan med kommuner, andra myndigheter, institutioner och aktörer i övriga samhällssektorer som omfattas och berörs av storstadspolitiken.

4. Arkitekturmuseet skall återrapportera formerna för internationellt samarbete och inom vilka områden som det huvudsakligen har ägt rum.

5. Arkitekturmuseet skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2004 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2005. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasins- och kontorslokaler samt omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till resp. hyresvärd.

6. I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning. Arkitekturmuseet skall mot bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

7. Målet är att vara drivande i arbetet med att genomföra intentionerna i det statliga handlingsprogrammet för arkitektur, formgivning och design.

Återrapportering: Arkitekturmuseet skall redovisa de åtgärder och insatser som genomförts för att uppnå målet och verksamhetens resultat skall analyseras.

8. Arkitekturmuseet skall kortfattat redovisa planerna för den fortsatta verksamheten i den nyöppnade museibyggnaden.1.3Organisationsstyrning

Arkitekturmuseet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Arkitekturmuseet skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

1. Arkitekturmuseet skall redovisa sina erfarenheter av reformen med fri entré. Följande aspekter skall därvid behandlas:

- förändringar i besökarnas antal och sammansättning jämfört med tidigare år samt vilken mätmetod som använts,

- konsekvenser för pedagogisk och publik verksamhet, säkerhet, tillgänglighet och öppettider,

- ekonomiska konsekvenser t.ex. kostnader för lokaler, bevakning, museipedagogiska insatser samt bortfall av entréintäkter,

- specificering av den avgiftsbelagda verksamheten,

- eventuell övrig påverkan på verksamheten.

Redovisningen skall lämnas till Kulturdepartementet den 22 februari 2005. En delrapport med redovisning av besöksutveckling, ekonomiska konsekvenser samt specificering av avgiftsbelagd verksamhet skall lämnas den 1 oktober 2004.

2. Arkitekturmuseet skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- tisdagen den 20 januari 2004,

- måndagen den 8 mars 2004,

- onsdagen den 5 maj 2004,

- måndagen den 9 augusti 2004,

- måndagen den 1 november 2004.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:28Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)
Disponeras av Arkitekturmuseet35 297 tkr
28:28 ap.7Arkitekturmuseet (Ram)35 297 tkr


Villkor
28:28 ap.7 Arkitekturmuseet

Av anslagsposten skall 980 000 kronor användas till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:28 ap.71 059-0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Arkitekturmuseet15 0004 796
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 32 Datum: 2003-12-11
Till Arkitekturmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 35 297 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Centrala museer: Myndigheter 28:28 ap.7

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter002 20002 2002 200
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arkitekturmuseet skall ha fri entré till sina basutställningar samt till öppna debatter, föreläsningar och andra evenemang med nära koppling till basverksamheten. Arkitekturmuseet får därutöver mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av Arkitekturmuseet.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Arkitekturmuseet kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen beslutat om.

Återrapportering

Arkitekturmuseet skall i årsredovisningen för 2004 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras6 200 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Joachim Waern
Kopia till:

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket